ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Бухгалтерський облік, аудит, дебет, кредит, 1С Бухгалтерія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Бухгалтерський облік, аудит, дебет, кредит, 1С Бухгалтерія
1 2 3 4 5

Службові відрядження у межах України (Скачати)
Поняття Аудиту та його сутність. Поняття аудиторських процедур та послідовність їх здійснення (Скачати)
Прибуткове оподаткування громадян (Скачати)
Облікові регістри і їх класифікація (Скачати)
Ефективність використання оборотних фондів (Скачати)
Звіт про фінансові результати (Скачати)
Вартість нерухомості і її основні види, визначення зносу об'єкта нерухомості (Скачати)
Податковий аудит фізичних осіб (Скачати)
Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”) (Скачати)
Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами підприємства (КП “Казка”) (Скачати)
Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП "Ранок" (Скачати)
Облік інших матеріальних цінностей (Скачати)
Сучасні форми і системи заробітної плати (Скачати)
Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та обов’язки головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (Скачати)
Порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами (Скачати)
Сучасна бухгалтерія та сучасний бухгалтер в Україні (Скачати)
Податкова система України (Скачати)
Облік власного капіталу. Поняття капіталу підприємства. Характеристика власного капіталу (визначення, структура та призначення). Облік власного капіталу. Облік статутного капіталу. Облік статутного капіталу акціонерного товариства. Облік неоплаченого капіталу. Облік інших складових власного капіталу. Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу.Облік резервного капіталу. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Облік вилученого капіталу (Скачати)
Шляхи зародження та проблеми розвитку аудиту в Україні (Скачати)
Суть, завдання, функції і зміст економічного контролю (Скачати)
Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю (Скачати)
Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю (Скачати)
Облік товаро-матеріальних цінностей. Облік товарів за  групами. Облік руху тари. Облік допоміжних матеріалів (Скачати)
Зміст і види економічного контролю (Скачати)
Державний контроль монопольної діяльності підприємств на товарному ринку (Скачати)
Банки та контрольні функції їх у державі (Скачати)
Вищі державні контрольні органи у розвинених зарубіжних країнах (Скачати)
Функції фінансово-господарського контролю та аудиту у формуванні ринкових відносин (Скачати)
Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі (Скачати)
Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі і завдання (Скачати)
Зміст і функції аудиторського контролю (Скачати)
Економічний контроль у системі наук (Скачати)
Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів (Скачати)
Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку (Скачати)
Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі (Скачати)
Класифікація організаційних форм аудиторського контролю (Скачати)
Організація аудиторської діяльності (Скачати)
Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і судово-бухгалтерської експертизи (Скачати)
Принципи аудиторського контролю (Скачати)
Предмет аудиторського контролю (Скачати)
Метод аудиторського контролю (Скачати)
Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту (Скачати)
Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур (Скачати)
Органолептичні методичні прийоми (Скачати)
Предмет і метод бухгалтерського обліку (Скачати)
Вибіркові і суцільні спостереження у фінансово-господарському контролі й аудиті (Скачати)
Розрахунково-аналітичні методичні прийоми (Скачати)
Документальні методичні прийоми та контрольно-аудиторські процедури їх (Скачати)
Зміст контрольно-аудиторського процесу (Скачати)
Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції (Скачати)
Основні вимоги до фінансової звітності та принципи складання. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення (Скачати)
Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку) (Скачати)
Аудит ризику у бізнесі (Скачати)
Об'єкти аудиторського контролю (Скачати)
Фінансовий контроль в Україні: необхідність, суть, класифікація, система (Скачати)
Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки (Скачати)
Податок з прибутку в Україні (Скачати)
Облік операцій на поточному, рахунку в національній валюті (Скачати)
Cуть, види та облік відповідно поточної та довгострокової заборгованості (Скачати)
Облікові регістри і їх класифікація (Скачати)
Податкова система України, її становлення та розвиток (Скачати)
Принципи організації готівкового обігу (Скачати)
Роль податку на додану вартість в державному бюджеті (Скачати)
Податки як державний дохід. Основні джерела доходів держави. Класифікація податків і система оподаткування. Як впливають податки на ринкову рівновагу в економіці. Як пов’язані податки і справедливий розподіл доходів у суспільстві (Скачати)
Порядок відображення в актах документальних перевірок фінансово-господарської діяльності платників податку на прибуток (Скачати)
Податкова система України та шляхи їх вдосконалення (Скачати)
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. Кафедра світового господарства та міжнародних економічних відносин. Доц. Мазуренко В.І. «Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств» (Скачати)
Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту (Скачати)
Ознайомлення і вивчення обліку розрахунків заробітної плати (музей) (Скачати)
Облік праці та її оплати (Скачати)
Iсторiя розвитку аудиту в свiтi та характеристика тенденцiй, що впливають на нього (Скачати)
Сутність та функції податків, їх види. Процес обчислення та сплати податків на ВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» - ДПДХК «Донвугілля» (Скачати)
Система обліку, бухгалтерський (фінансовий) облік у банках (Скачати)
Прямі податки і їх роль у системі фінансового регулювання. Що характеризує пряма Лаффера? Які існують пільги при сплаті податку на додану вартість? (Скачати)
Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні (Скачати)
Податкова система України: проблеми становлення та розвитку (Скачати)
Назвати основні обов’язки платників податків. Як класифікуються податкові ставки. Який порядок розрахунку і сплати акцизного збору. Подвійне оподаткування (Скачати)
Основні принципи облікової політики банку, методи оцінки статей балансу банку (Скачати)
Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів. Ревізія розрахунків по страхуванню (Скачати)
Облік розрахунків з учасниками (рахунок № 75), по оплаті праці (№70), з постачальниками і покупцями, підрядчиками і замовниками (№№ 60, 61, 62) (Скачати)
Дебіторська заборгованість банку, облік дебіторської заборгованості банку (Скачати)
Дебіторська заборгованість (Скачати)
Бухгалтерський облік в бюджетних установах (Скачати)
Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) (Скачати)
Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) (рах. № 23, 25) (Скачати)
Облік запасних частин (Скачати)
Організація роботи аудитора (Скачати)
Облік автомобільного транспорту на підприємстві (Скачати)
Аптека – як об’єкт бухгалтерського обліку (Скачати)
Податок на нерухомість в Україні: джерело бюджетних доходів чи інструмент соціального вирівнювання (Скачати)
Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах аудиторських фірм Чернівецької області) (Скачати)
Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі (Скачати)
Економічна природа та значення ПДВ (Скачати)
ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції) (Скачати)
Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками (на прикладі ПП «Біомед») (Скачати)
Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами (Скачати)
Матеріал для курсової роботи на тему: Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Скачати)
Касові операції. Основні поняття (Скачати)
Звіт-щоденник про проходження виробничої практики "Бухгалтерський облік" (Скачати)
Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості (Скачати)
Групування та облік витрат виробництва за елементами (Скачати)
Облікова політика підприємства (Скачати)
Управління складним податковим об’єктом (Скачати)
Особливості проведення інвентаризації окремих видів виробничих запасів (Скачати)
Система місцевих податків України та Японії (Скачати)
Бухгалтерський облік (Скачати)
Аудит (Скачати)
Аналіз надходження та руху виробництва (Скачати)
Податок на додану вартість (Скачати)
Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Скачати)
Аналіз результатів інвентаризації виробничих запасів (Скачати)
Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (Скачати)
Торгівельний баланс (Скачати)
Аналіз стану ПДВ на Україні (Скачати)
Аналіз структури та динаміки прямих і непрямих витрат на оплату праці (Скачати)
Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Скачати)
Відкриття, закриття та ведення особових рахунків платників податків (Скачати)
Сутність прямих податків та їх місце у формуванні Державного бюджету України (Скачати)
Об’єкти оподаткування майновим податком (Скачати)
Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу (Скачати)
Облік платників податків (Скачати)
Оподаткування доходів громадян (Скачати)
Автоматизація оборотної відомості до синтетичного рахунку 10 (Скачати)
Оподаткування та банкрутство підприємств (Скачати)
Податки та податкова система України (Скачати)
Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення (Скачати)
Офшорні зони та оподаткування (Скачати)
Податкові пільги (Скачати)
Перевірка як основна форма податкового контролю (Скачати)
Способи ухилення від сплати податків (Скачати)
Спрощена система оподаткування (Скачати)
Податкова система в період нової економічної політики (Скачати)
Податкова система України: етапи її становлення (Скачати)
Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (Скачати)
Передумови виникнення аудиту в Україні (Скачати)
Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти (Скачати)
Цілі бухгалтерської професії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів (Скачати)
Персоніфікований облік. Конфіденційність інформації (Скачати)
Науковий зміст методу бухгалтерського обліку (Скачати)
Персоніфікований облік в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (Скачати)
Шляхи вдосконалення обліку собівартості перевезень (робіт, послуг) в транспортній галузі (Скачати)
До вирішення питання проблемної дебіторської заборгованості (Скачати)
Еволюція фінансового аналізу та його взаємозв’язок з бухгалтерським обліком (Скачати)
Концепції управління виробництвом та їх вплив на розвиток обліку витрат виробництва (Скачати)
Облік грошових засобів, крикетних та розрахункових операцій. Загальні положення, заповнення касових ордерів, ведення касової книги, звіти. Облік фондів і фінансових результатів. Номенклатура, зміни статутного фонду і їх відображення на рахунках обліку. Фондоутворюючі показники, нормативи, поправочні показники. Облікове відображення операцій по утворенню перерозподілу і використанню спец-фондів. Вивчення складу прибутків і збитків. Складання звітності. Види звітності на підприємстві. Склад і зміст річної звітності, періодичної звітності. Інвентаризація статей балансу, його складання за певний період. Ознайомитись з організацією фінансової служби підприємства, функції відділу. Права і обов’язки керівника фінансової групи. Облік цінних паперів, розрахунки векселями, нарахування в виплата дивідендів. Види банківського кредитування, заповнення документів на представлення кредитів; облікове відображення по короткотермінових позиках банку. Ознайомлення з органами фінансово-кредитної системи міста, району. Ознайомитися з функціями і структурою фінансових органів та органів страхування, органів кредитної системи. Доходи підприємства. Вивчення факторів підвищення доходності підприємства. Порядок розрахунку планової величини податку з обороту. Методи розподілу прибутку підприємства. Вивчення показників рентабельності виробництва, шляхи їх підвищення, розрахунок рентабельності. Організація і нормування оборотних засобів. Склад і структура оборотних засобів, джерела їх утворення (власних і залучених). Порядок затвердження нормативів, оборотних засобів. Розрахунок показників, які характеризують ефективність використання оборотних засобів. Операційні затрати підприємства. Ознайомлення з складом та джерелами їх фінансування, розподіли кошторису затрат. Організація розрахунків промислових підприємств. Порядок відкриття і призначення розрахункового рахунку. Ознайомлення з формами безготівкових розрахунків. Короткострокове кредитування. Ознайомлення з принципами і об’єктами короткострокового кредитування. Кредити під вексель (Скачати)
Нематеріальні активи як об’єкт обліку (Скачати)
Облік прибутку: історичний аспект та проблеми сучасності (Скачати)
Організація обліку зворотних відходів (Скачати)
Організація обліку розрахунків за претензіями (Скачати)
Особливості нарахування амортизації на сільськогосподарських тварин (Скачати)
Особливості нарахування амортизації основних засобів (Скачати)
Особливості організації обліку і контролю якості продукції молочного скотарства (Скачати)
Підходи до методики визначення фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку (Скачати)
Податкова реформа 1921р. в Українському селі: причини та механізм запровадження (Скачати)
Проблемні питання визначення доходів від реалізації послуг водопостачання у період реформування житлово-комунального господарства (Скачати)
Автоматизація Журналу № 4 (Скачати)
Удосконалення нарахування амортизації основних засобів (Скачати)
Факторинг – основний інструмент управління дебіторською заборгованістю (Скачати)
Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку (Скачати)
Аналіз основних фондів (Скачати)
Бухгалтерський облік (Скачати)
Методи обліку витрат у будівельних організаціях (Скачати)
Види перевірок податкових органів (Скачати)
Екологічне оподаткування: збір з власників транспортних засобів, плата за землю, збори за спеціальне використання природних ресурсів (Скачати)
Cутність податків, їх вплив на розвиток суспільства (Скачати)
Місцеві збори та податки. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі (Скачати)
Контрольно-ревізійний процес, його організація і методика проведення (Скачати)
Класифікація витрат, класифікація витрат за центрами відповідальності (Скачати)
Аудит основних засобів. Цілі і задачі аудиту основних засобів. Нормативно-правове регулювання аудиту основних засобів. Аудит облікової політики підприємства стосовно основних засобів. Оцінка системи внутрішнього контролю та виявлення зон ризику. Зміст програми аудиторської перевірки. Типова кореспонденція стосовно операцій з основними засобами. Збір аудиторських доказів та формування робочих документів (Скачати)
Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з іноземною валютою (Скачати)
Патентування підприємницької діяльності. Методи боротьби з ухиленням від податків. Ресурсні платежі (Скачати)
Податкова система України. Вплив акцизного збору на ціноутворення. Податок на прибуток підприємств (Скачати)
Аудиторські робочі документи (Скачати)
Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова (Скачати)
Облік власного капіталу (Скачати)
Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку (Скачати)
Облік на малих підприємствах (Скачати)
Бухгалтерський облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі (Скачати)
Вступ до предмету “Бухгалтерський облік” (Скачати)
Облік виробничих запасів та МШП (Скачати)
Ревізія і контроль (Скачати)
Місцеві податки. Збір за участь у бігах на іподромі (Скачати)
Аудиторські докази (Скачати)
Складання планової (нормативної) калькуляції, методи прийняття управлінських рішень на основі релевантної інформації (Скачати)
Облік витрат виробництва у сільському господарстві (Скачати)
Бухгалтерська (фінансова) звітність (Скачати)
Cтатутний капітал підприємства: формування та облік. Статутний капітал – джерело фінансування підприємств. Форми і розміри статутного капіталу. Формування статутного капіталу державного підприємства. Облік статутного капіталу на державних підприємствах. Формування статутного капіталу акціонерного товариства. Облік статутного капіталу акціонерного товариства. Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю. Формування статутного капіталу приватного підприємства. Облік статутного капіталу приватного підприємства. Формування статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства. Статутний капітал командитного товариства (Скачати)
Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності (Скачати)
Організація та стандартизація бухгалтерського обліку (Скачати)
Необхідність та сутність і склад позабюджетних фондів України (Скачати)
Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (Скачати)
Історія розвитку господарського обліку (Скачати)
Інвентаризація як складова частина облікової політики (Скачати)
Аудит обліку фінансових результатів (Скачати)
Суть внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту (Скачати)
Поняття помилки та шахрайства. Причини виникнення помилок та їх наслідки (Скачати)
Подвійний запис (Скачати)
Подвійний запис (Скачати)
Прибуткове оподаткування підприємницької діяльності: сутність, значення і наслідки у розвитку малого бізнесу (Скачати)
Правові засади справлення податків з фізичних осіб та місцеві податки і збори (Скачати)

1 2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП