ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Аналіз банківської діяльності (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Аналіз банківської діяльності (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8

63. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість зі сторони платоспроможності…
В аналізі банківської діяльності розрізняють прибутковість або рентабельність:
Активів. К = Чистий прибуток/ Активи загальні. Рівень окупності чистим прибутком середньорічних активів.
Прибуткових активів. К = Чистий прибуток/ Активи прибуткові. Рівень окупності чистим прибутком середньорічних прибуткових активів.
Загального капіталу. К = Чистий прибуток/ капітал загальний. Рівень окупності чистим прибутком середньорічного загального капіталу.
Рентабельність статутного капіталу. К = Чистий прибуток/ капітал акціонерний. Рівень окупності чистим прибутком середньорічного акціонерного капіталу.
Що стосується ліквідності комерційного банку, то це здатність банку виконувати свої зобов`язання перед клієнтами і контрагентами в періодах, що аналізуються. Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує можливість банку погашати живими грошима з коррахунків і каси зобов`язанння по всіх депозитах. [Кмл=(Кошти на к/р + Кошти в касі)/ на депозити].

64. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через якість активів…
Один з аспектів фінансової стійкості – ділова активність – характеризується рівнем вкладень ресурсів банку в прибуткові активи.
Коефіцієнт рівня прибуткових активів характеризує питому вагу прибуткових активів у загальних активах. Кда = Прибуткові активи/Загальні активи.
Банк може уникнути втрат та захиститись від ризику за допомогою свого капіталу.
Коефіцієнт захищеності прибуткових активів =[(капітал – неприбуткові активи – збитки)/ прибуткові активи].
Сигналізує про захист прибуткових активів (що чутливі до зміни процентних ставок) мобільним власним капіталом.
К-нт участі власного капіталу = Капітал/Активи загальні.
Розкриває достатність сформованого власного капіталу в активізації і покритті різних ризиків.
К-нт сумнівної заборгованості (проблемних кредитів) – питома вага кредитів просрочених і безнадійних до кредитного портфеля в цілому.

65 Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через ефективність діяльності…
Результативним показником діяльності банку є величина одержаного прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів, а також витрат банку характеризує його рентабельність. Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно від рівня господарсько-фінансової діяльності банку під впливом загальної ситуації в державі, то прибуток який часто за обсягами невеликий, не може характеризувати рівень окупності, тобто виникає необхідність визначити рівень ефективності управління банком поряд з прибутком ще й доходом.
Загальний рівень рентабельності показує розмір балансового прибутку на 1грн прибутку.
Процентна маржа розкриває рівень прибутковості активів від процентної різниці. К=(Пр прибутки – Пр витрати)/ Середні загальні активи.
Читсий спред
Інший операційний прибуток.
Рентабельність по чистому прибутку
Активів. К = Чистий прибуток/ Активи загальні. Рівень окупності чистим прибутком середньорічних активів.
Прибуткових активів. К = Чистий прибуток/ Активи прибуткові. Рівень окупності чистим прибутком середньорічних прибуткових активів.
Загального капіталу. К = Чистий прибуток/ капітал загальний. Рівень окупності чистим прибутком середньорічного загального капіталу.
Рентабельність статутного капіталу. К = Чистий прибуток/ капітал акціонерний. Рівень окупності чистим прибутком середньорічного акціонерного капіталу.

66. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через достатність капіталу…
Один з показників, що характеризує фінансову стійкість банку є коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів , або коефіцієнт достатності капіталу.
Кук = Капітал/Активи загальні.
Розкриває достатність сформованого власного капіталу в активізації і покритті різних ризиків. оптимальне значення не менше 10%.
Рентабельність статутного капіталу.
К = Чистий прибуток/ капітал акціонерний.
Рівень окупності чистим прибутком середньорічного акціонерного капіталу.

67. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через коефіцієнти ліквідності…
Ліквідність аналізують з метою з`ясування спроможності банку відповідати за своїми зобов`язаннями у певні строки і без втрат.
Ліквідність балансу як ступінь покриття активами і ліквідність самих активів забезпечується дотриманням, в першу чергу, обов`язкових економічних нормативів НБУ. Ліквідність балансу банку розкривають наступні показники:
Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує можливість банку погашати живими грошима з коррахунків і каси зобов`язанння по всіх депозитах. [Кмл=(Кошти на к/р + Кошти в касі)/ на депозити].
К-нт загальної ліквідності зобов`язань банку характеризує максимальну можливість банку в погашенні зобов`язань усіма активами. (Активи загальні/Зобов. загальні)
К-нт співвідношення високоліквідних до робочих активів
К-нт ресурсної ліквідності зобов`язань показує забезпечення прибутковими активами банку його загальних зобов`зань і говорить про часткове погашення з-нь банку поверненнями прибуткових активів
К-нт ліквдного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (для визначення незбалансованості ліквідності).
К-нт генеральної ліквідності з-нь розкриває здатність банку погашати з-ння високоліквідними активами та шляхом продажу майна.
Кглз = (Високоліквідні активи + Майно)/загальні з-ння.

68. Основні види ризиків: задачі та інформаційна база їх аналізу.
Ризик означає невизначеність, пов`язану з настанням будь-якої події або її наслідками. Невизначеність - це результат неочікуваних змін, наприклад, процентної ставки, потоків депозитів, кредитоспроможності позичальників, валютних курсів тощо. Оскільки рішення менеджерів враховують очікувані зміни, то виходить, що джерелом ризику є тільки непередбачувані зміни. Управління ризиком можна спростити. Якщо навчитись точніше формулювати очікування і виявляти джерела непередбачуваних змін. Для оцінки таких непередб. змін використовуються різні методи, що будуються на оцінці мікро- і макроекономічних факторів на основі математичних моделей і статистичних методів. Всі банківські операції відрізняються різним ступенем ризику. На практиці прийнято оцінювати значну кількість ризиків, які можуть охарактеризувати ситуацію і ймовірність здійснення події. Основними прийнято вважати та оцінювати – кредитний, валютний, інвестиційний, процентний ризик та ризик ліквідності. Контроль за банківськими ризиками, їх аналіз і управління ними представляє собою один з найважливіших факторів, що визначають прибутковість банку на перспективу.

69. Кількісна оцінка кредитного ризику.
У зв`язку із специфікою банків значне місце в системі банківських ризиків займає кредитний ризик пов`язаний із кредитною діяльністю банків. Кредитний ризик – імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства.
Фактична оцінка кредитного ризику у фінансовому виразі визначається впливом кредитного ризику на фінансовий результат. Ризик втрати основних сум кредитів непокритих страховими резервами, визначається як різниця між розрахунковою (РСР) та фактичною(ФСР) сумами страхового резерву, виходячи із структури класифікованих кредитів. Р1кр=РСР-ФСР
Ризик втрати процентних прибутків розраховується як сума прострочених нарахованих прибутків. Загальний абсолютний кредитний ризик : Р1=Р1кр+Р2кр.

70. Аналіз кредитного портфеля за групами ризику і напрямками диверсифікації.
Кредитний портфель – це сукупність усіх позик наданих банком з метою отримання прибутку. Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх кредитів.
Вихідними даними для оцінки кредитного ризику за видами класифікованих кредитів виступають:
Ступінь ризику (r), який диференціюється у розподілі за ступенем ризику ;
Обсяги кредиту в цьому розподілі (КРі).
На основі цих показників розраховуються розміри класифікованих кредитів або кредитів із врахуванням ступеня ризику. Обсяги класифікованих кредитів є базою для визначення резервів для покриття ризиків по кредитних операціях. Коефіцієнти ризику: стандартні позики – 2%, під контролем 5%, субстандартні 20%, сумнівні 50%, безнадійні 100%.

71.Аналіз схильності банку до кредитного ризику.
Кредитний ризик - імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства. КР тісно пов’язаний із іншими ризиками, такими як ризик ліквідності, процентний, валютний. В моніторингу кредитної діяльності ключовою є категорія кредитного портфеля (сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання прибутку).
Визначення найбільш придатної на даний час і для даного банку кредитної політики (КП) сприяє ефективному використанню позичкових ресурсів. Якщо частка кредитів у загальному обсязі робочих активів банку становить до 30%, то це означає, що банк проводить досить обережну кредитну політику і забезпечує свою прибутковість за рахунок менш ризикованих активних операцій. Але в цьому разі банк втрачає значний сегмент фін. ринку. Таке співвідношення між кредитами і робочими активами більш бажане для новоствореного банку, який ще не має достатнього досвіду кредитної роботи.
При поміркованій КП частка кредитів у робочих активах перебуває в межах 30-50%. Така КП притаманна стабільним і надійним банкам, які мають достатній досвід кредитної роботи. Частка кредитів, що перевищує 50% робочих активів, свідчить про агресивну КП. Вона може бути обгрунтованою тільки надприбутками і не може бути тривалою.

72. Осн. види, задачі та інф-не забезпечення інвестиційних ризиків.
Інвестиційний ризик (ІР) - небезпека втрати інвестованих коштів та очікуваного прибутку. ІР акумулює ряд ризиків. Загальний ІР поділяється на 2 компоненти. Ризик, який може бути мінімізований за рахунок диверсифікації портфеля, називається несистематичним. Ризик, який не може бути усунений шляхом диверсифікації - системний. Ризик цінних паперів (ЦП) породжує специфічний ринковий ризик - можливість втрати первинного капіталу внаслідок несприятливого руху цін на ринку ЦП. Це проявляється у рівні ліквідності ЦП, який визначається такими параметрами їх вторинного ринку, як обсяг операцій, активність торгівлі, рівень оподаткування прибутків від перепродажу ЦП. Ризик дострокового погашення ЦП - деякі ЦП, згідно з умовами їх випуску, можуть бути погашенні до закінчення періоду їх обігу (пов’язаний з необхідністю реінвестування повернених достроково коштів під нижчі проц. ставки, які на поточний момент склалися на ринку). Інфляційний ризик (ризик зміни купівельної спроможності грошей) визначається головним чином темпами інфляції в країні (пов’язаний з ймовірністю знецінювання як процентного прибутку, так і номіналу ЦП внаслідок знецінення грошей). Процентний ризик- виникає внаслідок коливань процентних ставок на грошовому ринку та ринку капіталів, що зумовлює зміни втрат на виплату процентів чи прибутків по інвестиціях, одже до зміни розміру прибутку в порівнянні з очікуваним. Кредитний ризик ЦП –це ймовірність невиконання емітентом своїх зобов’язань з виплати основної суми боргу або процентів. Діловий ризик - пов’язаний зі здатністю підприємства підтримувати рівень прибутку на акцію на стабільному рівні (виникає, коли комерційна і господарська діяльність компанії виявилася менш успішною, ніж очікувалося). Суть управління портфелем – формування ефективного портфеля, який забезпечує його власнику мінімальний ризик при заданому рівні прибутку, або максимально можливий прибуток за допустимий ступінь ризику.

73. Порівняльний аналіз прибутковості різних видів цінних паперів.
Прибутковість ЦП порівнюється через зіставлення таких показників як прибуток до строку сплати (ПСП). ПСП- це така ставка прибутку, яку має інвестор, якщо він тримає придбану облігацію до строку її погашення. ПСО=(П+СТ/П+СО)-І , де П- прибуток, який отримує інвестор протягом всього періоду інвестування, СТ СО- вартість інвестицій відповідно в кінці та на початку періоду інвестування. Якщо інвестування здійснювалося декілька років із реінвестуванням отриманих щорічних прибутків, прибуток до строку оплати може бути представлений у вигляді річної прибутковості R, яка розраховується як середньозважена за прибутковостями Rt всіх років інвестування
______
R=(1+Rt)-1
Ефективність кожної інвестиції може бути оцінена за так званою ставкою внутрішньої прибутковості, яка є рішенням рівняння PB=CFt/(1+IRR)t, де PB вартість інвестицій.

74. Ризик незбалансованої ліквідності відносно прибутковості цінних паперів.
Це ризик фінансування інвест. вкладень за рахунок більш коротких пасивів. Він з'являється у випадку, коли банку для підтримки ліквідності необхідно терміново продати ЦП, але без втрат це зробити неможливо. Розглянемо ситуацію на прикладі. Банк має в портфелі ОВДП номіналом 100грн. Кожна - в кількості 1400 штук з терміном погашення 131 день. ОВДП були придбанні за ціною 72,51грн. Ціна продажу облігацій на поточну дату =90,38грн. Банк має терміново поповнити ліквідні кошти. З цією метою банк може: а) продати ОВДП та поповнити кошти на коррах-ку; б)отримати МБК за ставкою 35% річних під заставу ОВДП. Потрібно визначити, який варіант більш доцільний для банку з позиції мінімізації втрат. Розрахунки показують, що прибуток від погашення облігацій становитимете 38тис. грн. Сума % за користування МБК=25тис.грн. Отже для того, щоб збалансувати ліквідність КБ потрібно залучити МБК під заставу ОВДП. Втрати банку дорівнюватимуть розміру сплачених % за кредит.

75. Види, задачі та інформаційна база валютних ризиків.
Кожний банк, перш ніж здійснювати операції, пов’язані з валютним ризиком повинен ознайомитись та зрозуміти всю складність сфери управління та аналізу валютного ризику. ВР-ризик потенційних збитків від зміни валютних курсів. Його розмежовують на: операційний, трансляційний та економічний. Опер.ризик- можливість неотримання прибутку у результаті впливу зміни валютного курсу на грошові потоки. Транс. ризик- виникає при невідповідності між активами та пасивами, вираженими у різних іноземних валютах. Ек. ризик- можливість несприятливого впливу зміни валютного курсу на економічний стан банку.
Політика банку щодо управління ВР повинна включати у себе наступні напрями: вибір певних операцій у іноземній валюті, які хоче проводити банк, встановлення лімітів для валютних позицій, встановлення правил бух. обліку для переоцінки валютних позицій, організацію аналітичної роботи. Головним при аналізі ВР є рух грошових коштів (а саме чітке розмежування їх надходження і відпливу) через коррахунки “ностро” та “лоро” банку. Аналіз сальдо цих рахунків є джерелом інформації про валютний ризик.

76.Кількісна оцінка валютного ризику.

77.Аналіз впливу валютного ризику на діяльність банку.

78.Методи управління і хеджування валютними ризиками на основі аналізу.
До методів усунення валютного ризику відносяться фінансові операції, які дозволяють або уникнути ризику спричиненого зміною валютного курсу, або отримати спекулятивний прибуток від курсових коливань. Процес зменшення ризику можливих втрат називається хеджуванням.
Хеджування можна розглядати як позицію, яку створюють для захисту прибутковості вже існуючої позиції, тобто створення компенсаційної валютної позиції. Ризик двох відкритих позицій визначається виразом:
(1)
, де R — ризик двох відкритих позицій;
Х1- обсяг відкритої позиції активу із стандартним відхиленням прибутковості S1; Х2 - обсяг компенсаційної позиції із стандартним відхиленням прибутковості S2; Р12 - коефіцієнт кореляції прибутковості активів.
Для того, щоб визначити, яким же повинен бути обсяг компенсуючої позиції для хеджування використовують коефіцієнт хеджування Ь, який визначається: Ь=Х2/Х1. Отже, обсяг позиції для хеджування X2 визначається:
(2)
Важливо знати, при якому значенні b ризик портфеля двох відкритих позицій буде мінімальним, тобто необхідно знайти оптимальний коефіцієнт хеджування. Він визначається за формулою:
(3)
Це значення було знайдено у результаті розв'язку задачі мінімізації виразу (1). Отже, формула (2) набуває вигляду:
(4)
Якщо підставити це значення у формулу для ризику портфеля (1), то отримаємо (після скорочення) значення ризику, яке відповідає оптимальному хеджуванню:
(5)

79.Аналіз ризику ліквідності.

80.Аналіз схильності банку до процентного ризику.

Термінологія

Аналіз "кредитного портфеля" за групами ризику і напрямками диверсифікації.70.
Аналіз виконання плану прибутків.27.
Аналіз високоліквідних активів.12.
Аналіз впливу валютного ризику на діяльність банку.77.
Аналіз впливу основних факторів на рівень формування прибутку кредитних, комісійних, інвестиційних операцій.41.
Аналіз впливу основних факторів, що формують рівень рентабельності окремих видів діяльності.43.
Аналіз динаміки (за ряд років) прибутків в цілому та за складом і структурою.29.
Аналіз динаміки витрат у цілому, за складом та структурою.34.
Аналіз динаміки та структури прибутку.39.
Аналіз забезпечення позик.14.
Аналіз і оцінка впливу основних факторів на формування рівня витрат у цілому та за їх видами.35.
Аналіз і оцінка кредитного ризику та формування резерву на його покриття.16.
Аналіз інших активів (дибіторів, капвкладень, збитків).19.
Аналіз кредитного портфеля з точки зору ліквідності кредитів (надійності їх повернення і диверсифікації кредитних вкладень).53.
Аналіз ліквідності високоризикових вкладів.55.
Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення залишків на грошових і депозитних рахунках.51.
Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення капіталу і зобов'язань в цілому.49.
Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення капіталу і структури залучених коштів за їх видами.50.
Аналіз погашення наданих кредитів.15.
Аналіз портфеля цінних паперів.17.
Аналіз ризику ліквідності.79.

1 2 3 4 5 6 7 8


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП