ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Менеджмент організацій (Тести)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Менеджмент організацій (Тести)
1 2 3 4 5 6

128. Ефективність управління обов'язково зростає:
а) якщо зростають обсяги реалізованої продукції;
б) якщо темпи збільшення обсягів реалізованої продукції є нижчими від темпів зростання витрат на управління;
в) якщо має місце сталість обсягів реалізованої продукції поряд зі зниженням витрат на управління;
г) якщо зростає середній рівень освіти управлінських кадрів.

129. Показник ефективності управління:
а) знижується при скороченні обсягів реалізованої продукції;
б) визначається темпами зростання прибутку підприємства;
в) скорочується при зростанні фінансових витрат на управління;
г) обов’язково зростає, якщо зростають обсяги реалізованої продукції.

130. Показник ступеня формалізації праці менеджерів визначається:
а) відношенням кількості адміністративно-управлінського персоналу, зайнятого вирішенням спеціальних проблем, до всього управлінського персоналу;
б) відношенням кількості адміністративно-управлінських кадрів, праця яких організована на основі нормативних документів, до загальної кількості управлінців;
в) відношенням обсягів робіт, профільних для даного підрозділу, до загальної кількості рішень, прийнятих у підрозділі;
г) рівнем застосування сучасних економіко-математичних методів для розробки управлінських рішень.

131. Які з нижченаведених підходів можуть бути застосовані для визначення ефективності управління:
а) застосування якісної оцінки ефективності за допомогою експертів;
б) розрахунок коефіцієнту зростання заробітної плати менеджерів впродовж звітного періоду;
в) аудит;
г) експрес-діагностика фінансового стану підприємства.

132. Одним з чинників удосконалення системи менеджменту є:
а) зниження витрат на управління, яке досягається за рахунок скорочення чисельності працівників апарату управління та підвищення продуктивності їх праці;
б) підвищення заробітної плати працівників апарату управління;
в) зниження собівартості продукції;
г) зростання заробітної плати працівників.

133. В результаті вдосконалення системи управління підприємством досягається наступний економічний та соціальний ефект:
а) зростає кількість премій та доплат працівникам організації;
б) знижується плинність кадрів;
в) зростає відсоток накладних витрат в структурі витрат на управління;
г) підвищується рівень безпеки на виробництві.

134. Якщо заходи щодо удосконалення управління одночасно скорочують чисельність адміністративно-управлінського персоналу і збільшують обсяг виробництва, то ефект по обом напрямкам:
а) скорочується;
б) є односпрямованим;
в) нівелюється;
г) лишається незмінним.

135. Оцінку економічної ефективності управління на підприємстві проводять для:
а) підвищення довіри до керівництва;
б) визначення шляхів удосконалення фінансово-господарської діяльності виробництва;
в) для обґрунтування витрат на управлінський персонал;
г) оцінки фінансового стану підприємства.

136. Об’єктами оцінки ефективності управління є:
а) структурні підрозділи підприємства;
б) характер взаємовідносин з контрагентами підприємства;
в) керівники вищої ланки управління підприємством;
г) функціональні менеджери.

137. Висока надійність управлінської системи підприємства забезпечується:
а) підвищенням рівня безпеки на виробництві;
б) раціональними технологіями процесів управління;
в) зниженням ступеня формалізації праці менеджерів;
г) зниженням плинності управлінських кадрів.

138. При скороченні чисельності працівників апарату управління:
а) заощаджується фонд заробітної плати;
б) зростає величина заробітної плати промислово-виробничого персоналу;
в) показник ефективності управління не змінюється;
г) показник ефективності управління зростає.

139. Оцінити діяльність працівників апарату управління можна:
а) використовуючи математичні моделі;
б) залучаючи профспілки;
в) використовуються якісні показники, які характеризують специфіку управлінської праці.

140. Результативність роботи окремих управлінських працівників оцінюють:
а) з урахуванням зони відповідальності кожного менеджера щодо його посадових обов’язків;
б) здатністю оцінити рентабельність активів і власного капіталу підприємства;
в) варіанти а) і б) є вірними;
г) рівнем керованості.

141. Обґрунтування ефективності реалізації управлінського рішення передбачає:
а) розрахунок показників фінансової стійкості підприємства до і після реалізації цього рішення;
б) зіставлення отриманих внаслідок реалізації рішення результатів із витратами, необхідними для його реалізації;
в) визначення економії умовно-змінних витрат у собівартості продукції підприємства;
г) розрахунок показників рентабельності підприємства до і після реалізації цього рішення;.

142. Результат реалізації рішення щодо вдосконалення тих чи інших аспектів управлінської діяльності повинен виявитися:
а) негайно;
б) впродовж поточного року;
в) впродовж звітного періоду;
г) по закінченні терміну реалізації рішення.

143. Коефіцієнт дублювання функцій – це:
а) співвідношення кількості працівників вищої ланки управління до загальної кількості працівників адміністративно-управлінського персоналу;
б) показник, що визначається в залежності від форми власності підприємства та знаходиться в межах від 1 до 4;
в) співвідношення кількості видів робіт, закріплених за декількома підрозділами до кількості видів робіт згідно із затвердженими нормами;
г) показник, що визначається економією умовно-змінних витрат у собівартості продукції підприємства.

144. Які з витрат на управління можна скоротити без скорочення чисельності працівників апарату управління:
а) накладні витати та витрати на наукову організацію управлінської праці;
б) премії і доплати управлінцям з фонду матеріального заохочення;
в) варіанти а) і б) є вірними;
г) нарахування на заробітну плату.

145. Вірне визначення формальної організації – це:
а) організація, яка характеризується консерватизмом, негнучкою організаційною структурою управління, автократизмом у контролі та комунікаціях, фетишизацією стандартизації
б) організація, яка характеризується динамічністю, гнучкістю організаційних структур управління, розвинутим самоконтролем, демократизацією комунікацій;
в) групи працівників, діяльність яких свідомо планується, мотивується, контролюється та регулюється для досягнення певної мети. ;
г) групи працівників, що виникають і функціонують спонтанно. Найчастіше вони входять до складу формальної організації, створюються на основі спільних інтересів.

146. До принципів контролю не відноситься:
а)Об’єктивність.
б) Постійність та оперативність.
в) Установка стандартів.
г) Масовість та гласність.

147. Функція контролю має основні завдання, до яких відносяться:
а)Пристосування до змін середовища, забезпечення досягнення цілей і місії організації, обмеження нагромадження помилок, долання складних організаційних проблем, мінімізація витрат.
б) Пристосування до змін середовища, оптимізація управлінських рішень, обмеження нагромадження помилок, долання складних організаційних проблем, вдосконалення керівництва.
в) Вплив на людей з метою досягнення деяких цілей.
г) Обмеження нагромадження помилок, долання складних організаційних проблем, мінімізація витрат, атестація працівників.

148. Контроль – одна із важливіших функцій менеджменту, застосування якої дає можливість керівнику стежити за:
а) Професійним зростанням співробітників організації.
б) Ходом виконання прийнятих управлінських рішень і вносити необхідні корективи.
в) Безпосередньою діяльністю працівників організації.
г) Графіком виконання робіт.

149. Суб’єктами контролю не виступають:
а)Громадські організації.
б) Лінійні менеджери.
в) Управлінські рішення.
г) Державні органи.

150. Об’єктами контролю виступають:
а)Місія та цілі, організаційна структура, параметри діяльності, управлінські рішення, структурні підрозділи та окремі виконавці.
б) Місія та цілі, стратегії, процеси, функції та завдання, параметри діяльності, управлінські рішення, структурні підрозділи та окремі виконавці.
в) Місія та цілі, стратегії, процеси, функції та завдання, параметри діяльності, управлінські рішення, вихідна документація організації.
г) Параметри виробничої діяльності, управлінські рішення, фінансова діяльність організації.

151. Якими спеціальними органами державного апарату здійснюється державний позавідомчий контроль?
а)Міністерство фінансів. Державна податкова адміністрація. Державний комітет статистики.
б) Кабінет Міністрів України.
в) Міністерство фінансів. Державна податкова адміністрація.
г) Верховна рада.

152. З якою метою проводиться незалежний фінансовий контроль?
а) Встановлення відповідності фінансово-господарських операцій, обліку та звітності чинному законодавству.
б) Виявлення ухилення від сплати податків.
в) Виявлення зловживання службовим положенням.
г) Виявлення відхилень від встановлених планів та програм.

153. Внутрішньогосподарський контроль здійснюється:
а)Керівниками, аудиторними фірмами, виборними органами управління та контролю.
б) Керівниками та спеціалістами, виборними органами управління та контролю.
в) Керівниками організації.
г) Керівниками та спеціалістами, податковою адміністрацією.

154. Процес контролю має проходити через наступні етапи:
а)Визначення завдань контролю, підбір критеріїв та стандартів, оцінювання виконання, визначення потреби у корективах.
б) Визначення завдань контролю, підбір критеріїв та стандартів, оцінювання виконання, зіставлення реальних результатів з прийнятими критеріями та стандартами, визначення потреби у корективах.
в) Визначення завдань контролю, підбір критеріїв та стандартів, зіставлення реальних результатів з прийнятими критеріями та стандартами, визначення потреби у корективах.
г) Визначення завдань контролю, зіставлення реальних результатів з прийнятими критеріями та стандартами, визначення потреби у корективах.

155. Попередній контроль використовується до наступних видів ресурсів:
а)Трудових, матеріальних, фінансових, інформаційних, енергетичних
б) Ресурсів часу.
в) Матеріальних ресурсів за окремими об’єктами.
г) Зовнішні ресурси, які використовує організація та внутрішні ресурси.

156. Попередній контроль фінансових ресурсів полягає у :
а) Перевірці усіх грошових надходжень, видатків організації, їх відповідності фінансовій документації, терміни надходження та виплат.
б) З’ясуванні відповідності фінансових ресурсів організації обраній стратегії.
в) З’ясуванні відповідності фінансових ресурсів цілям бюджетного планування.
г) Перевірці фактичних фінансових результатів та порівнянні їх із запланованими.

157. Поточний контроль матеріальних ресурсів не полягає у :
а)Перевірці ефективності використання матеріальних ресурсів в процесі виробничо-господарської діяльності.
б) Контроль норм використання матеріальних ресурсів.
в) Контроль якості продукції.
г) Виявленні відхилень від норм використання матеріальних ресурсів та встановленні їх причин.

158. Завершальний контроль трудових ресурсів полягає у :
а) Перевірці відповідності кваліфікації працівників посадам, роботи працівників, рівня дисципліни.
б) Перевірці: відповідності кваліфікації працівників посадам; продуктивності; здатності до удосконалення професійних навичок. Проведенні атестації працівників
в) Перевірці якості виконання робіт, здатності до удосконалення професійних навичок, проведенні атестації працівників.
г) Аналіз ділових та професійних навичок, кваліфікації робітників, атестація працівників.

159. Поточний контроль інформаційної діяльності полягає у :
а) Перевірці достовірності та об’єктивності інформації, яка надходить в організацію із зовнішнього середовища.
б) Перевірці роботи системи обробки інформації, її групування та розподіл в межах організації.
в) Перевірці інформації, яка відображає рівень виконання поставлених задач.
г) Перевірці документаційного забезпечення виробничо-господарської діяльності.

160. До завдань контролю не відноситься:
а)Виявлення дотримання трудової дисципліни на робочих місцях.
б) Визначення відповідності оформлення документації вимогам нормативно-правових актів.
в) Усунення недоліків, корегування стандартів.
г) Визначення рівня технічної підготовки персоналу.

161. До властивостей контролю не відноситься:
а)Відображення пріоритетів організації щодо стратегічного спрямування та діяльності.
б) Базування на гнучких та динамічних технологіях.
в) Економічність.
г) Встановлення критеріїв і стандартів, які об’єктивно відображають результати діяльності співробітників.

162. При оцінювані виконання робіт необхідно використовувати:
а)Спеціальні контрольні засоби та прилади, ресурси.
б) Фінансову документацію організації.
в) Матеріальні ресурси організації.
г) Інформаційні ресурси організації.

163. Стандарт це:
а)Показники, які характеризують відносну величину використання знарядь та предметів праці.
б) Сукупність прийнятих норм та нормативів.
в) Максимально припустима величина абсолютних витрат сировини.
г)Максимально припустима величина абсолютних витрат матеріалів, палива, праці.
1 2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП