ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Маркетингова цінова політика

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Маркетингова цінова політика
1 2 3 4 5 6 7

52.Встановлення високих цін на товари(стратегія “збирання вершків”)
Фірма встановлює високу ціну на новий товар. По мірі насичення ринку даним товаром ціна знижується.Така стратегія має багато переваг, але слід враховувати:
1. Що ЖЦТ буде коротким або що конкуренти зможуть швидко повторити його, а це ускладнить повернення вкладених коштів
2. Стратегія буде виправданою, якщо попит нееластичний
3. Товар настільки новий, що покупець не має бази знань для порівняння
4. Випуск нового товару з високою ціновою еластичністю уможливить поділ ринку на сегменти з різною ціновою еластичністю. За початкової ціни можна “зняти вершки” зі споживачів, найменш чутливих до ціни.Наступні зниження ціни дають змогу тимчасовій дискримінації за ціною.
5. попит важко піддається оцінюванню
Встановлення високих цін на товари можна розглядати як обережну стратегію, скоріше фінансову, ніж комерційну. ЇЇ перевага в тому, що вона не виключає подальшу перебудову цін з урахуванням еволюції ринку і конкуренції. З комерційного погляду – знижувати ціну завжди легше, ніж підвищувати. З фін. Погляду – стратегія дає змогу швидко вивільнити капітал, який можна використовувати в інших цілях.

53.Встановлення ціни з метою усунення конкурентів.(неповний)
Найбільш поширеними методами встановлення цін з метою усунення конкурентів є:метод поточної ціни, ціноутворення з урахуванням реакції конкурентів.

54.Закон України "Про обмеж монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у під-цькій діял-ті"
Регулювання процесів ціноутворення в Україні ґрунтується на системі законів і закон. актів,основним з яких є наш закон від 18.02.1992 №2132-ХІІ. Цей закон визначає правові основи обмеження монополізму і запобігання йому, недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діял-ті та здійснення держ.контролю за додержанням норм антимонопольного законодавства. Стаття 4 Закону дає визначення діям, що вважаються зловживанням монопольним становищем на ринку.Згідно з цією статтею зловживанням монопольним становищем вважаються:
• обмеження або припинення виробництва, а також вилучення з обороту товарів, що призвели або можуть призвести до створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін;
• часткова або повна відмова від реалізації чи закупівлі товару за відсутності альтернативних джерел постачання або збуту, що призвели або можуть призвести до створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін;
• установлення дискримінаційних цін(тарифів, розцінок) на свої товари, що обмежують права окремих споживачів;
• установлення монопольно високих цін (тарифів, розцінок) на свої права, що призвело або може призвести до порушення прав споживачів;
• установлення монопольно низьких цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що призвело до обмеження конкуренції.
Додатково до статті 4 Закону стаття 5 визначає, що антиконкурентними узгодженими діями визначаються погоджені дії (угоди), що призвели або можуть призвести до встановлення (підтримання) монопольних цін(тарифів), знижок, надбавок(доплат), націнок.
55.Маркетингові цілі і цілі ціноутворення.
Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів, до якого належить визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів, а також забезпечення прибутку фірми чи під-ва.
Цілі ціноутворення: максимізація поточних прибутків; лідерство в якості товарів; лідерство на ринку; збереження зайнятих позицій;
Мета макс. прибутку поширена за умов: під-во пропонує унікальні товари, відсутні в конкурентів; попит на ті чи інші товари значно перевищує пропозицію.
Цілі розраховані на завоювання і підтримку лідерства на ринку, реалізується на ранніх стадіях ЖЦТ-новинок.На основі точного визначення структури витрат розраховуються такі ціни, які дають змогу досить тривалий час працювати з достатнім прибутком, доступні споживачам і не викликають бажання в конкурентів поборотися за лідерство на ринку.
Цілі, спрямовані на досягнення , використав. Під-вами для перевершення конкурентів шляхом максимального поліпшення якісних хар-ристик товару. Поліпшення якості означає і підвищення ціни.І якщо таке підвищення розглядається споживачами як цілком припустиме, то під-во може з успіхом відійти від конкурентної боротьби.
Щодо маркетингових цілей , то до них можна віднести:Вивчення та задоволення потреб споживачів, збільшення обсягів продажу і прибутку фірми, пере вершення конкурентів на ринку, підвищення ринкової частки фірми.

56. Розкрийте сутність трансфертної ціни.
Трансфертна ціна - різновид оптової ціни підприємства-виробника. Оптова ціна під-ва - ціна виробничої продукції, по яким вони реаліз.виробл. продукцію споживачам, іншим під-вам, а також збутовим та оптовим органам. Трансфертна ціна застосов.під час здійснення комерційних операцій між підрозділами однієї і тієї ж фірми(під-ва). Вона може використов. як щодо готових виробів, напівфабрикатів, сировини, так і щодо послуг, зокрема управлінських платежів і відсотків за кредит. В останні роки трансфертні ціни набувають значного поширення, т.к. внутріфірмова торгівля стає усе важливішим елементом міжнародної торгівлі.Використання трансф. цін може впливати на конкурентоспроможність фірми на ринку. Так шляхом зниження цін на сировину і матеріали, що поставляються дочірніми під-вами, можна підвищити конкурентоспроможність кінцевого товару. Знижені трансф. ціни іноді застосовуються й для зменшення мита тощо, однак це суперечить антимонопольному законодавству.

57.Признаки, по яким класифікуються ціни.
Залежність цін від того,на якій стадії товароруху вони формуються: опт.ціни під-ва, опт.ціни промислов-ті.,роздрібна ціна.
Опт.ціна під-ва- ціна виробника продукції, за якою під-во реалізує вироблену продукцію опт-збутовим під-вам. Вона складається з:собівартості, прибутку, надбавки(зижки) до ціни, ПДВ. Різновидом опт.ціни під-ва є:тверда ціна, змінна, плинна,ціна, що фіксується в процесі виконання контракту(регульована, гнучка), ціни опціонів, трансфертна ціна.
Опт.ціни на продукцію промисловості-ціни, за якими реалізуються і закуповується продукція під-в, фірм та організацій незалежно від форм власності в порядку опт. Обороту.Склад:опт.ціна під-ва, опт. Збутова націнку(знижку) і ПДВ.Різновидом є:ціна біржового товару(чи угод).
Роздрібна ціна – ціни,за якими товар реалізується в роздрібній торговій мережі населенню, під-вам та організаціям.Склад: опт.ціна промисловості,податки(ПДВ,акцизний збір) і торгова надбавка чи торгова знижка.Різновидом роздр. Ціни є:Аукціонна ціна та комерційна.
• Відповідно до сфери товарного обігу:
1. у промисловості – оптові ціни
2. у будівництві – кошторисні ціни
3. у с/г – закупівельні
4. у торгівлі – роздрібні
5. у сфері послуг – тарифи
6. ціни, що обслугов. Зовн-торговельний оборот
• Залежно від території дії:єдині і регіональні
• Залежно від порядку відшкодування споживачами транспортних витрат з доставки вантажів:
1. ціна в місці вир-ва продукції
2. єдина ціна з включенням витрат з доставки
3. зональні ціни
4. ціни, визначені на основі базисного пункту
5. Ціни “Інкотермс”: Ціни ФОБ,ФОР,ФАС,КАФ,СИФ
• Відповідно до впливу держави на ціноутворення:Вільні,регульовані,фіксовані.
• За ступенем новизни товару
• Ціни експорту та імпорту
• Довідкові ціни:публіковані,розрахункові.
58Види знижок (надбавок) до ціни в системі ринкового ціноутворення.
Торгова надбавка чи знижка є складовою роздрібної ціни під-ва. Торгова надбавка складається з витрат торгових організацій та їх прибутку для продовження діяльності. Торгова надбавка встановлюється під-вами роздрібної торгівлі у відсотках до цін придбання товарів (із ПДВ).
Традиційно ціна товару базується на загальній с/в його виробництва. У цьому випадку відпускна(продажна) ціна містить у собі загальну собівартість і розрахунковий прибуток у вигляді націнки-яка в ек. Літ-рі наз. Надбавкою. Величина надбавки, що додається під-вом, може бути стандартною для кожного виду товару.Також вона може широко диференціюватися залежно від виду товару,вартості його однієї одиниці,обсягів продажу тощо.
Знижки відносять до методів непрямого ціноутворення.Знижка може бути плановою або тактичною.
Планові-формуються за рахунок загальної суми накладних витрат і зазвичай настільки замасковані, що іноді їх так і називають замасковані знижки. До них ідносять організацію фірмою-виробником реклами своєї продукції з наведенням списку торгових фірм, які торгують даною продукцією. Тим самим фірма-виробник економить кошти своїх дилерів на рекламування ними своїх торгових назв. Інші типи знижок відносять до тактичних.Їх об'єднує ек. Джерело – прибуток, а також загальна задача – створення додаткових стимулів до покупця здійснити покупку.Існують такі види тактичних знижок:
• Кількісні, в т.ч. не кумулятивні (на кожну окрему торгову угоду з покупцем) і кумулятивні (на всі купівлі, здійсненні протягом певного часу).
• Касові – за оплату рахунків готівкою або протягом конкретного визначеного періоду. Типова умова має такий вид: 2/10 нетто 30.
• Знижки на замовлення, вартість якого перевищує конкретну суму.
• Негативні-надбавка до вартості невеликого замовлення.
• Функціональні – на товари-новинки,
• Торговельні – оплата посередникам за здійснення торг. Операцій.
• Сезонні – на товари, які купують не в сезон.
• Фінальні –на останню партію товару.
• Залікові-на новий товар у разі повернення старого, аналогічного товару.
• Знижки на вимогу важливого покупця – для споживачів, які відіграють важливу роль у діяльності компанії.

59.Особливості формування ціни на послуги
Класифікація цін відповідно до сфери товарного обігу виділяє такий вид цін як ціни на послуги .Ціни на побутові та комунальні послуги – це плата за різного роду послуги, що надаються населенню побутовими і комунальними службами.До таких цін належать: ціни на послуги пралень, перукарень, хімчисток, ціни на ремонт одягу і взуття, а також плата за квартиру, телефон тощо.

60. Взаємозв'язок попиту і ціни.
Споживачі товарів впливають на прийняття під-вом рішень щодо цін.Тому для правильного встановлення цін, вибору ефективної цінової стратегії необхідно добре розуміти зв"язок між ціною товару та попитом споживачів.Цей взаємозв"зок визначається тим, що ціна товару в умовах ринкових відносин установлюється в рез-ті взаємного тиску продавця і покупця. Першого цікавить вартість, яка зумовлюється витратами, другого- споживацька вартість, яка визначає чи є ці витрати суспільно необхідними, тобто чи здатен товар задовольняти суспільні потреби.
Ринкова ціна - рез-т конкурентного співставлення ціни попиту і ціни пропозиції при різних значеннях попиту і пропозиції.
Ціна попиту - є єдине ціле, яку готовий сплатити покупець при деякому значенні попиту на даний товар.
Розділяють:
- ціну попиту;
- попит індивідуального покупця
- ринкову ціну попиту
- ринковий попит, який складається на даному ринку
Спостерігається тісна залежність між цінами і ринковим попитом на товари, що знаходяться в оберненій пропорційній залежності.Такий зв"язок пояснюється двома ек. категоріями: законом попиту і ціновою еластичністю.
Законом попиту в залежності від ціни на ринку признається, що при незмінності всіх інших умов, зниження ціни веде до зростання попиту, і навпаки, підвищення ціни зменшує попит.Цю залежність відображ у вигляді графіку:
Графік попиту на практиці буває зручно представити у вигляді лінійної залежності: q=a0+a1*p або p=(q-a0)/a1, де q - попит в натур. виразі, р-ціна попиту, а0 і а1 - постійні коефіцієнти, які знаходяться емпіричним шляхом.
Для визначення міри чутливості попиту на товари до змін у ціні використов. поняття цінова еластичність - визначається відношенням зміни величини попиту (у%) до зміни цін(у%).

62.Підходи до вибору мети ціноутворення.
Можлива ціна. 1)Дуже висока ціна Формування попиту в такій цін.ситуації неможливе.2) Унікальна властивість товару. Ціна конкурентів та ціни товарів-замовників Собівартість продукції.3) Одерж. Прибутку в такій цін.ситуації неможливе Надто низька ціга
Будь-яка фірма повинна перш за все виявити: яку мету вона переслідує, виробляючи певний товар. Якщо чітко визнач. Мета та положення товару на ринку, то простіше та легше сформувати комплекс маркетингу і встановити ціну.Існує три основні мети цінової політики маркетингу:забезпечення збуту; максимізація прибутку; утримання ринку.
Забезпечення збуту головна мета фірм, що здійснюють свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції, коли на ринку багато виробників з аналогічними товарами.Мета, заснована на максимізації прибутку, ставиться фірмою, яка надто впевнена в своєму майбутньому.
Мета, заснована на утрим.ринку, міститься у збереженні сприятливих умов для своєї діяльності. З цією метою фірма здійснює всі можливі міри для запобігання спаду та загострення конкурентної боротьби.
Процес ціноутворення має таку схему: вибір мети ціноут-ня – визначення попиту - аналіз витрат - аналіз цін конкурентів – вибір методу ціноутворення – встановлення кінцевої мети.
Остаточна ціна на товар встановлюється з урахуванням кількох факторів: Цін. Політики фірми, психології сприйняття, впливу ін. Учасників ринкової діяльності.

63.Сутність вільної ціни та особливості її формування на підприємстві.
Вільні ціни – складаються на ринку під впливом попиту та пропозиції, незалежно від будь-якого втручання державних органів.Держава може впливати на ці ціни лише побічно – шляхом впливу на кон”юнктуру ринку доступними їй засобами( напр., встановити “правила гри” на ринку і монополізацію ринку). З цією метою вводиться низка заборон: на горизонтальне фіксування цін, на вертикальне фіксування цін, на цінову дискримінацію, на демпінг, нв нечесну цінову рекламу.

64. Підходи до формування регульованих цін в сучасних умовах.
Регульовані ціни – складаються під впливом попиту та пропозиції, але зазнають за свого формування певний вплив державних органів, що здійснюється або прямим обмеженням зростання чи зниження цін, або шляхом регламентації рентабельності, або шляхом установлення граничних надбавок чи коефіцієнтів до фіксованих цін прейскуранта, або шляхом установлення граничних значень елементів ціни, або в який-небудь аналогічний спосіб.

65.Роль договірної ціни в умовах вітчизняного ринку.
Договірна ціна – це один з видів оцінки продукції будівництва. Перший - кошторисна вартість – граничний розмір витрат на будівництво кожного об'єкта
Другий – прейскурантна ціна – усереднена кошторисна вартість одиниці кінцевої продукції типового будівельного об'єкта (за 1 кв.м житлової площі, 1 кв.м. корисної площі, 1 кв.м малярських робіт тощо)
Договірна ціна – встановл. За домовленістю між замовниками та підрядчиками; сфера дії цієї ціни все більше розширюється з розвитком ринкових відносин, відповідно знижується сфера дії інших цін на будівельну продукцію.

66. Методика визначення ціни споживчого сегменту.
Споживачі товарів впливають на прийняття підп-вом цінових рішень.Тому для найбільш вірного рішення при встановлення ціни необхідно розуміти взаємозв”язок між ціною, покупками споживачів та їх уявленнями. Він визначається тим, що ціна товару в умовах ринкових відносин встановлюється в рез-ті взаємного тиску продавця і покупця. Першого цікавить вартість, що обумовлена витратами, другого – споживча вартість, що визначає, чи є ці витрати суспільно необхідними, тобто чи здатний товар задовольнити суспільні потреби. Якби за встановлення цін можна було обмежитися розрахунком загальної економічної цінності товарів, то цей процес був би дещо простішим, т.к. розрахунки ціни лише в тих випадках, коли ми маємо справу з висококваліфікованими і добре обізнаними покупцями. Розрахунок економічної цінності обов”язково повинен бути доповнений аналізом тих основних факторів, які впливають на сприйняття ціни покупцями, що належать до тієї чи іншої групи та утворюють відповідну нішу на ринку.

67.Гранично допустимі ціни та їх роль у формуванні цінової політики під-ва.
Гранично допустимі ціни( лімітні) встановлюються на стадії проектування нових виробів.Вони є вихідними у разі визначення опт. Цін на ці вироби.
68-75 – нет

76. Взаємозалежність ціни на продукцію та обсягів продажу.
За умови, що у ринковій стратегії фірми задіяні всі інші інструменти маркетингової політики, індивідуальна для кожного товару функція попиту показує, яка маса споживацьких цінностей може бути реалізована за визначений період часу за певними цінами.
Можна виокремити такі функції попиту:
1. “Нормальний спад”. За високих цін збувається принципово менше товарів, ніж за низьких. Це стосується як лінійних, так і не лінійних залежностей.
2. Психологічна реакція покупця на ціни виявляється по-різному. Якщо у покупця відсутні спеціальні знання для оцінення якості товару, то припущення, засноване на тісному з’язку ціни і споживчої цінності товару для його користувача, може привести до того, що навіть за підвищенням продажних цін, особливо по товарах групи “люкс”, платоспроможний попит зростатиме.
Інша цінова ситуація пов’язана з так званою непрямою ціною. Рекомендована непряма ціна на практиці дає помітно вищий збут товарів, ніж за прямої ціни, тобто жорстко зв’язаної з поточними змінами обсягів продажу. Психологами також встановлено, що підвищення ціни, яка знаходиться нижче “круглої суми” (напр. 19,5 грн.), до повної суми (20,00 грн.) викликає більше падіння попиту, ніж підвищення ціни з 20 до 21 грн.
3. Інша політика ціноутворення – стратегія “неокруглених цін”, зводиться до того, що ціни встановлюються нижче круглих сум, напр. 99 грн. У споживача складається враження, що виробник і продавець ретельно аналізують свої ціни і встановлюють їх на мінімально можливому рівні. Споживач також може подумати, що ціна яка нижча за круглу (994 грн.) – це знижена ціна на товар, розглянута як знижка з 1000 грн.
4. Психологами виявлено також ефект “суб’єктивної ціни” за функціонування рухливої системи з таких показників, як обсяг продажу і динаміка продажних цін. Зміст такого ефекту полягає в тому, що існує група споживачів, які вважають, що порівняно низькі ціни завжди відповідають низькій якості товару.

77. Особливості урахування попиту та його еластичності при ціноутворенні
Для визначення міри чутливості попиту на товари до змін у ціні використовується поняття цінової еластичності попиту. Вона визначається відношенням зміни величини попиту (у %) до зміни цін (у %). E=Q2 –Q1 /(Q1+Q2)/2:P2-P1/(P1+P2)/2

1 2 3 4 5 6 7

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП