ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Психологія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Психологія

2 3 4 5

Шпаргалка

“Ефект контрасту” має такий прояв ...Зміна ст.-ня до чогось у напр.-ку прот баж
“Ефект фасаду” це ...Пул самопрес ос-ті
“Карта особистості” була вперше розроблена:Платонов
“Схема вивчення особистості” у специфічних сферах діяльності була розроблена:Чуфаровський
Абстрагування як операція мислення - це ..уявне виділ.суттєвих особлив.
Автором двохфакторної теорії особистості, яка поєднує показники екстра-інтроверсію та нейротизм є ...Г.Айзенк
Адаптація особистості до змін в навколишньому середовищі проходить такими шляхами :Акомодація, асиміляція
Активний компонент індивідуальної свідомості, що забезпечує зворотній суб’єктивний зв’язок зі світом, відображається та об’єктивується психомоторикою, це - ...відношення
Акцентуйованими називаються такі риси, які... мають високий ступінь виразності
Акцентуйовані риси бувають : проявом рис характеру; проявом рис темпераменту; проявом особливостей “Я-концепції”
Амбівалентність емоцій має такий прояв :одночас.пережив.протел.емоцій
Аналіз як операція мислення - це ...уявний поділ предм.,явища на складові частини,ознаки
Апперцепція - це ... це вплив установок, інтересів, досвіду на сприймання; це вплив мислення на процес сприймання; це вплив пам’яті на процес сприймання; це вплив темпераменту на процес сприймання; це вплив характеру на процес сприймання
Асертивність поведінки проявляється в...прагн до взаєм, поваги, справ...
Асиміляція як спосіб адаптації особистості проявляється : в пристосуванні умов, ситуації обставин до людини
Атрибути особистості - це біопсихосоціальна підструктура;
Афективно-екзальтований тип акцентуації характеризується : типом “тривоги і щастя”
Базова риса особистості - це... стійкі психічні властивості індивіда закономірно відповідати на певні стимули адекватними психічними діями
Базові риси особистості можна виявити за допомогою таких тестових методик : 16-факторного опитувальника Р.Кеттелла
Безумовні рефлекси – це стереотипи поведінки, надбані видом в постійних умовах зовнішнього середовища, що передаються у спадок
Біологічні властивості, як і формуються шляхом виховання та навчання - пам’ять, мислення, тощо.
Біологічно обумовлені властивості - темперамент, вікові властивості;
Будь-яка діяльність має дві групи основних елементів - організаційну; соціально-психологічну
В базовому навчальному плані реалізуються такі види навчальних цілей:глобальні, загальні
В експериментальній психології існує такі два напрямки досліджень трансситуативних соціально-психологічних особливостей особистості: визначення рис особистості; типологічний підхід
В залежності від часу збереження виділяють такі види пам’яті: миттєва; короткочасна; проміжна (буферна); довготривала
В навчальному плані з певної теми реалізуються такі види цілей: орієнтовні, точні
В нервовій системі людини розрізняють такі системи : центральну; вегетативну
В центральній нервовій системі розрізняють такі основні відділи: спинний мозок; стовбур мозку; великі півкулі головного мозку.
В чому полягає принцип мінімізації негативної аферентації? Задоволення потреб при запобіганні виникнення неприємних ситуацій, негативних емоцій.
В чому полягає сутність управління?Координація
В чому специфічність цілі навчання?Ії ваще застосувати
В яких оцінках краще виражати результати виконання дидактичного тесту?Бали
В яких умовах важливішою є роль свідомості?в нетипових ситуаціях.
В якій із названих професійних діяльностей необхідне домінування емоційної пам’яті ?актор
В якому смислі може використовуватись термін “мотивація”?Ініціювання, початок активності, процес мотив ін-да
Вегетативна нервова система регулює : діяльність внутрішніх органів
Вегетативна нервова система розподіляється на ... латеральну; співчуйну; напівспівчуйну; білатеральну; медіальну.
Вибіркова спрямованість людини на певну діяльність, яка спонукає нею займатись - це ...схильність,вибірковість
Види діяльності розрізняються за ознакою: забезпечення формування особистості людини ; забезпечення існування людини
Визначення рис особистості:типологічний підхід
Визначте співвідношення меланхолічного типу темпераменту з типом нервової системи : слабка нервова система
Визначте співвідношення типу темпераменту з типом нервової системи для холерика: сильна, неврівноважена нервова система
Визначте співвідношення типу темпераменту з типом нервової системи для сангвініка : сильна, врівноважена, рухлива нервова система
Визначте співвідношення флегматичного типу темпераменту з типом нервової системи : сильна, врівноважена, інертна нервова система.
Вимоги до тестових завдань:однакова важкість завлань, оптимальна кількість варіантів відповідей- 5-7
Висока самооцінка особистості має такі прояви ...позитив.самопоч.,стійкість до критики
Високоусвідомлена форма спрямованості на предмет, яка є тільки прагненням пізнати предмет - це ..інтерес.
Від стовбуру головного мозку відходять ; 12 пар черепномозкових нервів
Від якого латинського слова походить термін “стимул”Підштовхуюсь
Відзначте види уваги: мимовільна,довільна,післядов.
Відзначте два основні підходи до визначення інтелекту : це розумові здібності людини; це здатність людини до адаптації в різних життєвих ситуаціях; це інтегральна риса особистості як представника Хомо сапієнс; це здатність розв’язувати різні проблемні ситуації; це вміння орієнтуватися в змінних умовах.
Відмітьте види емоцій :афект,власн.емоц.,почуття ,настрій ,стрнс
Відмітьте прийоми активізації навчання:Німа пауза, гумор
Відповідальність особистості має такі компоненти: когнітивний; поведінковий; афективно-мотиваційний
Відчуття - це ...відображення властивостей предметів об’єктивного світу, які виникають у людини при їх безпосередній дії на органи чуттів
Відчуття, сприйняття, мислення, пам’ять, воля, емоції, увага належать до підструктури індивідуальної свідомості...ф-ції
Вкажіть засоби запобігання включення психологічних захистів:надання нової інформ.з комент.;спрямов.аргументац на іншу особу,опосер.аргумент.
Вкажіть ймовірне кількісне вираження ступеню значущості підсвідомих компонентів у регуляції діяльності: 80%
Вкажіть методи навчання:дискусія і мозк. атака
Вкажіть модифікації методу психологічного експерименту: лабор, природн
Вкажіть можливі види стимулів навчання:Збуджувальні, динам-ні, загрозливі
Вкажіть можливі відмітки:приз, молодець
Вкажіть можливі мотиви навчання:Отримання освіти
Вкажіть можливі оцінки:Зараховано, бали , 5
Вкажіть можливі результати реалізації цілі навчання “запам’ятати”:Уміти переказати
Вкажіть можливі результати реалізації цілі навчання “зрозуміти”:Вміти пояснити, довести
Вкажіть можливі результати реалізації цілі навчання “навчитись використовувати”:Вміти підсумовувати, приготувати, виміряти
Вкажіть можливі результати реалізації цілі навчання “навчитись створювати”:Вміти запропонувати, спланувати
Вкажіть можливі складові дидактичного тесту:завдання, прав. Відповіді, норми оцінок
Вкажіть можливі складові тестового завдання:Запит-ня, варіанти відповідей
Вкажіть найдоцільніший критерій класифікації методів навчання?За цілями навчанн
Вкажіть найсуттєвішу характеристику поняття “менеджер”:Особа, яка виконує роль керівника
Вкажіть основні види планування:стратегічне, програмне
Вкажіть основні ознаки інноваційної діяльності навчальних закладів?Мають за мету розвиток особистості, учень є об”єктом управління
Вкажіть основні фактори формулювання цілей:Джерела вин-ня, комп мен-ра, маштаб, час, параметри, конкрет-ть, вимірність
Вкажіть переваги тестового контролю:надійність, обгрунтованість
Вкажіть спільні ознаки менеджменту і навчального менеджменту:Наявність організації, поєднання функцій керівника і фахівців в одній особі
Вкажіть структурні елементи особистості за К.Г.Юнгом: «Я», «підсвідомість», «колективна підсвідомість»
Вкажіть характеристики свідомості: свідомість має декілька рівнів
Властивості особистості, її атрибути, риси та якості належать до підструктури індивідуальної свідомості...динаміка
Властивості, пов’язані з пам’яттю називаються ...мнемічні
Внутрішній потяг учня до навчання називається ...Бажання
Вольові властивості особистості –рішуч.напол.
Воно” в структурі особистості за психоаналізом пов’язане з ... ірраціональними психічними реакціями,принципами задоволення,неусвідомленими потягами
Вторинні емоції - це емоції, які розвивв в процесі соціалізації..
Г.Ю.Айзенк всіх людей поділяв на: екстравертів; інтровертів
Гіпертимний тип акцентуації характеризується : підвищеним фоном настрою; високою активністю; завищеною самооцінкою.
Глибина інтелекту як його характеристика проявляється в ... здатності усвідомлювати сутність предметів і явищ, розуміли при-чини їх виникнення, закономірності, розвитку
Гнучкість як характеристика інтелекту проявляється в ... здатності швидко переключатися з однієї ідеї на іншу, в тому числі і протилежну власній
Демонстративний тип акцентуації характеризується : прагненням до визнання його неповторності; витісненням із свідомості неприємних фактів; егоїстичністю; зверхнім ставленням до інших
Державний компонент базового навчального плану – це:перелік обов”язкових для вивчення навя. предметів
Дистимічний тип акцентуації характеризується : зниженим фоном настрою; фіксацією на сумних сторонах життя; загальмованістю
Діяльність - це феномен людського буття, який характеризується... активністю людини; доцільністю
До видів представлення оцінки в контролі належать:словесна, відмітка
До вищих професійних закладів освіти входять:інститути, академії, ун-ти
До відкритих видів тестових завдань відносяться:структуровані
До внутрішніх умов діяльності відносяться ... стан здоров’я суб’єкта діяльності; досвід суб'єкта діяльності; здібності суб’єкта діяльності
До динамічних стимулів навчання відносяться:Відповіда-ть, швидкість
До завершального етапу управління циклом навчальної діяльності належать функції:Оцінна, контрольна
До загрозливих стимулів навчання відносяться:Контроль, оцінк
До збуджувальних стимулів навчання відносяться:Інтерес, важливість
До інформаційних механізмів захисту відносяться: заперечення
До основних видів діяльності відносять: гру; навчання; працю; спілкування.
До основних видів діяльності відносять: гру; навчання; працю; спілкування.
До основних напрямків реформування освіти в Україні відносять:вдоскон. Иережі закладів освіти, вдоск. Структури підгот. фахівців
До підструктури індивідуальної свідомості “динаміка” належать: властивості особистості, риси особ, атрибути особ
До підструктури індивідуальної свідомості “рівні ясності” належать:натхнення, інсайт
До підструктури індивідуальної свідомості “функції” належать:увага, емоції, сприйняття.
До початкових професійних закладів освіти входять:, коледжі
До психологічних механізмів захисту відносяться:ідентифікація, сублімація, заміщення, проекція
До психологічної характеристики особистості можуть входити такі параметри:стан здоровя,часта місце народження , умови в сімї
До середніх професійних закладів освіти входять:училища, технікуми
До складу структурного компоненту змісту навчання “знання” входять такі компоненти:Навички, вміння
До стабілізаційних механізмів захисту відносяться: ідентифікація, заміщення
До яких результатів може привести завищення норм оцінювання?Відм. від роб., зниж. Акт., ледарство
До якого методу мотивації і стимулювання навчання відноситься прийом ”особисте зацікавлення”?Комунікативна атака
До якого типу закладів освіти належить “гімназія”?загальноосвітніх
До якої групи належить навчальний елемент “алгоритм”Способи дій
До якої групи належить навчальний елемент “афоризм”аксіоматика
До якої групи належить навчальний елемент “властивість”Узагальненні співвідношення
До якої групи належить навчальний елемент “теорія”Концептуальні узагальнення
До якої групи належить навчальний елемент “термін”Мова науки
Доведено, що за певним стабільним показником IQ люди розподіляються на певні групи у відповідності ... до закону нормального розподілу /крива гаус
Договір з аудиторією є реалізацією такого методу мотивації і стимулювання навчання:Метод делигування
Допитливість як характеристика інтелекту проявляється в ... потребі завжди знаходити найкращі рішення
Друга сигнальна система вищої нервової діяльності - це ... реакція на слова, які чує, промовляє чи бачить людина
Духовно-пізнавальна діяльність це ...теоретичні, прикладні та практичні дослідження
Експресивні засоби прояву емоцій - це...міміка, жести, поза, понтамімика
Екстернальність в сфері досягнень та невдач проявляється в тому, що: успіхи і досягнення залежать від допомоги батьків, впливових людей, керівництва, друзів; невдачі виникають через несприятливий збіг обставин
Екстернальність в сфері міжособистістних стосунків має такий прояв: людина вважає, що її стосунки залежать від активності партнерів; людина вважає, що друзів їй посилає доля чи випадок.
Екстернальність особистості в сімейних стосунках має такий прояв: людина вважає членів своєї сім’ї причиною тих стосунків, що склалися; причиною конфліктів в сім’ї є вчинки та дії членів сім’ї; члени сім’ї мають турбуватися про її добробут та благополуччя
Екстернальність особистості стосовно здоров’я та хвороб має такі прояви : людина вважає, що якщо маєш захворіти, то нікуди від цього не втечеш; одужання від хвороби залежить від зусиль лікарів та підтримки близьких; здоров’я і хвороба залежать від зірок, долі, випадку
Екстраверсія як психологічна властивість має такі характеристики:екстраверсія-інтроверсія;інтернальність-екстернальність;конформність.
Екстраверсія як психологічна властивість має такі характеристики: направленість психічних процесів на зовнішній світ; товариськість, контактність
Емоції - це... відображення особистої значимості та відношення людини до зовнішніх та внутрішніх життєвих ситуацій, подій, впливів
Емоційна експресія - це . зовніщній прояв емоцій стан людини..
Емоційний тип акцентуації характеризується: чутливістю і глибиною переживань; сензитивністю; хорошим розумінням міжособистістних стосунків
Етапи розробки дидактичного тесту:Модифікація, планування, перевірка,конструювання, оцінювання
Ефект контрасту” має такий прояв ...зміна ставл до чогось у напрям протилеж бажан
Ефект фасаду” це ...публічна самопрезент особистості
З класифікації характерів за основою ставлення до певних аспектів діяльності виділяють : ставлення до самого себе; ставлення до праці; ставлення до інших людей, колективу, суспільства; ставлення до речей
З точки зору психології, планування – це ...складна роз. Дія-сть в якій задіяні різні пізнав. Психю процеси
З.Фрейд порівнював стосунки між “Я” та “Воно” в структурі особистості з стосунками між... вершником і конем.
За допомогою яких методик досліджують особливості уваги?коректурна проба
За допомогою яких методик можна дослідити самооцінку особистості? Q-сорт ,Лірі, онка рівня домогань
За допомогою якої методики можна виміряти ситуативну та особистісну тривожність ?Спілбергер
За направленістю розрізняють такі види уваги :внутр, зовн
За терміном виконання розрізняють такі види планів:Тактичні, оперативні, довгострокові
За цілями розрізняють такі види планів:комплексні, спеціалізовані, загальні
Завдання діагностики в психологічних дослідженнях – це ... необх. Віднесення нового обєктудо того чи іншого класу
Завдання застосування кореляційних методів в психологічних дослідженнях – це ...зясув.взаємозвязку між змінними параметрами обєктів
Завдання інтерпретації в психологічних дослідженнях – це ... необх.отримання проблемно орієнтованого і лог.обгрунтов.висновку про особистість
Завдання оцінки особистості в психологічних дослідженнях – це ... співст.реальних псих.власт людини з еталонними
Завдання прогнозування в психологічних дослідженнях – це ... передбачення змін в обєкті на основі знання первісного значення його показників і певних закономірностей що відбув.
Завершіть речення: навички – це автоматизовані...Уміння
Загальна екстернальність локусу контролю характеризується тим, що: немає зв’язку між власними діями та значущими подіями життя; успіхи в житті - це результат везіння, удачі, щасливого збігу обставин; людина не може впливати на хід свого життя, все залежить від зовнішніх обставин
Загальна інтернальність локусу контролю характеризується тим, що... людина сама відповідає за своє життя; більшість важливих подій - це результат власних дій
Задатки - це ...це анатомо-фізіологічні особливості людини, які становлять основу її розвитку
Задатки встановлюють певні межі для розвитку здібностей, але ще не визначають успішної діяльності;задатки є багатозначними, в основі різних здібностей лежать одні й ті ж задатки
Задатки є генозумовленими, і це доводять такі факти : спільні розумові риси однояйцевих близнюків, які виховувались в різних сім’ях
Закриті відповіді можуть бути:дихотомічні, за вибором, на віднесення до групи, на упорядкування, об'єктивні
Засновник психоаналізу - ...Фрейд.
Засновник трансактного аналізу - Берн
Здатність людини до вибору дій, пов’язаних з подоланням зовнішніх та внутрішніх перешкод - це...воля
Здоров’я - це ...стан фізичного та психічного благополуччя
Зовнішні умови діяльності складаються з ... соціально-економічних умов; просторово-часових умов

2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП