ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Процес кредитування клієнтів банку
Організація кредитних відносин банку з клієнтами визначається багатьма факторами, включаючи стратегію і тактику банку, кваліфі-кацію банківських працівників, розмір статутного та власного капі-талу, кредитну політику банку тощо.
Етапи кредитування:
1 етап. До банку подається заявка (клопотання) на отримання кредиту. На цьому етапі оцінюються сильні й слабкі сторони майбут-нього позичальника та об’єкта кредитування. Крім заявки, на прохан-ня банку клієнт подає ряд документів: статутні та інші засновницькі документи, бухгалтерський баланс та фінансовий звіт на останню зві-тну дату, контракти або копії контрактів, техніко-економічне обґрун-тування необхідності кредиту, бізнес-план тощо. Після ознайомлення з документами працівник банку проводить попередню бесіду з май-бутнім кредитоодержувачем, що дозволяє з’ясувати важливі деталі щодо умов надання та погашення кредиту і процентів. На цьому етапі банк приділяє увагу достовірності документів та інформації, на основі яких вирішується питання про надання кредиту.
2 етап. Передбачає вивчення кредитоспроможності клієнта. При цьому аналіз кредитної заявки клієнта та його кредитоспроможності базується на використанні різних джерел інформації, серед яких:
• матеріали, отримані безпосередньо від позичальника;
• матеріали, що знаходяться в архіві і базі даних самого банку;
• відомості, отримані від кредиторів, покупців і постачальників позичальника та інших зовнішніх джерел.
Велике значення мають архіви банку. Якщо клієнт вже отриму-вав кредит у цьому банку, то в архіві містяться відомості про мож-ливі затримки в погашенні боргу або інші порушення.
Із зовнішніх джерел найбільш важливим є відомості, отримані з інших банків, які обслуговують даного клієнта, та в його ділових партнерів.
Можна провести перевірку позичальника на місці. Дуже важливо з’ясувати рівень компетенції працівників, що очолюють бухгалтер-ську, фінансову, маркетингову служби, адміністративний апарат. Під час відвідування клієнта можна з’ясувати деякі питання, що не були розглянуті під час попередньої бесіди, а також скласти уявлен-ня про стан майна, яким володіє підприємство.
Детально методика оцінки кредитоспроможності позичальника висвітлена в п. 3 теми 4 «Кредитні операції банку».
3 етап. Полягає в розробці умов процесу кредитування, підготовці й укладанні кредитного договору. Цей етап називають ще структуру-ванням кредиту, в ході якого визначають основні умови кредитного договору.
Банк визначає параметри позички: вид кредиту, суму, строк, спо-сіб видачі і погашення кредиту, забезпечення, рівень процента, інші деталі. Банк повинен запропонувати клієнту той вид кредиту, який найбільшою мірою відповідає характеру кредитованого заходу.
Розробляється також графік погашення кредиту у відповідності зі строками оборотності того виду капіталу, на формування якого ви-дається позичка.
Після закінчення роботи по структуруванню кредиту кредитний працівник банку переходить до переговорів про укладання кредитного договору з клієнтом. При цьому клієнту надаються пропозиції по умо-вах майбутньої кредитної угоди. Вони можуть суттєво відрізнятись від тих, що містяться в кредитній заявці. Зближення позицій банку і клієн-та та досягнення компромісу є кінцевою метою переговорів.
Після досягнення згоди по всіх питаннях підписується кредитний договір.
4 етап. Характеризується тим, що відбувається надання кредиту, а також здійснюється контроль за виконанням умов кредитного до-говору.
З метою контролю за своєчасним погашенням кредиту та забез-печення нарахування процентів видача позичок проводиться з окре-мих позичкових рахунків. Кредит може надаватися одночасно, тобто у повному обсязі, або частинами в строки, обумовлені договором.
Якщо в процесі кредитування змінились умови здійснення кре-дитованого проекту і це призвело до додаткової потреби в коштах, банк може задовольнити цю потребу на умовах укладання додатко-вої кредитної угоди.
5 етап процесу банківського кредитування полягає в поверненні кредиту разом з процентами. У ряді випадків сторони можуть по-довжувати строк дії кредитного договору (пролонгація), для чого вносяться зміни або доповнення до кредитного договору.
Процес кредитування включає контроль з боку банку за вико-нанням умов кредитної угоди. Особлива увага приділяється своєчасності сплати позичальником процентів за користування позичкою.
Труднощі з погашенням позичок можуть виникати з різних при-чин. Найбільш поширеними з них є: помилки самого банку при роз-гляді кредитної заявки, при розробці умов кредитної угоди; нерен-табельна робота клієнта, що отримав позичку; фактори, непідконтрольні банку, або форс-мажорні обставини.
Існує багато сигналів, що свідчать про погіршення фінансового стану позичальника, які працівник банку повинен вміти розпізнава-ти. Для цього використовуються аналіз фінансової звітності, особисті контакти з позичальником, повідомлення від третіх осіб.
Якщо банк виявляє проблемну позичку, він негайно повинен вжити заходів для забезпечення повного і своєчасного її повернення. Найдоцільнішим кроком буде розробка разом з позичальником за-ходів щодо покращення фінансового стану підприємства. Якщо цей спосіб не дасть результатів, банк повинен забезпечити свої інтереси шляхом реалізації забезпечення, пред’явлення претензії до гаранта
і т. д. Крайній захід — порушення питання про оголошення позича-льника банкрутом.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Процес кредитування клієнтів банку» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ФОРМИ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ
Оцінка і управління кредитним ризиком
Задача о двух яйцах
Цифрові стільникові мережі
Визначення життєвого циклу проекту


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2107 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП