ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Менеджмент організацій (Тести)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Менеджмент організацій (Тести)
1 2 3 4 5 6

164. Централізований контроль має наступні характеристики:
а)Базується на соціальних нормах, цінностях та традиціях.
б) Наявність спеціалізованих контрольних служб.
в) Акцентує увагу на самоконтролі.
г) Прозорість інформації про цілі, засоби, терміни проведення контролю.

165. Суцільний контроль передбачає перевірку:
а)Усієї сукупності підконтрольних об’єктів.
б) Фінансового стану господарської діяльності організації.
в) Діяльності після проведення інвентаризації.
г) Шляхом проведення внутрішньо групового контролю, який здійснюється на засадах соціальної взаємодії.

166. Оперативне регулювання як функція менеджменту – це:
а) Повсякденний вплив менеджера на перебіг господарських процесів та виконання об’єктом управління запланованих завдань і прийнятих рішень.
б) Тимчасове, епізодичне, зумовлене виробничою необхідністю надання органу управління чи працівнику непередбачених положенням або посадовою інструкцією прав.
в) Конкретизація цілей діяльності організації, розробка стратегії і тактики виробничої, управлінської діяльності, орієнтованої на досягнення цілей менеджменту і виконання розроблених планів.
г) Вид управлінської діяльності, який забезпечує спонукання працівників до неї.

167. Необхідність в оперативному регулюванні діяльності організації виникає:
а) При відхиленні її від стратегічної лінії розвитку та порушенні стійкості організації натепер і в перспектив.
б) При визначенні перспективного плану стану організації комплексом кількісних і якісних параметрів.
в) При здійсненні структурної і процесної перебудови організації.
г) Усі відповіді вірні

168. Оперативне регулювання передбачає:
а) Розроблення оперативних планів і завдань.
б) Організацію поточного контролю.
в) Організацію виконання оперативних планів і завдань.
г) Усі відповіді правильні.

169. Особливістю оперативних планів та завдань є:
а) Негайність.
б) Конкретність.
в) Адресність виконання.
г) Усі відповіді правильні.

170. Виконання оперативних планів і завдань починається з:
а) Конкретизації оперативних планів у формі завдань.
б) Розробки стратегічних завдань підприємства.
в) Створення менеджером умов для виконання оперативних завдань.
г) Забезпечення виконавця матеріальними засобами.

171. Конкретизують оперативні плани з урахуванням:
а) Об’єктів управління та відповідальних осіб.
б) Термінів і операцій.
в) Механізму здійснення контрою та системи мотивації.
г) Вірні відповіді а) і б).

172. Оскільки тривалість проміжку від моменту формування завдання до доведення його виконавцю впливає на ефективність виконання оперативних завдань, то, як правило, менеджери конкретизують плани:
а) на нарадах працівників.
б) використовуючи телефонний зв’язок.
в) здійснюючи розсилку виконавцям необхідної документації.
г) усі відповіді правильні.

173. Доведення завдань до виконавців супроводжується:
а) Документальним контролем.
б) Інструктивно-роз’яснювальною роботою.
в) Інспекційною перевіркою.
г) Визначення календарно-планових розмірів запасів.

174. Після одержання виконавцем оперативного завдання настає етап:
а) Проведення інструктивно-роз’яснювальної роботи.
б) Динамічного реагування на зміни зовнішнього середовища.
в) Поточного контролю.
г) Розпорядчого впливу.

175. Засобами оперативного контролю найчастіше є:
а) Особиста доповідь підлеглого.
б) Наказ.
в) Усна вказівка.
г) Інспекційна перевірка виконавчим директором.

176. На розробку оперативних планів та завдань впливають:
а) Тактика виконання планових показників господарювання, яка враховує наявні засоби та ресурси.
б) Кон’юнктура ринку.
в) Компетентність керівників.
г) Вірні відповіді а) і б).

177. На ефективність виконання оперативних планів та завдань впливає:
а) Тривалість проміжку часу від моменту формування завдання до доведення його до виконавців.
б) Система цінностей підприємства та його філософія.
в) Належна увага керівництва до питання підвищення трудової активності людей.
г) Уточнення посадових обов’язків ті прав.

178. Інструктивно-роз’яснювальна робота з виконавцями передбачає:
а) Ознайомлення із загальною ситуацією.
б) Ознайомлення конкретного виконавцями із особливостями конкретного завдання.
в) Уточнення посадових обов’язків і прав, орієнтація на успішне виконання завдання.
г) Усі відповіді правильні.

179. Оперативне регулювання дає змогу динамічно реагувати на зміну:
а) Кон’юнктури ринку.
б) Зовнішнього і внутрішнього середовища.
в) Мотиваційної політики.
г) Організаційної структури управління.

180. Менеджер повинен забезпечити умови для виконання оперативного завдання шляхом:
а) Поєднання його з попереднім завданням.
б) Скасуванням тих завдань, які не можливо паралельно виконувати.
Забезпечення виконавця матеріальними засобами.
в) Усі відповіді правильні.
г) Вірні відповіді а) і б).

181. Етап поточного контролю має за мету:
а) Формування інформаційного поля.
б) Здійснення організаційних змін.
в) Забезпечення негайної реакції менеджера на відхилення у господарському процесі.
г) Забезпечення діяльності підприємства шляхом координації дій працівників.

182. Оперативні плани та завдання передбачають:
а) Активне застосування методів управління організованими групами.
б) Негайне втручання в господарські процеси.
в) Швидке визначення перспектив й майбутнього стану організації.
г) Вірні відповіді а) і б).

183. Регулюючий вплив керуючої системи на керовану повинен бути:
а) Плановим і містити конкретні способи регулювання.
б) Містити конкретні способи контролю.
в) Взаємодоповнюючим із визначенням конкретних методів управління.
г) Вірні відповіді а) і б).

184. Динамічне реагування на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища сприяє:
а) Посиленню координації в межах виконання конкретних функції.
б) Ефективному використанню матеріальних, фінансових ресурсів організації.
в) Стабільності функціонування організації.
г) Прискоренню процесу прийняття рішень.

185. Функція регулювання забезпечує:
а) Виконання поточних заходів, які спрямовано на усунення відхилень від заданого режиму функціонування організаційної системи.
б) Виконання роботи членами організації у відповідності із делегованими їм обов’язками.
в) Узгодження дій персоналу шляхом встановлення між ними гармонійних зв’язків.
г) Всі відповіді правильні.

Література:

1. Господарський кодекс України . – К.: Кондор, 2003.
2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991р. // Голос України. – 1991. – 11 листопада.
3. Закон України «Про банкрутство» від 14 травня 1992р. // ВВР України. – 1992. – №31.
4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банкрутство» від 30 червня 1999р. // Голос України. – 1999. – 11 серпня.
5. Виханский О.С. Менеджмент: Ученик (3-е изд.). –М.: Гардарика, 2000. – 528с.
6. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник/ Наук.ред. В.Яцура, Д. Олесневич.- Львів: БаК, 2001.- 624с.
7. Дафт Р.Л. Менеджмент- СПб.: Изд-во «Питер», 2000.- 832 с.
8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: "Академвидав", 2003. – 416с.
9. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: "Кондор", 2003. – 556с.
10. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 464с.
11. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник.-К.: «Академвидав», 2003.- 608 с.

Відповіді на питання тестів:

1 в

2 а

3 б

4 а

5 а

6 а

7 б

8 б

9 в

10 а

11 б

12 в

13 а

14 г

15 в

16 в

17 г

18 а

19 г

20 б

21 г

22 в

23 в

24 а

25 в

26 г

27 г

28 б

29 в

30 а

31 б

32 а

33 б

34 а

35 б

36 в

37 г

38 г

39 в

40 б

41 г

42 а

43 г

44 а

45 в

46 а

47 б

48 г

49 б

50 г

51 а

52 в

53 г

54 б

55 а

56 а

57 в

58 б

59 в

60 б

61 г

62 а

63 б

64 а

65 г

66 г

67 б

68 а

69 в

70 а

71 б

72 б

73 г

74 г

75 б

76 б

77 г

78 в

79 а

80 в

81 в

82 а

83 а

84 а

85 б

86 г

87 в

88 г

89 в

90 а

91 б

92 в

93 в

94 а

95 б

96 в

97 б

98 в

99 г

100 а

101 а

102 а

103 а

104 б

105 а

106 а

107 а

108 а

109 б

110 г

111 а

112 в

113 б

114 а

115 б

116 в

117 в

118 б

119 в

120 б

121 б

122 а

123 в

124 б

125в

126 в

127 б

128 в

129 в

130 а

131 б

132 б

133 а

134 в

135а

136б

137а

138а

139а

140а

141 б

142 а

143 б

144 в

145 в

146 в

147 а

148 б

149 в

150 б

151 а

152 а

153 б

154 б

155 а

156 а

157 в

158 б

159 б

160 в

161 г

162 а

163 б

164 б

165 а

166 а

167 а

168 г

169 г

170 а

171 г

172 а

173 б

174 в

175 а

176 г

177а

178 г

179б

180 г

181 в

182 б

183 г

184 в

185 а

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

2001 2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП