ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит вартості об’єктів і законності витрат, пов’язаних з капітальними інвестиціями
Капітальні інвестиції обліковуються на рахунку 15 «Ка-пітальні інвестиції», який призначений для обліку витрат на при-дбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.
Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки:
151 «Капітальне будівництво», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», 153 «Придбання (виготовлення) інших необо-ротних матеріальних активів», 154 «Придбання (створення) не-матеріальних активів», 155 «Формування основного стада».
За дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» відображується збільшення витрат на придбання або виготовлення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом — їх змен-шення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів, та ін.).
Початком аудиту за бажанням замовника може бути інвента-ризація. При цьому перевіряють фактичну наявність об’єктів, придбаних в порядку капітальних інвестицій, технічну докумен-тацію на них, акти приймання-передачі, інвентарні картки, їх опи-си, інвентарні списки на ці об’єкти за місцями їх надходження.
У ході перевірки фактичної наявності нематеріальних активів, придбаних у порядку інвестицій, встановлюють обґрунтованість оприбуткування за наявністю документів, на основі яких оформ-лені придбані майнові права, та документів, які характеризують об’єкти нематеріальних активів. При інвентаризації об’єктів ви-нахідницьких, авторських, патентних прав, прав на промислові зв’язки та корисні моделі, інших видів інтелектуальних інвести-цій аудитор повинен переконатися в наявності охоронних доку-ментів, що підтверджують права підприємства на ці об’єкти, та перевірити їх достовірність.
При виявленні нестачі об’єктів визначають причину та винних осіб, які повинні відшкодувати вартість нестачі. Оцінка неврахованих об’єктів, нематеріальних активів, придбаних у порядку інвестування, здійснюється відповідно до теперішньої вартості виробництва.
Об’єктом перевірки є законність і обґрунтованість витрат по капітальних інвестиціях при придбанні основних засобів, відпо-відність їх затвердженій технічній документації чи способам фі-нансування. Встановлюють правильність формування початкової вартості об’єктів, що надійшли при підрядному та господарсько-му способах будівництва, придбаних за плату, в результаті орен-ди (лізингу), а також правильність відображення податків при формуванні цієї вартості.
Правильність віднесення витрат до капітальних інвестицій ба-гато в чому залежить від чіткого їх визначення та розподілу за напрямами.
Капітальні інвестиції на придбання обладнання включають витрати на купівлю тракторів, комбайнів, інших машин, транспорт-них засобів, сільськогосподарського інвентарю, устаткування тощо. За цією групою капітальні інвестиції поділяють на вкладення для придбання обладнання, яке не потребує монтажу (трактори, комбайни, сільськогосподарські машини, автомобілі), і облад-нання, що потребує монтажу (доїльні установки, автопоїлки та ін.). Обладнання може також виготовлятись у власних майстер-нях. Такі витрати мають відображуватись в обліку відповідно до чинного законодавства.
До капітальних інвестицій на формування основного стада продуктивної та робочої худоби належать витрати на вирощу-вання ремонтного молодняку у власному господарстві, придбан-ня племінних тварин та тварин поліпшених порід у спеціалізова-них підприємствах.
При перевірці придбаних основних засобів з’ясовують правильність їх документального оформлення за напрямами придбан-
ня. Це стосується тракторів, комбайнів та інших сільськогоспо-дарських машин, автомобілів, інвентарю, обладнання, які купують на заводах та в постачальницьких організаціях Украгротех-сервісу. Машини й обладнання отримують через довірену особу (експедитора, завгоспа, інженера) на основі доручення.
Правильність оформлення документів і визначення витрат пе-ревіряють на базі виписаних постачальниками рахунків, товарно-транспортних та податкових накладних.
Правильність оцінки тварин, переведених в основне стадо, встановлюють з урахуванням способу формування основного стада продуктивної й робочої худоби. Основним напрямом є формування стада за рахунок молодняку, вирощеного у власному підприємстві. Завдання аудитора — з’ясувати дотримання встановленого поряд-ку і строків переведення молодняку в основне стадо, дотримання Інструкції щодо обліку молодняку тварин і тварин на відгодівлі та наявності складеного Акта на переведення тварин із групи в групу. Разом із тим, аудитор перевіряє правильність оцінки тварин, пере-ведених в основне стадо протягом року, її коригування та відобра-ження відхилень в обліку. Тварин, переведених в основне стадо, слід оцінювати за плановою собівартістю живої маси або утриман-ня їх на дату переведення, а після визначення фактичної собіварто-сті живої маси тварин різницю між двома оцінками (плановою і фактичною) відображують методом «червоного сторно» (або дода-ткових записів) на відповідних бухгалтерських рахунках.
Основне стадо продуктивної та робочої худоби може доповню-ватися в результаті закупівлі племінних тварин та худоби поліп-шених порід у племінних господарствах. Аудитор має встановити правильність документального оформлення виписаних племінни-ми господарствами товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, племінних і ветеринарних свідоцтв, відповідність бухгал-терських записів із оприбуткування закуплених племінних тварин, перерахування коштів на рахунки постачальників та відображення витрат на формування стада цим документам, а також документам з доставки куплених тварин (квитанцій або рахунків транспортних організацій, авансових звітів та інших документів).
Витрати на закладання та вирощування багаторічних на-саджень обліковують у таких самих первинних документах, як і витрати на вирощування сільськогосподарських культур (обліко-ві листки трактористів-машиністів, накладні внутрішньогоспо-дарського призначення, акти на внесення добрив, пестицидів, ак-ти на списання насіння і садивного матеріалу, дорожні листки та ін.). Після закінчення робіт із закладання багаторічних насаджень складають акти на їх прийняття і передачу в експлуатацію. Таки-ми самими актами оформляють передачу молодих насаджень у використання при досягненні ними експлуатаційного віку.
При перевірці правильності визначення вартості нематеріа-льних активів, придбаних у порядку інвестицій, потрібно врахо-вувати, що вартість таких об’єктів формується виходячи із фактичних витрат інвестора на придбання та приведення їх до стану, придатного до використання. Слід звернути увагу на особливість формування вартості нематеріальних активів у разі їх придбання за плату в інших осіб і підприємств, при створенні об’єктів на підприємстві, а також на правильність відображення податків у вартості нематеріальних активів.
Для перевірки правильності визначення вартості окремих об’єктів інноваційної сфери та інтелектуальних інвестицій (ноу-хау) потрібно залучати фахівців для проведення техніко-економічної експертизи

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит вартості об’єктів і законності витрат, пов’язаних з капітальними інвестиціями» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Структура системи пейджингового зв’язку
Визначення потреби в інвестиціях та вартості капіталу
РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Реки, текущие в гору
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1768 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП