ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Міжнародне економічне право (МЕП)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Міжнародне економічне право (МЕП)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Питання

Визначте понят і види осн джерел МЕП, охар-те їх особл-ті.1
Визначте поняття принц МЕП, а також дайте хар-ку їх системи і функції.2
Гармонізац зак-ва Укр з МП як важлива умова ефективності МЕСпівр нашої держави з іншими країнами?3
Дайте загальну хар-ку сучасної міжн вал системи та її організаційно-правового механізму.4
Дайте порівняльну хар-ку МЕП та МПриватнП.5
Дайте порівн хар-ку осн принц МП і принц МЕП.6
Дайте хар-ку МВалВ як предмету регулюв МВП.7
Дайте хар-ку міжнар договору як джерела МЕП8
Дайте хар-ку МЕО як суб’єкта МЕП.9
Держава як основний суб’єкт МЕП.10
Джерела МТоргП:поняття,види, заг хар-ка.11
Договірні і інституційні механізми розв’яз міжнар інвестиц спорів.12
Ек комісія ООН для Європи (ЄЕК):мета створ та основні напрями діяльності.13
ЕКОСОР в системі МЕО.14
Європ вал система: загальна хар-ка, правові основи функт-ня і участі в ній.15
Європейське співт-во в системі МЕО.16
Заг хар-ка Європ конвенції про держ імунітет.17
Загальна хар-ка і сфера застосування Конвенції про договори між нар куп-прод товарів 1980 р..18
Загальна хар-ка Конвенції 1965 р. про порядок виріш інвестиц спорів між держ та іноз особ 19
Загальна хар-ка правового забезпеч викон зобов’язань і засобів розв’язання МЕх спорів.20
Заг хар-ка правов регулюв міжн трансп перевез: 21
Загальна хар-ка Угоди щодо торгов-х аспектів іноз інвестицій (ТРІМС)22
Зак-во Укр про правове рег вирішення спорів в сфері ЗЕД23
Значення іноз інвестицій та їх правове регулювя відповідно до зак-ва Укр.25
Знач та правові засади регул ЗЕДіяльн в Укр.26
Конфер ООН з торг і розв(ЮНКТАД) як МЕО.28
Митна політика і митна справа в Україні: поняття та заг хар-ка їх законод рег-ння.29
МЕП як галузь МП.30
МІП: поняття, сутність та основні джерела.31
ММП як складова МЕП.32
МТоргП – складова частина МЕП.33
МТрП: загальна хар-ка.34
Міжнар арбітраж як засіб розв’язання міжнар ек спорів.35
МВФ в системі МЕО.36
Між нар правовий звичай як джерело МЕП.37
Міжнар судООН- засіб розв’яз міжнар ек спорів.38
МЕО-ї з торгівлі окремими видами товарів та їх місце в системі джерел МЕП.39
МЕО на пострад просторі:заг хар-ка, участь Укр.40
Міжнар Кодекси поведінки в сист джерел МЕП.41
Міжнарторгові договори (угоди): поняття і види.42
Міжнар-правовий механізм регулюв співр-ва в галузі с\г.43
Міжнар-правовий механізм регулювання співр-а у галузі науки і техніки.44
Міжнар-правові звичаї як джерела МЕП.45
Місце і роль СНД в системі МЕО. 46
Назвіть і охарактер загальні пробл гармоніз зак-ва Укр з МЕП.47
Назвіть і охар-те основні види договорів, які укладаються в сфері МЕВ.48
Назвіть і охар-те основні концептуальні підходи щодо міжнар-правового рег-ня діяльності ТНК49
Назвіть основні аргументи що визначають переваги вступу до СОТ.50
Нац інтереси України у МЕВ та правові засоби їх забезпечення.51
Обґрунт необхідн гармонізац зак-ва Укр з МЕП.52
Організації країн–виробників сировини в системі МО (ОПЕК).53
Організаційно-правові форми міжнар митного співр-ва.54
Організаційно-правові форми співр-ва держав в сфері вал відносин.55
Організаційно-правові форми участі держав у МЕВ.56
Особл-ті міжнар співр-ва в сфері пром-ті і його правове регулюв.57
Основні принц МЕП:поняття,джерела і перелік58
Основні види міжнар ек договорів і їх хар-ка.59
Основні види міжнар ек співр-ва в рамках МО та їх загальна хар-ка60
Основні етапи і зміст порядку уклад міжнар договорів Укр.61
Основні полож ЗУ “Про міжнар комерційний арбітраж”.62
Особливості договорів між нар перевезень.63
Особливості і світовий досвід регулюв діяльності ТНК на регіональному рівні.64
Особливості міжнар інвестиц спорів, правові підстави і порядок їх вирішення.65
Особл-ті міжнар Кодексів поведінки,як джерела МЕП.66
Особл правового регул міжнар морських перевез.67
Особливості правового регул між нар співр-ва в галузі науки і техніки68
Особливості правового регул міжнар співр-ва у галузі с\г в сучасних умовах.69
Особливості правового регул співр-ва держав в сфері міжнар інвестицій.70
Особливості правового режиму іноземних інвестицій на території України.71
Охаракт-те ЄС як специфічний суб'єкт МЕП.72
Охаракт-те існуючі відмінності між міжнар ек договором та зовнішньоек угодою.73
Охаракт-те МЕП як галузь МП.74
Охаракт-те МЕВ як предмет МЕП.75
Охаракт-те основні концепції МЕП.76
Охаракт-те правову і загальнонаукову природу існуючих концепцій МЕП.77
Охаракт-те сучасні підходи щодо міжнар-правового регул діяльності ТНК.78
Переваги багатостор ек співр-ва, його інституційні форми.79
Поняття і основні правові форми співр-ва держав в сфері міжнар кредитних відносин.80
Поняття і особл-ті предмету прав регулюв МВП.81
Поняття і хар-ка предмету регул МЕП.82
Поняття імунітету держави і його прояв в МЕВ. 83
Поняття МЕО та їх найбільш пошир класифікац. 84
Поняття та види джерел МЕП, їх загальна хар-ка.85
Поняття та джерела ММП.86
Поняття та джерела МТрП.87
Поняття та система МЕП.88
Поняття, зміст і види міжнар кредитних угод.89
Поняття, основні джерела і суб’єкти МВалП.90
Поняття, система та джерела МТоргП.91
Порівняйте зміст і практику застосування принц найбо сприяння і надання нац режиму в МТ92
Порівняйте поняття «ЗЕД» та «МЕВ»93
Порівн. аналіз принц МЕП та принц ЗЕД для Укр.27
Порядок вступу до СОТ.94
Порядок укладання договору між нар купівлі-продажу товару.95
Порядок укладання зовнішньоеко договорів за зак-вом України.96
Порядок укладання міжнар ек-х та зовнішньоек-х договорів за зак-вом Укр.97
Правове забезпеч виконання МЕДогов.98
Правове закріплення і зміст принципу невід’ємного суверенітету держав над їх прир рес.99
Правове закріплення і зміст принципу свободи вибору форми організації зовнішньоек зв’язків.100
Правове закріплення і зміст принципу Юр.рівності і недопустимості ек.дискримінації держав.101
Правове регулюв міжнар автох перевезень.102
Правове регулюв міжнар залізн перевезень.103
Правове регулюв міжнар морсьперевезень.104
Правове регулюв міжнар повітр перевезень.105
Правове регулюв міжнар річк перевезень.106
Правове регулюв питань вступу і чл.-ва в СОТ. 107
Правовий статус Міжнар комерц арбітражнсуду, як засобу вирішення спорів в сфері МЕВ108
Правовий статус Морської арбітражної комісії при Торговій пром палаті України109
Правові основи забезпеч виконання зобов’язань за МЕДог.110
Правові питання участіЄСвСистемі сучасн МЕВ.111
Принц взаємної вигоди:його нормативне закріплення та особливості його застосув в ек віднос між держ.112
Принцип найбіл сприяння та його реалізація в практиці МЕВ.113
Принцип Нац реж,сутність,знач в сучасн МЕВ.114
Принц незастосув сили чи погрози силою та особливості його прояву в МЕП.24
Принцип роздільної майнової відповідальності між державою і її юр особами115
Принц свободи вибору форми орг-ції зовнішньоек зв’язків:зміст, нормат закріпл і реалізац на нац рівні.116
Принцип суверенної рівності держав та його закріпл в міжнар-правов док-тах.117
Принципи ЗЕД за зак-вом України.118
Природа і особливості реалізації правосуб’єктності держави в МЕП.119
Проблеми правового регул участі ТНК в системі сучасних МЕВ:природа,зміст і шляхи вирішення.120
Ратифікація міжнародних договорів за зак-вом України: поняття, процедура і юрид значення.121
Регіональне об’єднання ГУАМ: загальна хар-ка.122
Режим і принципи МТ та їх правове регулювання.123
Рішення МО, як джерела МЕП.124
Розкрийте зміст поняття «міжнар правосуб’єктність» щодо МЕО.125
Розкрийте зміст поняття «міжнар правосуб’єктність» щодо суверенної держави.126
Роль і значення Віден Конвенції про право міжнар договор 1969 року в регулюв порядку укладання МЕДог.127
СОТ як МЕО.128
Система держ органів Укр, які здійснюють функції у сфері МЕСпівр і законодавче закріпл їх повноважень.129
Система МЕП: поняття і загальна хар-ка основних складових елементів.130
Спеціалізовані установи системи ООН в системі МЕО.131
Спец принц МЕП: поняття, джерела і перелік. 132
Способи вирішення спорів, що випливають з МЕДог, і їх загальна хар-ка.133
Сутн Держ програми заохоч іноз інвест в Укр.134
Сутність МЕВ, їх зміст та значення.135
Сутність та знач принц найб сприяння в МТ.136
Сутність, ознаки та загальна хар-ка держави як суб’єкта МЕП.137
У чому полягає принципова різниця між ГАТТ і СОТ: порівняльну хар-ку.138
У яких основних джерелах закріплюються принципи і норми МтрП: загальна хар-ка. 139
Укладення МЕДог за зак-вом України.140
Укр на шляху до СОТ: особл-ті сучасн етапу.141
Україна як суб’єкт МЕП.142
Форми участі держав у МЕВ.143
Хар-ка основних принципів МЕП.144
Хар-ка правов засад забезпеч виконан МЕДог.145
Хар-ка спеціальних принципів МЕП.146
Цілі і завдання митної політики держав і її вплив на розвиток МЕВ.147
Що мають спільного і в чому полягає відмінність заг і спец принципів МЕП148
Яким чином і чому членство України в ЄС передбачає умову попереднього вступу до СОТ149
Які документи МО можна віднести до джерел МЕП і за якими ознаками.150

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП