ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит прибуткового податку з доходів громадян
Прибутковий податок — один із видів прямих подат-ків, що стягується з фізичних осіб. Регулюється Декретом Кабі-нету Міністрів України та іншими нормативними актами.
Платниками податку виступають громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.
Об’єктом оподаткування є:
1. Для громадян, що мають постійне місце проживання — су-купний оподаткований дохід за календарний рік, одержаний як в Україні, так і за її межами;
2. Для громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні — дохід, одержаний з джерел України.
Ставка податку обчислюється з сукупного оподатковуваного доходу громадян:
1. Для громадян за місцем основної роботи — за прогресив-ною процентною ставкою;
2. Для громадян, що отримують доходи не за місцем основної роботи, — за пропорційною процентною ставкою — 20 % (без вирахування неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).
У процесі перевірки правильності утримань прибуткового по-датку завдання аудиту — встановити:
• наявність та правильність оформлення первинних докумен-тів, що використовуються для нарахування заробітної плати;
• правомірність нарахування заробітної плати;
• дотримання порядку нарахування заробітної плати за її складовими;
• правильність визначення бази оподаткування, виключення тих видів нарахувань, що не включаються до Фонду оплати праці;
• своєчасність перерахунку прибуткового податку з громадян до бюджету;
• обґрунтованість надання пільг за прибутковим податком окремим громадянам;
• правильність визначення сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню;
• правильність проведення річного перерахунку прибуткового податку;
• правильність оподаткування доходу при виплаті заробітної плати у натуральній формі;
• правильність утримання податку згідно розрахованої бази для оподаткування;
• правильність утримання прибуткового податку із сум заро-бітку за виконані роботи за договорами громадянсько-правового характеру.
Джерелами інформації для перевірки правильності утриман-ня прибуткового податку з доходів громадян є: накази, касові до-кументи, особові рахунки, відомості на виплату заробітної плати, банківські документи, Головна книга і журнали-ордери.
Основні бухгалтерські записи по нарахуванню заробітної пла-ти та утриманню прибуткового податку, наведені в табл. 10.2.
У першу чергу аудитор має встановити наявність та правиль-ність оформлення первинних документів, що є підставою для на-рахування заробітної плати, утримань податків і обов’язкових платежів. До них відносяться: штатний розпис, накази про при-йняття, звільнення та переведення працівника на іншу посаду; табелі обліку робочого часу; затверджені форми про розміри ви-конання виробітку (комісійні за продаж, доставку); листки не-працездатності; накази про відпустки та інші різні розпоряджен-ня; договори цивільно-правового характеру; документи, що підтверджують право на пільгове оподаткування; наявність трудової книжки, накази про виплату сум матеріальної допомоги згідно з колективним договором; накази про утримання сум завданої ма-теріальної шкоди; виконавчі листи.
Таблиця 10.2
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
ТА УТРИМАННЯ ПОДАТКІВ
№ пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Нараховано заробітну плату 23 «Виробництво»,
24 «Брак у виробництві»,
81 «Витрати на оплату праці»,
85 «Інші затрати»,
91 «Загальновиробничі витрати»,
92 «Адміністративні ви-трати»,
93 «Витрати на збут»,
99 «Надзвичайні витрати» 661 «Розрахунки за заробітною платою»
2 Утримано прибутковий податок 661 «Розрахунки за заро-бітною платою» 641 «Розрахунки за податками»
3 Утримано в Пенсійний фонд, 2 % 661 «Розрахунки за заро-бітною платою» 651 «За пенсійним забезпеченням»
4 Утримано в Фонд зайнятості, 0,5 % 661 «Розрахунки за заро-бітною платою» 653 «За страхуванням на випадок безробіття»
5 Утримано в Фонд соціа-льного страхування у зв’язку з тимчасовою не-працездатністю, 0,5 % 661 «Розрахунки за заро-бітною платою» 652 «За соціальним страхуванням»
6 Нараховано в Пенсійний фонд, 32 % 23 «Виробництво»,
24 «Брак у виробництві»,
91 «Загальновиробничі витрати»,
92 «Адміністративні ви-трати»,
93 «Витрати на збут»,
99 «Надзвичайні витрати» 651 «За пенсійним забезпеченням»
7 Нараховано в Фонд соціа-льного страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 2,6 % — ” — 652 «За соціальним страхуванням»
8 Нараховано в Фонд без-робіття, 2,1 % — ” — 653 «За страхуванням на випадок безробіття»
Закінчення табл. 10.2
№ пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
9 Нараховано за листком непрацездатності 652 «За соціальним стра-хуванням» 661 «Розрахунки за заробітною платою»
10 Нараховано в Фонд не-щасних випадків на ви-робництві * 23 «Виробництво»,
24 «Брак у виробництві»,
91 «Загальновиробничі витрати»,
92 «Адміністративні ви-трати»,
93 «Витрати на збут»,
99 «Надзвичайні витрати» 654 «Розрахунки за індивідуальним страхуванням»
* Відсоткова ставка Фонду соціального страхування від нещасних випадків визнача-ється під час реєстрації у фонді залежно від кодів економічної діяльності підприємства, що зазначені у Довідці Держкомстату. Класифікація галузей економіки та видів робіт щодо професійного ризику виробництва є додатком до «Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання», за-тверджене постановою Кабінет Міністрів України від 13.09.2000 р. № 1423.
Наступним кроком перевірки аудитором розрахунків по заро-бітній платі та утримання із сукупного доходу має бути з’ясування дотримання юридичною чи фізичної особою чинного зако-нодавства щодо оподаткування. Аудитор повинен встановити дотримання таких законодавчих актів:
• Декрету про прибутковий податок з громадян (із змінами і доповненнями) від 26 грудня 1992 р. № 13-92;
• Закону України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 р. № 1251-ХІІ;
• Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР;
• Закону України «Про збір на обов’язкове соціальне стра-хування» від 26 червня 1997 р. № 402/97-ВР (зі змінами і до-повненнями);
• Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціа-льне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ та від 17.01.2002 р. № 2980-ІІІ;
• Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціа-льне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ із змінами і доповненнями;
• Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціаль-не страхування від нещасного випадку на виробництві та профе-сійного захворювання, що призвели до втрати працездатності»;
• Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (із змінами і доповненнями);
• Закону України від 26 квітня 2001 р. № 2405-ІІІ «Про вне-сення змін до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян»;
• Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердже-ної наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р.
Головним при перевірці є встановити правильність обчислен-ня бази оподаткування прибутковим податком з громадян. Ба-зою утримання прибуткового податку є сукупний оподатковува-ний дохід.
При перевірці сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню, необхідно з’ясувати розмір всіх можливих виплат, доплати, суми наданих підприємством соціальних благ у грошовій і натуральній формі. До них відносяться:
• суми премій як разові, так і за підсумками роботи за місяць, квартал, рік (перевіряється К-т 301, Д-т 661 по Журналу-ордеру № 1 «Каса», Головній книзі, а потім за первинними касовими документами у ті дні, коли здійснювалася їх видача);
• допомога по тимчасовій непрацездатності;
• виплачені суми матеріальної допомоги;
• суми наданих інших виплат у грошовій і натуральній формі як безпосередньо з каси, складу підприємства, так і шляхом пе-рерахувань через банк іншим організаціям;
• видані або перераховані працівникам кошти на харчування, на погашення позик, на оплату квартири або наймання житла, оплату газет і журналів, страхування працівників, крім обов’язкового, покриття різниці між цінами придбання і реалізації това-рів працівникам підприємства;
• суми на придбання акцій, туристичних і міжнародних путівок, доплати понад норм компенсаційних виплат за використання особис-того автотранспорту, виплати понад норми витрат на відрядження;
• закупка товару в осіб без постійного місця проживання в Україні без громадянства;
• виплати дивідендів за акціями підприємств, на які нарахову-ється податок у сумі 30 % у джерела виплати.
Крім того, слід врахувати типові порушення, що допускають-ся підприємствами при розрахунках податку (табл. 10.3).
Таблиця 10.3
ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ПРИ РОЗРАХУНКАХ
ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ З ГРОМАДЯН

пор. Зміст порушення Наслідки, що спричинені порушенням
1 • порушення встановленого порядку розрахунку середньої заробітної плати: неправильний вибір розрахункового періоду; завищення (заниження) розміру середнього заробітку, внаслідок необґрунтованого включення до розрахунку виплат, які відповідно до чинного законодавства не підлягають включенню до даного розрахунку • викривлення розрахунків з персо-налом, що при віднесенні нарахова-них виплат до собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно вплине на оподаткований прибуток
2 • не включення виплат, передбачених законодавством, до складу сукупного доходу при обчисленні прибуткового по-датку • заниження суми утриманого з працівника прибуткового податку;
• недоперерахування його до бю-джету;
• недостовірність даних балансу щодо поточних зобов’язань за прибут-ковим податком
3 • неправильне застосування ставки при нарахуванні при-буткового податку • необґрунтоване заниження (зави-щення) суми утриманого прибутко-вого податку;
• викривлення розрахунків з персо-налом та бюджетом
Перевірку необхідно починати з установлення обґрунтованості наданих пільг за податком окремим громадянам. Список осіб, яким відповідно до законодавства передбачено надання пільг, має надаватися бухгалтерією чи відділом кадрів. За вказаним списком аудитор має з’ясувати наявність обов’язкових реквізитів документів, які дають право на отримання пільги: номер докуме-нта, серія, коли і ким виданий; ідентифікаційний код.
При виплаті заробітної плати у формі натуральної оплати, не-обхідно встановити дотримання встановленого строку перера-хування до бюджету прибуткового податку з громадян. Він по-винен бути перерахований наступного дня після виплати заробітної плати.
Для встановлення правильності оподаткування натуральної оплати праці і для встановлення фактів виплат необхідно пере-вірити за Головною книгою або бухгалтерським регістром, що її замінює, записи на дебеті рахунку 661 «Розрахунки по заробіт-ній платі» у кореспонденції з кредитом рахунків 70 «Доходи від реалізації», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Таким чином встановлюється наявність фактів таких виплат, період і вартість товару.
За касовими платіжними документами перевіряється правильність утримання прибуткового податку із сум заробітку за
виконані роботи за договорами громадянсько-правового харак-теру, із сум, отриманих громадянами від підприємств, з якими вони постійно не перебувають у трудових відносинах. Про такі випадки надаються відомості у податкові інспекції за місцем проживання.
Форма № 2 «Про виплачені доходи і стягнені податки» від-правляється до податкового органу з обов’язковим повідомлен-ням про вручення. Необхідно зберегти квитанцію та корінець по-відомлення про отримання податковим органом форми № 2.
За відомостями нарахування заробітної плати потрібно пере-вірити правильність утримання прибуткового податку і прави-льність підведення підсумків по сумах утриманого прибуткового податку. Різниця між загальною сумою нарахованої заробітної плати і сумою всіх утримань дорівнює загальній сумі коштів до виплати заробітної плати за ІІ половину місяця, яка повинна від-повідати підсумкам у платіжних відомостях.
У подальшому необхідно перевірити загальні підсумки утри-маного прибуткового податку за всіма розрахунковими або роз-рахунково-платіжними відомостями щомісячно та звірити ці су-ми з Головною книгою по кредиту балансового рахунку 641 «Розрахунки по податкам», субрахунок «прибутковий податок». На дебеті цього рахунку відображається сума перерахованого в до-хід бюджету податку у кореспонденції з кредитом рахунку 311 «Поточний рахунок в банку». Наявність постійного кредито-вого залишку у значних розмірах на кінець місяця може свідчити про несвоєчасне перерахування утриманого прибуткового подат-ку, за умови відсутності зростання фонду заробітної плати.
Оскільки сума загального оподатковуваного доходу визнача-ється по закінченні календарного року, проводиться перевірка пра-вильності перерахунку прибуткового податку з працівників за рік. Необхідно звернути увагу на те, що перерахунок проводиться до 1 лютого наступного за звітним роком, а до 15 лютого відомості за формою № 3 «Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб» подаються до податкової інспекції.
Своєчасність перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян перевіряється зіставленням дати виплати заробітної плати (авансу) згідно з касовими документами з датою перера-хування з поточного рахунку підприємства суми прибуткового податку до бюджету.
Необхідно встановити, щоб не допускалися перерахування прибуткового податку із заробітної плати робітників і службовців за рахунок коштів підприємства, крім колективних сільськогос-подарських підприємств.
Результатом взаєморозрахунків з бюджетом суб’єктів підпри-ємницької діяльності, що мають найманих працівників, по при-бутковому податку з громадян є форма № 8-ДР «Довідка про су-ми виплачених доходів і утримання з них податків фізичних осіб», яка подається щоквартально до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця. В цій формі відображуються всі виплати, здійснені СПД щодо фізичних осіб. Предметом перевірки має бу-ти відповідність прибуткового податку, що зазначений у формі № 8-ДР, до перерахованого податку згідно з платіжним доручен-ням протягом звітного періоду.
Особливу увагу слід приділити дотриманню законодавства щодо стосунків підприємства з суб’єктами підприємницької ді-яльності — фізичними особами. При виплаті винагороди такому суб’єкту підприємство повинно утримати прибутковий податок за ставкою 20 %, перерахувати його до бюджету, направити фо-рму № 2 «Про виплачені доходи і стягнені податки» за місцем реєстрації фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності і у відповідний звітний період включити ці виплати у форму № 8-ДР.
Якщо фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності є платником єдиного податку і надав підприємству копію квитанції про сплату єдиного податку за відповідний період, прибутковий податок не утримується, а форми № 2 і форма № 8-ДР складаєть-ся як і у попередньому випадку, але сума прибуткового податку вказується — «0».
Залежно від специфіки виробництва, виду діяльності і власно-сті підприємства (організації) можуть перевірятися й інші питан-ня, та досліджуватися інші документи. Тому до кожної перевірки аудитор повинен підходити творчо, використовуючи всі методи-чні підходи для виявлення порушень у порядку обчислення і сплати прибуткового податку.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит прибуткового податку з доходів громадян» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Види та операції комерційних банків
Перевірка формування і змін власного капіталу
Аналізатори протоколів
ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ
Аудит податків. Мета і завдання аудиту


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2297 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП