ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит кредитних операцій
Мета аудиту кредитних операцій — встановити до-тримання законодавства щодо використання та погашення кре-диту банку, правильність відображення кредитних операцій у бу-хгалтерському обліку.
Завдання аудиту — встановити:
• наявність усіх документів щодо оформлення кредитів;
• щомісячне нарахування відсотків та правильність їх відо-браження за джерелами покриття;
• дотримання встановлених правил з оцінювання та оформ-лення застави при отриманні кредиту;
• цільове використання одержаних підприємством кредитів;
• своєчасність погашення основного боргу та нарахованих відсотків;
• наявність непогашеної заборгованості підприємства за пози-ками банку;
• наявність та правильність оформлення всіх документів за отриманими довгостроковими кредитами;
• забезпеченість необхідними ресурсами, обсягами капіталь-них вкладень та підрядних робіт;
• наявність та правильність оформлення всіх документів за операціями лізингу;
• правильність віднесення на рахунки бухгалтерського обліку сплачених відсотків за користування кредитом (у тому числі за простроченими кредитами);
• обґрунтованість віднесення відсотків за користування кре-дитами до собівартості продукції (робіт, послуг) залежно від джерела отримання кредиту, а також суми відсотків.
Джерела інформації для аудиту довгострокових і поточних зобов’язань:
1) наказ про облікову політику підприємства;
2) первинні документи з обліку довгострокових і поточних зо-бов’язань;
3) облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов’язань;
4) аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю;
5) звітність.
Перевірка кредитних операцій розпочинається із з’ясування аудитором умов надання кредитів та їх видів.
Сільськогосподарські підприємства мають право отримати в банку такі кредити:
• на поточні потреби, що включають позики на покриття сезон-них витрат у рослинництві та тваринництві (заготівлю кормів, насіння, добрив, пального, а також на купівлю худоби для відгодівлі);
Сільськогосподарським підприємствам, які поряд з виробницт-вом продукції виконують заготівельні функції (наприклад, закупівля у населення молока, м’яса, овочів і фруктів), можуть надаватися:
• авансовий кредит. Авансовий кредит надається у формі го-тівки, яку використовують для розрахунків з громадянами за зда-ну ними сільськогосподарську продукцію;
• кредит для видачі грошових авансів індивідуальним вироб-никам сільськогосподарської продукції;
• кредит на оплату худоби та птиці, вирощених в особистих підсобних господарствах за договором, тварин для подальшого дорощування і відгодівлі та бджолиних сімей, лишків плодоово-чевої та сільськогосподарської продукції, диких плодів, ягід і грибів, призначених для переробки на своїх підсобних виробниц-твах, а також вовни, яку закуповують за договорами. Для одер-жання позики господарства подають до установи банку реєстри приймально-здавальних актів або квитанцій за договірними ці-нами. Кошти для розрахунків з населенням за куплену худобу та сільськогосподарську продукцію видаються сільськогосподарсь-ким підприємствам готівкою для виплати через їхні каси пошто-вим переказом або зарахуванням суми на їхні поточні рахунки;
• кредити для видачі грошових авансів приватним особам на придбання інвентарю, матеріалів і засобів малої механізації, не-обхідних для виробництва сільськогосподарської продукції на договірній основі (в розмірі до 50 відсотків суми договору);
• позики від громадян та інших підприємств. Аудитор повинен пам’ятати, що отримання сільськогосподарським підприємством позик від громадян та інших підприємств регулюється нормами ст. 375 Цивільного кодексу України, згідно з якими позикодавець передає позичальнику в оперативне управління кошти, а позича-льник зобов’язується повернути позикодавцю таку саму суму грошей через зазначений проміжок часу. Договір позики вважа-ється укладеним з моменту передачі грошей. Сільськогосподар-ські підприємства можуть повертати гроші як готівкою, так і в безготівковій формі.
Згідно з чинним законодавством при отриманні прибутку від операцій за договором позики операція вважається такою, що не відповідає законодавству і статутній діяльності сільськогоспо-дарського підприємства, і прибуток, отриманий за нею, може бу-ти вилученим у дохід бюджету;
• лізинговий кредит.
Аудитор, крім наведених видів кредитів, що можуть надавати-ся підприємствам, має врахувати типові порушення, що допус-каються ними при розрахунках з банком за кредитами. Основні з них наведено в табл. 9.8.
Таблиця 9.8
ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ПРИ РОЗРАХУНКАХ
ЗА ДОВГО- ТА КОРОТКОСТРОКОВИМИ КРЕДИТАМИ
№ пор. Вид порушення Форма прояву
1 Відсутність документів, якими оформлюють кредитні відносини під-приємства з банком Відсутність кредитного договору, виписок банку з позикового рахунку, регістрів, які підтверджують списання в безакцептному порядку сум поверну-того кредиту, а також сум відсотків, сплачених за кредитними договорами, додаткових угод до кре-дитного договору, що змінюють відсоткову ставку за кредитом, строки повернення кредиту, інші умови кредитного договору
2 Включення до собівар-тості продукції (робіт, послуг) відсотків за кредитами, які згідно з чинним законодавством не входять до неї Включення до собівартості:
• відсотків по кредитах банків, отриманих не для цілей поточної виробничої діяльності (наприклад, кошти якого були спрямовані на сплату боргів);
• нарахованих банком відсотків за користування кредитними коштами, але фактично на кінець звітного періоду не сплачених банку;
• витрат на оплату відсотків за простроченими кредитами;
• витрат на оплату відсотків за кредитами банків, сплаченими після закінчення строку дії кредитно-го договору;
• витрат на оплату відсотків за кредитами та по-зиками, які отримані не в банку;
• витрат на оплату відсотків, отриманих на ко-ристь підприємства, що перевіряється, іншою юридичною особою;
• відсотки за кредитами банків, що отримані для здійснення інвестиційної та фінансової діяльності
3 Порушення встановле-них чинним законодавством принципів оцінки майна Включення до інвентарної вартості об’єктів основних засобів, нематеріальних активів та інших не-
оборотних активів:
• отриманого кредиту на фінансування капітальних вкладень після прийняття цих об’єктів на облік;
• відсотків за кредит, отриманий на фінансування капітальних вкладень
Для перевірки кредитних операцій аудитору потрібно запита-ти підтвердження банків за всіма рахунками, кредитні договори та додатки до них. За кредитним договором аудитор з’ясовує, які об’єкти прокредитовані, умови отримання і погашення кредиту, ставки відсотків за кредит, їх підвищення та зниження, розмір власних оборотних коштів, спрямованих підприємством на фор-мування матеріальних запасів і виробничих витрат, зобов’язання щодо застави, джерела погашення кредиту, строки, на які нада-ється кредит, інші умови кредитування та взаємовідносин під-приємства з банком.
Короткострокове кредитування сільськогосподарських під-приємств здійснюється за кредитною лінією, що відкривається на період до одного року. Кредит надається через оплату з позичко-вого рахунку розрахункових документів за придбані сільськогос-подарськими підприємствами товарно-матеріальні цінності та послуги, а погашається з його поточного рахунку в розмірі і в строк, що зазначені в кредитному договорі або строкових зо-бов’язаннях. Строки погашення кредитів встановлюються на ті квартали, в які приріст продукції за планом перевищує планові витрати та приріст залишку матеріальних цінностей. Квартали погашення боргу визначаються на основі розрахунку сільського-сподарського підприємства, в якому відображується потреба в короткострокових кредитах.
На початку кварталу, в якому передбачено зниження заборгова-ності за позичками, сільськогосподарське підприємство подає установі банку строкові зобов’язання на суму кредиту, який потрі-бно погасити у відповідному кварталі. Щодо періодів надходження коштів від реалізації продукції внутрішньоквартальні кредити оформлюються строковими зобов’язаннями один раз у кінці міся-ця на строки погашення заборгованості впродовж кварталу.
У строкових зобов’язаннях зазначається як конкретний день, так і десятиденний період відповідного місяця, протягом якого кредит погашається щодня з грошових надходжень на розрахункові рахунки господарств відповідно до встановленої черговості.
Забезпеченням позик сільськогосподарським підприємствам можуть бути крім звичайних видів майна врожай (зібраний або на корені), сільськогосподарська техніка та худоба.
При перевірці кредитних операцій аудитор повинен здійснити аналіз обліку розрахунків у національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує двана-
дцяти місяців з дати балансу, а також за позиками, строк погашення яких закінчився. Аудитор проводить аналіз рахунку 60 «Коро-ткострокові позики», який має такі субрахунки:
601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»;
602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;
603 «Відстрочені короткострокові кредити банків у націона-льній валюті»;
604 «Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;
605 «Прострочені позики в національній валюті»;
606 «Прострочені позики в іноземній валюті».
За дебетом цього рахунку відображуються суми погашення та від-несення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочки коротко-строкових позик, а за кредитом — суми отриманих кредитів (позик).
Для обліку витрат за довгостроковими позиками банків та ін-шими залученими позиковими коштами в інших осіб, які не є по-точними зобов’язаннями, ведеться рахунок 50 «Довгострокові позики», який має такі субрахунки:
501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»;
502 « Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»;
503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті»;
504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті»;
505 «Інші довгострокові позики у національній валюті»;
506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті».
За дебетом цього рахунку відображується погашення заборгова-ності по довгострокових позиках, а за кредитом — суми отриманих довгострокових позик, а також переведення відстрочених позик.
У процесі аудиту потрібно перевірити зміни щодо сальдо за розрахунками банківських кредитів і встановити достовірність інших даних, що відображують потоки грошових коштів (напри-клад, зміни стану заборгованості за кредитами), враховуючи умо-ви повернення кредитів.
При перевірці обліку кредитів банку аналізують умови надання кредитів, джерела їх покриття, а також правомірність здійснення го-сподарських операцій, проведених за рахунок кредитів банку.
Спочатку за даними звітного бухгалтерського балансу, записів на рахунках 50 «Довгострокові позики» і 60 «Короткострокові позики» та в Головній книзі з’ясовують загальну суму (обсяг), види отриманих кредитів, потім перевіряють їх використання, своєчасність погашення наданих кредитів, правомірність відне-сення на собівартість продукції нарахованих відсотків за корис-тування ними та правильність відображення кредитних операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Звіряють дані аналітичного обліку з Головною книгою і залишками, що відображені в бухга-лтерському балансі.
Цільове використання кредитів перевіряють порівнянням умов договору з оплатою з рахунку розрахункових документів.
При перевірці відповідності відображення в обліку кредитів ба-нку чинному законодавству визначають правильність кореспонденції рахунків при зарахуванні коштів на поточний рахунок, ви-користанні кредиту на оплату рахунків постачальників без зарахування на поточний рахунок в банку, оплату робіт підрядни-ків, погашенні коротко- та довгострокових позик. Наведені опе-рації мають бути відображені бухгалтерськими записами (табл. 9.9).
Таблиця 9.9
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ
Зміст
господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Зараховано довгостро-кову позику банку 31 «Рахунки в банках» 50 «Довгострокові по-зики»
Зараховано короткострокову позику банку 31 «Рахунки в банках» 60 «Короткострокові позики»
Погашено короткостро-кову позику банку 60 «Короткострокові позики» 31 «Рахунки в банках»
Сума поточної заборго-ваності за довгостроко-вими позиками 50 «Довгострокові по-зики» 61 «Поточна заборго-ваність за довгостроковими зобов’язаннями»
Погашено довгостроко-ву позику банку 61 «Поточна заборго-ваність за довгостроковими зобов’язаннями» 31 «Рахунки в банках»
Сплачено відсотки за кредитами банку 684 «Розрахунки за нара-хованими відсотками» 31 «Рахунки в банках»
Перевірку своєчасності погашення заборгованості банку за отриманими кредитами здійснюють зіставленням дати погашен-ня кредитів на основі виписок банку зі строками їх погашення, зазначеними у зобов’язаннях. Особливу увагу приділяють вияв-ленню простроченої заборгованості банку за кредитами, причин її виникнення, встановленню суми втрат підприємства у зв’язку з оплатою підвищених відсотків.
Сільськогосподарським підприємствам, що зазнали фінансо-вих ускладнень у результаті загибелі врожаю, тварин, а також недозбирання продукції через стихійні лиха, коли короткостро-кові кредити, видані господарствам на виробничі витрати, не відшкодовуються доходами від отриманої продукції, може нада-ватися відстрочення погашення заборгованості щодо позик на строк до вирішення питання про покриття збитків. Відстрочення погашення заборгованості за позиками надається на основі звіт-них даних на 1 жовтня або за розрахунком сільськогосподарсько-го підприємства на інші дати в межах величини збитку і недозби-рання продукції від стихійних лих, що не покривається коштами резервного фонду господарства та іншими цільовими джерелами.
Відстрочена заборгованість оформлюється строковими зо-бов’язаннями на конкретні строки погашення та обліковується на окремому кредитному субрахунку 605 «Прострочені позики в на-ціональній валюті». Вона погашається за рахунок коштів, що надходять до сільськогосподарських підприємств від органів страхування і від інших організацій на відшкодування збитків, шляхом зарахування їх суми на той рахунок, де вона облікову-ється. Непогашена у встановлений строк заборгованість стягу-ється з поточного рахунку:
Д-т 605 «Прострочені позики в національній валюті»
К-т 31 «Рахунки в банках».
Сільськогосподарські підприємства можуть придбавати об-ладнання та техніку на умовах договору лізингу, близького до довгострокових банківських кредитів. Придбання техніки на умовах лізингу відображується записами в обліку, наведеними в табл. 9.10.
Аудитор при перевірці відповідності синтетичного обліку аналітичному має переконатися у правильності відображення в обліку сільськогосподарськими підприємствами при журнально-ордерній формі обліку господарських операцій з кредитування на рахунках 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові пози-ки», в Журналі-ордері № 4 с.-г., який відкривається на місяць і в якому для кожного рахунку виділено окремі розділи, та в аналітичному обліку за видами позик у спеціальній таблиці аналітичних даних, що використовуються при складанні бухгалтерського ба-лансу. Аудитор має підсумувати залишок на кінець місяця по ра-хунках позик, визначених в аналітичних даних, та звірити із за-лишками в Головній книзі, а також переконатися у правильності перенесення до Головної книги в кінці місяця кредитових оборо-тів цих рахунків з Журналу-ордера № 4 с.-г.
Таблиця 9.10
ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЛІЗИНГУ В ОБЛІКУ
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
При оперативному лізингу
Зараховано техніку на позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» —
Нараховано лізинговий пла-тіж (залежно від того, де ви-користовується техніка) 91 «Загальновиробничі запаси» 377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»
Відображено суму податково-го кредиту щодо ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»
Перераховано лізинговий платіж 377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами» 311 «Поточні рахунки у національній валюті»
Списано техніку з позабалан-сового рахунку (після закін-чення договору лізингу) — 01 «Орендовані необоротні активи»
При фінансовому лізингу
Оприбутковано техніку 10 «Основні засоби» 531 «Зобов’язання з фінансової оренди»
Нараховано амортизацію на суму орендної плати 91 «Загальновиробни-чі запаси» 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»
Нараховано лізингову плату 91 «Загальновиробничі запаси» 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»
Нараховано винагороду 91 «Загальновиробничі запаси» 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»
Здійснено лізинговий платіж 531 «Зобов’язання з фінансової оренди»
684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
311 «Поточні рахунки в національній валюті»
Передано об’єкт оренди у влас-ність орендаря по закінченні до-говору оренди Відображується тільки
в аналітичному обліку
Відображено суму нарахова-ного за час оренди зносу 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»
Викуплено техніку за залиш-ковою вартістю після закін-чення договору лізингу 531 «Зобов’язання з фінансової оренди» 311 «Поточні рахунки у національній валюті»
Відображено суму ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 531 «Зобов’язання з фінансової оренди»

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит кредитних операцій» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Дохідність залученого капіталу
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Типи проектного фінансування
Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному...
Цифрові стільникові мережі


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 4187 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП