ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Менеджмент організацій (Тести)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Менеджмент організацій (Тести)
1 2 3 4 5 6

30. Оберіть правильне визначення типу змін організації, які означають, що їх проектують і впроваджують у певному порядку і в конкретний час так, щоб вони відповідали майбутнім прогнозованим подіям:
а) Це – планові зміни;
б) Це – ситуаційні зміни;
в) Це – випадкові зміни;
г) Це – нереальні зміни.

31. Оберіть правильне визначення типу змін в організації, які є частковим реагуванням на події у ході того, як вони відбуваються:
а) Це – планові зміни;
б) Це – ситуаційні зміни;
в) Це – випадкові зміни;
г) Це – нереальні зміни.

32. Визначте, що означають наступні дії: усвідомлення потреби у змінах, визначення цілей, аналіз релевантних змінних, вибір адекватних способів змін, планування впровадження змін, безпосереднє впровадження змін, оцінка і моніторинг:
а)Модель поглибленого підходу до впровадження змін в організації;
б)Характерні риси моделі організаційних змін Курта Левіна;
в)Процес упередження негативного ставлення до змін;
г) Характеристику інновацій.

33. Визначте характерні риси моделі організаційних змін Курта Левіна:
а) Усвідомлення потреби у змінах, визначення цілей, аналіз релевантних змінних, вибір адекватних способів змін, планування впровадження змін, безпосереднє впровадження змін, оцінка і моніторинг;
б) ”Розморожування”, впровадження змін, “повторне заморожування” на основі використання впливу поля негативних сил та позитивних сил;
в) Відповіді а) і б) правильні;
г) Правильних відповідей не наведено.

34. Що відноситься до причин опору змінам в організації?
а) Невизначеність, загроза власним інтересам, різне ставлення до змін працівників, відчуття втрати сталих стосунків з людьми;
б) Співучасть у плануванні і впровадженні змін, інформованість працівників про зміни, турбота про працівників, зіставлення аргументів різних сторін;
в) Зміна організаційної структури, зміна технології виробництва, зміни в складі персоналу;
г )Всі відповіді вірні.

35. Що відноситься до чинників, що дозволяють долати опір змінам?
а) Невизначеність, загроза власним інтересам, різне ставлення до змін працівників, відчуття втрати сталих стосунків з людьми;
б) Співучасть у плануванні і впровадженні змін, інформованість працівників про зміни, турбота про працівників, зіставлення аргументів різних сторін;
в) Зміна організаційної структури, зміна технології виробництва, зміни в складі персоналу;
г) Всі відповіді невірні.

36. Виділіть те, що означає поняття “сфери організаційних змін”:
а) Невизначеність, загроза власним інтересам, різне ставлення до змін працівників, відчуття втрати сталих стосунків з людьми;
б) Співучасть у плануванні і впровадженні змін, інформованість працівників про зміни, турбота про працівників, зіставлення аргументів різних сторін;
в) Зміна організаційної структури, зміна технології виробництва, зміни в складі персоналу;
г) Всі відповіді вірні.

37. Оберіть правильне визначення поняття “реінжиніринг в організаціях”:
а) Визначення цілей і стратегії нової діяльності, залучення менеджменту вищої ланки до докорінної перебудови, формування почуття невідкладності серед працівників організації, фактичне відтворення організації заново, збалансування інтересів керівників і персоналу;
б) Співучасть у плануванні і впровадженні змін, інформованість працівників про зміни, турбота про працівників, зіставлення аргументів різних сторін;
в) Запланована в масштабах всієї організації, керована згори діяльність менеджерів по вдосконаленню планування;
г) Докорінна перебудова усіх аспектів діяльності заради досягнення головних цілей щодо витрат, якості послуг чи кращого використання часу.

38. Що відноситься до елементів реінжинірингу:
а) Визначення цілей і стратегії нової діяльності, залучення менеджменту вищої ланки до докорінної перебудови;
б) Формування почуття невідкладності серед працівників організації;
в) Фактичне відтворення організації заново, збалансування інтересів керівників і персоналу;
г) Всі відповіді вірні.

39. Яке з наведених визначень найбільше відповідає поняттю "організація" з точки зору менеджменту?
а) внутрішня упорядкованість, договореність, взаємодія більш чи менш диференційованих і автоматизованих частин цілого, що обумовлено його будовою;
б) сукупність процесів чи дій, що призводять до утворення взаємозв'язків між частинами цілого, що обумовлено його будовою;
в) група людей, діяльність якої свідомо контролюється для досягнення загальних цілей;
г) сукупність працівників юридичної особи, для якої характерна наявність загальної організаційної структури, що визначає вертикальний та горизонтальний розподіл управлінської праці.

40. Яку назву має ринкова структура, при якій орган управління - збори власників, пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску:
а) товариство з необмеженою відповідальністю;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) акціонерне товариство відкритого типу;
г) акціонерне товариство закритого типу.

41. Яку назву має процес розширення діяльності фірми за рахунок проникнення у нові сфери та галузі:
а) сегментування;
б) позиціонування4
в) конгломерація;
г) диверсифікація.

42. Мінімальний розмір статутного капіталу для товариства з обмеженою відповідальністю складає:
а) 100 мінімальних заробітних плат;
б) 1250 мінімальних заробітних плат;
в) 625 неоподатковуваних мінімумів;
г) не встановлюється.

43. Яка ступінь матеріальної відповідальності у членів акціонерного товариства:
а) необмежена і солідарна;
б) внесками до статутного фонду і належним їм майном;
в) у межах вкладів;
г) в межах належних їм акцій.

44. Повне товариство здійснює діяльність на підставі:
а) установчого договору;
б) статуту;
в) установчого договору та статуту;
г) рішення власника.

45. Вибрати найповніший перелік документів, які подаються до державних органів для реєстрації підприємства:
а) установчі документи, реєстраційна картка, документ, що засвідчує сплату внесок; до статутного капіталу;
б) установчі документи, реєстраційна картка, документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, картка із зразками підписів;
в) установчі документи, реєстраційна картка встановленого зразка, документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, документ, що засвідчує сплату власником внеску до статутного капіталу, договір оренди приміщення офісу;
г) установчі документи, реєстраційна картка, документ, що засвідчує сплату внесок до статутного капіталу, ліцензія на право здійснення певного виду діяльності.

46. Критерії побудови цілей організації визначаються методикою:
а) SMART;
б) SWOT- аналізу;
в) PEST;
г) Бостонської консалтингової групи.

47. До факторів внутрішнього середовища організації належать:
а) суспільний рівень розвитку техніки та технології;
б) здібності, кваліфікація та обдарованість працівників;
в) соціально-культурні обставини;
г) стан економіки.

48. До факторів зовнішнього середовища непрямої дії належать:
а) конкуренти та постачальники;
б) закони і державні органи влади;
в) споживачі;
г) соціально-культурні обставини.

49. До факторів зовнішнього середовища прямої дії належать:
а) міжнародні події;
б) закони і державні органи влади;
в) стан економіки.
г) соціально-культурні обставини.

50. Ефективна діяльність фармацевтичної фірми значною мірою залежить від зовнішнього середовища. Кількість факторів, на які фірма зобов'язана реагувати, та рівень їх варіативності характеризує:
а) обмеженість зовнішнього середовища;
б) рухомість середовища;
в) невизначеність;
г) складність зовнішнього середовища.

51.Перевагами підприємств сфери малого бізнесу є:
а) Невелика капіталомісткість, простота в організації, самостійність і свобода дій підприємця, поєднання в одній особі і власника і працівника, конфіденційність діяльності;
б) Труднощі в залучення капіталу, необмежена відповідальність за боргові зобов’язання, невизначеність перспективи, недостатня ефективність менеджменту;
в) Диверсифікація виробництва, зменшення ризику, проникнення на нові ринки, розширення діючого виробництва, підвищення ефективності маркетингу, комплексне використання сировини;
г) Можливість отримання прибутку, дотримання статуту, одержання частки майна підприємства при його ліквідації, отримання інформації про діяльність товариства, знайомство з бухгалтерською інформацією.

52. Недоліками підприємств сфери малого бізнесу вважають:
а) Диверсифікація виробництва, зменшення ризику, проникнення на нові ринки, розширення діючого виробництва, підвищення ефективності маркетингу, комплексне використання сировини;
б)Невелика капіталомісткість, простота в організації, самостійність і свобода дій підприємця, поєднання в одній особі і власника і працівника, конфіденційність діяльності;
в) Труднощі в залучення капіталу, вразливість до впливу зовнішніх факторів, необмежена відповідальність за боргові зобов’язання, невизначеність перспективи, невизначеність перспективи, недостатня ефективність менеджменту;
г) Обов’язковість дотримання особливого законодавства, швидка ліквідність фірми, слабка технічна оснащеність, поєднання в одній особі і власника і підприємця.

53. Правильним визначенням господарського товариства є:
а) Єдиний виробничо-господарський комплекс взаємопов’язаних спеціалізованих суб’єктів господарювання, створений на основі технологічної єдності процесів виробництва, однорідності продукції, територіальної компактності, розвитку спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва та централізації управління;
б) Організаційно оформлене добровільне співробітництво фізичних та юридичних осіб для досягнення спільної комерційної мети і ґрунтується на особистій участі в його діяльності;
в) Суспільна організація громадян, які добровільно об’єдналися для спільної господарської та іншої діяльності на основі належного їм на правах власності орендованого або наданого в безоплатне користування майна;
г) Підприємство, організація, установа, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

54. Для господарського товариства характерні наступні вимоги щодо зміни статутного фонду:
а) Товариство не має права змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду;
б) Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій);
в) Зменшення статутного фонду може бути здійснено навіть при наявності заперечень кредиторів товариства.
г) Збільшення статутного фонду здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій.

55. Правильним визначенням орендного підприємства є:
а)Господарська одиниця, яка самостійно здійснює підприємницьку та іншу діяльність на основі строкового платного володіння і користування майном, переданим в користування за договором.
б) Суспільна організація громадян, які добровільно об’єдналися для спільної господарської та іншої діяльності на основі належного їм на правах власності орендованого або наданого в безоплатне користування майна;
в) Єдиний виробничо-господарський комплекс взаємопов’язаних спеціалізованих суб’єктів господарювання, створений на основі технологічної єдності процесів виробництва, однорідності продукції, територіальної компактності, розвитку спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва та централізації управління;
г) Організаційно оформлене добровільне співробітництво фізичних та юридичних осіб для досягнення спільної комерційної мети і ґрунтується на особистій участі в його діяльності;---

56. Правильним визначенням виробничого об’єднання є:
а) Єдиний виробничо-господарський комплекс взаємопов’язаних спеціалізованих суб’єктів господарювання, створений на основі технологічної єдності процесів виробництва, однорідності продукції, територіальної компактності, розвитку спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва та централізації управління;
б)Організаційно оформлене добровільне співробітництво фізичних та юридичних осіб для досягнення спільної комерційної мети і ґрунтується на особистій участі в його діяльності на
основі строкового платного володіння і користування майном, переданим в користування за договором;
в) Суспільна організація громадян, які добровільно об’єдналися для спільної господарської та іншої діяльності на основі належного їм на правах власності орендованого або наданого в безоплатне користування майна;
г) Господарська одиниця, яка самостійно здійснює підприємницьку та іншу діяльність на основі строкового платного володіння і користування майном, переданим в користування за договором.

57. Залежно від прийнятої в статуті міри майнової відповідальності можуть бути такі види товариств:
а) Пайові, кооперативні, партнерства;
б) Комбінат, фабрика, мале підприємство, спільне підприємство, фінансово-промислова група;
в) Просте товариство, товариство з повною майновою відповідальністю, командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю;
г) Фрайчанзингове підприємство, картель, консорціум, холдинг, синдикат, трест, акціонерне товариство.

58. Повне товариство – це:
А) Організаційно оформлене добровільне співробітництво фізичних та юридичних осіб, створене внаслідок угоди учасників про об’єднання їхнього майна та особистої участі в його діяльності, учасники несуть солідарну відповідальність за борги товариства усім майном товариства;
б) Організаційно оформлене добровільне співробітництво учасників, які займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном;
ведуть статутну діяльність та несуть необмежену відповідальність за спільні борги не лише майном товариства, а всім своїм майном;
в) Організаційно оформлене співробітництво учасників, в якому один або кілька учасників відповідають усім своїм майном, а решта учасників відповідають за боргові зобов’язання лише внесками;
г) Організаційно оформлена спільна діяльність, яка передбачає наявність статутного капіталу, розподіленого на частки, розмір яких визначається засновницькими документами, кожен партнер несе відповідальність у межах свого майна, внесеного до товариства.

59.Командитне товариство – це:
а) Організаційно оформлене добровільне співробітництво фізичних та юридичних осіб, створене внаслідок угоди учасників про об’єднання їхнього майна та особистої участі в його діяльності, учасники несуть солідарну відповідальність за борги товариства усім майном товариства;
б) Організаційно оформлене добровільне співробітництво учасників, які ведуть статутну діяльність та несуть необмежену відповідальність за спільні борги не лише майном товариства, а всім своїм майном;
в) Організаційно оформлене співробітництво учасників, в якому разом з одним або більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства.
г) Організаційно оформлена спільна діяльність, яка передбачає наявність статутного капіталу, розподіленого на частки, розмір яких визначається засновницькими документами, кожен партнер несе відповідальність у межах свого майна, внесеного до товариства.
1 2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП