ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Психологія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Психологія

1 2 3 4 5

Розрізняють такі форми мислення :осоціац. суджен. умовивід. роумін. поняття
Розрізняють такі форми мовлення :усне ,зов , письм, внутр
Рольова позиція “Батька” в теорії Е.Берна відповідає такому елементу структури особистості за З.Фрейдом: «супер-я»
Рольова позиція “Дитини” в теорії Е.Берна відповідає такому елементу структури особистості за З.Фрейдом: «воно»
Рольова позиція “Дорослого” в теорії Е.Берна відповідає такому елементу структури особистості за З.Фрейдом: «Я»
Рух думки від загального судження до судження, що виражає частковий випадок - це є...дедукція
Рух думки від одиничних суджень до узагальнення - це є ...індукція
Самосвідомість особистості - це ... знання людини про саму себе; знання про свої реальні та потенційні можливості
Свідома поведінка - це ... найвищий рівень психічного відображення дійсності та взаємодії людини з навколишнім світом
Сенс (смисл) діяльності визначається ... співвідношенням цілей і мотивів
Серед основних ознак розладу психічного здоров’я розрізняють : нечітке сприймання оточуючої дійсності; порушення орієнтації в часі і просторі; розлад особистості
Синтез як операція мислення - це ...уяв.поєдн.в єдине ціле окремих частин
Система поглядів, уявлень, понять про навколишній світ - це ...світогляд
Системно-структурний підхід до дослідження особистості полягає в розумінні особистості ... як цілісного утворення, яке включає в себе всю множину взаємопов’язаних характеристик і елементів
Складність поведінки тварин залежить від їх місця в еволюційній ієрархії. Які з цих стверджень є вірними ? у павуків найдосконалішою є інстинктивна поведінка; у собак найдосконалішими є навички; у мавп найдосконалішими є інтелектуальні дії
Слово “інтелект” в перекладі з латинської мови означає : розуміння
Слово “темперамент” в перекладі з латинської мови означає ... динамічні властивості
Слово “характер” в перекладі з грецької мови означає: відбиток
Соціальний тип діяльності проявляється... у взаємодії між людьми; в управлінні людьми; у навчанні людей
Соціально-психологічна група елементів діяльності має таку схему: ціль - мотив - спосіб - результат
Специфічна характеристика навчання на відміну від інших видів діяльності:Цілеспрямованість
Спинний мозок дає початок : 31 парі спинномозкових нервів
Спонукання до діяльності, яке усвідомлюється і переживається людиною як нестача чогось – це ...потреба
Сприйняття - це ... відображення у свідомості людини предметів як цілісних чуттєвих образів при їх безпосередній дії на органи чуттів
Сруктурні елементи особистості людини за Е.Берном: «дорослий», «батько», «дитина»
Стимулювання часом є реалізацією такого методу мотивації і стимулювання навчання:Метод долання перешкод
Стійкий (ригідний) тип акцентуації характеризується : підозрілістю; надмірною стійкості афекту; схильністю до формування понадцінних ідей
Стрес - це комплекс фізичних, біологічних та ментальних реакцій людини на різні екстремальні впливи
Структура особистості як система її властивостей характеризується :атрибутами , рисами, якостями
Структурні елементи особистості людини за З.Фрейдом: «Я», «воно»
Структурні елементи управління поведінкою людини за З.Фрейдом: передсвідомість, свідомість
Суб’єкт діяльності – це... індивід, який цілеспрямовано діє для задоволення своїх потреб
Сукупність усвідомлюваних людьми принципів, правил, норм поведінки - це ...мораль
Супер-Я” в структурі особистості за психоаналізом пов’язане з ... моральною цензурою, соціальними нормами і правилами поведінки.
Суспільна свідомість ...проявляється через мову, науку, філософію, мораль, мистецтво незалежно від розуму окремої людини
Суть підходу до визначення рис особистості полягає ... в тому, що існує певна кількість базисних рис і особистісні відмінності визначаються ступенем їх виразності
Суть типологічного підходу до вивчення особистості полягає ... в тому, що тип особистості - це цілісне утворення, яке не зводиться до комбінації окремих властивостей особистості
Темперамент - це ... біологічний фундамент особистості, який базується на властивос-тях нервової системи і пов’язаний з будовою тіла та обміном речовин в організмі
Теорію акцентуйованих рис особистості запропонував : К.Леонгард
Термін “активна діяльність”... є аналогічним такому як “масло маслене”
Термін “феномен” вживають в двох значеннях: явище, дане нам у досвіді; рідкісне, незвичне явище
Термін “цілеспрямована діяльність”... є аналогічним такому як “масло маслене”
Термін екстраверсія-інтроверсія ввів у науковий обіг ... Г.Айзенк
Термін психоаналізу, що позначає прагнення людини до отримання задоволення, позитивних переживань – це... лібідо
Типи діяльності розрізняються за ознакою: суспільних відносин; потреб та предметів
Типологічні риси особистості можна виявити за допомогою таких тестових методик : тесту ММРІ
Тривожність - це ...схильність людини до переживань, очікування неспр розв под
Тривожно-боязливий тип акцентуації характеризується: схильністю до переживань, страхів; високою вразливістю; почуттям власної неповноцінності
У психології та педагогіці для вимірювання можуть використовуватись такі шкали:кількісні,номінальні,порядкові
Узагальнений вираз психічних процесів в м’язових рухах - це...психомоторика
Узагальнення як операція мислення - це ...виділ.на основі порівн.головного
Укажіть види навчальних програм:робоча, авторські, типові
Укажіть особливості самосвідомості:виділення себе у світі, пізнання внутрішнього світу,переживання, ставлення до себе
Умови діяльності - це ...середовище та засоби реалізації діяльності
Умовні рефлекси - це.. поведінка, яку набувають в процесі научіння.
Усне мовлення буває таких видів : діалог монолог
успіхи в житті - це результат везіння, удачі, щасливого збігу обставин;людина не може впливати на хід свого життя, все залежить від зовнішніх обставин
Уявлення - це ...обр пред-ів без посер їх впливу
Фізіологічною основою відчуттів є ... нейрогуморальна діяльність організму; умовні рефлекси; діяльність кори головного мозку; рефлекторна діяльність аналізаторів; нейропсихічна регуляція
Форма спрямованості, при якій людина усвідомлює мету свого прагнення - це ...бажання
Форма спрямованості, яка втілюється в конкретному образі, до якого людина прагне чи хоче бути схожою - це ...ідеал
Форма спрямованості, яка поєднує мислення, волю та втілюється у вчинках людини - це ...переконання
Функції волі - це ...спрямов.,регулят.
Функції управління навчальною діяльністю, що забезпечують знання педагога про рівень підготовки, можливості та розвиток тих, хто навчається:Діагностична
Функції управління навчальною діяльністю, що забезпечують передбачення педагогом результатів своєї діяльності:Прогностична
Функціональна асиметрія головного мозку проявляється : в певній спеціалізації півкуль та способі організації та переробки інформації
Характерний прояв самосвідомості - рефлексія
Характерні ознаки психосоціальних властивостей:вимірність прояв
Хто безпосередньо відповідає за мотивування учнів до навчання?Викладач, учень
Хто є автором конституціональної типології, в якій виділяються такі типи - астенічний, пікнічній, атлетичний ?-Е.Кречмер
Хто є автором теорії “соматипів”, в якій розрізняють такі типи мезоморфний, ендоморфний, ектоморфний ?-У.Шелдон
Хто є автором теорії когнітивного дисонансу ?Фестінгер
Хто з названих вчених підтримував теорію дидактичного утилітаризму?Дьюї, Кершенштейнер
Хто з названих вчених підтримував теорію дидактичного формалізму?Песталоцці, Локк,Кант, Дістервег
Хто з названих вчених підтримував теорію енциклопедизму в організації змісту навчання?Каменський, Мільтон
Хто з перелічених вчених ввів до наукового обігу назви типів темпераменту ? Г.Айзенк
Хто з перелічених вчених встановив залежність типу темпераменту від типу нервової системи ? І.Павлов
Хто з цих вчених є автором еволюційної теорії емоцій ?Дарвін
Хто з цих вчених є автором інформаційної теорії емоцій ?Симонов
Хто з цих вчених є представником біхевіоризму ? Уотсон
Хто з цих вчених є представником гештальтпсихології ? ???
Хто з цих вчених є представником психоаналізу ?Фрейд
Художньо-творча діяльність - це... пізнання світу в художніх образах.
Художньо-творча діяльність - це... пізнання світу в художніх образах
Циклотимічний тип акцентуації характеризується : зміною фаз хорошого і поганого настрою
Ціль діяльності – це: системоутворюючий елемент в структурі діяльності; уявний образ майбутнього результату
Ціль діяльності, що описує результат без можливостей його оцінювання, коли умови його досягання варіюються, це ...Орєнтовна
Ціль діяльності, що описує результат у загальних поняттях, це ...Загальна
Ціль діяльності, що чітко описує результат і умови його досягання, і може бути перевіреною і оціненою, це ...Точна
Ціль планування – це ...створ. програми дій по досягнення баж. результату
Ціннісно-орієнтаційна діяльність – це... пізнання світу з позицій добра і зла
Чим вище по розвитку стоїть жива істота, тим ... складнішою є її поведінка
Чим вище по розвитку стоїть жива істота, тим ... складнішою є її поведінка
Чітке, зрозуміле повідомлення про необхідність засвоєння навчального матеріалу – це...Всутпна мотивація
Швидкість як характеристика інтелекту проявляється в ... здатності продукувати багато ідей та швидко вирішувати завдання
Широта як характеристика інтелекту проявляється в ... здатності бачити проблему широко у взаємозв’язку з іншими явищами
Шишкоподібна залоза головного мозку епифіз – це… “контролер” роботи всіх інших залоз.
Шкала щирості (правдивості) в тестових методиках застосовується з метою ... оцінки рівня відвертості у відповідях на запитання
Штучні прийоми по розвитку та вдосконаленню пам’яті називаються:мнемотехніка
Що відноситься до атрибутів свідомості?пізнання,відношення,пережевання
Що дозволяє усвідомити дію більшості процесів, які мають місце у внутрішньому світі людини? ???
Що дозволяють змінити психологічні захисти? ???
Що є основною структурною одиницею дидактичного тесту?Завд-ня
Що є предметом психології ?особливості поведінки тварин та людей
Що з наведених прикладів відповідає категорії “метод”?Організув. поїздку
Що з наведеного є методами навчання?Дискусія, пояснення і розповідь
Що з наведеного належить до основних принципів навчання?науковість,звязку теор.з практико,наочність,систематичності,послідовності
Що з наведеного не належить до основних принципів навчання?доільності взаємоповязаності,досяжності
Що може використовуватись у тестових завданнях:Запитання, ствердження, опис ситуації
Що називається знаннями?Цілл си-ма від-ей, накоп людством
Що належить до допоміжної навчальної інформації?Засоби емоц разрядки, приклади, ілюстр мат-л, розп про якусь подію
Що належить до зв’язуючих процесів управління спільною діяльністю?Прийняття рішень, комунікації
Що означає слово “перцептивний” ? чуттєвий; образний; тривожний; нервовий; відмінний
Що означає слово “сенсорний” ? чуттєвий
Що розуміють під “організацією навчальної діяльності”?Досяг-ня ціліст-ті
Що таке спрямованість особистості ?С-ть стійких мотивів...
Що таке спрямованість особистості ?сукупність стійких мотивющо орієнтують життєдіял.особ.
Я” у психоаналітичній концепції пов’язане з ...регудяцією стосунків між «супер-я» і «воно», свідомою регуляцією поведінки.
Яі з наведених властивостей є атрибутами ? Темперамент, стать, вік, здоров’я, статура
Як в педагогіці називається загальна теорія педагогіки, що вивчає проблеми навчання і освіти?дидактика
Як в педагогіці називається пануюча теорія, покладена в основу вирішення теоретичних і практичних проблем? ???
Як називається вид пам’яті, який використовується в процесі запам’ятовування, коли поставлена ціль щось запам’ятати? довільна
Як називається вид пам’яті, який виникає в процесі запам’ятовування, коли була відсутня ціль щось запам’ятати ? мимовільна
Як називається вид психологічного захисту, який зумовлює зміну системи цінностей з метою послаблення впливу чинника, що травмує? катарсис
Як називається відстрочене пригадування раніше сприйнятого матеріалу, який здавався забутим ?гіпернезія
Як називається галузь психології, яка вивчає психологічні проблеми навчання та виховання ?педагогічна психологія
Як називається книга для учнів, в якій систематизовано викладається якась частина навчального матеріалу?Навч. посібник
Як називається книга для учнів, в якій систематизовано викладаються основи певної навчальної дисципліни?Підручник
Як називається книга, в якій розкривається технологія того чи іншого навчального предмету чи його фрагменту?Навч. метод. посібник
Як називається нервова клітина ? нейрон
Як називається переорієнтація небажаних прагнень людини, реалізація яких викликає конфлікт з особистими і соціальними нормами, у прийняті і навіть заохочувальні суспільством форми творчої активності? сублімація
Як називається прагнення людини виключити із свідомості неприйнятний мотив або неприємну інформацію? витіснення
Як називається прагнення людини до блокування неприємної, небажаної інформації? придушення
Як називається прагнення людини до диференціації та наступної вибірковості щодо частини інформації, що надає власній поведінці вигляд контрольованої і такої, що не суперечить об’єктивним умовам? раціоналізація
Як називається прагнення людини запобігти новій інформації, що несумісна з уявленням, яке склалося?заперечення
Як називається приписування іншим людям того, в чому людина не хоче зізнатися сама собі, ототожнення оточуючих з собою, своїм внутрішнім світом? проєкція
Як називається психологічний захист, який реалізується перенесенням дії з недосяжного об’єкта на досяжний? заміщення.
Як називається символічне задоволення потягів, бажань, прагнень, реалізація яких у реальному житті наштовхується на морально-етичні або фізичні перешкоди? сновидіння
Як називається теорія, відповідно якій вищі психічні функції відносяться до конкретних мозкових структур ?теорія локалізації вищих псих.функ-ій
Як називається управління активністю учнів в навчанні?Активізація
Як називається усвідомлене перенесення на себе почуттів і якостей, які притаманні іншій людині, але недоступні, хоча і бажані для себе? ідентифікація
Як називається цілеспрямований і організований процес формування особистості?виховання
Як називають основні положення, що визначають зміст, організацію і методи навчального процесу? ???
Як поведе себе меланхолік у випадку, якщо спізниться на початок вистави в театрі і білетер не буде пускати його в партер? Сприйме ситуацію як чергову трагедію свого життя
Як поведе себе сангвінік у випадку, якщо спізниться на початок вистави у театрі і білетер не буде пускати його в партер? Швидко оцінить ситуацію і поспішить на найближчий ярус
Як поведе себе флегматик у випадку, якщо спізниться на початок вистави в театрі і білетер не буде пускати його до партеру ?зачекає в театральному буфеті до початку 2-го акту
Як поведе себе холерик у випадку, якщо спізниться на початок вистави в театрі і білетер не буде пускати його до партеру ?почне сперичатись з білетерромаж до крайніх заходів
Яка галузь психології вивчає закономірності поведінки та діяльності людей, обумовлені фактом їх включення в соціальні групи, а такої психологічні характеристики самих груп ?соц.псих.
Яка галузь психології вивчає психологічні механізми художньої творчості і особливості прояву особистості при створенні та сприйманні творів мистецтва ?мистецтва
Яка галузь психології вивчає психологічні явища, пов’язані з виробничими відносинами ?економ.псих.
Яка галузь психології досліджує психологічні розбіжності між чоловіками та жінками ?гендерна
Яка галузь психології являє собою теоретичні та експериментальні дослідження, які виявляють найбільш загальні психологічні закономірності, теоретичні принципи і методи психології, її основні поняття та категоріальний апарат ?загальна психологія
Яка дидактична теорія виражає ідею багатознання в змісті освіти?Енциклопедизм
Яка дидактична теорія змісту навчання виражає ідею: учити учня треба тільки тому, що актуально для його повсякденної діяльності?Дидактичний улітаризм
Яка дидактична теорія змісту навчання реалізує прислів’я “багатознання розуму не навчає”?Дидактичний формалізм
Яка з наведених якостей темпераменту є характеристикою енергетичного рівня ?реактивність,активність
Яка з наведених якостей темпераменту є характеристикою часових параметрів ?лабільність
Яка загальна риса характеризує всі види психологічного захисту?неусвідомленість
Яка форма поведінки проявляється в будівництві бобрами гребель? - навички
Яка форма поведінки проявляється в будівництві бобрами гребель? - навички
Яка форма поведінки проявляється в тому, що бджола будує досконалі стільники? - інстинкти
Яка функція змісту навчання вказує напрямок та способи доцільної діяльності?Орієнтовна
Яке визначення відповідає сутності поняття “метод”?Система дій та прйомів досягнення мети
Яке визначення поняття “зміст навчання” є найзагальнішим?Соц досвід, що заст уч в проц нав-ня
Яке визначення поняття “ціль” є найправильнішим?Це те, на що спрямована д-ть, Це ідеал. Уявл-ня про майб рез ді-ті
Яке запитання найбільше відповідає смислу категорії “ціль”?Що зробити
Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про відсутність зв’язку між змінними?0
Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність зворотного значущого зв’язку між змінними?-1 -0,6
1 2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП