ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Психологія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Психологія

1 2 3 4 5

Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність прямого значущого зв’язку між змінними?0,6-1
Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність тенденції до прямого зв’язку між змінними?-0,6 -0,3
Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність тенденції до зворотного зв’язку між змінними?0,3 0,6
Яке слово з грецької буквально перекладається як шлях до чогось?Метод
Який вид пам’яті домінує у людини, якщо для найкращого запам’ятовування матеріалу їй необхідно його прочитати ?зір.
Який вид пам’яті домінує у людини, якщо людина краще запам’ятовує матеріал, коли прослуховує його ? слухова
Який вид пам’яті домінує у людини, якщо людина краще запам’ятовує необхідний матеріал, коли записує його?зор, моторна
Який вид пам’яті домінує у людини, якщо людина краще запам’ятовує матеріал, коли прослуховує його ? слухова
Який вид пам’яті домінує у людини, якщо людина краще запам’ятовує необхідний матеріал, коли записує його?зор.мотор.
Який вид пам’яті домінує у сліпо-глухо-німих людей ?тактильна
Який вид пам’яті має місце, коли запам’ятовується що-небудь в результаті кількаразового повтору матеріалу ?механічно
Який вид уваги за направленістю можна визначити таким чином : “зосередженість людини на оточуючих її об’єктах, увага пов’язана зі сприйманням” ?зовн
Який вид уваги за направленістю можна визначити таким чином “зосередженість людини на власних відчуття, роздумах, мріях”?внутр
Який вид уваги можна визначити таким чином : “зосередженість свідомості на об’єкті в силу його особливості як подразника”?мимовільна
Який вид уваги можна визначити таким чином : “свідомо регульована зосередженість на об'єкті у відповідності до поставлених цілей діяльності” ?довільна
Який вид уваги можна визначити таким чином : “систематичне зосередження свідомості на певному об’єкті в силу його особливої цінності чи інтересу для особистості” ?післядов
Який елемент загальної структури управління поведінкою суб’єкта діяльності репрезентує поняття “менталітет”? колективна підсвідомість
Який елемент структури особистості за К.Г.Юнгом визначає нашу здібність свідомо діяти, оцінювати і критикувати? «Я»
Який елемент структури особистості за К.Г.Юнгом є первісно вродженим знанням, інформацією, накопиченою людством у процесі його еволюції? «колективна підсвідомість»
Який елемент структури особистості за К.Г.Юнгом керує фізичними і психічними процесами, визначає ставлення людини до оточуючого світу? «підсвідомість»
Який елемент структури особистості за трансактним аналізом визначає імпульсивність і непередбаченість поведінки, потяг до “гострих” вражень, оригінальність мислення? «дитина»
Який елемент структури особистості за трансактним аналізом складається із правил поведінки, норм, що дозволяє індивіду орієнтуватися в стандартних ситуаціях на основі стереотипів поведінки? «батько»
Який елемент структури особистості за трансактним аналізом сприймає і переробляє логічну інформацію, приймає помірковані рішення? «дорослий»
Який елемент структури особистості у психоаналізі презентує соціальні норми і правила поведінки? «супер-Я»
Який елемент структури особистості у психоаналізі регулює процес свідомого? «Я»
Який елемент структури особистості у психоаналізі уявляється як джерело неусвідомлених ірраціональних психічних реакцій та імпульсів, фізіологічних за своєю природою? «воно»
Який зміст виражається в навчальній програмі?Зміст навчального предмету
Який зміст виражається в підручнику?Зміст навч. предмету
Який зміст виражається у навчальному плані?Зміст навчання
Який із зазначених методів навчання є найефективнішим?Дидакт. гра, навчання інших
Який критерій відбору змісту навчання вимагає відповіді на запитання “навіщо”?Доцільність
Який критерій відбору змісту навчання вимагає інформаційної насиченості навчального матеріалу?Змістовність
Який критерій відбору змісту навчання вимагає новизни поданої інформації для слухачів?Інформативність
Який критерій відбору змісту навчання вимагає об’єктивності, доказовості, точності інформації?Науковість
Який критерій відбору змісту навчання вимагає послідовності, визначеності, несуперечливості і зрозумілості інформації для учнів?Доступність
Який метод мотивації і стимулювання навчання вимагає впевненості викладача, невимушеності і динамізму його поведінки та застосовується при низької свідомості аудиторії?Сугестія
Який метод психології являє собою активне моделювання ситуації чи умов діяльності з метою виявлення психологічних фактів? опитування
Який метод психології являє собою реєстрацію фактів та наукове пояснення причини того чи іншого психологічного явища ?аналіз продуктів діял
Який метод психологічного дослідження звичайно використовується при аналізі взаємозв’язків між типом особистості студента і успішністю його навчання?кореляційний
Який напрямок психологічних досліджень реалізується при передбаченні зміни в успішності студентів під впливом інновацій, що плануються здійснити в університеті ?прогнозування
Який напрямок психологічних досліджень реалізується при складанні характеристики студента за результатами виконання психологічних методик?інтерпретація
Який напрямок психологічних досліджень реалізується, коли визначається тип особистості студента?діагностика
Який нормативний документ визначає зміст навчальної дисципліни?навчальна програма
Який нормативний документ визначає зміст певного рівня і профілю підготовки?навчальний план
Який принцип навчання вимагає формування в свідомості учня системи взаємопов’язаних понять?Звязку теорії з практикою
Який психологічний захист діє в такій ситуації: “Студент перед іспитом з нелюбимого предмету був абсолютно спокійним, впевнено отримав завдання, але раптово відчув головний біль, запаморочення. В результаті він не зміг якісно відповісти на запитання і отримав незадовільну оцінку”? Витіснення
Який психологічний захист діє в такій ситуації: “Студент під час навчання дуже добре зарекомендував себе: його здібності відмічає багато викладачів, він бере участь і перемагає у різноманітних конкурсах і олімпіадах, його рекомендують до аспірантури. Поступово починає змінюватись і його поведінка. З доброго, простого і товариського хлопця він перетворюється на солідну ділову молоду людину, що відображається у його одязі, ставленні до одногрупників і викладачів”? Ідентифікація
Який психологічний захист діє в такій ситуації: “Студент після отримання незадовільної оцінки на іспиті пояснює свою невдачу не відсутністю знань, а нестачею часу або несприятливими умовами”? заперечення
Який психологічний захист діє в такій ситуації: “Студент після отримання незадовільної оцінки на іспиті забороняє оточуючим нагадувати про це та “йде в загул””? придушення
Який психологічний захист діє в такій ситуації: “Студент після отримання незадовільної оцінки на іспиті пояснює оточуючим, що отримання позитивної оцінки зовсім не входило в його плани, що він отримав “двійку” спеціально, щоб звернути до увагу викладача до якості викладання”? раціоналізація
Який психологічний захист діє в такій ситуації: “Студент, до якого всі в групі ставилися як до тихого і непомітного, став переможцем серйозного наукового конкурсу і отримав гранд для поїздки на наукову конференцію за кордон”? сублімація
Який психологічний захист діє в такій ситуації: “Студентка після болісного розриву стосунків з коханим тривалий час знаходилася в пригніченому стані, почала гірше навчатись. Якось, переглядаючи фільм “Титанік”, вона пережила глибоке потрясіння і відчула відносність своїх почуттів. З цього моменту її душевний стан покращився»? катарсис
Який психологічний захист діє в такій ситуації: “Хоч студенти часто самі неорганізовані в своїй навчальній діяльності, вони гірше відносяться до добрих, але неорганізованих викладачів, ніж до викладачів, чиї вимоги більш суворі, але навчання є краще організованим”? проекція
Яким доцільніше бути критерію оцінювання відкритого тестового завдання?Повнота
Яким є підпорядкування слів “вміння”, “знання”, “навички”, яке відображає головну мету навчання за В.А.Козаковим? знан-нав-вміння,вміння-нав-знаня
Яким є традиційне підпорядкування слів у педагогіці “вміння”, “знання”, “навички”?знання вміння навички
Яким поняттям означається відповідальність суб’єкта діяльності? локалізація контролю
Яким терміном називають ієрархію цілей навчання різних типів і видів?Таксономія
Яким терміном означається сукупність анатомо-фізіологічних ознак організму, що забезпечує продовження роду і дає змогу розрізняти чоловічі чи жіночі особливості?хромосо- ма
Яким чином проявляється активність і реактивність у сангвініка ?підв.реактивність,врівнов.акктив.іреактив.
Якими поняттями відображають зміст терміну “інновації”?нововведення
Які аспекти можна виділити в понятті “вік” ? соціальний; біологічний; хронологічний; психологічний.
Які види діяльностей є найбільш сприятливими для представника меланхолічного типу темпераменту з врахуванням його особливостей? монотонна, кропітка діяльність, наприклад, ремонт наручних годинників чи робота коректора; робота, пов’язана з необхідністю часто переключатись з однієї діяльності на іншу та спілкуватись з людьми, наприклад, менеджер з постачань; робота, пов’язана з необхідністю розуміти інших людей та співчувати їм, наприклад, вихователь, психолог, лікар; діяльність, пов’язана з екстремальними умовами, наприклад, військовий, пілот, водій; діяльність з великими комунікативними та емоційними навантаженням, наприклад, продавець, диспетчер.
Які види діяльностей є найбільш сприятливими для представника сангвінічного типу темпераменту з врахуванням його особливостей? монотонна, кропітка діяльність, наприклад, ремонт наручних годинників чи робота коректора; робота, пов’язана з необхідністю часто переключатись з однієї діяльності на іншу та спілкуватись з людьми, наприклад, менеджер з постачань; робота, пов’язана з необхідністю розуміти інших людей та співчувати їм, наприклад, вихователь, психолог, лікар; діяльність, пов’язана з екстремальними умовами, наприклад, військовий, пілот, водій; діяльність з великими комунікативними та емоційними навантаженням, наприклад, продавець, диспетчер.
Які види діяльностей є найбільш сприятливими для флегматичного типу темпераменту з врахуванням його індивідуальних особливостей? монотонна, кропітка діяльність, наприклад, ремонт наручних годинників чи робота коректора; робота, пов’язана з необхідністю часто переключатись з однієї діяльності на іншу та спілкуватись з людьми, наприклад, менеджер з постачань; робота, пов’язана з необхідністю розуміти інших людей та співчувати їм, наприклад, вихователь, психолог, лікар; діяльність, пов’язана з екстремальними умовами, наприклад, військовий, пілот, водій; діяльність з великими комунікативними та емоційними навантаженням, наприклад, продавець, диспетчер.
Які види діяльностей є найбільш сприятливими для холерика з врахуванням його психологічних особливостей ? монотонна, кропітка діяльність, наприклад, ремонт наручних годинників чи робота коректора; робота, пов’язана з необхідністю часто переключатись з однієї діяльності на іншу та спілкуватись з людьми, наприклад, менеджер з постачань; робота, пов’язана з необхідністю розуміти інших людей та співчувати їм, наприклад, вихователь, психолог, лікар; діяльність, пов’язана з екстремальними умовами, наприклад, військовий, пілот, водій; діяльність з великими комунікативними та емоційними навантаженням, наприклад, продавець, диспетчер.
Які види цілей навчання виділяються за ступенем конкретності?Загальні, орієнтовні
Які властивості нервових процесів покладено в основу типології нервової системи ?силу нервових процесів
Які властивості нервових процесів покладено в основу типології нервової системи ? силу нервових процесів; рухливість-інертність нервових процесів; врівноваженість-неврівноваженість нервових процесів; лабільність нервових процесів; активність нервових процесів
Які два методи є основними в науковому психологічному дослідженні?спостереж.,експерем.
Які з наведених видів методів виділені за рівнями пізнавальної діяльності тих, хто навчається?Пояснюв.ілюстративні, проблемні і дослідницькі
Які з наведених видів методів виділяються за джерелами отримання знань?Наочні, словесні , практичні
Які з наведених властивостей є атрибутами ? Темперамент, стать, вік, здоров’я, статура
Які з наведених властивостей є рисами особистості ? екстраверсія-інтроверсія; інтернальність-екстернальність; конформність.
Які з наведених емоцій є вторинними ?сором, провина
Які з наведених емоцій є первинними ? срах, тривога, гнів
Які з наведених понять є синонімами поняття конкретні цілі навчання?Операн-ні , точні цілі
Які з наведених психологічних відмінностей можна виміряти за кількісною шкалою?коефіцієнт інтелекту,успшність навчання
Які з наведених психологічних відмінностей можна виміряти за номінальною шкалою?вага,стать,колір волосся
Які з наведених психологічних відмінностей можна виміряти за порядковою шкалою?курс
Які з наведених стверджень є вірними ? атрибути особистості - це біопсихосоціальна підструктура; якості особистості - це психосоціальна підструктура; риси особистості - це психосоціальна підструктура
Які з наведених термінів означають операції мислення ?аналіз, пор-ня, конкрет-я
Які з наведених термінів означають операції мислення ?аналіз,порів.,конкрет.
Які з наведених термінів означають операції мислення ?синтез, уз-ня, абстр-я
Які з наведених термінів означають розлад вольової сфери ? Абулія, гіпербулія
Які з наведених термінів означають розлади пам’яті ? Амнезія, гіпомнезія, гіпермнезія
Які з наведених якостей притаманні меланхолічному типу темпераменту? слабка нервова система; інтроверсія; нейротизм
Які з наведених якостей притаманні сангвінічному типу темпераменту? сильна, врівноважена, рухлива нервова система; емоційна стійкість; екстраверсія
Які з наведених якостей притаманні флегматичному типу темпераменту? сильна, врівноважена, інертна нервова система; інтроверсія; емоційна стійкість
Які з наведених якостей притаманні холеричному типу темпераменту? сильна, неврівноважена нервова система; екстраверсія; нейротизм
Які з наведених якостей характеризують увагу ?концентр. обсяг розпод. переключ. стійкість
Які з названих властивостей є якостями особистості ? життєві цілі, воля, переконання тощо
Які з названих компонентів може містити в собі навчальна програма?Тематичний план, пояснювальна записка, база знань, перелік літ-ри
Які з названих компонентів може містити в собі навчальний план?Графік навч. Процесу і перелік навч. дисциплін
Які з названих методів є допоміжними в психологічному дослідженні?тести,соціометрія,аналіз прод.діял.
Які з названих статевих психологічних відмінностей мають місце в дійсності ?дів.мають вищі вербальні здібності,хлопці більш агресивні,менш чутливі,мають вищі наочно-просторові здібності
Які з названих статевих психологічних відмінностей мають місце в дійсності ?у дів.краще розвинута інтуїція,чол.псих обумов.онтогенетичною ригідністю,жін.-онтогенетичною пластичністю
Які з названих теорій є теоріями організації змісту навчання?енциклопедизм, дидактичний формалізм
Які з органів чуття є фізіологічною основою відчуттів та сприймань? Зір,нюх, смак, дотик, слух
Які з перелічених якостей входять в структуру спрямованості ? потреби , потяги, бажання, ідеали,цінності
Які з перелічених якостей входять в структуру спрямованості ?Всі
Які з перелічених якостей входять в структуру спрямованості ?інтереси,схильн.,світогляд перекон.,мораль
Які з перелічених якостей входять в структуру спрямованості ?Потреби, пот-ги, ба-я, ід-и, ц-і
Які з перерахованих носіїв інформації можуть бути джерелами відбору змісту навчання?Навчальні підручники, навчальні посібники
Які з словосполучень можна віднести до властивостей характеру? ядро особистості; каркас особистості.
Які з тверджень щодо методу тестів є вірними ?все вірно
Які з термінів означають порушення в емоційній сфері особистості? Депресія, дисфорія, ейфорія, апатія
Які із тверджень щодо IQ є вірними? IQ характеризує міру інтелектуальної обдарованості; показники IQ залишаються майже стабільними впродовж життя; високий показник IQ не гарантує успіхи в житті
Які із тверджень щодо стресу є найбільш повними та вірними ? стрес - це комплекс фізичних, біологічних та ментальних реакцій людини на різні екстремальні впливи
Які коефіцієнти використовуються для вимірювання кореляції?Спірмен,Пірсон
Які компоненти виділяються в структурі змісту навчання за сферами соціального досвіду? Знання, навички, досвід
Які критерії мають найбільший вплив на загальний стан здоров’я людини ? Екологія, спадковість, медицина, спосіб життя.
Які методи навчання надають найбільший активізуючий ефект і традиційно вважаються “активними”?Розповідь, дидактична гра
Які методи навчання служать реалізації цілі навчання “використовувати”Дидакт. Гра, вправа, вирішення задачі
Які методи навчання служать реалізації цілі навчання “запам’ятати”Повтор
Які методи навчання служать реалізації цілі навчання “зрозуміти”Пояснення
Які методи навчання служать реалізації цілі навчання “створювати”Пректування, дослідження
Які недоліки притаманні використанню кореляційних методів?не дозволяє виявити причинні звязки між змінними,не дозвол.виявити дію якогось іншого чинника
Які особливості астенічного типу конституції за Е.Кречмером ? вузькі плечі,тендітність
Які особливості атлетичного типу конституції за Е.Кречмером?гарно розв.скелет та мязи , міцна грудна клітка,впевнена постава
Які особливості пікнічного типу конституції за Е.Кречмером ?хороший розвиток внутр част тіла , схильність до ожиріння, слабкий руховий апарат
Які поняття відображають сутність терміну “активність”:Стимул, інтен-сть
Які прийоми можуть застосовуватись для активізації діяльності учнів з вироблення практичних вмінь?Застос си-ми трен вправ, провед-ня змаг між учнями
Які прийоми можуть застосовуватись для активізації мислення аудиторії?Умисна помилка
Які прийоми можуть застосовуватись для активізації пам’яті аудиторії?Розбиття склад інформ на структ-ні одиниці, динамічність надання інф-ї
Які прийоми мотивації і стимулювання навчання використовуються при реалізації методу делегування?Договір з аудиторією
Які прийоми мотивації і стимулювання навчання використовуються при реалізації методу закріплення позитивного враження?Заклик до дії, Навчальне коло, комплемент слухачам, подяка
Які проблеми вивчаються в персоналогії?вим.звязку особ.власт.люд.та особл.її діяльності;опис можлив.параметрів,за якими люд.розрізн. між собою.
Які процедури опрацювання інформації включає підготовка змісту навчання?Фільтрація, стиснення, редагування
1 2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП