ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів
Аудиторська перевірка малоцінних і швидкозношува-них предметів (МШП) починається з встановлення правомірності їх визначення підприємством.
Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» до МШП належать малоцінні та швидкозношувані предмети із строком використан-ня не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. Аудитор з’ясовує правильність са-мостійного розподілу підприємством МШП, що визначено облі-ковою політикою згідно з наказом керівника, на дві групи
До першої групи входять МШП, строк використання яких менш як один рік (операційний цикл). Такі МШП відносять до складу запасів підприємства. Вони обліковуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» і відображуються у розділі ІІ активу Балансу в складі виробничих запасів (рядок 100 Балансу «Виробничі запаси»).
До другої групи включають МШП, строк використання яких перевищує один рік (операційний цикл). Такі матеріальні ціннос-ті підлягають включенню до складу необоротних активів підпри-ємства, обліковуються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріа-льні активи» субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» та відображуються в розділі І активу Балансу в складі основних засобів.
Завдання аудиту МШП — встановити:
• правильність оприбуткування МШП, які надійшли на під-приємство;
• дотримання порядку ведення оперативного кількісного облі-ку МШП за місцями експлуатації й матеріально відповідальними особами;
• дотримання встановленого порядку нарахування зносу;
• правильність оприбуткування придатних для експлуатації МШП, які повернуті на склад;
• дотримання порядку списання з балансу МШП, які в момент запровадження П(С)БО були передані в експлуатацію, або тих МШП, які не відповідають критерію активу;
• забезпеченість оперативного внутрішнього контролю за ру-хом МШП.
Під час перевірки правильності обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (рахунок 22), аудитору слід пам’ятати, що їх рух обліковується з використанням таких самих методів, як і запасів. При передачі МШП в експлуатацію їх списують з балансу на витрати діяльності та ведуть оператив-но-кількісний облік.
Аудитору слід встановити правильність нарахування й відо-браження в бухгалтерському обліку зносу малоцінних необорот-них матеріальних активів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби».
Перевірка передачі малоцінних необоротних активів в експлу-атацію зводиться до встановлення правильності нарахування зносу та правомірності їх списання на витрати діяльності. Нара-хована сума зносу звіряється з сумою, відображеною в Балансі.
Відповідно до П(С)БО 7, якщо МШП належать до малоцінних необоротних активів (спецінструменти), які обліковуються на ба-лансовому рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» суб-рахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», то амо-ртизація нараховується у розмірі:
• 50 % при передачі малоцінних необоротних матеріальних активів із складу в експлуатацію і 50% при їх вибутті за неприда-тністю;
• 100 % з передаванням малоцінних необоротних матеріаль-них активів у експлуатацію.
Джерелами для перевірки правильності нарахування зно-су за журнально-ордерною формою обліку є первинні документи, облікові записи в Журналах-ордерах № 10/1 с.-г., Головна книга за рахунками 22, 13, 112. Записи в Журналі-ордері № 10.1 с.-г. та відомості по рахунках
Аудитор перевіряє правильність ведення обліку МШП на міс-цях їх використання, у цехах, відділах тощо, звертаючи особливу увагу на дотримання встановлених норм безоплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу та взуття й запобіжних пристроїв, а також на дотримання строків їх експлуатації. Ауди-тор має виявити випадки дострокового списання МШП або спи-сання їх при звільненні працівників.
Під час перевірки правильності нарахування зносу спеціальних інструментів і пристроїв потрібно встановити правомірність використання норм списання, а також повноту погашення їх вартості до за-кінчення випуску виробів, для виготовлення яких вони призначені. Крім того, аудитор при перевірці актів на списання МШП має вста-новити повноту оприбуткування залишків від їх ліквідації.
У бухгалтерському обліку основні господарські операції, пов’язані з рухом МШП, мають бути відображені так, як показано в табл. 4.15.
Таблиця 4.15
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З РУХОМ МШП

пор. Зміст операції Первинний
документ Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Оприбутковано МШП Податкова накладна 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
2 Відображено суму ПДВ Податкова накладна 641 «Розрахунки за податками» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
3 Оплачено
рахунок
постачальника Платіжне доручення 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 31 «Рахунки в банках»
4 Передано МШП в експлуатацію Лімітно-забірна картка 23 «Виробництво»
91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
Для підприємств, які використовують рахунки класу 8 «Ви-трати за елементами», операція з передачі МШП в експлуатацію відображується таким записом:
Д-т 80 «Матеріальні витрати»
К-т 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети»;
Д-т 23 «Виробництво»
К-т 80 «Матеріальні витрати».
Правильність оприбуткування МШП, придатних для експлуа-тації, що були повернуті на склад, аудитор встановлює за їх відо-браженням у бухгалтерському обліку на дебеті рахунку 22 «Ма-лоцінні і швидкозношувані предмети» і кредиті рахунку 71 «Інший операційний дохід» (табл. 4.16).
Таблиця 4.16
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПРИБУТКУВАННЯ МШП

пор. Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Передано МШП в експлуатацію 23 «Виробництво» 22 «Малоцінні та швид-козношувані предмети»
2 Повернуто МШП з експлуатації на склад 22 «Малоцінні та швид-козношувані предмети» 71 «Інший операцій-ний дохід»

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Затвердження
Аудит резервного капіталу
БАНКИ ЯК ПРОВІДНІ СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА. ФУНКЦІЇ БАН...
Оцінка і управління кредитним ризиком
Ліквідність балансу позичальника. Показники, що характеризують фі...


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 3485 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП