ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Аналіз банківської діяльності (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Аналіз банківської діяльності (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8

Аналіз здій-ся за 2 роки: 1 – базовий, 2 – звітний. Також обов’язковою складовою аналізу є встановлення питомої ваги як операційних витрат та витрат на утримання апарату управління, так і складових цих витрат. Це дає змогу побачити наявніше, як змінився той чи інший показник, в той чи інший бік. Також розраховується відхилення абсолютне та % до базового року.
Якщо, н-д, в цілому операційні витрати із адм.-упр. витрат, то це негативна тенденція, якщо банк не розширився і це свідчить про еф-ть упр-ня витрат і кінцевому підсумку до опер. прибутків, які формують рівень фін. результату (ПР чи збиток).

34. Аналіз динаміки витрат у цілому, за складом та структурою
Здійснюючи заг. оцінку рівня витрат, розглядаються за ряд років рівень витрат, рівень прибутків, рівень прибуткових активів, а також витрати на 1 грн. прибутків і с/б прибуткових активних операцій. Розраховується абсолютне відхилення показників щодо минулого року та %-не відхилення.
Так, позитивним є, якщо темп прибутків переважає темп витрат. Завдяки цьому витрати на 1 грн прибутків. Якщо, н-д, разом з цими даними с/б прибуткових активів, то причиною цього було те, що темп зрос-ня витрат переважав темп прибуткових активів. Висновком цього може бути те, що банку необхідно знаходити резерви для більш ефек-мого викор-ня активів.
Якщо заг. оцінка рівня витрат свідчить про їх напрямки чи то їх структура свідчить про роль окремих груп витрат в заг. їх обсязі.
Аналіз структури витрат здій-ся за таблицею, в якій перераховані всі витрати КБ, а саме операційні витрати та витрати на утримання апарату управління.
Аналіз здій-ся за 2 роки: 1 – базовий, 2 – звітний. Також обов’язковою складовою аналізу є встановлення питомої ваги як операційних витрат та витрат на утримання апарату управління, так і складових цих витрат. Це дає змогу побачити наявніше, як змінився той чи інший показник, в той чи інший бік . Також розраховується відхилення абсолютне та % до базового року.
Якщо, наприклад, в цілому операційні витрати із адм.-упр. витрат, то це негативна тенденція, якщо банк не розширився і це свідчить про еф-ть упр-ня витрат і кінцевому підсумку до опер. прибутків, які формують рівень фін. результату (ПР чи збиток).

35. Аналіз і оцінка впливу осн. факторів на форм-ня рівня витрат у цілому та за їх видами
Аналіз витрат банку здійснюється у такій послідовності:
загальна оцінка
порівняльна оцінка структури витрат
оцінка виконання бізнес-плану по витратах в цілому, в розрізі окремих статей і з врахуванням окремих факторів, а саме: сер. залишків коштів на поточних рахунках, на депоз. рахунках, на рахунках виданих кредитів.
Витрати банку на опер. діял-ть пов’язані із сплатою % за користування коштами на пот. рахунках, депоз. рахунках і за одержані кредити. Аналіз передбачає розгляд по кожному виду витрат, а саме, як впливали окремі фактори на рівень форм-ня тих або інших витрат.
На їх рівень впливали 2 осн. фактори: сер. залишок коштів, яким корис-ся банк, сер. % ставка за кор-ня залуч. ресурсами.
Так, здійснюється розрахунок впливу факторів на зміну суми витрат:
по сплаті % за користування коштами під-в
за користування депозитами по вкладах населення
за користування банком залуч. кред. ресурсами
Розрахунки:
за рахунок зміни залишків:
*коштів на пот. рахунках клієнтів
*коштів на депоз. і вкладних рахунках клієнтів
*одержаних кредитів
Ф1=СПСпл*(СЗф СЗпл)
СПС – сер. % ставка
СЗ – сер. залишки
за рахунок зміни % ставки
Ф2=СЗф*(СПСфСПСпл)
Якщо в результаті сумування буде з “”, то це економія.

36. Оцінка співвідношення прибутків і витрат КБ і визначення прибутку (ПР) (збитку) оподаткування.
Прибуток – це різниця між його валовими доходами і валовими витратами. Однією з головних цілей КБ є отримання ПР, який є джерелом виплати дивідендів, створення фондів банку. Важлива функція прибутку КБ: забезп-ня резервiв на випадок непередбачених обставин або збитків. ПР i збитки підлягають детальному аналізу. Збитки підлягають постатейному аналізу з подальшим винесенням пропозицій для їх мінімізації.
Валовий прибуток залежить насамперед від обсягу кред. вкладень та інвестицій КБ, розміру % ставки по кредитах та величини і структури активів КБ.
Витрати банку поділяються на відносно постійні та змінні. Відносно постійні – це ЗП, придбання або виготовлення бланків і канцелярських товарів, утримання приміщень, охорони, протипожежної сигналізації, амортизаційні відрахування тощо. Змінні витрати – це виплата % по вкладах, депозитах і МБК, плата за послуги РРП, витрати на рекламу, відрядження, поштово-телеграфні витрати тощо.
Щоб визначити, як впливав рівень прибутків і витрат на результати від %-них, комісійних операцій з ЦП, а також позареалізаційних операцій, складають зіставну таблицю рівня прибутків і витрат по кожному виду діяльності з визначенням ПР або збитку або т.з. позитивної чи негативної маржі від кожного виду діял-ті. Це наз-ся заг. оцінкою темпів зміни обсягів і структури ПР, яка здійснюється після заг. оцінки рівня ПР.
За даними створеної таблиці результатом опер діял-ті банку є вал. ПР чи збиток або т.з. маржинальний прибуток. Він визначається як різниця між всіма опер. прибутками і всіма опер. витратами за даними звіту Ф2. Він не включає в себе витрати на утримання апарату упр-ня.
Вважається, що під-во працює із збитком, якщо його % маржа від’ємна, якщо із “+”, то працює з ПР.
На наступному етапі для визначення бал. ПР, з якого відраховується податок на ПР, із одержаного маржинального прибутку віднімаються витрати на утримання апарату упр-ня. ЧПР = бал. ПР податок на прибуток, який сплачується в бюджет.

37. Значення, завдання і інф. забез-ня аналізу прибутку (ПР)
Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності комерційного банку прибуток, у той же час, є найважливішим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності. Таким чином, отримання прибутку є однією із стратегічних цілей управління та найважливішим об'єктом фінансового аналізу діяльності банку.
Кінцевим фінансовим результатом діяльності комерційного банку є прибуток до оподаткування (балансовий прибуток), який утворюється внаслідок руху грошових потоків, що характеризують прибутки і витрати банку.
В узагальненому вигляді прибуток є різницею між прибутками, отриманими банком за відповідний період, внаслідок своєї діяльності, та витратами, здійсненими за той же період для забезпечення цієї діяльності.
За своєю структурою прибуток, як і його доходи і витрати комерційного банку відповідають напрямкам його діяльності.
Прибуток до оподаткування банку складається з:
1) чистого процентного прибутку:
> чистого комісійного прибутку;
> чистого торговельного прибутку;
2) іншого прибутку.
Чистий процентний прибуток є різницею між процентними прибутками і процентними витратами банку. Його можна досліджувати в цілому та за джерелами утворення: прибуток від кредитних операцій, прибуток від операцій з цінними паперами тощо.
Чистий комісійний прибуток визначається комісійними прибутками і комісійними витратами. Він також може бути розподілений за видами банківських послуг, які є джерелами утворення відповідних прибутків і напрямками витрачання коштів.
Чистий торгівельний прибуток представляє собою прибуток або збиток від здійснення відповідних операцій з цінними паперами, іноземною валютою тощо.
Інший прибуток - це різниця між сумою інших операційних банківських і небанківських прибутків, отриманих внаслідок зменшення резервів по заборгованості, непередбачених прибутків та сумою відповідних витрат комерційного банку.
Метою аналізу прибутку є збільшення абсолютної величини прибутку та підвищення рентабельності комерційного банку на основі ефективного управління прибутками і витратами. Отже, аналіз прибутку грунтується на аналізі прибутків і витрат банку.
Відповідно до мети визначають наступні завдання аналізу прибутку:
> оцінка виконання плану прибутку;
> аналіз динаміки прибутку в цілому, за складом і структурою;
> факторний аналіз прибутку;
> аналіз формування та розподілу прибутку;
> визначення тенденцій динаміки прибутку за тривалий період;
> аналіз показників ефективності діяльності комерційного банку;
> аналіз фінансової міцності банку (визначення межі та коефіцієнта безпеки банку).
Інформаційне забезпечення аналізу прибутку та рентабельності формується відповідно до завдань, які підлягають вирішенню. За своїм складом інформаційна база аналізу прибутку та рентабельності може не відрізнятися від інформаційної бази прибутків та витрат банку. Вона складається з правової, планової та фактографічної (облікової та позаоблікової) інформації. До аналізу прибутку та рентабельності обов'язково залучається інформація, отримана внаслідок дослідження прибутків і витрат банку.

38. Загальна оцінка рівня прибутку (ПР)
Прибуток – це різниця між його валовими прибутками і валовими витратами. Однією з головних цілей КБ є отримання ПР, який є джерелом виплати дивідендів, створення фондів банку.
Важлива функція ПР КБ забезпечення резервів на випадок непередбачених обставин або збитків, можливих в бан. справі. ПР i збитки підлягають детальному аналізу.
Аналіз ПР здійснюється у такій послідовності:
1) заг. оцінка рівня ПР
2) загальна оцінка темпів зміни обсягів і структури ПР
3) основні види джерел, що формують ЧПР
4) аналіз показників рівня рентаб-ті
аналіз виконання бізнес-плану по ПР
аналіз ін. показників, які хар-ть ефек-ть упр-ня банком по прибутку і ПР
Заг. оцінка рівня одержаних ПР здій-ся в розрізі основних видів діял-ті:
ПР від % операцій, в т.ч. кредитних та з ЦП
ПР від комісії
Чистий торгівельний прибуток
Інший операційний прибуток
Балансовий ПР
Податок на ПР
Чистий ПР = бал ПР податок на ПР
Дані анал-ся по 2 рокам, один з яких є базовим, а інший – звітним. По кожному року співставляються ∑ в тис.грн. та розраховується % до бал. ПР. Також обов’язковою складовою заг. оцінки рівня ПР є темп зміни (у %). Висновки здійснюються по створеній таблиці. Так, н-д можна говорити про зниження або зростання прибутковості банку в цілому (бал. ПР – на скільки %). Визначається за рахунок чого відбулося (н-д, від комісійних операцій). Аналізується ПР від % операцій, а також ЧПР (в порівнянні з минулим роком – у скільки разів)

39. Аналіз динаміки та структури прибутку (ПР)
Прибуток – це різниця між його валовими прибутками і валовими витратами. Однією з головних цілей КБ є отримання ПР, який є джерелом виплати дивідендів, створення фондів банку.
Важлива функція ПР КБ забезпечення резервів на випадок непередбачених обставин або збитків, можливих в бан. справі. ПР i збитки підлягають детальному аналізу.
Щоб визначити, як впливав рівень прибутків і витрат на результати від %-них, комісійних, операцій з ЦП, а також позареалізаційних операцій, складають співставну таблицю рівня прибутків і витрат по кожному виду діяльності з визначенням ПР або збитку або т.з. позитивної чи негативної маржі від кожного виду діял-ті. Це наз-ся заг. оцінкою темпів зміни обсягів і структури ПР, яка здійснюється після заг. оцінки рівня ПР.
Дані анал-ся по 2 рокам, один з яких є базовим, а інший – звітним. По кожному року співставляються ∑ в тис.грн. та розраховується питома вага в % до підсумків. Також обов’язковою складовою заг. оцінки рівня ПР є темп зміни (у %). Висновки здійснюються по створеній таблиці.
Таблиця має 2 розділи: 1 – фін. результат без врахування утримання апарату управління, 2 – фін. результат банку. За даними створеної таблиці про оцінку обсягів і структури ПР, результатом опер. діял-ті банку є вал. ПР чи збиток або т.з. маржинальний прибуток. Він визначається як різниця між всіма опер. прибутками і всіма опер. витратами за даними звіту Ф2. Він не включає в себе витрати на утримання апарату упр-ня. Порівнюються показники минулого та звітного років і робиться висновок.
Структура прибутків і витрат по %-ним, комісійним, операціям з ЦП та іншим може свідчити про те, що фін. результат визначали ті види діял-ті, які мали найбільшу питому вагу.
Визначається, що під-во працює із збитком, якщо його %маржа від’ємна, якщо із “+”, то працює з ПР.
На наступному етапі для визначення бал. ПР із одержаного маржинального прибутку віднімаються витрати на утримання апарату упр-ня, а для визначення ЧПР із бал. ПР віднімається величина нарахованого до сплати в бюджет податку на ПР. А також наприкінці порівнюються одержані результати і робиться висновок.

40. Чистий процентний, комісійний і торгівельний прибуток, методика його визначення і аналізу.
Прибуток до оподаткування банку складається з:
чистого процентного прибутку, що складається з чистого комісійного прибутку та чистого торговельного прибутку)
іншого прибутку
Чистий %-ний прибуток є різницею між %-ними прибутками і %-ними витратами банку. Його можна досліджувати в цілому та за джерелами утворення: ПР від кред. операцій, ПР від операцій з ЦП тощо.
Чистий комісійний прибуток визн-ся коміс. прибутками і коміс. витратами. Він також може бути розподілений за видами бан. послуг, які є джерелами утворення відповідних прибутків і напрямками витрачання коштів.
Чистий торговельний прибуток представляє собою ПР і збиток від здій-ня відпов операцій з ЦП, іноз. валютою тощо.
Інший ПР – це різниця між сумою інших операційних бан. і небан. прибутків, отриманих внаслідок змен-ня резервів по забор-ті, непередбачених прибутків та сумою відповідних витрат КБ.
Загальний аналіз ПР банку до опод-ня потребує побудови аналітичної таблиці, яка відображає динаміку його абсол. обсягу, складу і структури. Така таблиця будується безпосередньо за даними звітів за попередній і звітний роки. Якщо аналізуютьсч прибутки і витрати банку, інформація може надходити з відповідних аналітичних таблиць.
Аналіз здійснюється по 2 рокам: 1 – звітний, 2 – базовий. Показники анал-ся як в абсолютному значенні, так і в %-му до підсумку. Також абсолютною складовою аналізу є визначення відхилення: також абсолютне і відносне (в %).
Так, з таблиці, яку ми будуємо при аналізі, можна зробити висновок про зростання чи змен-ня чистого %-го прибутку, а саме за рахунок динаміки його складових.
Якщо в банку від’ємне значення іншого ПР, то це вважається нормальним, тому що у його формуванні беруть участь статті витрат, які не мають аналогів у прибутковій частині Звіту про ПР і збитки. Це заг.-адмін. витрати, витрати на персонал, витрати на сплату податків (крім податку на ПР) тощо.

41. Аналіз впливу основних факторів на рівень формування прибутку від кредитних, комісійних, інвестицйних операцій.
Фактори, під впливом яких формується прибуток не обмежуються приутками і витратами.
Щоб визначити як впливав рівень прибутків і витрат на результати від кредитних, комісійних та інвестиційних операцій складають співставну таблицю рівня прибутків і витрат по кожному виду діяльності з визначенням прибутку або збитку або т.з позитивної чи негативної маржі від кожного виду діяльності. Рзультатом операційної діяльності банку є валовий прибуток або т.з маржинальний прибуток. Він визначається як різниця між всіма операц. витр. за даними звіту Ф2., і не включає в себе витрати на утримання апарату управління. Для аналізу впливу беруться дані базового та звітного періодів відносно маржинального прибутку. Структура прибутків та витрат по кредитним, коміс. та інвест. операціям може свідчити про те, що деякі види операц. найбільше визначали фін. результат більше, ніж інші. На наст. етапі для визн. бал. ПР із одержаного маржинального прибутку віднімаються витрати на утрим. апарату упр-ня, а для визначення ЧПР із балансового віднім. величина нарахованого до сплати в бюджет податку на прибуток. Потім порівн. ЧПР за базовий та звітн. період.
Далі складають узаг. табл. осн. джерел, що формують ЧПР, дані якої будуть свідчити про величину факторів, які сформували фін. рез-т д-сті банку, як за попер., так і за минулі роки. Дуже важливими факторами, що обумовлюють суму прибутку до оподаткування є також:1)обсяг капіталу; 2)рівень ефективності використання активів; 3) мультиплікаційний ефект капіталу; 4) рентабельність прибутку.

42. Показники рівня рентабельності банку (капіталу, статутного фонду, активів і витрат)
Рентабельність кап., або норма приб-ку на капітал (Rк) хар-ся величиною чистого прибутку (ЧП), що припадає на кожну гривню капіталу (К), використаного у відповідному періоді: Rк = (ЧП / К) *100%
Рент. кап. є одним з головних показників прибутковості банку. Тому, здійснюючи аналіз, дуже важливо піддати кількісній оцінці вплив факторів, що обумовлюють зміну цього показника.
Рентабельність стат. фонду визначає рівень чистого прибутку по відношенню до статутного фонду: Rсф = (ЧП / СФ)*100%
Рентабельність активів (RА) застосовується для загальної оцінки ефективності використання активів (майна) комерц. банку. Цей показник визначає рівень чистого прибутку (ЧП) по відношенню до загальних активів (А), які сприяли отриманню прибутку: RА = (ЧП / А)*100%
Рентабельність витрат (Rв) визначає рівень ЧП по відношенню до затрат банку (З): Rв = (ЧП / З)*100% . Рентабельність по витратах є найбільш характ-им показником окупності, тому що прибуток може бути отриманий тільки тоді, коли прибутки > ватрат. У зв”язку з цим показники рентабельності капіт., СФ, активів банку є залежними по відношенню до рентабельності витрат.

43. Аналіз впливу основних факторів, що формують рівень рентабельності окремих видів діяльності.
Основними факторами, які формують рівень рентабельності окремих видів діяльності є обсяг чистого прибутку, залишки капіталу, активи, затрати банку та статутний фонд.
Для аналізу впливу цих показників будується таблиця, яка включає всі ці показники, а також їх рентабельність (Rк, RА, Rсф, Rв). Аналізуються дані за звітний та базовий період, по кожному рядку розраховується абсолютне відхилення та темп рост. в %-ах.
Далі, щоб оцінити рівень рентабельності визначають окупність кожної вкладеної гривні в актив банку, у витрати, у власн. кап., у СФ. Рівень цієї окупності будуть характеризувати дані нашої таблиці, яка свідчитиме про збільшення або зменшення окупності всіх видів вкладів і найбільше у витрати банку.
Рентаб. по витратах є найбільш хар-им показником окупності, тому що прибуток може бути отриманий тільки тоді, коли прибутки > ватрат. У зв”язку з цим показники рентабельності капіт., СФ, активів банку є залежними по відношенню до рентабельності витрат.
У випадках низької рентабельності або збитковості банку необхідно рентабельність (окупність) визначати і по рівню одержаного прибутку. Відповідно на 1 гривню витрат, кап. вцілому, СФ, середньорічн. активів.

1 2 3 4 5 6 7 8


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП