ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Психологія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Психологія

1 2 3 4 5

Ієрархія видів і типів діяльностей особистості залежить... від вікових особливостей індивіду; від потреб людини; від “програми” життя людини; від провідної діяльності; такої ієрархії не існує
Інсайт, натхнення, ясна свідомість, неусідомлення, патологічні порушення, втрата свідомості належать до підструктури індивідуальної свідомості...рівні ясності
Інстинкти - це ... сукупність природжених компонентів поведінки і психіки
Інтернальність в сфері міжособистістних стосунків має такий прояв: людина вважає себе здатною контролювати свої формальні та неформальні стосунки;
Інтернальність особистості в сімейних стосунках має такий прояв: людина вважає, що сімейні стосунки залежать від неї самої; людина вважає, що може впливати на психологічний клімат в своїй сім’ї
Інтернальність особистості в сфері досягнень і невдач проявляється в тому, що ... людина вважає, що сама досягла своїх успіхів; людина сама повинна в своїх невдачах; невдачі та неуспіх - це результат недостатніх зусиль в досягненні мети
Інтернальність особистості стосовно здоров’я та хвороб має такі прояв : профілактика захворювань є важливою для підтримки здоров’я; одужання від хвороби залежить від тих заходів, які людина приймає для цього (режим, харчування)
Інтроверсія як психологічна властивість має такі характеристики: спрямованість психічних процесів у внутрішній світ; замкнутість, заглибленість в себе; відповідальність.
Існує така кількість та послідовність етапів складання тестових завдань:план-ня, констр-ня, перев-ка, модиф-я
Клітина, основна функція якої полягає в сприйнятті сигналів зовнішнього середовища називається ...рецептор
Ключовими поняттями у визначенні терміну діяльності є: Активність; мета; взаємодія; потреби
Коефіцієнт інтелекту - це ... відношення розумового віку до хронологічного віку; відношення хронологічного віку до розумового віку; певна кількість балів, набрана при тестуванні інтелекту; інтелектуальні здібності людини
Коефіцієнт інтелекту записується символом: IQ
Коефіцієнт кореляції змінюється у межах:[-1;1]
Коефіцієнт кореляції може відображати:відсутність,наявність звязку
Компонент індивідуальної свідомості, що виявляється у формі задоволення-незадоволення, напруження-розрядки, збудження-заспокоєння, це...переживання
Компонент індивідуальної свідомості, що виявляється у формі образів предметів і явищ, що відображаються, та думок про їх зв’язки , це - ...пізнання
Компоненти робочої програми навчального предмету:поточний контроль, опер. цілі
Конкретизація як операція мислення - це ...перех. від заг.до частк.
Концепція, запропонована Е.Берном – це ... ???
Концепція, запропонована З.Фрейдом, називається - ... ???
Критичність як характеристика інтелекту проявляється в ... оцінці предметів і явищ з бажанням піддати сумніву гіпотези, кон-цепції, явища
Локалізація контролю проявляється в таких якостях особистості :інтернальність, екстернальність.
Людей, в яких домінує ліва півкуля головного мозку, типологічно можна віднести до ... логічного типу мислення
Людей, в яких домінує права півкуля головного мозку, типологічне можна віднести до ... художнього типу мислення
Людина з екстернальним локусом контролю має такі характеристики: відповідальність за події свого життя приписує зовнішнім чинникам; бажання відкладати реалізацію своїх намірів на пізніше
Людина пізнає світ за допомогою ... п’яти органів чуттів
Людина як жива істота має дві найсуттєвіші складові : психіку; організм
Мавпа користується палицею, щоб дістати їжу, яка знаходиться за кліткою. Яка форма поведінки проявляється в цьому ? - проста форма розумової поведінки
Малодиференційоване невиразне прагнення, що спрямовується на якийсь предмет внаслідок слабко вираженої потреби - це ...потяг
Менталітет можна визначати як ... сформована система елементів духовного життя і світосприйняття,яка зумовлюя стереотипи поведінки, діяльності, способи різманітних соціальних спільностей(груп) та індивідів.
Мислення - це ...форма відображення реальності та підґрунтя свідомої та цілеспрямованої діяльності, направлені на опосередковане, абстрактне, узагальнене пізнання
Можна стверджувати, що будь-яка діяльність має навчальний компонент для її суб’єкта, так як в ній набувається певний досвід. Максимальний приріст досвіду забезпечує... творча діяльність
Можна твердити, що будь-яка діяльність має навчальний компонент для її суб’єкта, так як в ній набувається певний досвід. Мінімальний приріст досвіду відбувається в ... рутинній, монотонній діяльності
Мотив діяльності - це ... внутрішня спонукальна причина дій та вчинків людини
На етапі планування навчання може проектуватись:Забезп і реалізація осн. Пізнав. Дій учнів
На основі яких принципів реалізується викладання курсу “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” в КНЕУ? бінарності, технологічності, ступеневості змісту предметного пізнаня
На якому етапі навчання повинен відбуватись аналіз специфічних навчальних умов?Коректувальному
Навички - це ...дії, що ґрунтуються на умовних зв’язках і функціонують автоматично
Навички живих істот ... формуються шляхом проб та помилок
Навчальні плани закладів освіти реалізують такі види навчальних цілей:орієнтовні, загальні
Навчання – це цілеспрямований процес взаємодії Вчителів і Учнів, в результаті якого:Засвоюються знання, вміння, навички
Навчання і виховання, за Л.С.Виготським, є ефективнішими, якщо: ???
Надійність тестового завдання – це:ступінь стійкості результаті
Напрямок психології, який вивчає психіку з точки зору цілісних структур (образів, форм), первинних по відношенню до своїх компонентів - це ...гештальтпсихологія
Напрямок психології, який визнав предметом свого дослідження особистість як унікальну цілісну систему, в якої є можливості самоактуалізації - це ... ???
Напрямок психології, який за основу психічного вважає приховані ірраціональні утворення і в структурі особистості виділяє такі компоненти - Воно, Я, Над-я - називається ...Фрейдизм
Напрямок психології, який зводить психіку до різних форм поведінки, яка розуміється як сукупність реакцій організму на стимули зовні нього середовища (стимул-реакція) - це ...біхевіоризм
Невдачі та неуспіх - це результат недостатніх зусиль в досягненні мети
Неврівноважений (збудливий) тип акцентуації характеризується: підвищеною імпульсивністю; зниженим настроєм; конфліктністю
Низька самооцінка особистості має такі прояви...підвищ.тривож.,вразливість
Обсяг короткочасної пам’яті становить 7+/-2 і є обмеженим через:особ.сам.памяті
Оптимальна кількість завдань в дидактичному тесті:50-60
Оптимальна кількість тем навчального предмету:10-20
Оптимальний середній час відповіді на тестове завдання:Хвилина
Організаційна група елементів індивідуальної діяльності має такі елементи: суб’єкт, процес, умови, предмет, продукт
Організм людини - це ... сукупність тілесних (соматичних) біофізіологічних систем
Оригінальність як характеристика інтелекту проявляється в ... здатності продукувати нові ідеї, що відрізняються від загально-прийнятих
Основним документом, що визначає характер і особливості освітньої діяльності в конкретному навчальному закладі є ...Баз. навч. план
Основними властивостями пам’яті є ... обсяг; мобілізаційна готовність; точність; ремінісценція; ейдетизм
Основними властивостями сприймань є ... вибірковість; фігура і фон; апперцепція; константність; осмисленість та узагальненість.
Основними ознаками плану Трампа є те, що: ???
Основними прийомами управління увагою є ...викор.чинника новизни,період.підсум.,структ. інформ.
Основними фізіологічними механізмами сну є ...відсут.діял.та усвідом.активн,сноведіння
Основними функціями лівої півкулі головного мозку є ... оперування вербально-знаковою інформацією; читання і лічба
Основними функціями правої півкулі головного мозку є ... оперування образами; розрізнення музичних тонів та невербальних звуків; продукування сновидінь.
Основними характеристиками людини з інтернальною локалізацією контролю є такі : людина бере відповідальність за події свого життя на себе; все що відбувається в житті є результатом власних дій, діяльності; висока моральна нормативність
Основні види діяльності: Гра; спілкування; навчання; праця
Основні види мотивів навчання:Пізнавальні
Основні види рухових реакцій - це ...сенсор. реакц., сенсор. координ.
Основні відчуття людини - це ... дотик, нюх, слух, смак, зір
Основні критерії психічного здоров’я людини - це ... адаптованість щодо макро- та мікросередовища; адекватність суб’єктивних образів дійсності і характеру дій на зовнішні подразники; відповідний щодо віку рівень емоційно-вольової та когнітивної зрілості особистості; здатність самоуправляти поведінкою, свідомо планувати.
Основні прояви характеру - це... стійлі риси особистості, що формуються і проявляються в її діяльності і спілкуванні та зумовлюють типові для неї способи поведінки.
Основні складові підструктури особистості “Воно” за З.Фрейдом:Лібідо,танатос
Основні типи поведінки людини - це... інстинктивна; за навичками; свідома
Основні функції емоцій :інформ, експресивна
Основні функції свідомості:синтезує динамічну модель дійсності,визначає попередню мисленну будову дій,формує внутрішній план діяльності
Особистість - це ... людина як носій свідомості, дієздатний член суспільства, який усвідомлює свою роль і місце в ньому
Особистість за К.К.Платоновим складається з таких підструктур : спрямованість, відношення і моральні якості; знання, навички і вміння, тобто досвід; біологічно обумовлені властивості - темперамент, вікові властивості; біологічні властивості, як і формуються шляхом виховання та навчання - пам’ять, мислення, тощо
Оцінка може виражатись: у балах, за шкалами
Оцінка особистістю самої себе, своїх якостей, можливостей та місця серед інших людей - це ..самооцінка
Оцінка особистості за К.Платоновим передбачає опис таких підструктур:спрямованність,досвід,психічні процеси,темперамент
Пам'ять - це ... здатність людини фіксувати, зберігати та відтворювати інформацію, досвід
Патологічне відхилення особистості внаслідок дуже завищеної самооцінки - це ...параноя
Патологічне відхилення особистості внаслідок дуже заниженої самооцінки - це ...Психостонія
Патологічне відхилення особистості внаслідок дуже заниженої самооцінки - це ...психостен.
Педантичний тип акцентуації характеризується : вимогливістю до себе та оточуючих; інертністю психічних процесів; акуратністю
Первинні емоції - це ...вродж емоції
Перевагами індивідуальної форми навчання є:інд. Контроль, інд. Темп, врахування особливостей розвитку кожного
Періодичне повторення однієї і тієї ж думки є реалізацією такого методу мотивації і стимулювання навчання:Сугестія
Перша сигнальна система нервової діяльності – це... реакція на подразнення органів чуттів
Під формою організації навчання слід розуміти:зовн. Зовн. Сторону навч. процесу
Підструктури свідомості – це...динаміка,ф-ції,рівні ясності, атрибути
Пізнання, переживання та відношення належать до підструктури індивідуальної свідомості...атрибути
Поняття локусу контролю введено в психологію : Д.Роттером
Порівняння як операція мислення - це ...встанов.схожості або відмін.
Поста форма розумової поведінки - це ...здатність відображати складні зв’язки та відношення між предметами та їх властивостями
Предмет діяльності – це... все, на що спрямовуються дії
Предметна діяльність - це взаємодія людини з природою, матеріальними цінностями
При високому рівні свідомості та інтелектуальної зрілості учнів доречно використовувати такі методи мотивації і стимулювання навчання, як:?Метод делигування, долання перешкод
Прийом “бумерангу” є реалізацією такого методу мотивації і стимулювання навчання:Доведення та переконання
Прийомами комунікативної атаки як методу мотивації і стимулювання навчання є:Ефективна цитата, незвичайна дія, цікаве запитання
Принцип бінарності щодо вивчення дисципліни "Психологія діяльності та навчальний менеджмент" означає: що отримані знання є базою для майбутньої професійної діяльності як економіста так і викладача економіки
Принцип мінімізації негативної аферентації забезпечує: задоволення потреб
Пристосування вовків до місцевості на полюванні - в полі вони йдуть навперейми своїй жертві, а в лісі - нападають із засідки, свідчить про таку форму поведінки: - навички
Про що свідчить співвідношення реактивності та активності як характеристик темпераменту ?більший вплив на людину випадкових чинників чи довгострокових цілей,про зворотну залежність між ними,що людей можна поділити на високо- танизькореактивних
Про який вид емоцій йде мова в цьому визначенні : “стійкий емоційний стан, який проявляється у формі фону, в якому реалізуються всі інші психічні процеси” ?настрій,
Про який вид емоцій йде мова в цьому визначенні : “неспецифічна реакція організму у відповідь на неспецифічну або напружену ситуацію (втома, холод, біль)” ? стрес
Про який вид емоцій йде мова в цьому визначенні : “стійкі емоційні стани, які мають чітко означений предметний характер і відображують ставлення як до конкретних подій та людей, так і до уявних”? почуття
Про який вид емоцій йде мова в цьому визначенні : “тривалі реакції, що виникають внаслідок подій, що сталися, або внаслідок пригадування про подію або її передбачення”?власні еммоц.
Про який вид емоцій йде мова в цьому визначенні: “дуже сильна емоційна реакція, яка повністю захоплює людину, підкоряє її думі рухи”?афект
Про яку характеристику уваги йде мова : “вольовий переніс уваги з одного об’єкту на інший” ?перекл
Про яку характеристику уваги йде мова : “довгочасне зосередження уваги на об'єкті” ?стійкість
Про яку характеристику уваги йде мова : “кількість предметів, які можуть бути одночасно охоплені увагою” ?обсяг
Про яку характеристику уваги йде мова : “можливість утримувати в сфері уваги одночасно декілька об’єктів” ?розпод
Про яку характеристику уваги йде мова: “ступінь зосередженості свідомості на певному об'єкті” ?концентр
Продукт діяльності - це ... те, що отримано в результаті дій над предметом діяльності
Проста форма розумової поведінки - це ...здатність відображати складні зв’язки та відношення між предметами та їх властивостями
Процес діяльності - це ... сукупність дій, що спрямовуються на досягнення мети чи зміну стану предмета діяльності
Процес реалізації основних функцій та зв’язуючих процесів управління освітою в конкретному закладі у відповідності із цілями суспільства щодо свого майбутнього – це:Освітній менеджмент
Процес реалізації основних функцій управління з відповідними комунікаціями, що забезпечує ефективне, результативне та якісно-предметне навчання в певній освітньо-віковій групі конкретного закладу освіти – це ...Навчальний менеджмент
Процес співчуття, включення в емоційний стан іншої людини, здатність розуміти її переживання – це ...емпатія
Процесуальне в психіці ...це все те, що забезпечує суб’єктивне переживання, ставлення і здійснює перехід фізіологічного відображення до психічного
Психіка - це властивість нервової системи, завдяки якій ... здійснюється зв’язок з зовнішнім світом; координується робота організму; організм діє у відповідь на подразнення сигналів (рефлекс)
Психіка - це... функція центральної нервової системи; вища форма відображення об’єктивної реальності у суб’єктивних образах, відчуттях, думках.
Психіка людини проявляється в таких психічних явищах : психічні процеси; психічні стани; психічні властивості
Психічний процес відображення навколишнього світу за допомогою словесних знаків - це ...мовлення, символізм
Психічний результат діяльності - це ... новоутворення в структурі психічних властивостей особистості, в її досвіді
Психічні властивості - це ... сталі душевні якості, що утворюються в процесі життєдіяльності людини і характеризують її індивідуально-психологічні особливості
Психічні процеси - це ... короткочасні процеси отримання, переробки та обміну інформації
Психічні стани - це ... порівняно тривалі душевні переживання які впливають на життєдіяльність людини
Психічні якості особистості, що відповідають рівню підсвідомого у регуляції діяльності , це - ... атрибути структури особистості, риси особистості, якості особистості.
Психічні якості особистості, що пов’язані безпосередньо зі свідомістю у регуляції діяльності, це - ... атрибути свідомості.
Психологічні засоби суб’єкта діяльності - це ... загальна підготовленість суб’єкта до діяльності, що визначається особистим досвідом суб’єкта в певній сфері діяльності
Психологічні засоби суб’єкта діяльності - це ... загальна підготовленість суб’єкта до діяльності, що визначається особистим досвідом суб’єкта в певній сфері діяльності
Психосоматика – це ... вплив психічного стану на стан внутрішніх органів
Реалізація якого принципу навчання потребує організації безпосереднього спостереження явища, що вивчається?Наочніфсть
Результат діяльності характеризується : продуктом; психічним результатом
Результатом психологічного обстеження особистості студента може бути:прогноз успішності його навчання
Рефлекс - це ... опосередкована нервовою системою закономірна відповідна реакція організму на подразник
Рефлексія – це - ...імітація своєї поведінки.
Реформування освіти передбачає:структ. Перебудова, підв. Ефект. Дія-сті
Риси особистості - це ... стійкі властивості; особливості, які мають трансситуативний, інваріантний прояв; властивості, які можуть вимірюватися за допомогою тестів.
Риси особистості - це психосоціальна підструктура
Рівень домагань характеризується :ідеалом,(ціллю)
Розрізняють такі види навчальних програм:типова, робоча
Розрізняють такі види пам’яті : словесно-логічну; феноменальну; наочно-образну; генетичну; емоційну
Розрізняють такі види рефлексів : Умовні, безумовні
Розрізняють такі види тривожності : ситуативний, особист
Розрізняють такі типи поведінки живої істоти : інстинкти; навички; прості форми розумної поведінки; свідома поведінка
Розрізняють такі три основні групи властивостей особистості : Атрибути, риси, якості
Розрізняють такі умови діяльності : зовнішні; внутрішні
1 2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП