ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками
Завдання аудиту розрахунків з постачальниками — встановити:
• основну форму розрахунків;
• проведення інвентаризації кредиторської заборгованості;
• правильність відображення в обліку зобов’язань;
• дотримання фінансово-розрахункової дисципліни та її вплив на платоспроможність підприємства;
• реальність заборгованості.
Аудит розрахункових операцій здійснюють у такій послідовності:
• з’ясовують стан бухгалтерського обліку, фінансової звітнос-ті та внутрішнього контролю;
• оцінюють основні показники підприємства;
• проводять аналіз даних інвентаризації розрахунків, звірив-ши їх з фактичними даними, відображеними у Головній книзі, балансі підприємства, аналітичними даними розрахункових ра-хунків (звіряють залишки на початок звітного періоду, відобра-жені в регістрах бухгалтерського обліку, із залишками, показа-ними у попередньому звітному періоді);
• уточнюють реальність дебіторської та кредиторської забор-гованості;
• визначають правильність відображення зобов’язань в обліку;
• виявляють основні форми розрахунків з постачальниками і підрядниками;
• визначають повноту і правильність оприбуткування підпри-ємством отриманих від постачальників запасів;
• встановлюють дотримання діючих цін і тарифів.
Вивчення бухгалтерського обліку дає змогу визначити напрями подальшої перевірки та ті ділянки обліку, яким потрібно приділити більше уваги у зв’язку з наявними порушеннями (зловживаннями). Аудитор з’ясовує, наскільки використано облікові дані для підви-щення ефективності внутрішнього контролю за діяльністю підпри-ємства, а також забезпеченість ідентичності аналітичного та синте-тичного обліку, відповідності первинного обліку даним балансу.
Переважаючу форму розрахунків з постачальниками та підрядни-ками аудитор визначає при здійсненні аналізу переліку продукції по-стачальників та суми кредиторської заборгованості перед ними на кі-нець року. Аудитор проводить вибіркову перевірку найбільш значних сум, вивчає наявні господарські договори та первинні документи.
Перевірка форм розрахунків з постачальниками і підрядника-ми полягає у встановленні додержання законодавства щодо них та встановлених обмежень на застосування окремих із них.
Перевірка інвентаризацій кредиторської заборгованості по-лягає у проведенні аудитором аналізу матеріалів інвентаризацій розрахунків з постачальниками. За відсутності даних інвентари-зації для виявлення реального стану кредиторської заборгованос-ті аудитор має право вимагати її проведення.
Правильність відображення в обліку зобов’язань перевіряють у такій послідовності:
• з’ясовують наявність відповідних господарських договорів;
• визначають правильність формування статей балансу, де ві-дображуються розрахунки з постачальниками і підрядниками.
У процесі перевірки облікових регістрів аудитор має встано-вити відповідність залишку на рахунку 63 «Розрахунки з поста-чальниками та підрядниками», відображеного в Головній книзі, залишкам аналітичного обліку (Журнал-ордер № 6 с.-г.).
Спосіб проведення документальної перевірки записів у Жур-налі № 3 залежить від кількості операцій. У разі великої кількості розрахунків застосовують вибірковий спосіб перевірки.
Аудитор має встановити:
• достовірність рахунків-фактур постачальників і повноту оприбуткування матеріальних запасів (звіряють рахунки з доданими до них прибутковими документами, даними складського та бух-галтерського обліку). Для виявлення зловживань застосовують зовнішні зустрічні перевірки;
• правильність кореспонденції рахунків, зазначеної в рахун-ках-фактурах, та відповідність суми рахунку в графі відповідних дебетових рахунків Журналу № 6 с.-г. Це потрібно з’ясувати з метою виявлення зловживань, за наявності яких одержані запаси привласнюються за рахунок фальсифікації записів на рахунках бухгалтерського обліку;
• законність списання недостач, втрат від псування запасів з вини постачальників та правильність віднесення цих сум на від-повідні рахунки;
• достовірність розрахунків за невідфактурованими або не-оплаченими поставками.
Перевірку правильності відображення на статтях балансу відповідних залишків заборгованості здійснюють за даними аналітичного обліку до рахунків шляхом порівняння залишків за кожним видом розрахунків на початок періоду, що перевіряється, із залишками за відповідними статтями балансу.
При аудиті розрахунків з постачальниками треба встановити наявність договорів поставки матеріально-технічних засобів, пе-ревірити доцільність їх придбання, дотримання встановлених до-говором розрахунків.
Особливу увагу слід звернути на своєчасність поставок, відпо-відність кількості та якості поставленої продукції вимогам дого-вору, на використання підприємством своїх прав у разі порушен-ня умов договору, правильність та обґрунтованість цін.
У разі перевірки повноти і правильності оприбуткування отриманих від постачальника запасів, дотримання діючих цін і тарифів завданням аудитора є встановлення:
• наявності, достовірності та правильності оформлення дого-ворів (контрактів) на доставку запасів;
• повноти та своєчасності оприбуткування запасів, що надій-шли від постачальників;
• достовірності та законності розрахунків з постачальниками;
• дотримання строків позовної давності.
При перевірці правильності оформлення договорів (контрак-тів) на доставку запасів від постачальників аудитор повинен з’ясувати наявність обов’язкових реквізитів: місце підписання конт-ракту, найменування постачальника та одержувача, суму договору відповідно до специфіки, ціну, умови поставки, умови платежу, документи, які підтверджують поставки, кількість і якість товару, форс-мажорні обставини, арбітраж.
Особливу увагу аудитору слід приділити наявності специфіка-ції як додатку № 1 до контракту та документа, який підтверджує якість умовам контракту (Інкотермс-90, Інкотермс-2000).
Повноту оприбуткування запасів встановлюють порівнянням даних платіжних документів, які надійшли від матеріально від-повідальних осіб, книг складського обліку, регістрів аналітично-го обліку за розрахунками з постачальниками.
Аудитор має впевнитись у тому, що отримані запаси, виконані роботи та надані послуги документально оформлені відповідно до вимог рахунками-фактурами, платіжними вимогами, актами або до-відками приймання виконаних будівельно-монтажних робіт тощо.
У разі перевірки обґрунтованості цін порівнюють ціни, зазначені в рахунках постачальників, з цінами, наведеними в укладених договорах.
Правильність розрахунків з постачальниками перевіряють зі-ставленням операцій з оплати рахунків з виписками банку або іншими грошовими документами. Ці дані мають збігатися.
При аудиті розрахунків з підрядниками аудитор повинен встановити:
• повноту внесення об’єктів, що будуються, до титульного списку;
• законність використання відповідних джерел фінансування;
• забезпечення проектно-кошторисною документацією об’єктів;
• наявність договорів з підрядником на виконання робіт;
• доцільність прийнятих умов розрахунків;
• правильність застосування цін, розцінок;
• реальність зазначених обсягів виконаних робіт (відсутність приписок) і правильність документального оформлення.
У разі виявлення фактів завищення обсягів виконаних робіт, неправильного застосування цін, включення в рахунки витрат, непередбачених кошторисом, слід провести контрольний обмір виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт.
Аудитор при перевірці розрахунків з постачальниками та під-рядниками має встановити правильність кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, що дає змогу виявити не тільки помилки у відображенні в обліку розрахункових операцій, а й розкрити факти навмисного викривлення облікових даних з метою прихо-вування допущених зловживань.
Аудитор перевіряє порядок ведення аналітичного обліку та повноту відображення в ньому операцій. З цією метою він розглядає кожну позицію, наявність виправдних документів щодо надхо-дження та оприбуткування матеріальних цінностей на складі.
Перевірці підлягають господарські операції, відображені в Журналі № 6 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками (підрядни-ками), міжгосподарськими підприємствами. Аудитор має встано-вити своєчасність і повноту оплати кожного рахунка-фактури, правомірність віднесення на рахунки розрахунків матеріальних цінностей, повноту оприбуткування матеріальних цінностей на балансових рахунках та субрахунках, своєчасність акцепту пла-тіжних вимог-доручень, правильність оприбуткування, оцінки та відображення в регістрах обліку невідфактурованих поставок, достовірність сум, відображених у бухгалтерському регістрі як «Недостачі (претензії) після акцепту рахунків-фактур».
Аудитор повинен виявити у бухгалтерському балансі суми, щодо яких минув строк позовної давності, докладно проаналізу-вати й порівняти факти або з’ясувати випадки, коли за рахунок нестягнутої кредиторської заборгованості отримана дебіторська заборгованість привласнювалася.
У разі наявності дебіторської заборгованості постачальни-ків аудитор повинен встановити дату виникнення та причини її утворення, приділити особливу увагу заборгованості із закінче-ним строком позовної давності, а також вжитим заходам, спря-мованим на вилучення заборгованості постачальників.
Розрізняють такі види дебіторської заборгованості:
• поточну заборгованість, зумовлену діючим порядком розрахунків;
• заборгованість, не оплачену в строк;
• заборгованість із строком позовної давності, що минув;
• спірну заборгованість;
• безнадійну заборгованість.
Аудит розрахунків з покупцями і замовниками передбачає пе-ревірку: правильності створення резерву сумнівних боргів; законності списання підприємством дебіторської заборгованості; правильності встановлення ступеня відповідальності осіб, з вини яких виникли ці збитки; відображення в обліку операцій щодо списання заборгованості.
Аудитор повинен встановити, чи проводилась інвентаризація розрахунків з усіма дебіторами та кредиторами, а в разі потреби провести зустрічну звірку розрахунків з ними, яка має бути
оформлена проміжним актом такої форми.
АКТ ЗУСТРІЧНОЇ ЗВІРКИ РОЗРАХУНКІВ
МІЖ ГОСПОДАРСТВАМИ «МРІЯ» ТА «ВЕСНА»
Аудитором Івановим П. П. проведено взаємну звірку розрахунків між господарствами «Мрія» та «Весна» станом на 01.07.2001 р. При перевірці розрахунків встановлено:
№ пор. Зміст запису За даними бухгалтерського обліку
«Мрія» «Весна»
Дебет Кредит Дебет Кредит
Сальдо до звірки розрахунків 2590 2890
1 Надійшло комбікорму за наклад-ною № 151 від 10.04.2001 р. 15 002 15 002
2 Надійшли блоки за накладною
№ 187 від 15.04.2001 р. 24 008 24 308
Усього 2590 39 010 39 310 2890
Сума прописом: тридцять шість тисяч чотириста двадцять гривень.
Аудитор П. П. Іванов
Головний бухгалтер господарства «Весна» А. Н. Зотов
Для забезпечення правильних висновків доцільно узагальню-вати накопичені дані у спеціальній відомості. Виявлені факти не-запитаної простроченої дебіторської заборгованості і порушення розрахункової дисципліни рекомендується узагальнювати у відо-мості такої форми (табл. 9.2).
Таблиця 9.2
НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
З ПРОСТРОЧЕНИМ СТРОКОМ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ
№ пор. Наймену-вання
дебітора Рахунок Дата Причини виникнення заборгова-ності Характер заборгова-ності Сума,
грн
1 Комбікормовий за-вод та ін. 60 «Корот-кострокові позики» 10.04.2001 р. Недостача комбікорму Спірна 1200
Усього 1200

Особливо ретельно перевіряють спірні борги. Спірними вва-жаються борги підприємств, якщо справа про їх стягнення пере-дана до суду (за фізичними особами) та господарського суду (за юридичними особами).
У практиці господарської діяльності підприємств трапляються випадки, коли до суду або господарського суду передаються не-обґрунтовані позови для примусового стягнення дебіторської за-боргованості з тим, щоб відмову суду використати для списання нереальної заборгованості на збитки. Аудитору слід мати на ува-зі, що будь-яка безнадійна дебіторська заборгованість, щодо якої є рішення суду або господарського суду про відмову за позовом, є нереальною, та з’ясувати мотиви відмови у позові (пропущено строк позовної давності, необґрунтованість позову, неправильне оформлення документів тощо).
За наявності дебіторської заборгованості, строк позовної дав-ності якої минув, встановлюють правильність списання цих сум за рішенням керівництва підприємства на відповідний рахунок та законність такої операції.
Дебіторська заборгованість може бути списана лише у випадках:
1) визнання її безнадійною;
2) затвердження судом виконавчих документів (засвідчення фінансової неспроможності відповідача) або коли є рішення пра-воохоронних органів на заяву позивача про припинення криміна-льної справи щодо пошуків підприємства-боржника.
Аудитор повинен пам’ятати, що списання заборгованості на фі-нансові результати не є її повним анулюванням. Заборгованість має обліковуватися на балансі протягом встановленого законодавством України строку з моменту її списання з тим, щоб можна було вжити заходи щодо її стягнення у разі виявлення боржника або зміни його майнового становища. Для віднесення дебіторської заборгованості на фінансові результати підприємство має обґрунтувати докази.
За правильного відображення в обліку основні операції з покупцями та замовникам фіксують такими записами (табл. 9.3).

Таблиця 9.3
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ВІДОБРАЖЕННЯ
В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
№ пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Зараховано суми одержаних авансів з пред’явленням покупцям (замовникам) рахунків за постав-ку готової продукції 68 «Розрахунки за іншими опе-раціями» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
2 Списано дебіторську заборгова-ність покупців, що визнана без-надійною 38 «Резерв сум-нівних боргів» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
3 Видано вексель у забезпечення заборгованості за недопоставлену продукцію 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 62 «Коротко-строкові векселі видані»
4 Повернуто страховику страхові платежі 31 «Рахунки
в банках» 37 «Розрахунки з різними дебі-торами»
5 Нараховано негативну курсову різницю по дебіторській заборго-ваності 94 «Інші витра-ти операційної діяльності» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
6 Сплачено грошову компенсацію покупцю при бартерній операції 36 «Розрахунки
з покупцями та замовниками» 31 «Рахунки в банках»
7 У результаті зміни фінансового стану покупця відновлюється су-ма його заборгованості, раніше визнана безнадійною 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 38 «Резерв сум-нівних боргів»
8 Нараховано страховий платіж при поставці продукції покупцю 93 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 65 «Розрахунки за страхуванням»
9.3. Аудит розрахунків з підзвітними особами,
за претензіями та відшкодуванням
матеріальних збитків, з різними дебіторами
й кредиторами
У процесі господарської діяльності підприємства ви-никає потреба обліковувати розрахунки претензійного характеру. Вони, як правило, обліковуються на субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями». Перевірка розрахунків за претензіями за неви-конані договірні зобов’язання є одним з найважливіших завдань.
Вивчення заборгованості за претензіями починають з аналізу інвентаризації заборгованості за кожною сумою. Необхідною є звірка розрахунків на підприємствах. Для проведення звірки роз-рахунків дебіторам надсилають виписки з аналітичних рахунків або направляють до них фахівців. Одночасно потрібно запросити виписки з аналітичних рахунків про стан розрахунків з підприєм-ством у кредиторів. З метою повного вивчення всіх операцій, пов’язаних із розрахунками, інвентаризацію їх треба проводити на дату обстеження.
У ході вивчення заборгованості за претензіями слід обґрун-тувати відповідні документи і встановити наявність випадків об-ліку на балансі суми претензій з простроченим строком позовної давності. При цьому перевіряють списані суми невідшкодованих претензій за рахунок фінансових результатів підприємства та встановлюють здійснення оперативного контролю за своєчасніс-тю й обґрунтованістю передачі матеріалів за претензіями до гос-подарського суду для відшкодування заборгованості.
Аудитор звертає увагу на своєчасність укладення та виконан-ня договорів на поставку продукції і матеріалів, визначає відпо-відальність за невиконання ними зобов’язань.
Результати перевірки доцільно відображувати у відомості за такою формою (табл. 9.4).

РЕКОМЕНДОВАНА ВІДОМІСТЬ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ
СТАНОМ
№ пор. Код Номер Журналу-ордера, відомості Постачальник Повідомлення про виклик представника постачальника

1 2 3 4 5

Перевірка іншої дебіторської заборгованості передбачає по-переднє з’ясування наявності заборгованості з боку працівників підприємства та інших осіб, а також причин її виникнення. Від-повідно до Закону України «Про оподаткування прибутку під-приємств» (п. 5.4 ст. 5) до валових витрат відносять усі суми
коштів на відрядження, підтверджені документально.
Перевірці підлягають усі операції, пов’язані з наданням і використанням підзвітних сум на відрядження, господарські потреби тощо. Аудитор має встановити, що видача готівки особам для відрядження провадилася у межах встановлених норм і відображувалася на відповідних бухгалтерських раху-нках.
Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» в бухгалтерському обліку ви-трати на відрядження, які безпосередньо пов’язані з виробницт-вом, відображуються на рахунку 23 «Виробництво», а витрати, пов’язані з управлінням чи збутом продукції — на рахунках
92 «Адміністративні витрати» і 93 «Витрати на збут». Аудитор повинен з’ясувати своєчасність повернення в касу невикориста-них сум, виданих під звіт. Вони мають бути повернені до каси не пізніше як через три дні після закінчення строку, на який вони були видані.
Аудитору слід пам’ятати, що на підзвітні суми, які вчасно не повернуті працівниками підприємства, збільшується фактична сума готівки в касі. Остання порівнюється з лімітом каси, при перевищенні якого сплачуються штрафні санкції (суми переви-щення) за кожний день перевищення ліміту. Заборгованість, що не повернута в касу, має утримуватись із заробітної плати і відо-бражуватися в обліку за дебетом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та кредитом субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», але не більш як 50 відсотків від заробітної плати.

Таблиця 9.4
АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ
на 01.04.2001 р.
Рахунок-фактура Накладна Суть
претензії Сума, грн Висновок аудитора Пропо-
зиції
№ Дата № Дата
6 7 8 9 10 11 12 13

Вибірково аудитор перевіряє правильність розрахованих сум та оформлення документів на службові відрядження. Кошти на відрядження видаються у розмірі попередньо розрахованих сум відповідно до встановлених норм оплати вартості проїзду, добо-вих, квартирних тощо. Правильність визначення розміру виплат на витрати, пов’язані із відрядженням, аудитор має перевіряти з урахуванням норм відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон для працівників підприємств, установ і орга-нізацій усіх форм власності (крім тих, що фінансуються з бюдже-тів), затверджених Кабінетом Міністрів України. Граничні норми добових витрат для відряджень у межах України з 12.09.2000 р. становлять 18 грн, а для відряджень за кордон — 252 грн. Ці су-ми зменшуються, якщо в рахунок вартості проживання у готелях входить одно-, дво- і триразове харчування. Строк відрядження в межах України не може перевищувати
30 днів, а за межі України — 60 днів. Реальний строк відряджен-ня визначається наказом керівника, а для відряджень за кор-дон — ще й довідкою дипломатичної чи консульської установи.
Правильність оформлення документів на відрядження визна-чають порівнянням дати, зазначеної у посвідченнях про відря-дження (дати вибуття та прибуття працівника до пункту призна-чення), з кількістю днів відрядження згідно з наказом керівника та фактично проведених. За авансовим звітом звіряють дати по-вернення з відрядження і подання звіту, тобто встановлюється своєчасність цієї процедури.
У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі ви-трати на паливно-мастильні матеріали відшкодовуються відпові-дно до діючих норм за 1 км пробігу та затвердженого маршруту. Аудитор має встановити дотримання встановленого чинним за-конодавством порядку таких розрахунків.
Аспектом перевірки виданих під звіт сум є кошти, які призна-чені для господарських потреб. Вони видаються у межах наявних коштів на поточному рахунку. Подібно до звітності про відря-дження має бути складений та затверджений авансовий звіт про їх використання з доданням виправдних документів. Аудитор пе-ревіряє повноту оприбуткування матеріальних цінностей, прави-льність віднесення їх на рахунки бухгалтерського обліку. З цією метою аналізуються дані, відображені у Журналі № 7 с.-г. «Роз-рахунки з підзвітними особами», де концентрується синтетичний та аналітичний облік. На основі авансових звітів звіряють залиш-ки на початок звітного періоду із залишком за попередній звітний період, перевіряють суми виданих авансів за Журналом-ордером № 1 «Каса», записи на кредиті субрахунку 372 «Розрахунки з під-звітними особами». Розрахунки з підзвітними особами на госпо-дарські потреби мають здійснюватися на наступний день, а сіль-ськогосподарських підприємств — протягом 10 днів.
Операції розрахунків з підзвітними особами мають бути відо-бражені такими записами (табл. 9.5).
Таблиця 9.5
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ
ОПЕРАЦІЙ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
№ пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Відображено суму авансу, вида-ного працівнику на відрядження або на господарські потреби 372 «Розрахунки з підзвітними осо-бами» 30 «Каса»
2 Списано із підзвітних осіб суми витрачених авансів:
• на придбання бланків доручень 20 «Виробничі за-паси» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
• на придбання дрібного госпо-дарського інвентарю, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, нематеріальних активів 20 «Виробничі за-паси»
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
• на оплату послуг по відвантаженню покупцям готової продукції, товарів 93 «Витрати на збут»
• на відрядження, поштово-телеграфні та інші витрати 92 «Адміністрати-вні витрати»
3 Відображено податкові розрахун-ки з ПДВ 64 «Розрахунки за податками і пла-тежами» 37 «Розрахунки з різними дебіто-рами»
4 Списано безнадійну дебіторську заборгованість підзвітної особи 94 «Інші витрати операційної діяль-ності» 37 «Розрахунки з різними дебіто-рами»
5 Відображено перевитрачання під-звітною особою сум понад вста-новлені норми (на відшкодування цієї суми є згода керівника) 949 «Інші витрати операційної діяль-ності» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
6 Списано з підзвітних осіб повер-нуті в касу залишки невикориста-них сум 301 «Каса в націо-нальній валюті» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Особливої перевірки потребують суми, видані в рахунок заро-бітної плати і вчасно не повернуті, а також з’ясування наявності не повернутих працівниками підзвітних сум, якщо вони не відо-бражені на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», а приховані на рахунках 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 68 «Розрахунки за іншими операціями».
Аудит розрахунків за іншими операціями. Розрахунки за ін-шими операціями, які обліковуються на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями», перевіряють за кожним видом платежів.
Завдання аудиту заборгованості за іншими розрахунка-ми — встановити:
• причини виникнення боргу та обґрунтованість здійснених господарських операцій;
• мету, з якою були отримані аванси;
• своєчасність погашення раніше виданих підприємствам авансів і переплат;
• правильність утримання із заробітної плати працівників за-боргованості за підзвітними сумами, відшкодування матеріально-го збитку, погашення заборгованості за товари, придбані в кре-дит, отриману позику тощо;
• суми, які обліковуються на цьому рахунку і не належать до авансів одержаних (вивчають дані Відомості № 3.5 за кожною сумою, що обліковується з метою встановлення їх наявності).
Дослідженню підлягають бухгалтерські записи на субрахун-ках 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» та 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Перевірка розрахунків за товари, продані в кредит, передбачає перегляд договорів, у яких зазначено суму кредиту, пов’язану з сумою, відображеною за дебетом субрахун-ків 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» субрахунок 1 «За товари, продані в кре-дит». Після цього перевіряють повноту та правильність списання заборгованості, проведеної за кредитом субрахунків 377 «Розра-хунки з іншими дебіторами» і 685 «Розрахунки з іншими креди-торами». Аналогічно перевіряють заборгованість на інших суб-рахунках 377, 685.
Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами вивчають стосовно кожного дебітора й кредитора. При журнально-ордерній формі аналітичний облік перевіряють у Відомості аналітичного обліку розрахунків (ф. № 8/1 с.-г.), де на основі первинних докуме-нтів відображуються обороти за кредитом у кореспонденції з дебе-том відповідних рахунків. Перевіряючи підсумки за кожним кре-дитором і дебітором, аудитор контролює їх достовірність у цілому за відомостями, після чого порівнює з оборотом за місяць перене-сені до Журналу-ордера № 8 с.-г. дані, Журнал-ордер № 8 с.-г. по-рівнює з Головною книгою та балансом підприємства.
Перевірка розрахунків з персоналом за іншими операціями.
Мета аудиту — підтвердити достовірність і наявність забор-гованості за розрахунками з персоналом за іншими операціями.
Завдання аудиту розрахункових операцій з надання позик працівникам — встановити:
• наявність рішення акціонерів, власників, засновників про надання позик конкретним працівникам — фізичним особам;
• правильність оформлення договорів на видавання позики на індивідуальне житлове будівництво або будівництво садових бу-диночків;
• законність джерел, за рахунок яких надано позики;
• реальність відображення в обліку заборгованості за надани-ми позиками;
• правильність і достовірність нарахування відсотків за пози-ками, їх відповідність ставкам, передбаченим договором;
• своєчасність надання позики одержувачу та погашення її у встановлений строк на основі вивчення касових документів (прибутко-вих і видаткових ордерів, звітів касира) та даних фінансової звітності.
Джерела перевірки:
• акти інвентаризації рахунків;
• розрахунково-платіжні відомості;
• Журнал-ордер № 8 с.-г.
Своєчасність і повноту оприбуткування таких грошових кош-тів в касу та видача їх одержувачу при наданні позики через під-приємство перевіряють порівнянням касових документів із випи-сками банку та із записами за кредитом субрахунку 163 «Інша дебіторська заборгованість». Правильність відображення опера-цій щодо видачі позик з каси працівникам та службовцям визна-чається аудитором відповідно до записів за дебетом субрахунку 163 «Інша дебіторська заборгованість» в кореспонденції з креди-том рахунку 30 «Каса».
Дотримання строків платежів за позиками перевіряють порів-нянням сум і строків, зазначених у зобов’язаннях, з даними пла-тіжних документів (касових прибуткових ордерів, розрахунково-платіжних відомостей, виписок банку) і записів в облікових регі-страх за кредитом субрахунку 163 «Інша дебіторська заборгова-ність» в кореспонденції з дебетом рахунків 30 «Каса», 31 «Рахун-ки в банках», 66 «Розрахунки з оплати праці» залежно від порядку здійснення платежів.
Мета аудиту розрахунків з іншими кредиторами — підтвер-дити обґрунтованість та законність виникнення таких розрахунків.
Завдання аудиту — встановити:
• наявність та правильність оформлення договорів;
• обсяг наданих послуг;
• правильність визначення сум кредиторської заборгованості та строків платежів.
Аудитор має зіставити дані за документами підприємства з виписками банку, платіжними дорученнями, записами на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» субрахунок 685 «Розра-хунки з іншими кредиторами».
Кредиторська заборгованість, що обліковується на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями», має бути розглянута з по-гляду законності її виникнення та своєчасності погашення. Ауди-тор має встановити:
• достовірність відображення в балансі суми кредиторської заборгованості;
• обліковану заборгованість, за якою закінчився строк позов-ної давності, з’ясувати причини її виникнення та вжиті заходи для її недопущення;
• обґрунтованість списання заборгованості;
• правильність оформлення підтвердних документів;
• обґрунтованість безнадійності боргів.
Іншу дебіторську заборгованість відображують в обліку таки-ми бухгалтерськими записами (табл. 9.6).
Таблиця 9.6
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ
З ІНШОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
№ пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Зараховано на баланс покупця
гудвіл придбаного підприємства 19 «Гудвіл при при-дбанні» 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
2 Погашення зобов’язання по
підписці на акції 14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»
35 «Поточні фінансо-ві інвестиції» 37 «Розрахунки з різними дебіто-рами»
3 Оприбутковано право на торгове-льну марку 15 «Капітальні інве-стиції» 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
Зараховано на баланс покупця нематеріальні активи придбаного підприємства 12 «Нематеріальні активи» 15 «Капітальні інвестиції»
Продовження табл. 9.6
№ пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
4 Переведено короткострокову де-біторську заборгованість до роз-ряду довгострокової 16 «Довгострокова дебіторська забор-гованість» 37 «Розрахунки з різними дебіто-рами»
5 Надійшли в погашення дебіторсь-кої заборгованості виробничі за-паси, МШП, напівфабрикати, то-вари 20 «Виробничі запаси»
22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети»
25 «Напівфабрикати»
28 «Товари» 37 «Розрахунки з різними дебіто-рами»
6 Отримано вексель у погашення по-точної дебіторської заборгованості 34 «Короткостроко-ві векселі одержані» 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
7 Зараховано на баланс покупця де-біторську заборгованість покупців придбаного підприємства 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіто-рами»
8 Нараховано дивіденди по інвестиціях в асоційоване підприємство 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 14 «Довгостроко-ві фінансові інве-стиції»
9 Відображено негативний гудвіл придбаного підприємства 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 19 «Гудвіл при придбанні»
10 Відображено заборгованість з фі-нансування компенсаційних виплат 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»
11 Прийнято на баланс кредиторську заборгованість (постачальникам) придбаного підприємства 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»
12 Відображено реалізацію товарів в обмін на програмне забезпечення 36 «Розрахунки з різними дебіторами» 702 «Дохід від реалізації товарів»
13 Відображено дохід від реалізації малоцінних і швидкозношуваних предметів 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 71 «Інший опера-ційний дохід»
14 Нараховані дивіденди по інвести-ціях непов’язаним сторонам 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 73 «Інші фінан-сові доходи»
Нараховано відсотки по фінансо-вій оренді 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 73 «Інші фінан-сові доходи»
15 Відображено суму, що підлягає відшкодуванню винними особами 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 74 «Інші доходи»
16 Відображено суми, внесені готівкою за житлово-комунальні послуги 301 «Каса в націо-нальній валюті» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
Закінчення табл. 9.6
№ пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
17 Внески батьків в часткове пога-шення витрат на утримання дітей у дошкільних дитячих установах і в оздоровчих таборах 301 «Каса в націо-нальній валюті» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
18 Відображено суми, отримані від працівників підприємства в пога-шення заборгованості по раніше отриманих позиках на індивідуа-льне житлове будівництво і за спецодяг 301 «Каса в націо-нальній валюті» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
Аудитор має встановити дотримання вимог П(С)БО 11 «Зо-бов’язання». Для цього доцільно використати перелік можливих порушень вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання», що визначені окре-мими авторами і наведені в табл. 9.7.
Таблиця 9.7
ПОРУШЕННЯ П(С)БО 11 «ЗОБОВ’ЯЗАННЯ», ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ АУДИТО-РАМИ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ОПЕРАЦІЙ І ЗАПИСІВ
№ пор. Питання, що досліджується Можливі порушення П(С)БО
1 Визнання зобов’язання Порушення вимог щодо визнання зобов’язань:
• недостовірне визначення оцінки зобов’язань;
• відсутність імовірності зменшення еконо-мічних вигід у майбутньому
2 Класифікація зобов’язань Недотримання вимог щодо віднесення зобов’язань до класифікаційних груп згідно з П(С)БО
3 Визнання довгостроко-вих зобов’язань, на які нараховуються відсотки і які підлягають пога-шенню протягом 12 міс. з дати балансу Порушення умов визнання такого зобов’язання довгостроковим:
• первісний термін погашення був меншим як 12 міс.;
• відсутність до затвердження звітності уго-ди про переоформлення зобов’язання на до-вгострокове
4 Визнання зобов’язань за кредитною угодою, умови якої порушено Порушення умов визнання такого зобов’язання довгостроковим:
• відсутність згоди позикодавця на вимогу по-гашення зобов’язання;
• очікуються подальші порушення кредит-ної угоди
Закінчення табл. 9.7
№ пор. Питання, що досліджується Можливі порушення П(С)БО
5 Оцінка довгострокових зобов’язань Відображення в балансі довгострокових зобов’язань, на які нараховуються відсотки, за су-мою погашення, а не за теперішньою вартістю
6 Склад поточних зобов’язань Порушення вимоги віднесення довгостроко-вих зобов’язань, до погашення яких залиши-лося менш як 12 міс., до складу поточних
7 Оцінка поточних зобов’язань Порушення вимог щодо відображення поточних зобов’язань у балансі за сумою погашення
8 Створення та визнання забезпечень Визнання витратами забезпечень, створених для відшкодування витрат, не передбачених П(С)БО.
Порушення умов створення забезпечень:
• відсутність імовірності зменшення ресур-сів, що втілюють у собі економічні вигоди, при погашенні зобов’язань;
• неможливо розрахунковим шляхом визна-чити оцінку забезпечення
9 Стабільність забезпечень для відшкодування ви-трат на реконструкцію Порушення умов створення забезпечень:
• відсутність затвердженого керівництвом підприємства плану реструктуризації;
• процес реструктуризації не розпочато
10 Оцінка забезпечень Визначення суми забезпечень без урахуван-ня очікуваного відшкодування
11 Використання забезпе-чення Порушення вимог щодо використання за-безпечень (покриття витрат, для яких забез-печення не створювалось)
12 Коригування залишку забезпечення Перегляд і коригування залишку забезпе-чень на дату балансу не здійснювались
13 Відображення в обліку та оцінка непередбаче-них зобов’язань Відображення непередбачених зобов’язань на балансових рахунках
14 Розкриття інформації про зобов’язання у примітках до фінансової звітності Інформація про зобов’язання, передбачена П(С)БО, у примітках до фінансової звітності не наводилась
Виявлені аудитором порушення П(С)БО 11 «Зобов’язання» з

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Технічні засоби для організації локальних мереж типу ARCNET; прав...
ЗМІСТ ТА МЕТА МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОДУКТОВОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІННОВАЦІ...
Визначення грошових потоків на основі прогнозних фінансових звіті...
Аудит вилученого капіталу
О впливі Гольфстріму на погоду взимку у Москві


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 7922 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП