ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Бухгалтерський облік, аудит, дебет, кредит, 1С Бухгалтерія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Бухгалтерський облік, аудит, дебет, кредит, 1С Бухгалтерія
2 3 4 5

Аудиторський звіт і аудиторський висновок. Процедури виявлення обману і помилок. Визначення і оцінка порушень. Розрахункові помилки і обман. Аудиторські свідчення. Аудиторський ризик (Скачати)
Бухгалтерський облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ на виробничих, оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємствах (Скачати)
Податкова міліція. Етапи формування податкової міліції України. Права податкової міліції. Результати діяльності податкової міліції. Організація діяльності податкової міліції (Скачати)
Податкова політика України. Загальне поняття податкової політики. Головні завдання податкової політики. Принципи податкової політики. Головні напрямки податкової політики 2005 року (Скачати)
Податкові злочини (Скачати)
Податковий компроміс, принципи його застосування (Скачати)
Податковий кредит (Скачати)
Податок на додану вартість (Скачати)
Податок на додану вартість (Скачати)
Податок на додану вартість. Платники податку на додану вартість. Об’єкти оподаткування. Визначення обкладаємого обороту. Ставки податку, порядок стягнення і оплати. Строки уплати податку та пред’явлення розрахунків. Проблеми та економічні шляхи вдосконалення стягнення податку на додану вартість до Державного бюджету України (Скачати)
Поняття та види нематеріальних ресурсів. Правові основи функціонування (Скачати)
Поняття та види фінансових інвестицій, їх облік (Скачати)
Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства (Скачати)
Порядок здійснення безготівкових розрахунків. Визначення та класифікація нематеріальних активів (Скачати)
Порядок підписання, реєстрації та зберігання акту документальної перевірки (Скачати)
Права, обов’язки та відповідальність платників податку (Скачати)
Складання і подання звітності бюджетними установами. Інститут Казначейства як гарант своєчасного надходження та цільового використання державних коштів (Скачати)
Стратегія ухилення від оподаткування (Скачати)
Усунення подвійного оподаткування. Поняття подвійного оподаткування. Види подвійного оподаткування. Шляхи, методи усунення подвійного оподаткування. Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування (Скачати)
Функції податків. Елементи податків. Класифікація податків (Скачати)
Облік вилученого та неоплаченого капіталу. Загальні положення про облік праці (Скачати)
Облік переоцінки основних засобів (Скачати)
Обє’кти аудиту (Скачати)
Загальна характеристика податкової системи України. Поняття податкової системи України. Складові елементи податкової системи України. Види податків в Україні, їх місце в податковій системі. Проблеми і перспективи податкової системи України. Висновки (Скачати)
Нематеріальні ресурси та активи (Скачати)
Непрямі податки. Мито і державне мито (Скачати)
Класифікація аудиту. Операційний аудит. Аудит на дотримання нормативних вимог. Аудит фінансової звітності. Інші види аудиту (Скачати)
Калькуляція затрат праці та заробітної платні. Порядок складання та затвердження (Скачати)
Заробітна плата (Скачати)
Загальна характеристика податкової системи України. Поняття податкової системи України. Складові елементи податкової системи України. Види податків в Україні, їх місце в податковій системі. Проблеми і перспективи податкової (Скачати)
Загальні положення про облік праці (Скачати)
Визначення та класифікація нематеріальних активів (Скачати)
Облікові регістри і їх класифікація (Скачати)
Податковий аудит фізичних осіб (Скачати)
Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості (Скачати)
Вартість нерухомості і її основні види, визначення зносу об'єкта нерухомості (Скачати)
Звіт про фінансові результати (Скачати)
Ефективність використання оборотних фондів (Скачати)
Облік витрат сільськогосподарського виробництва, характеристика витрат за об’єктами і статтями (Скачати)
Управління аудитом в Україні (Скачати)
Організація носіїв (доказів) поточного обліку (Скачати)
Добірка нормативних документів на тему: «ЗАРПЛАТА»: Заробітна плата. Зарплата та інші виплати: нарахування та джерела утримання. Оплата праці (витяг з КЗпП України). Про оплату праці. Закон України. Перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України. Інструкція зі статистики заробітної плати. Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1998 рік. Закон України (Скачати)
Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства (на матеріалах приватного малого наукового виробничо-впроваджувального підприємства “Контингент”, м. Вінниця) (Скачати)
Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості (Скачати)
Фінансовий облік розрахунків з бюджетом (Скачати)
Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції (Скачати)
Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства (Скачати)
Ведення обліку на підприємствах з використанням персональних комп'ютерів (Скачати)
Стан та вдосконалення обліку праці та її оплати (Скачати)
Касові операції. Основні поняття (Скачати)
Міжнародні стандарти (Скачати)
Облік готової продукції (Скачати)
Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства (Скачати)
Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості (Скачати)
Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю (Скачати)
Облік нематеріальних активів (Скачати)
Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень (Скачати)
Ревізія розрахункових операцій на підприємстві (Скачати)
Теоретичні засади управління товарними ресурсами підприємства оптової торгівлі (Скачати)
Організація обліку грошових коштів (Скачати)
Облік розрахунків з оплати праці на СП “Олевський комбінат громадського харчування” (Скачати)
Фіксований сільськогосподарський податок (Скачати)
Аудит основних засобів (Скачати)
Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку (Скачати)
Аудит статутного капіталу (Скачати)
Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку (Скачати)
Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку (Скачати)
Облік виробничих запасів (Скачати)
Контроль і ревізія розрахунків (Скачати)
Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин (Скачати)
Облік грошових коштів (Скачати)
Касові операції в Україні (Скачати)
Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу (Скачати)
Контроль і ревізії (Скачати)
Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності (Скачати)
Методика та техніка складання річного фінансового звіту (Скачати)
Облік зносу та амортизації основних засобів (Скачати)
Планування аудиту, перевірка фірми (Скачати)
Облік готової продукції та її реалізації. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції. Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації. Облік бартерних (товарообмінних) операцій (Скачати)
Нарахування заробітної плати. Порядок нарахування заробітної плати. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів (Скачати)
Баланс його будова та структура. Бухгалтерський баланс, його будова та структура. Види балансів. Господарські процеси в системі бухгалтерського обліку. Задача (Скачати)
Облік на підприємстві (Скачати)
Основи побудови обліку праці та її оплати (Скачати)
Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах (Скачати)
Шпаргалки з бухобліку (Скачати)
Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками попередньої ревізії (Скачати)
Облік і аналіз фінансових результатів (Скачати)
Управління утворенням прибутку підприємства (Скачати)
Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів (Скачати)
Облік грошових коштів. Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті. Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті. Облік операцій по безготівковій валюті. Облік операцій по торгівлі (обміну) готівковою валютою (Скачати)
Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні (Скачати)
Фінансовий аудит (Скачати)
Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства (Скачати)
Аудит в країнах СНД (Скачати)
Облік заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків (Скачати)
Організація обліку зовнішньоекономічних зв'язків підприємств (Скачати)
Інститут аудиту в Україні (Скачати)
Облік основних засобів в бюджетних установах (Скачати)
Облік витрат на оплату праці (Скачати)
Планування, стадії і процедури аудиту (Скачати)
Облік нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Облік надходження нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів. Інвентаризація нематеріальних активів (Скачати)
Підготовка організації і проведення аудиту на підприємстві (Скачати)
Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва (Скачати)
Аудит ПДВ (Скачати)
Організація і методика аудиту (Скачати)
Облік, контроль та ревізія готової продукції (Скачати)
Аудит основних засобів та інших необоротних активів (Скачати)
Аудитор, його статус і сертифікація (Скачати)
34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія» (Скачати)
Відповіді на питання до державного іспиту «Контроль і ревізія» (Скачати)
Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва (Скачати)
Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку (Скачати)
Облік орендних операцій (Скачати)
Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах (Скачати)
Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ (Скачати)
Перевірка організації та оцінка стану системи обліку на підприємстві (Скачати)
Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») (Скачати)
Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності (Скачати)
Організація внутрішнього аудиту (Скачати)
Аудиторський ризик (Скачати)
Характеристика активних рахунків, основні принципи бухобліку, оборотні відомості (Скачати)
Класифікація рахунків за їх призначенням і будовою (Скачати)
Основні форми бухгалтерської звітності (Скачати)
Облік основних засобів. Визначення та оцінка основних засобів. Облік находження основних засобів на підприємство. Облік капітальних інвестицій. Облік амортизації основних засобів. Облік ремонту основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Інвентаризація основних засобів (Скачати)
35 задач з розв’язками на державний іспит «Бухоблік» (Скачати)
Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні (Скачати)
Відповіді на питання до державного іспиту «Бухоблік» (Скачати)
Класифікації господарських засобів. Складання балансу. Основна процедура бухгалтерського обліку (Скачати)
Cудово-бухгалтерська експертиза (Скачати)
Аудит податку на прибуток (Скачати)
Організація економічного аналізу на підприємстві ВАТ “Коломиясільмаш” (Скачати)
Організація обліку праці та її оплати (Скачати)
Управління аудиторською діяльністю в Україні (Скачати)
Оборотні кошти підприємства та їх організація (Скачати)
Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності (Скачати)
Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення (Скачати)
Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечення та нормативно-правове регулювання (Скачати)
Облік оплати праці в системі управління персоналом підприємства (Скачати)
Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності (Скачати)
Управління платоспроможності підприємства (Скачати)
Інформаційні системи бухгалтерського обліку (Скачати)
Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат (Скачати)
Особливості аудиту у банках (Скачати)
Суть внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту (Скачати)
Інвентаризація. Роль і види інвентаризації. Особливості проведення та документальне оформлення інвентаризації (Скачати)
Облік розрахунків з оплати праці. Організація оплати праці на підприємстві; види, форми і системи оплати праці. Порядок нарахування заробітної плати працівникам. Утримання і вирахування з заробітної плати. Порядок оформлення й олік розрахунків з оплати праці. Облік забезпечення оплати відпусток працівникам (Скачати)
Інвентаризація в підсобних господарствах (Скачати)
Місячні звіти (Скачати)
"Моє бачення майбутньої професії" (бухгалтерський облік і аудит) (Скачати)
Яка різниця між бланками фінансової звітності і бланками суворого обліку. Розкрити зміст і сутність П(С)БО №16 “Витрати” (Скачати)
Аудит обліку кредитів і позик (Скачати)
Розвиток бухгалтерського обліку в період після видання трактату Луки Пачолі “О счетах и записях” (Скачати)
Суть, мета і завдання аудиту. Опрацювати Національний норматив №32 і представити його структурно-логічну схему. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобовязання і договір на проведення аудиту (Скачати)
Перевірка правильності зберігання основних засобів. Предмет, об’єкт та джерела інформації аудиту операцій із зобов’язаннями (Скачати)
Організація обліково-операційної роботи в банках України. Організація обліку міжнародних розрахунків в банках України (Скачати)
Облік касових видатків бюджетних установ. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати (Скачати)
Облік товарних операцій в торгівлі. Організація обліку в торгівлі. Формуваня цін на товари і контроль за їх дотриманям. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі. Облік придбання товарів. Облік реалізації товарів зі складів. Облік реалізації товарів транзитом. Облік товарних операцій у роздрібній торгівлі. Облік придбання товарів. Облік тари в роздрібній торгівлі. Облік реалізації товарі уроздріб. Облік реалізації товарів у розстрочку. Облік реалізації товарів у комісійній торгівлі. Облік товарних витрат у торгівлі. Облік операцій по патентуванню окремих видів діяльності. Облік витрат діяльності торговельних підприємств. Узагальнення результатів діяльності торговельного підприємства (Скачати)
Методичні основи планування відрахувань у централізовані державні фонди при складанні оперативного плану (Скачати)
Методи нарахування амортизації згідно з стандартами бухгалтерського обліку (Скачати)
Методика та технiка облікової реєстрації. Нормативні документи, порядок, етапи облікової реєстрації (Скачати)
Метод бухгалтерського обліку (Скачати)
Контрольні функції синтетичного та аналітичного обліку (Скачати)
Інвентаризація, її значення і види. Порядок проведення й оформлення інвентаризації. Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку (Скачати)
Задачі, об’єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки контролю операцій з товарно-матеріальними цінностями (Скачати)
Довірчі інтервали (Скачати)
Облік банківських операцій. Методика обліку операцій з депозитами. Виникнення депозитних операцій. Сутність депозитів та їх класифікація. Облік операцій з вкладами і депозитами (Скачати)
Дати поняття підсумкових документів аудитора. Навести приклад їх оформлення в операційному аудиті. Дати поняття незгоди аудитора, навести причини її виникнення, опяснити її вплив на зміст аудиторського висновку (Скачати)
Аудиторський ризик та аудиторські докази (Скачати)
Бухгалтерський облік і аналіз ЗЕД. Бухгалтерський облік здійснення імпортних операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок. Синтетичний облік. Аналітичний облік. Облікові регістри. Бухгалтерський облік бартерних операцій (Скачати)
Бухгалтерський облік. Його суть і значення (Скачати)
Загальна характеристика бухгалтерського обліку (Скачати)
Аналіз руху грошових коштів. Модель Міллера-Орра. Побудова ефективних систем контролю за грошовими активами (Скачати)
Облік та розрахунок показників продукції. Основне джерело інформації "продукція промисловості" (Скачати)
Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит (Скачати)
Міжнародний аудит. Аудиторський ризик та аудиторські докази (Скачати)
Шпаргалки з предмету "Контроль і ревізія"(Скачати)
Загальноприйняті принципи і системи обліку (Скачати)
Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавської області) (Скачати)
Методика складання і аудит фінансової звітності (Скачати)
Облік основних засобів (Скачати)
Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) (Скачати)
Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ (Скачати)
Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) (Скачати)
Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці (Скачати)
Облік праці і заробітної плати на прикладі психоневрологічного інтернату (Скачати)
Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех») (Скачати)
Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків (Скачати)
Автоматизація зведеного обліку і складання звітності (Скачати)
Автоматизація обліку витрат на виробництво (Скачати)
Суть і зміст контролю. Процес контролю. Рекомендації науки по поведінці по проведенню ефективного контролю. Характеристика ефективного контролю. Інформаційно-управлячі системи в плануванні і контролі (ІУС) (Скачати)
Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації (АОГПР) (Скачати)
Автоматизація обліку необоротних активів (Скачати)
Аналітичний і синтетичний облік тварин (Скачати)
Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі (Скачати)
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах (Скачати)
Визнання витрат і доходів за будівельним контрактом. Планування собівартості (Скачати)
Гарантії на експлуатацію. Здача і приймання робіт. Гарантійні строки експлуатації об'єкта після здачі в експлуатацію. Майнова відповідальність. Розв'язання спорів і арбітраж (Скачати)
Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання (Скачати)
Завдання обліку і первинний облік тварин (Скачати)
Загальноприйнята методика розрахунку собівартості продукції тваринництва (Скачати)

2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП