ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Бухгалтерський облік, аудит, дебет, кредит, 1С Бухгалтерія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Бухгалтерський облік, аудит, дебет, кредит, 1С Бухгалтерія
1 2 3 4 5

Контроль розрахунків по оплаті праці (Скачати)
Звіт про власний капітал (Скачати)
Звіт про рух грошових коштів (Скачати)
Звіт про фінансові результати (Скачати)
Здійснення й облік переоцінки та інвентаризації товарних запасів (Скачати)
Зміст приміток до фінансових звітів (Скачати)
Калькулювання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) допомiжних виробництв (Скачати)
Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) (Скачати)
Калькулювання собівартості продукції підсобних (промислових) виробництв (Скачати)
Мета та склад фінансової звітності (Скачати)
Метод прямого пiдрахунку (Скачати)
Аудит фінансової звітності (Скачати)
Незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції (Скачати)
Облік інших операцій в торгівлі (Скачати)
Облік витрат, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом автотранспорту (Скачати)
Облік готової продукції та особливості її реалізації (Скачати)
Облік доходів, витрат, визначення собівартості будівельно-монтажних робіт і фінансового результату (Скачати)
Облік на підприємствах оптової торгівлі (Скачати)
Облік на підприємствах роздрібної торгівлі (Скачати)
Облік операцій з перевезення вантажів та пасажирських перевезень (Скачати)
Облік паливно-мастильних матеріалів (ПММ) (Скачати)
Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (Скачати)
Валютний ризик в діяльності банківської системи (Скачати)
Організаційні форми контролю (Скачати)
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (Скачати)
Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків, по яких не проведено розрахунки з постачальниками (Скачати)
Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі (Скачати)
Алфавітна картка (Скачати)
Баланс підприємства (Скачати)
Бухгалтерський звіт малого підприємства (Скачати)
Вимірники в бухгалтерському обліку та види оцінки об’єктів. Основні методи калькулювання, їх характеристика. Визначення та оцінка запасів відповідно до П(С)БО №9 “Запаси”. Документальне та облікове відображення руху виробничих запасів (Скачати)
Висновок про суми відшкодування податку (Скачати)
Відомість виплати допомоги в рахунок зборів до Пенсійного фонду України (Скачати)
Відомість на поповнення постійного запасу інструментів (пристроїв) вилучення (Скачати)
Бухгалтерський облік в біржовій діяльності (Скачати)
Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (Скачати)
Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) (Скачати)
Відомість про облік балансової вартості матеріальних активів (Скачати)
Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів (Скачати)
Відомості про балансову вартість товарних запасів (Скачати)
Відомості про відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), не оплачені більше 30 днів від дати, визначеної умовами договору, та у разі звернення платником податку до суду. Результати розгляду судом (арбітражним судом) позовів платника. Збільшення валового доходу на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або на її частину в розрізі незадоволених судом (арбітражним судом) з вини платника податку позовів щодо їх оплати покупцем. Збільшення валового доходу або віднесення до валових витрат вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або її частини у разі задоволення судом (арбітражним судом) позову платника податку (Скачати)
Відомості про працюючих інвалідів (Скачати)
Відомості про суми виплачених пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до пунктів «б»—«з» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Скачати)
Декларація про доходи страховика (Скачати)
Декларація про податок на додану вартість і акцизний збір за імпортні товари (Скачати)
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (Скачати)
Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (Скачати)
Декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї (Скачати)
Декларація про доходи (Скачати)
Декларація про прибуток банківської установи. Доходи у вигляді нарахованих (отриманих) процентів. Доходи у вигляді нарахованих (отриманих) комісійних (брокерських) та інших подібних видів винагород. Доходи від операцій з основними фондами та нематеріальними активами. Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги, отриманої банківською установою, та вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих банківській установі у звітному періоді (за винятком випадків, коли такі операції здійснюються між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи). Доходи від врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості. Інші доходи, що входять до складу об'єкта оподаткування. Витрати у вигляді нарахованих (сплачених) процентів. Витрати у вигляді нарахованих (сплачених) комісійних (брокерських) та інших подібних видів винагород. Витрати по операціях з основними фондами та нематеріальними активами. Інші витрати. Амортизаційні відрахування. Податкове зобов'язання платника податку та зменшення податкового зобов'язання. Податкове зобов’язання платника податку до Державного бюджету України. Зобов'язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат (Скачати)
Деклараціяпро прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (Скачати)
Декларація про прибуток підприємства (Скачати)
ДОВІДКА №94 (Скачати)
Довiдка про вiдсутнiсть за межами україни валютних цiнностей та майна (Скачати)
Довідка — розрахунок митної вартості. Порядок заповнення Довідки — розрахунку митної вартості (Скачати)
Довідка про взяття на облік платника податків (Скачати)
Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та обов’язки головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (Скачати)
Форма №4-ОПП. Довідка про взяття на облік платника податків (Скачати)
Довідка про виконання статей 17 і 18 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» і статей 19 та 20 Закону «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Скачати)
Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам абзацу п’ятого пункту 11.5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Скачати)
Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами України (Скачати)
Довідка. Додаток до Порядку проведення перерахунків прибуткового податку з сукупного доходу громадян (Скачати)
Довідка про доходи (Скачати)
Довідка. Форма № 3 (Скачати)
Довідка про зняття з обліку платника податків. Форма № 9 -ОПП (Скачати)
Форма МП - 1. Довідка. Місцеві податки (Скачати)
Довідка про обсяги та мету отримання спирту етилового (Скачати)
Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку (Скачати)
Довідка про плановий розподіл прибутку підприємствами, підзвітними регіональному відділенню Фонду державного майна України (Скачати)
Довідка про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість (Скачати)
Довідка про розподіл прибутку за звітний рік підприємствами, підзвітними регіональному відділенню фонду державного майна України (Скачати)
Довідка про сплату страхових зборів до Пенсійного фонду України (Скачати)
Довідка про стан сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування (Скачати)
Форма №8ДР. Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності (Скачати)
Довідка про суму виграшу (Скачати)
Довідка про суми виплачених доходів та утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності (Скачати)
Довідка про суму нарахованого доходу і утриманого податку не за місцем основної роботи, в т. ч. за сумісництвом, та за цивільно-правовими договорами (Скачати)
Додаток до податкової накладної (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність, як об’єкт бухгалтерського обліку (Скачати)
Журнал використання електронного контрольно-касового апарата (Скачати)
Журнал обліку наданих висновків про суми відшкодування податку на додану вартість (Скачати)
Журнал реєстрації посвідчень про відрядження (Скачати)
Зведений акт інвентаризації товарних залишків (Скачати)
Державна статистична звітність (Скачати)
Звіт по використанню ЕККА (Скачати)
Звіт про використання ЕККА (Скачати)
Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ (Скачати)
Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ за звітний (податковий) період (Скачати)
Звіт про власний капітал (Скачати)
Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту (Скачати)
Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість (Скачати)
Звіт про заборгованість бюджетних установ (Скачати)
Звіт про надходження відрахувань та зборів на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, та їх використання для фінансування дорожнього господарства, що враховуються в доходах і видатках місцевого бюджету (подається корпорацією «Укравтодор») (Скачати)
Звіт про надходження відрахувань та зборів на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, та їх використання для фінансування дорожнього господарства, що враховуються в доходах і видатках місцевого бюджету (подається Кримавтодором, облавтодорами та Севастопольським упрдором) (Скачати)
Форма №10-д. Звіт про нарахування коштів на дорожні роботи (Скачати)
Звіт про нарахування страхових внесків, інших надходжень та витрачання коштів пенсійного фонду (Скачати)
Пенсійний фонд України. Звіт про нарахування страхових зборів та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду (Скачати)
Звіт про порядок нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та витрачання коштів Пенсійного фонду (Скачати)
Звіт про прибутки та збитки (Скачати)
Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів) (Скачати)
Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види (Скачати)
Звіт про рух грошових коштів (Скачати)
Звіт про рух коштів в іноземній валюті (Скачати)
Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку (Скачати)
Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів (Скачати)
Звіт про фінансовий стан підприємства (Скачати)
Форма № 1-Б термінова. Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (Скачати)
Звіт про фінансові результати (Скачати)
Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (Скачати)
Звіт суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку (Скачати)
Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи, який був платником єдиного податку (Скачати)
Облік праці та заробітної плати (Скачати)
Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи, який був платником єдиного податку(Скачати)
Звіт суб’єктів грального бізнесу про утримані і перераховані до бюджету 30 відсотків від суми прибутку особи за звітний (податковий) період (Скачати)
Змінний звіт роботи автомобіля-таксі на лінії (Скачати)
Інвентаризаційний опис товарів, прийнятих на відповідальне зберігання (Скачати)
Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків, по яких не проведено розрахунки з постачальниками (Скачати)
Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків, по яких проведено розрахунки з постачальниками (Скачати)
Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (Скачати)
Облік грошових надходжень. Каса підприємства. Касова книга. Готівка. Готівкова виручка. Оприбуткування готівки в касі. Ліміт залишку готівки в касі (Скачати)
Типова форма №КО-1. Квитанція до прибуткового кассового ордера (Скачати)
Книга обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва-юридичної особи, який застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (Скачати)
Формування вмінь і навичок, використання математичних знань у практичній діяльності дитини (Скачати)
Книга обліку доходів і витрат суб’єктів малого підприємництва — юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (Скачати)
Книга обліку доходів і витрат (Скачати)
Книга приходу товарів (ведеться продавцем у магазині) (Скачати)
Книга реєстрації журналів використання ЕККА (Скачати)
Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (Скачати)
Макромова. Форми документів і звітів. Формат форм документів (звітів). Макроімена, показники, константи, вирази. Числові вирази. Рядкові вирази. Задання формату виводу значень макроімен. Макроімена для підсумків і оборотів по рахунках. Макроімена для розгорнутого сальдо. Макроімена для валют. Команди задання періоду. Команди запиту значень показників. Циклічна обробка рахунків. Циклічна обробка субконто. Циклічна обробка валют. Команди умовної обробки. Команди організації циклу. Команда зупинки формування документу (Скачати)
Накладна (Скачати)
Теорія обліку та організація облікової діяльності (Скачати)
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (Скачати)
Облік грошових засобів. Призначення розрахункових рахунків. Облік цінних паперів, розрахунки векселями, нарахування дивідендів. Види банківського кредитування. Облік фондів і фінансових результатів. Фондоутворюючі показники. Складання звітності і види звітності. Ознайомлення з органами фінансово-кредитної системи міста, району. Ознайомлення з організацією фінансової служби підприємства. Функції відділу. Доходи підприємств. Методи розподілу прибутку підприємства. Організація і нормування оборотних засобів. Порядок затвердження нормативів оборотних засобів. Операційні затрати підприємства. Організація розрахунків промислових підприємств. Короткострокове кредитування. Ознайомлення з обліком прострочених позик. Фінансове планування на підприємстві (Скачати)
Вдосконалення системи бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств при переході на міжнародні стандарти (Скачати)
Плата (податок) за землю (Скачати)
Облік основних засобів. Облік виробничих запасів. В собівартість продукції включаються слідуючи види затрат. Техніка безпеки виконання вимог по ОП і ТБ. Форма наочної агітації. Проведення інструктажу з ОП і ТБ. Наглядна агітація (Скачати)
Облікова ставка НБУ (Скачати)
Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту для виробничої діяльності (Скачати)
Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності (Скачати)
Опис інвентаризації товарів, відвантажених, по яких оплата отримувачем товарів не здійснена зовсім або здійснена частково (рахунки бухгалтерського обліку "45";, "62";) (Скачати)
Опис інвентаризації по товарах, переданих на відповідальне зберігання (Скачати)
Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (Скачати)
Пенсійний фонд України. Довідка для пред’явлення в банк (Скачати)
Перерахунок сум податкових зобов’язань по завершеному довгостроковому договору (контракту) (Скачати)
План рахунків використовується підприємствами і організаціями України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності (у редакції нормативних документів) (Скачати)
Суть та види податків. Принципи побудови системи оподаткування в Україні (Скачати)
Платіжне доручення (Скачати)
Податкова декларація з податку на додану вартість (Скачати)
Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Скачати)
Податковий звіт про прибуток, який звільняється від оподаткування підприємств, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім прибутку, одержаного від грального бізнесу (Скачати)
Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Скачати)
Подорожний лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні (Скачати)
Подорожній лист вантажного автомобіля (Скачати)
Попередній розрахунок надходження і використання податку на додану вартість, нарахованого на обсяги реалізації молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів (Скачати)
Рахунок-фактура (Скачати)
Розпорядження про відновлення операцій на рахунках в установах банків (Скачати)
Податок на прибуток. Платниками податку на прибуток є. (Скачати)
Розпорядження про зупинення операцій на рахунках в установах банків (Скачати)
Розрахункова відомість про кошти фонду соціального страхування (Скачати)
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (Скачати)
Розрахунок платежів до бюджету готельного збору (Скачати)
Розрахунок авансових внесків податку на прибуток філій та юридичної особи (Скачати)
Розрахунок акцизного збору (Скачати)
Розрахунок бюджетного відшкодування (Скачати)
Розрахунок видатків, пов’язаних з виплатою компенсацій учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (Скачати)
Розрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (Скачати)
Розрахунок внесків в інноваційний фонд (Скачати)
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (Скачати)
Розрахунок внесків до Фонду охорони праці (Скачати)
Розрахунок земельного податку (Скачати)
Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Скачати)
Розрахунок коригування сум ПДВ. До податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (Скачати)
Розрахунок коригуванням сум ПДВ. До податкової декларації (Скачати)
Розрахунок нарахування суми дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продаж переробним підприємствам (молоко, м’ясо в живій вазі) (Скачати)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється податковим органом (Скачати)
Розрахунок плати за користування водами для потреб водного транспорту (Скачати)
Розрахунок плати за користування надрами для видобування корисних копалин, виходячи з обсягів видобутих корисних копалин (для нафти, конденсату, природного газу, підземних вод (мінеральних, термальних,промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу) (Скачати)
Розрахунок плати за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики (Скачати)
Розрахунок сплати збору за право на використання символіки м. Києва (Скачати)
Розрахунок по рентній платі за нафту і природний газ, що видобуваються на території України (Скачати)
Розрахунок податкових зобов’язань при виплаті прибутку нерезиденту (Скачати)
Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (Скачати)
Розрахунок показників прибутковості акцій (Скачати)
Розрахунок приросту податку на прибуток для платників податку, які подають декларації про прибуток підприємств (Скачати)
Розрахунок розміру плати за використання радіочастот (Скачати)
Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою (Скачати)
Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктам малого підприємництва - юридичною особою (Скачати)
Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва— юридичною особою (Скачати)
Розрахунок сплати збору за право на використання символіки м. Києва (Скачати)
Податок на додану вартість ПДВ (Скачати)
Розрахунок сум збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (Скачати)
Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом у зв’язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці (Скачати)
Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом у зв’язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці. До державної податкової адміністрації (Скачати)
Розрахунок суми амортизаційних відрахувань, що підлягають сплаті до Державного бюджету України (Скачати)
Розрахуноксуми комунального податку (Скачати)
Розрахунок суми податку з реклами (Скачати)
Розрахунок частки бюджетного відшкодування (Скачати)
Розрахунок-повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями (Скачати)
Список осіб, які працювали в надурочний час (Скачати)
Табель обіку використання робочого часу (Скачати)

1 2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП