ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит загальновиробничих витрат
Із складових виробничої собівартості загальновироб-ничі витрати включаються у собівартість своєрідним способом. Вони обліковуються на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Цей рахунок не використовується у торгівлі, але при виробництві продукції, виконанні робіт і наданні послуг він необхідний.
Мета аудиту — підтвердити достовірність формування, пра-вильність розподілу та відображення в обліку загально виробни-чих витрат.
Завдання аудиту — встановити:
• повноту переліку витрат, що віднесені до загальновиробничих;
• дотримання принципу розподілу загальновиробничих витрат на постійні і змінні;
• обґрунтованість віднесення витрат до загальновиробничих;
• правильність і достовірність розподілу загальновиробничих витрат;
• правильність відображення загальновиробничих витрат в обліку.
У ході перевірки загальновиробничих витрат аудитору необ-хідно з’ясувати їх повноту формування відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» та Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільсько-
господарських підприємств, затверджених Міністерством аграр-ної політики України від 18 травня 2001 р. № 132.
При перевірці правомірності віднесення до загально виробни-чих витрат аудитору слід керуватись визначеним їх переліком.
До складу загальновиробничих витрат у сільськогосподар-ських підприємствах входять:
1) витрати на управління виробництвом (оплата праці, відра-хування на соціальні заходи й медичне страхування та витрати на оплату службових відряджень апарату управління та фахівців га-лузей (цехів), дільниць, підрозділів тощо);
2) амортизація необоротних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, бригадного) призначення;
3) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхуван-ня, операційну оренду основних засобів, інших необоротних ак-тивів загальновиробничого призначення;
4) витрати на вдосконалення технології й організації виробниц-тва (оплата праці, включаючи відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її на-дійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі, оплата послуг сторонніх організацій тощо);
5) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовід-ведення та інше утримання загальних приміщень виробничого призначення;
6) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці та інші витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг тощо);
7) витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навко-лишнього природного середовища;
8) інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо);
9) плата за оренду землі та майна виробничого призначення.
Аудитору слід врахувати, що в статті «Загальновиробничі ви-трати» відображуються бригадні, фермерські, цехові та загально-виробничі витрати.
До бригадних, фермерських, цехових та загальновиробничих витрат відносяться витрати на оплату праці працівників апарату управління, орендна плата, амортизаційні відрахування і витрати на управління та поточний ремонт необоротних активів загально-го призначення — витрати на заходи з охорони праці та техніки безпеки, витрати на перевезення працівників до місця безпосередньої роботи, на утримання польових станів, інші витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва окремих підрозділів та галузей.
Загальновиробничі витрати, для обліку яких призначено раху-нок 91 «Загальновиробничі витрати», включаються в собівартість принципово по-іншому. Одним із методів розподілу цих витрат може бути таким.
Бригадні, фермерські, цехові та загальновиробничі витрати рослинництва, тваринництва та промислових виробництв розпо-діляються між об’єктами планування і обліку пропорційно до за-гальної суми витрат, за винятком вартості насіння, кормів, сиро-вини, матеріалів та напівфабрикатів і відносяться на собівартість тільки тієї продукції, яка виробляється в даній бригаді, фермі, це-ху чи у відповідній галузі.
Якщо сільськогосподарське підприємство має великий структурний підрозділ з переробки продукції, то розподіл за-гальновиробничих витрат може здійснюватися з урахуван-ням нормальної виробничої потужності.
Аудитор з’ясовує правильність здійснення щомісячного розпо-ділу загальновиробничих витрат з кредиту рахунку 91 між рахун-ками 90 «Собівартість реалізації» і рахунком 23 «Виробництво». Така перевірка є особливо важливою, оскільки до собівартості
готової продукції можуть входити не всі загальновиробничі витра-ти, а тільки частина їх залежно від співвідношення фактичного ви-пуску продукції та нормальної виробничої потужності.
Порядок розподілу загальновиробничих витрат встановлений П(С)БО 16 «Витрати». Аудитор має зафіксувати дотримання та-кого порядку:
Якщо фактичні обсяги виробництва досягли або перевищили очікуваний середній рівень виробництва, то вони списуються на рахунок 23 «Виробництво» бухгалтерським записом:
Д-т 23 «Виробництво»
К-т 91 «Загальновиробничі витрати»;
Після цього включаються в собівартість готової продукції в міру її виготовлення, що обліковується на рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»:
Д-т 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»
К-т 23 «Виробництво»;
і, нарешті, при реалізації готової продукції вона буде списува-тися за собівартістю бухгалтерським записом:
Д-т 90 «Собівартість реалізації»
К-т 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».
Якщо фактичні обсяги виробництва не досягли очікуваного середнього рівня виробництва, то в собівартість готової продук-ції (дебет рахунку 23 «Виробництво» та ін.), що обліковується на балансі, потрапить тільки частина загальновиробничих витрат.
Що стосується не включених у готову продукцію загальновиро-бничих витрат, то вони мають списуватися на рахунок 90 відразу, тобто в період виникнення таких витрат, бухгалтерським записом:
Д-т 90 «Собівартість реалізації»
К-т 91 «Загальновиробничі витрати».
Наприклад, якщо фактичний обсяг виробництва становить 80 % від нормальної виробничої потужності, то на рахунок 23 «Виробництво» буде віднесено тільки 80 % заробітної плати
директора, а інші 20 % будуть включені в собівартість реалізова-ної продукції в рядку 040 форми № 2 в тому звітному періоді, ко-ли ця заробітна плата нарахована. Отже, готова продукція, що ві-дображується в активах балансу за собівартістю, не буде піддана невиправданим, з економічного погляду, коливанням.
Аудитору слід врахувати, що загальновиробничі витрати у сільськогосподарських підприємствах не поділяють на змінні і постійні, коли вони мають незначні за розміром переробні під-приємства. За великого розміру переробних підприємств загальновиробничі витрати поділяють на змінні і постійні.
До змінних загальновиробничих витрат відносять витрати на обслуговування та управління виробництвом (цехами, участками), які змінюються прямо або майже прямо до змін обсягів діяльності.
Змінні загальновиробничі витрати повністю включаються до складу виробничої собівартості продукції в періоді їх виник-нення, тобто списуються на дебет рахунку 23 «Виробництво» і розподілу не підлягають.
До постійних загальновиробничих витрат відносять витра-ти на обслуговування та управління виробництвом, які залиша-ються незмінними (або майже незмінними) при змінах обсягу ді-яльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об’єкт витрат з використанням бази розподілу (часу дія-льності, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат, то-що) при нормальній потужності. Постійні загальновиробничі ви-трати включаються до складу виробничої собівартості продукції в повному обсязі тільки в тому випадку, коли фактичний обсяг виробництва дорівнює або перевищує так звану нормальну поту-жність, величина якої визначається підприємством самостійно та відображується в його обліковій політиці. В даному випадку по-стійні загальновиробничі витрати списуються з кредиту рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» в дебет рахунку 23 «Виробництво» у повній сумі.
У разі, якщо фактичний обсяг виробництва не досягає очіку-ваного середнього рівня виробництва, до складу виробничої со-бівартості продукції включається лише частина постійних зага-льновиробничих витрат. Частину таких витрат, що залишилася, називають нерозподіленою, визнають витратами в періоді їх ви-никнення і включають до складу собівартості реалізованої про-дукції, тобто списують у дебет рахунку 90 «Собівартість
реалізації».
Нормальна потужність — це очікуваний середній обсяг дія-льності, який може бути досягнутим за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
Розподіленню підлягають постійні виробничі витрати за мето-дикою, наведеною в табл. 8.13 до П(С)БО 16.
Аудитор має встановити правильність відображення в бухгал-терському обліку загальновиробничих витрат. Основні господар-ські операції, пов’язані з загальновиробничими витратами, відо-бражуються такими бухгалтерськими записами (табл. 8.14).
Таблиця 8.13
ПРИКЛАД РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ

пор. Показник Усього На одини-цю
ба-зи розпо-ді-лу,
машино-ч Включення
загальновиробничих витрат до
витрат на
виробництво продукції
(рахунок 23) собівартості
реалізованої
продукції
(рахунок 90)
1 2 3 4 5 6
1 База розподілу за нормальною потужністю, машино-год 10 000 х х х
2 Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн 120 000
із них:
3 змінні 80 000 х х
4 (Рядок 4 гр. 4 = Рядок 3 гр. 3 : Рядок 1 гр. 3) 8
5 Постійні 40 000 х х
6 (Рядок 6 гр. 4 = Рядок 5 гр. 3 : Рядок 1 гр. 3) 4
7 База розподілу за фак-тичною потужністю, машино-год 7 500 х х х
8 Фактичні загальновиробничі витрати, грн. 105 000
із них:
9 змінні 70 000 х 70 000 х
10 Постійні — всього (Рядок 8 гр. 3 – Рядок 9 гр. 3) 35 000 х х х
11 Постійні розподілені (Рядок 7 гр. 3 ∙ Рядок 6 гр. 4) 30 000 х 30 000 х
12 Постійні нерозподіле-ні (Рядок 10 гр. 3 –
– Рядок 11 гр. 3) 5 000 х х 50 000
Примітка. Загальна сума розподілених і нерозподілених постійних загально-виробничих витрат не може перевищувати їх фактичної величини.
Таблиця 8.14
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Підприємства, що не використовують рахунки
класу 8 «Витрати за елементами»
1 Списано матеріальні витрати, що відносяться до виробни-чих накладних витрат 91 «Загальновиробничі витрати» 20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
63 «Розрахунки з по-стачальниками та підрядниками»
2 Нараховано заробітну плату працівникам апарату управ-ління участками, іншому за-гальновиробничому персоналу 91 «Загальновиробничі витрати» 661 «Розрахунки за заробітною платою»
3 Нараховано відрахування на соціальні заходи на фонд оплати праці працівникам апа-рату управління дільницями 91 «Загальновиробничі витрати» 65 «Розрахунки за страхуванням»
4 Нараховано знос (амортизацію) необоротних активів загаль-новиробничого призначення 91 «Загальновиробничі витрати» 13 «Знос (амортиза-ція) необоротних активів»
5 Включені до складу загаль-новиробничих витрат інші накладні витрати (наприклад, витрати на охорону праці, техніку безпеки, послуги сто-ронніх організацій) 91 «Загальновиробничі витрати» 63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»,
68 «Розрахунки за іншими операціями»
Підприємства, що використовують рахунки
класу 8 «Витрати за елементами»
6 Відображено матеріальні ви-трати, що відносяться до ви-робничих накладних витрат 80 «Матеріальні витрати» 20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
63 «Розрахунки з по-стачальниками та підрядниками»
91 «Загальновиробничі витрати 80 «Матеріальні витрати»
Закінчення табл. 8.14

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
7 Відображено витрати на оплату праці працівників апа-рату управління дільницями, іншого загальновиробничого персоналу 81 «Витрати на опла-ту праці» 661 «Розрахунки за заробітною платою»
91 «Загальновиробничі витрати» 81 «Витрати на опла-ту праці»
8 Нараховано відрахування на соціальні заходи на фонд оплати праці працівників апа-рату управління дільницями 82 «Відрахування на соціальні заходи» 65 «Розрахунки за страхуванням»
91 «Загальновиробничі витрати 82 «Відрахування на соціальні заходи»
9
Нараховано знос (амортиза-цію) необоротних активів за-гальновиробничого призначення 83 «Амортизація» 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»
91 «Загальновиробничі витрати 83 «Амортизація»
10 Включено до складу загаль-новиробничих витрат інші накладні витрати (наприклад, витрати на охорону праці, техніку безпеки, послуги сторонніх організацій) 84 «Інші операційні витрати» 63 «Розрахунки з постачальниками і під-рядниками»,
68 «Розрахунки за іншими операціями»

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит загальновиробничих витрат» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Мова HTML
Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками
Інші моделі протоколів
Задача о железном пруте
Аудит пайового капіталу


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 4408 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП