ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит неоплаченого капіталу
Неоплачений капітал — сума заборгованості власни-ків (учасників) за внесками до статутного капіталу підприємства. Ця сума відображує частку статутного капіталу, яка ще не внесе-на учасниками, а тому вираховується при визначенні величини власного капіталу.
У бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про змі-ни у складі неоплаченого капіталу підприємства використовується рахунок 46 «Неоплачений капітал». За дебетом рахунку відображу-ється заборгованість засновників (учасників) господарського това-риства, а за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ве-деться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.
Мета аудиту — встановити законність та достовірність опе-рацій щодо неоплаченого капіталу.
Основні завдання аудиту неоплаченого капіталу — встановити:
• правильність визначення сум неоплаченого капіталу на ос-нові перевірки дотримання строків оплати статутного капіталу;
• склад неоплаченого капіталу;
• своєчасність погашення заборгованості по внесках до стату-тного капіталу;
• правильність відображення неоплаченого капіталу в обліко-вих регістрах;
• реальність дебетового сальдо по рахунку «Неоплачений капітал».
У бухгалтерському обліку операції, пов’язані із власним капі-талом, мають бути відображені за кореспонденцією рахунків, на-веденою в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

пор. Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Відображено розмір статут-ного капіталу відповідно до установчих документів
46 «Неоплачений капітал»
40 «Статутний
капітал»
2 Надійшли внески від заснов-ників у рахунок їх вкладу до статутного капіталу:
• грошовими коштами

• основними засобами

• виробничими запасами

30 «Каса»,
31 «Поточні рахунки в банках»
10 «Основні засоби»

20 «Виробничі запаси»,
21 «Тварини на ви-рощуванні та відго-дівлі»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
27 «Продукція сіль-ськогосподарського виробництва»,
28 «Товари»

46 «Неоплачений капітал»

46 «Неоплачений капітал»
46 «Неоплачений капітал»
3 Внески засновників підпри-ємств, що перевищують ста-тутний капітал 30 «Каса», 31 «По-точні рахунки в бан-ках», 10 «Основні засоби», 20 «Вироб-ничі запаси» 422 «Інший вкладений ка-пітал»
4 Нараховано дивіденди 443 «Прибуток, ви-користаний у звіт-ному періоді» 671 «Розрахун-ки за нарахованими дивіден-дами»
5 Збільшення статутного капі-талу:
• шляхом додаткового випу-ску акцій
• за рахунок нарахованих дивідендів

46 «Неоплачений капітал»
671 «Розрахунки за нарахованими диві-дендами»

40 «Статутний капітал»
46 «Неоплаче-ний капітал»
Продовження табл. 2.1

пор. Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
6 Збільшення статутного капі-талу шляхом обміну обліга-цій акціонерного товариства на його акції 46 «Неоплачений капітал»,
521 «Зобов’язання за облігаціями» 40 «Статутний капітал»,
46 «Неоплачений капітал»
7 Зменшено статутний капітал акціонерного товариства шляхом зменшення номіна-льної вартості акцій 40 «Статутний
капітал»,
46 «Неоплачений капітал» 46 «Неоплаче-ний капітал»,
30 «Каса»,
31 «Поточні рахунки в банках»
8 Викуплено власні акції у ак-ціонерів 451 «Вилучені акції» 30 «Каса»,
31 «Поточні рахунки в банках»
9 Анульовано частину викуп-лених акцій 40 «Статутний
капітал» 451 «Вилучені акції»
10 Перепродано раніше викуп-лені власні акції:
• за ціною придбання

• на позитивну різницю між виручкою і ціною придбання акцій
• на негативну різницю між виручкою і ціною придбання акцій

30 «Каса»,
31 «Поточні рахунки в банках»
30 «Каса»,
31 «Поточні рахунки в банках»
421 «Емісійний
дохід»,
443 «Прибуток, ви-користаний у звіт-ному періоді»

451 «Вилучені акції»

421 «Емісійний дохід»

451 «Вилучені акції»
11 Обмін викуплених власних акцій на акції інших това-риств 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»,
35 «Поточні фінан-сові інвестиції» 451 «Вилучені акції»
12 Дооцінка первісної вартості основних засобів 10 «Основні засоби» 423 «Дооцінка активів»
13 Збільшення суми зносу до-
оцінених основних засобів 423 «Дооцінка
активів» 131 «Знос основних засобів»
14 Безоплатне одержання не-
оборотних активів 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні нематеріальні активи 424 «Безоплат-но одержані необоротні активи»
Закінчення табл. 2.1

пор. Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
15 Відображено фінансові ре-зультати:
• прибуток

• збиток

79 «Фінансові ре-зультати»
441 «Прибуток не-розподілений»

441 «Прибуток нерозподілений»
79 «Фінансові результати»
16 Використано прибуток для створення резервного капіталу 443 «Прибуток, ви-користаний у звітному періоді» 43 «Резервний капітал»
17 Відображено використання прибутку 441 «Прибуток не-розподілений» 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»
18 Викуплено внески й частки (паї) у колишніх засновників 452 «Вилучені
вклади й паї» 30 «Каса»,
31 «Поточні рахунки в банках»
19 Зменшено статутний капітал на суму вилучених внесків і часток (паїв) 40 «Статутний
капітал» 452 «Вилучені вклади й паї»

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит неоплаченого капіталу» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Оцінка і управління кредитним ризиком
Дохідність залученого капіталу
Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному...
ІНВЕСТОРСЬКІ КОШТОРИСИ
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2493 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП