ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Менеджмент організацій (Тести)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Менеджмент організацій (Тести)
1 2 3 4 5 6

60. Правильним визначенням кооперативу є:
а) Єдиний виробничо-господарський комплекс взаємопов’язаних спеціалізованих суб’єктів господарювання, створений на основі технологічної єдності процесів виробництва, однорідності продукції, територіальної компактності, розвитку спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва та централізації управління;
б)Організаційно оформлене добровільне співробітництво фізичних та юридичних осіб для досягнення спільної комерційної мети і ґрунтується на особистій участі в його діяльності на
основі строкового платного володіння і користування майном, переданим в користування за договором;
в) Суспільна організація громадян, які добровільно об’єдналися для спільної господарської та іншої діяльності на основі належного їм на правах власності орендованого або наданого в безоплатне користування майна;
г) Господарська одиниця, яка самостійно здійснює підприємницьку та іншу діяльність на основі строкового платного володіння і користування майном, переданим в користування за договором.

61. Товариство з обмеженою відповідальністю - це:
а) Організаційно оформлене добровільне співробітництво фізичних та юридичних осіб, створене внаслідок угоди учасників про об’єднання їхнього майна та особистої участі в його діяльності, учасники несуть солідарну відповідальність за борги товариства усім майном товариства;
б) Організаційно оформлене добровільне співробітництво учасників, які ведуть статутну діяльність та несуть необмежену відповідальність за спільні борги не лише майном товариства, а всім своїм майном;
в) Організаційно оформлене співробітництво учасників, в якому один або кілька учасників відповідають усім своїм майном, а решта учасників відповідають за боргові зобов’язання лише внесками;
г) Організаційно оформлена спільна діяльність, яка передбачає наявність статутного капіталу, розподіленого на частки, розмір яких визначається установчими документами, кожен партнер несе відповідальність у межах свого майна, внесеного до товариства.

62. Акціонерне товариство – це:
а)Товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства;
б)Товариство, що поєднує риси товариства з обмеженою відповідальністю і повного товариства;
в)Товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами;
г) Втрата учасниками об’єднання своєї комерційної та виробничої самостійності і підпорядкування їх єдиному органу управління.

63. Відкрите акціонерне товариство – це:
а) Товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись на відкритих фінансових ринках;
б) Товариство, акції якого можуть розповсюджуватись через відкриту підписку та купівлю-продаж на фінансових ринках;
в) Товариство, що має статутний фонд, розподілений на частки;
г) Товариство, учасники якого можуть за згодою інших учасників віддати свою частку одному або кільком учасникам товариства.

64. Закрите акціонерне товариство – це:
а) Товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі;
б) Товариство, акції якого можуть розповсюджуватись через відкриту підписку та купівлю-продаж на фінансових ринках;
в) Товариство, що має статутний фонд, розподілений на частки;
г) Товариство, учасники якого можуть за згодою інших учасників віддати свою частку одному або кільком учасникам товариства.

65. Перевагами акціонерних товариств є:
а) Обмеження економічного ризику для учасників;
б) Можливість використання переваг професійного менеджменту;
в) Функціонування фіктивного капіталу, який функціонує відірвано від капіталу реального;
г) Відповіді а) та б)

66. Недоліками акціонерних товариств вважають:
а) Обмеження економічного ризику для учасників;
б) Можливість використання переваг професійного менеджменту;
в) Функціонування фіктивного капіталу, який функціонує відірвано від капіталу реального;
г) Обмеження щодо можливостей вилучення часток капіталу з товариства.

67. Лідерство — це категорія менеджменту, яка визначається як:
а) можливість впливати на поведінку інших людей;
б) здатність за рахунок особистих якостей здійснювати вплив на поведінку окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їх зусиль на досягненні цілей організації;
в) будь-яка поведінка одного працівника, яка вносить зміни в поведінку іншого працівника;
г) це вид управлінської діяльності, який на засадах застосування влади забезпечує виконання функцій менеджменту, формування методів менеджменту та їх транс¬формацію в управлінські рішення шляхом використання комунікацій.

68. Підхід до керівництва організацією з позицій особистих якостей ґрунтується на:
а) використанні властивостей та особистісних характеристик "ефективних" керівників;
б) установленні того, які стилі поведінки і особисті якості найбільш відповідають конкретним ситуаціям;
в) визначенні того, що ефективність керівництва залежить не від особистих якостей, а від манери поведінки керівника з підлеглими;
г) всі відповіді вірні.

69. Будь-яка поведінка одного працівника, яка вносить зміни в поведінку, відносини, відчуття іншого працівника - це категорія менеджменту, яка носить назву:
а) лідерство;
б) влада;
в) вплив;
г) керівництво.

70. Вкажіть активні стилі поведінки у конфліктній ситуації:
а) стиль конкуренції;
б)стиль ухилення;
в) стиль пристосування;
г) стиль компромісу.

71. Працівник після закінчення вищого навчального закладу влаштувався на роботу в організацію. Трудову книжку йому повинні оформити впродовж:
а) одного тижня;
б) п'яти днів;
в) двох тижнів;
г) одного місяця.

72. На підприємстві передбачається скорочення штату. Які працівники при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації мають шанси залишитись на роботі:
а) працівники з науковим ступенем;
б) сімейні — при наявності двох і більше утриманців;
в) працівники з вищою освітою;
г) працівники з державними нагородами.

73. Додаткова відпустка, яка може надаватися працівникам, що мають дітей, відноситься до такого виду відпусток:
а) додаткової за особливий характер праці;
б) щорічної;
в) творчої;
г) соціальної.

74. Які існують підстави для припинення трудового договору:
а) зміна власника підприємства;
б) реорганізація підприємства;
в) переведення працівника, за його згодою, на дочірнє підприємство;
г) розірвання трудового договору з ініціативи власника.

75. Післядипломне навчання, яке передбачає систематичну самоосвіту працівників з метою поступового професійного росту кадрів, називається:
а) курси інформації та стажування;
б) підвищення кваліфікації за місцем роботи;
в) тематичне удосконалення;
г) тренінг.

76. Який можливий термін тимчасового переводу на іншу роботу у зв'язку з виробничою необхідністю протягом календарного року:
а) не більше 2-х місяців;
б) не більше 1 місяця;
в) не більше 3-х місяців;
г) термін не обмежений.

77. Яким категоріям працівників за чинним законодавством встановлена скорочена норма робочого часу:
а) пенсіонерам;
б) викладачам;
в) жінкам, які мають дітей віком до трьох років;
г) працівникам із шкідливими умовами праці.

78. Коли, як правило, працівникові надається трудова відпустка за перший рік праці:
а) після відпрацьованого робочого року;
б) після 11 місяців безперервної роботи;
в) після 6-ти місяців безперервної роботи;
г) незалежно від відпрацьованого часу за його проханням.

79. Який термін встановлено КЗпП України для застосування дисциплінарного стягнення:
а) безпосередньо після виявлення, але не пізніше 1 місяця з дня виявлення;
б) не пізніше 6 місяців з дня виявлення;
в) не пізніше 10 днів з дня виявлення;
г) впродовж трудової діяльності на даному підприємстві.

80. Які категорії працівників допускається залучати до нічних та понаднормових робіт:
а) вагітних жінок;
б) жінок, які мають дітей віком до трьох років;
в) жінок, які мають дітей віком від 3 до 14 років;
г) осіб, молодших 18-ти років.

81. Працівник - стажер проходить стажування на підприємстві на всіх робочих місцях. Який це вид ротації кадрів?
а) спіральна;
б) гвинтова;
в) комбінована;
г) зовнішня.

82. Які існують основні способи підготовки резюме про трудову діяльність?
а) функціональний та хронологічний;
б) нормативний та хронологічний;
в)нормативний та функціональний;
г) довільний.

83. Які основні джерела отримання інформації про претендентів на вакансії можуть використовувати підприємства при доборі кадрів?
а) резюме, співбесіда, професіограма;
б) атестація та медична картка;
в) автобіографія;
г) посадова інструкція.

84. Що відноситься до основних елементів менеджменту персоналу?
а) відбір кадрів;
б) профорієнтація;
в) управління виробничим процесом;
г) керування змінами в організації.

85. До ризиків внутрішнього середовища функціонування у прийнятті управлінських рішень належать:
а)економічні та соціальні ризики;
б) ресурсні ризики
в) політичні ризики;
г) адміністративно-законодавчі ризики.

86. За сферою охоплення розрізняють комунікації:
а) вербальні;
б) невербальні;
в) неформальні;
г) організаційні;
д) формальні.

87. Засіб передавання інформації - це складовий елемент комунікаційного процесу, який має назву:
а) відправник;
б) повідомлення;
в) канал;
г) реакція.

88. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника і отримувача інформації?
а) стереотипи мислення;
б) невербальні перепони;
в) нерозуміння важливості повідомлення;
г) семантичні бар'єри.

89. За місцем у менеджменті управлінську документацію поділяють на:
а) адміністративну, планово-економічну, комерційну, фінансову;
б) вхідну, вихідну;
в) службово-інформаційну, розпорядчу, спеціальну;
г) службову, особисту;
д) термінову, надтермінову, загальну.

90. Резолюція як результат розгляду документа має містити:
а) дату, підпис керівника, прізвище виконавця, зміст дії, порядок і термін виконання.
дату, підпис керівника та прізвище виконавця;
б) дату, підпис керівника, прізвище виконавця та його підпис про ознайомлення;
в) дату, підпис керівника, прізвище виконавця, порядок і термін виконання;
г) дату, підпис керівника, прізвище виконавця, порядок і термін виконання, дату і підпис виконавця про ознайомлення.

91. Влада, що базується на поведінці підлеглих та відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв, інструкцій, наказів, носить назву:
а) інформаційна;
б) законна;
в) влада експерта;
г) еталонна.

92. До форм впливу керівництва, які можуть спонукати виконавця до активнішої співпраці, відносяться:
а) особисті якості керівника; б) авторитаризм;
в) залучення працівника до управління;
г) надання вичерпної інформації про організацію.

93. Стиль керівництва, що характеризується високим рівнем децентралізації повноважень, вільного прийняття рішень і виконання завдань, називається:
а) авторитарним;
б) дистанційним;
в) демократичним;
г) колегіальним.

94. Вкажіть основні види конфліктів за змістом:
а) міжгруповий та міжособистісний;
б) прихований;
в) функціональний та дисфункціональний;
г) безрезультатний.

95. Назвіть основні міжособистісні способи розв'язання конфлікту:
а) роз'яснення вимог до роботи;
б) компроміс;
в) залагоджування;
г) використання винагороди.
1 2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП