ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Маркетингова цінова політика

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Маркетингова цінова політика
1 2 3 4 5 6 7

101. основні напрямки щодо формування ціни в умовах ринкової діяльності підприємства.
В умовах переходу до ринкової економіки розвиток ринкових відносин потребує розв,язаня проблеми , що значною мірою стосується питання ціноутворення на підприємстві. Основна функція ціни в процесі підприємницької діяльності полягає в забезпеченні запланованого рівня прибутку від реалізації продукції. Ринковій економіці властиве вільне встановлення рівноважних цін відповідно до попиту іпропозиції на конкретний товар або послугу. Навіть монопольнітціни є результатом взаємодії ринкових сил. В умовах ринкової економіки ціна виконує три основні функції: 1. забезпечує ефективний розподіл чинників вир-ва; 2. вирівнює рівень попиту та пропозиції; 3. забезпечує стабільність формування прибутку на під-ві. На процес формування ціни впливають багато чинників. Серед яких: виробничі потужності (дають змогу формувати пропозицію продукції на ринку) витрати на вир-во (осн елемент ціни) ціни конкурентів (форм відповідну ціну на свою продукцію) вид продукції (споживчі властивості, життєвий цикл, різновид, хар – ка обслуговування) тип ринку (визнач типом конкуренції на ньому, чиста. Олігополія, монополі) кон,юнктура ринку (співвідношення між попитом і пропозицією) психологічні чинники ( поведінка покупця в процесі купівлі продукції) держ законодавство ( закони що надають обмеення в процесі ринкового ціноутворення).
Отже ринкове ціноутворення зумовлене цілями та завданнями під-ва в процесі його діяльності і є результатом ретельного дослідження ринку.

103. ціннісний підхід в ринковому ціноутворенні
сьогодні в теорії ціноутворення існує два базових напрями формування ціни на підприємстві. Які різняться діаметрально протилежними підходами до іх визначення. Існують такі підходи до визначення ціни витратний та ціннісний підхід. При ціннісному підході рівень цін визначається споживчою корисністю продукції та ринковим попитом на неї визначення рівня ціни в данномуразі відбувається на основі сприйняття цінності продукції споживачем урахування величини витрат при формуванні ціни відходить на другий план. При ціннісному підході до процесу ціноутворення маркетингова діяльність починається і закінчується прагненнями підприємства вирішити проблеми споживача, які часто мають комплексний характер. Організовуючи свою діяльність воно впершу чергу орієнтується не на обсяг вир-ва своєї продукції, а на правильне визначення потреб і запитів споживачів та шляхів досягнення їх задоволення. Це мислення .що базується на інтересах споживачів є найважливішим маркетинговим принципом у процесі формування ціни на підприємстві. Задоволення запитів споживачів полягає не тільки у забезпеченні їх необхідною кількістю продукції з відповідними споживчими властивостями але також і постачання їх у необхідне місце надання супутніх послуг тощо. Використання данного підходу при формуванні ціни спонукає підприємство постійно вивчати кон,юнктуру ринку та вимоги споживачів до якості продукту. З урахуванням рівня попиту воно визначає рівень ціни на продукцію. Планує обсяги її реалізації та вир-ва.

106. цінове рішення та особливості його формування в умовах діяльності вітчизняних підприємств.
Рішення продавця щодо цін стосуються різних аспектів і факторів ціноутворення. Складові рішень: політика рівня цін (визначення рівня цін для програми збуту вцілому або для окремої асортиментної групи); політика введених цін( визнач стартових цін для товарів що вперше виводяться на ринок); політико диференціації цін ( встановлення для одного товару різних рівнів цін для різних ринків та споживчих сегментів)
Важливість цінових рішень: 1. призначена ціна безпосередньо визначає рівень попиту та обсяги продажу, 2. ціна визначає рентабельність усієї діяльності не лише задаючи рівень прибутку а й фіксуючи обсяги продажу в яких досягається окупність витрат. 3. впливає на сприйняття товару споживачами і вносить свій вклад у позиціонування марки,4. зручна для порівняння конкуруючих марок, 5. цінова політика повинна проводитись в одному руслі з іншими складовими стратегії маркетингу.

108. особливості конкуренції в умовах вітчизняного ринку та її вплив на процес ціноутворення.
Важливий елемент що впливає на рівень цін – конкуренція. Залежно від того хто контролює ціни розрізняють такі види конкурентного середовища:
1.середовище контрольоване ринком, характеризується високим рівнем конкуренції за подібністю товарів (послуг). Саме в цьому середовищі підприємству важливо встановити ціни. Завищені ціни відведуть покупців і прихилять до конкурентів, а занижені ціни не забезпечуть умов для продуктивної діяльності. Однак приховати від конкурентів успішну цінову стратегію неможливо. У зв,язку з цим перед керівництвом пі-в стоїть складна задача побачити перспективи обраної стратегії та не допусти ти переростання конкуренції в цінові війни.
2.середовищу. Ціни в якому контролюються під-ом притаманні обмежена конкуренція та відмінності в товарах. У цих умовах під-ву простіше функціонувати отримуючи прибутки: їх продукція поза конкуренцією і за високих і за низьких цін на свою продукцію під-ва знаходить покупців . а вибір ціни залежить від стратегії та цільового ринку.
3.середовище, де ціни контролюються державою, поширюється на транспорт, зв,язок, комунальні поссслуги. Низку продовольчих товарів і послуги що є складовими каркасу цін. урядові організації уповноважені контролювати ціни повинні встановлювати їх рівень після всебічного вивчення інформації.отриманої від зацікавлених у данному товарі сторін- від споживачів та виробників. Кінцева ціна товару залежить від витрат на придбання сировини, роб сили, окремих компонентів товару , транспорт, рекламу, охорону навколишнього середовища.

117. метод ціноутворення з одночасним урахуванням витрат виробництва і ринкової ситуації.
Різновидом методу планування ціни “ собівартість + прибуток” є метод відповідно до якого за прийнятого визначення ціни визначається обсяг випуску продукції, що забезпечує беззбитковість вир-ва . кожен виріб реалізований понад цього обсягу приноситиме під-ву прибуток. В цьому разі стає можливим визначити обсяг збуту, який забезпечить під-ву цільовий прибуток . метод беззбитковості є перехідним від витратного методу до ринкового. З одного боку він базується на обліку витрат. А з іншого враховує залежність попиту від рівня ціни. Цей метод використовують для : досягнення запланованих термінів окупності капіталовкладень за заданим коефіцієнтом; для під-в які мають зовнішні обмеження з норми прибутку і які бажають максимізувати її без порушення заборони. Аналіз беззбитковості досліджує співвідношення між сукупним доходом від реалізації випущеної продукції та загальною її вартістю( витратами на реалізацію). Тут основним є розрахунок самої точки беззбитковості. Тобто такої кількості продукції за якої сукупний дохід і загальна вартість продукції однакова. А за її межами можливий прибуток.

А
Алгоритм формування цінової політики підприємства.11
Алгоритм формування цінової тактики підприємства. (Короткострокова дія).12
В
Варіанти цінової політики.31
Взаємозалежність ціни на продукцію та обсягів продажу.76
Взаємозв”язок державної цінової політики і політики підприємства в умовах вітчизняного ринку.22
Взаємозв'язок попиту і ціни.60
Види знижок (надбавок) до ціни в системі ринкового ціноутворення.58
Витратний підхід до визначення рівня ціни102
Встановлення високих цін на товари(стратегія “збирання вершків”)52
Встановлення цін на рівні "лідера"51
Встановлення ціни з метою усунення конкурентів.(неповний)53
Г
Граничне ціноутворення та цого роль в ціновій політиці.105
Гранично допустимі ціни та їх роль у формуванні цінової політики під-ва.67
З
Закон України "Про обмеж монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у під-цькій діял-ті"54
Заохочувальна цінова політика та її сутність.6
Зміст та особливості використання цін ФАС, ФОБ, КАФ, СИФ.36
К
Класифікація цін в залежності від галузей та сфер економіки.42
Класифікація цін в залежності від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат на доставку вантажів.44
Класифікація цін в залежності від території дії.43
Критерії вибору методу ціноутворення113
М
Маркетингові цілі і цілі ціноутворення.55
Метод ціноутворення з одночасним урахуванням витрат виробництва і ринкової ситуації.117
Метод ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію.116
Метод ціноутворення на основі витрат виробника115
Методи непрямого маркетингового ціноутворення.111
Методи непрямого маркетингового ціноутворення118
Методи прямого маркетингового ціноутворення112
Методи ціноутворення з орієнтацією на ринковий попит114
Методика визначення ціни споживчого сегменту.66
О
Оптова ціна промисловості: сутність та особливості визначення.34
Основні види цінових стратегій,що викор.в практиці діял-ті відчизняних під-в.124
Основні напрямки щодо формування ціни в умовах ринкової діяльності підприємства.101
Основні недоліки цінової політики вітчизняних підприємств.20
Особливості використання контролінгу в ціновій політиці.23
Особливості використання роздрібних цін в умовах вітчизняної економіки.35
Особливості використання ціни в умовах маркетингового комплексу79
Особливості конкуренції в умовах вітчизняного ринку та її вплив на процес ціноутворення.108
Особливості урахування попиту та його еластичності при ціноутворенні77
Особливості формування ціни з орієнтацією на конкуренцію104
Особливості формування ціни на послуги59
Особливості формування цінової політики підприємств в умовах регіонального ціноутворення.21
Оцінка стратегії ціноутворення.143
П
Підходи до вибору мети ціноутворення.62
Підходи до формування регульованих цін в сучасних умовах.64
Політика цін при вертикальному і горизонтальному розподілі ринку.8
Політика цін при стратегії товарної концентрації.9
Признаки, по яким класифікуються ціни.57
Проведення політики цінової або нецінової конкуренції.19
Р
Реакція конкурентів на зміну цін.91
Реакція споживачів на зміну цін.90
Розкрийте сутність трансфертної ціни.56
Роль договірної ціни в умовах вітчизняного ринку.65
Роль зворотнього зв’язку в ціновій політиці.27
Роль цінової конкуренції в умовах маркетингової діяльності підприємства.142
С
Стратегічний підхід при формуванні цінової політики. (Довгострокова дія).14
Стратегічні рішення по ціноутворенню.141
Структура витрат у собівартості продукції та її урахування при формуванні цін78
Структура, форми та види цінової політики підприємства.15
Сутність вільної ціни та особливості її формування на підприємстві.63
Сутність методичного підходу до формування ціни на основі собівартості продукції.87
Сутність методів ціноутворення110
Сутність політики виснаджуючих і проникаючих цін.7
Сутність та структура оптової ціни підприємства.33
Сутність цінової політики та її місце в управлінні маркетингу. 2
Сут-ть та роль цінової стратегії в ЦП.123
Т
Тактичний підхід при формуванні цінової політики.13
У
Урахування поведінки спож-чів і конкурентів при форм-ні цінової стратегії.125
Ф
Формування цілей ціноутворення залежно від характеру маркетингової діяльності.46
Формування ціни на конкурентному ринку.37
Формування цінової політики.1
Функціональні аспекти цінової політики підприємства.17
Функціональні аспекти цінової політики підприємства.5
Ц
Цілеспрямованість цінової політики.18
Ціна і рівновага ринку.38
Ціни та їх класифікація.41
Ціни як інструмент маркетингової політики.40
Ціннісний підхід в ринковому ціноутворенні103
Цінова еластичність попиту, сутність, методи визначення. Види еластичності попиту.95
Цінова політика на різних фазах розвитку ринку.3
Цінова політика підприємства та особливості її формування в сучасних умовах.16
Цінова тактика підприємства та її роль в системі оперативного управління цінами.30
Цінове рішення та особливості його формування в умовах діяльності вітчизняних підприємств.106
Ціноутворення в системі маркетингу109
Ціноутворення на різних типах ринків.4
Ч
Чинники спож-го вибору, що визнач.конку- рентоспроможність прод-ції.121
Чинники,що визначають використання сис-ми знижок в ціноутвор-ні.107
Щ
Що передбачає політика граничного ціноутворення.10

1 2 3 4 5 6 7

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП