ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7

69. Облік створення та використання забезпечення виплат відпусток працівникам.
Законодавством України установлено такі види відпусток: 1) щорічні відпустки: — основна відпустка; — додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; — додаткова відпустка за особливий характер праці; — інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням; 3) творча відпустка; 4) соціальні відпустки: — відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами; — відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; — додаткова відпустка працівникам, які мають дітей; 5) відпустки без збереження заробітної плати. Для оплати відпусток необхідні значні кошти тому для забезпечення рівномірного включення таких витрат до собівартості продукції створюється забезпечення. Забезпечення створюється виходячи не лише з сум витрат на зарплату, а й і сум витрат на внески на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування. Методику створення забезпечення можна подати так: місячна сума забезпечення дорівнюватиме добутку фактично нарах зарплати у поточному місяці та норми, згідно з якою визнач сума нарахувань забезпечення, яка в свою чергу дорівнюватиме відношенню річної планової суми на оплату відпусток та загального планового фонду оплати праці. Створення забезпечення слід здійснювати щомісячно. Для обліку забезпечення виплат відпусток призначений субрахунок 471 «Забезпечення виплат відпусток». Розрахунок відпускних проводиться за формулою: Відп =[ЗП/(365(366)-С)]*Дн, де Відп – сума оплати за час відпустки; ЗП – сума зарплати за 12 міс або за відправ час; 365(366) – к-кість календ днів за 12 міс у звич і високос році відпов; С – к-кість святкових і нероб днів (10 днів); Дн – к-кість календ днів відпустки.

70. Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням (із Пенсійним фондом України).
Серед розрахунків з Пенсійним фондом України можна виділити такі: 1) під-ва, установи та орг.-ї будь-якої форми власності, виду діяльн та господарювання нараховують 33,2% від суми фактичних витрат на оплату праці; 2) для під-в, установ, орг.-й, де працюють інваліди, внески визначаються окремр за ставкою 4% від суми фактичних витрат на оплату праці; 3) фізичні особи - підприємницької діяльності,які обрали особливий спосіб оподаткування та члени їх сімей сплачують страхові внески у розмірі 33,2% від суми доходу отриманого від відповідної діяльності; 4) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності,які обрали особливий спосіб оподаткування та члени їх сімей сплачують страхові внески у фіксованому розмірі відповідно до законодавства України. Відповідно до Закону №400 збір утрим з доходів фіз. осіб, що працюють за контрактом та цивільно-правовим договором: 0,5% з частини доходу, що не перевищ прожитковий мінімум, 2% частини доходу більше прожиткового мінімуму, 1% - 5% від об’єкта обкладання на місяць утрим з сукупного заробітку деяких категорій платників. Перерахунок страхових внесків до Пенсійного фонду здійснюється одночасно ії одержанням зарплати. Облік відображається на субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» пасивного рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням». К: сума нарахувань та утримань; Д: перерахування до Пенсійного фонду та використання.

71. Облік відрахувань за соціальним страхуванням.
За чинним законодавством передбачено ведення таких видів державного соціального страхування: пенсійне; медичне; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і затратами, зумовленими народженням та похованням; страхування на випадок безробіття; страхування від нещасного випадку на вир-ві та про захворювання, які спричинили втрату працездатності; інші види страхування, передбачені законами України. Облік розрахунків з органами страхування підприємства ведуть на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", який має такі субрахунки: 651 "За пенсійним забезпеченням"; 652 "За соціальним страхуванням"; 653 "За страхуванням на випадок безробіття"; 654 "За індивідуальним страхуванням"; 655 "За страхуванням майна"; 656 «За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань». За кредитом рахунку 65 відображаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом – погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на під-ві. Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, за страхувальниками та окремими договорами страхування.

72. Витрати діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація.
Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Критерії визнання активом: 1) існує ймовірність зменшення активів або збільшення зобов’язань; 2) за умови достовірної оцінки. Критерії визнання витратами: — витрати відображають у бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань; — витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені; — витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого їх здійснено; — витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображають у витратах того звітного періоду, в якому їх було здійснено; — якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.
Класифікація: 1) витрати: прямі і непрямі; 2)витрати за видами діяльності: звичайної та надзвичайної діяльності; 3) витрати за економічними елементами: матеріальні, на оплату праці, на соц. Заходи, на амортизацію, інші; 4) витрати за напрямами діяльності: на основне вир-во, на обслуг вир-во, на загально вир заходи, на адм. заходи, на збут, інші; 5) витрати, які залежать від обсягу діяльності: постійні, змінні.

73. Класифікація операційних витрат.
Операційна діяльність – основна діяльність під-ва, тобто діяльність, яка пов’язана з виробництвом, реалізацією прод. або товарів, послуг, що є визначальною метою створ. під-ва та забезпечує основну частину доходу. Витрати операційної діяльності поділяються на – 1) виробнича собівартість (23); 2) собівартість реалізації (90); 3) загальновиробничі витрати (91); 4) адміністративні витрати (92); 5) витрати на збут (93); 6) інші витрати операційної діяльності (94). 1) Виробнича собівартість – виражена в гр формі сукупність витрат на вор-во продукціїї або надання послуг, що складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат (соц заходи, амортизація), інших загальновиробничих витрат. Для обліку – активний витратний рахунок 23 «Виробництво». Д: прямі витрати на виготовлення продукції, втрати від браку, загальновир витрати; К: списання факт собіварт продукції. 2) Собівартість реалізації – вартість, за якою продукція або послуги будуть реалізовані. Для обліку – активний витратний рахунок 90 «Собівартість реалізації». Д: СВ вигот прод, нерозп загвир витрати, понаднормові втрати; К: списання на фінансовий результат. 3) Загальновиробничі витрати - витрати по обслугов-ню вир-ва та упр-нню роботою цехів та інш. підрозділів осн. та допоміжн. вир-ва. Для обліку – ативний витратний рахунок 91 «Загальновиробничі витрати». Д: сума витрат; К: списання на собівартість виготовленої або реалізованої продукції. 4) Адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління під-вом. Для обліку – активний витратний рахунок 92 «Адміністративні витрати». Д: сума визнаних витрат (запаси, зарплата, амортизація); К: списання на фінансовий результат. 5) Витрати на збут - включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). Для обліку – активний витратний рахунок 93 «Витрати на збут». Д: сума визнаних витрат (запаси, зарплата, амортизація); К: списання на фінансовий результат. 6) Інші витрати операційної діяльності – включають в себе втрати від знецінення запасів, нестачі й втрати від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки та інші. Для обліку – активний витратний рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності». Д: сума визнаних витрат (запаси, зарплата, амортизація); К: списання на фінансовий результат.

74. Склад загальновиробничих витрат, їх облік і розподіл.
Загальновиробничі витрати - витрати по обслугов-ню вир-ва та упр-нню роботою цехів та інш. підрозділів осн. та допоміжн. вир-ва. Склад: 1)витрати на управління вир-вом (оплата праці апарату упр-ня цехами, витрати на соц. програми і мед. обслуг-ння апарату упр-ня), 2)амортиз.осн. засобів заг.-вир. призначення., 3)витрати на утримання (експл-цію ремонт, страхув. тощо) необоротних активів, 4)витрати на удосконалення технології та орган-ції вир-ва, 5)витрати на отоплення, освітлення, тощо вир. приміщень, 6)витрати на обслугов-ня вир. процесу(оплата загал.-вир-го персонала; відрах-ня на соц. заходи, мед. страх-ня роб-в управл-ня вир-ом); 7) витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навкол. середовища; 8) інші витрати. Синтетичний облік відображається на активному витратному рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Д: сума витрат; К: списання на собівартість виготовленої або реалізованої продукції. Аналітичний облік ведеться по кожному цеху окремо. Загальновиробничі витрати поділяють на: змінні (витрати на обслуг вир-ва, які залежать від обсягу вир-ва) та постійні (витрати на обслуг вир-ва, які не залежать від обсягу вир-ва). Змінні витрати повністю включаються до вир собіварт і відображ: Д23_К91. До складу вир собіварт входять тільки ті потійні витрати, фактична сума яких буде меншою або рівною встановленому нормативу – це розподілені загальновир витрати, що відображ: Д23_К91.

75. Склад адміністративних витрат та їх облік.
До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: -загальні корпоративні витрати; -витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; -витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання; -винагороди за професійні послуги; -витрати на зв'язок; -амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання; -витрати на врегулювання спорів у судових органах; -податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі; -плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; -інші витрати загальногосподарського призначення. Для обліку – активний витратний рахунок 92 «Адміністративні витрати». Д: сума визнаних витрат (запаси, зарплата, амортизація); К: списання на фінансовий результат.

76. Облік витрат на збут. Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): -витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції; -витрати на ремонт тари; -оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; -витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); -витрати на передпродажну підготовку товарів; -витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; -витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг ; -витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки; -витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; -витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства; -витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства; -інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. Для обліку – активний витратний рахунок 93 «Витрати на збут». Д: сума визнаних витрат (запаси, зарплата, амортизація); К: списання на фінансовий результат.

77. Облік інших витрат діяльності.
До інших витрат діяльності належать фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, надзвичайні витрати, інші витрати. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати. Для обліку – активний витратний рахунок 95 «Фінансові витрати». Д: сума визнаних витрат; К: списання на фінансовий результат. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. Для обліку - Активний витратний рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі». Д: сума визнаних витрат; К: списання на фінансовий результат. Надзвичайні витрати — втрати і витрати, пов'язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства. і не очікується, що вони повторюватимуться періодично чи в кожному звітному періоді. Для обліку – активний витратний рахунок 99 «Надзвичайні витрати». Д: сума визнаних витрат; К: списання на фінансовий результат. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать: -собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій); -собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів); -собівартість реалізованих майнових комплексів; -втрати від неопераційних курсових різниць; -сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; -витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо); -залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів; -інші витрати звичайної діяльності. Для обліку - активний витратний рахунок 97 «Інші витрати». Д: сума визнаних витрат; К: списання на фінансовий результат.

78. Економічний зміст реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг).
Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад. Для синтетичного обліку готової продукції призначено активний рахунок № 26 "Готова продукція" та 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва». На дебеті цих рахунків відображається надходження готової продукції власного виробництва на склад за фактичною виробничою собівартістю; на кредиті - відпуск готової продукції за фактичною виробничою собівартістю. Залишок є тільки дебетовим і показує фактичну виробничу собівартість готової продукції на кінець звітного періоду. Реалізація продукції - одержання грошей від покупців за відпущену продукціюю. При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, – первісна вартісна (по дебету рахунку 901 “Собівартість реалізації готової продукції”), та оцінка, що визначаються за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції”). Собівартість реалізованої готової продукції складається з: виробн. собіварт продукції; нерозп постійні загир витрати; понаднормативні вир витрати. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається записом: Дебет рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції (рах. № 20 "Виробничі запаси", 90 “Собівартість реалізації” та ін.).Кредит рахунка 26 "Готова продукція".

79. Документальне оформлення та облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад. Реалізація продукції - одержання грошей від покупців за відпущену продукцію. Для синтетичного обліку - активний рахунок № 26 «Готова продукція» та 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва». Д: надходження готової продукції власного виробництва на склад за фактичною виробничою собівартістю; К: відпуск готової продукції за фактичною виробничою собівартістю. Залишок є тільки дебетовим і показує фактичну виробничу собівартість готової продукції на кінець звітного періоду. Аналітичний облік відвантаження і реалізації продукції, а також розрахунків з покупцями і замовниками підприємства ведуть у відомості № 16 відвантаження, відпуску і реалізації продукції. Під-ва реалізують свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод). Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20), яка є підставою для списання готової продукції підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території підприємства-постачальника. За потреби (при значній кількості назв, видів готової продукції, що відпускається) накладна за формою № 20 складається як обов'язковий додаток до товарно-транспортної накладної. Для проведення розрахунків з покупцем постачальник виписує рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи, що підтверджують факт передачі (відпуску) матеріальних цінностей і їх оплату з зазначенням суми ПДВ.
81. Доходи діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація.
Доходи – збільшення активів або зменшення зобов'язань, що зумовлює зростання власного капіталу за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників під-ва до статутного капіталу. Критерії визнання активом: 1) існує ймовірність зменшення активів або збільшення зобов’язань; 2) за умови достовірної оцінки. Не визнаються доходом: -Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; -Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; -Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); -Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); -Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; -Надходження, що належать іншим особам; -Надходження від первинного розміщення цінних паперів. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); б) інші операційні доходи; в) фінансові доходи; г) інші доходи; д) надзвичайні доходи. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: -покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); -підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); -сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; -є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
82. Облік доходів від основної діяльності.
Основна (операційна) діяльність – діяльність, пов’язана з виробництвом або реалізацією продукції, що є основною метою створення підприємства та забезпечує основну частку його доходу. Доходи від основної діяльності поділяються на доходи (виручку) від реалізації та інші доходи операційної діяльності. Доходи (виручка) від реалізації – включає дохід від реалізації без вирахування наданих знижок і непрямих податків. Для обліку – пасивний рахунок 70 «Доходи від реалізації». К: сума визнаних доходів; Д: списання на фінансовий результат, сума наданих знижок, сума непрямих податків. Інші доходи операційної діяльності – включає в себе дохід від реалізації іноземної валюти; дохід від реалізації оборотних активів та основних засобів; дохід від операційної оренди. Для обліку – пасивний рахунок 71 «Інший операційний дохід». К: сума визнаних доходів; Д: списання на фінансовий результат, сума непрямих податків.
83. Облік доходів від інвестиційної діяльності та фінансових операцій.
Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. До доходів від фінансових операцій можна віднести отримання дивідендів, відсотків та інших фінансових доходів. Для обліку – пасивний рахунок 73 «Інші фінансові доходи». К: сума визнаних доходів; Д: списання на фінансовий результат. Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. До доходів від інвестиційної діяльності можна віднести: дохід від інвестицій в асоційовані під-ва; дохід від спільної діяльності; дохід від інвестицій в дочірні під-ва. Для обліку – пасивний рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі». К: сума визнаних доходів; Д: списання на фінансовий результат.
84. Облік фінансових результатів.
Фінансовий результат — прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства. Для обліку фін результатів призначений активно-пасивний рахунок 79 «Фінансові результати». Д: витрати; податок на прибуток; К: доходи. Фінансові результати визначаються за звичайної та надзвичайної діяльності. В кінці місяця залежно від того, що переважає доходи чи витрати, 79 рахунок закривається на один з субрахунків 44 рахунку: на 441 «Нерозподілений прибуток» або на 442 «Непокриті збитки». СХЕМА: (90,92-99)442[Д79] та [К79]441 (70-75).
85. Звітність, її суть та значення.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої Інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових кошт/в підприємства за звітний період. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Фін звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів у: — придбанні, продажу цінних паперів і володінні ними; — участі в капіталі підприємства; — оцінці якості управління; — оцінці здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; — забезпеченості зобов'язань підприємства; — визначенні суми дивідендів, які належить розподілити; — регулюванні діяльності підприємства; — інших рішеннях. Фінансова звітність має задовольняти потреби користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їхніх конкретних інформаційних потреб. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності за умови відповідності таким критеріям:— існує вірогідність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних із цією статтею; — оцінка статті може бути достовірно визначена. Фінансова звітність складається з Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до звітів. До фінансової звітності включають показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства. Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Звіт про власний капітал — звіт, що відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства у звітному періоді. Звіт про рух грошових коштів — звіт, що відображає надходження й витрату грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. Примітки до фінансових звітів — сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.

86. Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.
Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових кошт/в підприємства за звітний період. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів у: — придбанні, продажу цінних паперів і володінні ними; — участі в капіталі підприємства; — оцінці якості управління; — оцінці здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; — забезпеченості зобов'язань підприємства; — визначенні суми дивідендів, які належить розподілити; — регулюванні діяльності підприємства; — інших рішеннях. Фінансова звітність має задовольняти потреби користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їхніх конкретних інформаційних потреб. Фінансова звітність складається з Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до звітів. Для того щоб звітність була дійовим засобом управління і контролю, вона повинна відповідати всім вимогам, що ставляться до обліку; достовірно відображати ресурси підприємства, їх використання і фінансові результати діяльності. Показники звітності повинні бути об'єктивними, обґрунтовані перевіреними даними поточного обліку і підтверджені відповідними документами. Своєчасність складання і подання звітності - невід'ємна умова її корисності. Сама достовірна інформація втрачає своє значення, якщо вона надана користувачам несвоєчасно. Тому звітність повинна складатися і подаватися відповідним органам в строки, встановлені нормативними актами, які забезпечують ефективне її використання для управління і контролю. Вимога повноти звітності означає повне висвітлення всіх напрямів діяльності підприємства. Проте звітність має містити тільки корисну інформацію, без зайвої деталізації. Зайва деталізація ускладнює складання звітності й аналіз її показників, використання в управлінні. Тому державним і громадським органам забороняється вимагати, а підпорядкованим господарствам подавати звітність за незатвердженими формами. Звітність має бути простою, зрозумілою і загальнодоступною для всіх заінтересованих користувачів інформації. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Вимоги до фінансової звітності" встановлені такі вимоги до її якості: - дохідливість.; - достовірність; - порівнянність; - доречність.

87. Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.
Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових кошт/в підприємства за звітний період. Фінансова звітність складається з Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до звітів.Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. З метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю, статті активу балансу згруповано у три розділи, пасиву – у п’ять розділів. Статті активу: I – «Необоротні активи», II «Оборотні активи», III «Витрати майбутніх періодів». Статті пасиву: І "Власний капітал", II "Забезпечення наступних витрат і платежів", III "Довгострокові зобов'язання", IV "Поточні зобов'язання", V "Доходи майбутніх періодів». Звіт про власний капітал — звіт, що відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Метою є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу під-ва протягом звітного періоду. Статті: "Залишок на початок року"; "Залишок на кінець року"; "Зміна облікової політики"; "Виправлення помилок"; "Скоригований залишок"; "Переоцінка активів" та ін. Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства у звітному періоді. Метою є надання користувачам повної і правдивої інф про доходи, витрати, прибутки (збитки) від діяльності під-ва. З цією метою Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат (виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох розділів: І "Фінансові результати", II "Елементи операційних витрат", III "Розрахунки показників прибутковості акцій». Звіт про рух грошових коштів — звіт, що відображає надходження й витрату грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. Метою є надання користувачам фін звітності повної і достовірної інф про зміни, що відбулися у грошових коштах під-ва та їх еквівалентах. Цей звіт доповнює Баланс і Звіт про фінансові результати та містить інф про зміни в одному з важливих показників балансу - грошових коштах та їх еквівалентах, що відбулися між датами балансу, а також показує вплив діяльності підприємства за звітний період на грошові потоки під-ва. Розділи: І. Рух у результаті операційної діяльності та ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності. Примітки до фінансових звітів — сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.

Список питань

1.Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.
2.Види господарського обліку.
3.Вимірники, що застосовуються в обліку.
4. Функції та завдання бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до обліку.
5.Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти.
6.Господарські засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за функціональною роллю в процесі відтворення капіталу.
7.Джерела господарських засобів (капітал, зобов'язання) як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за призначенням.
8.Метод бухгалтерського обліку і його складові частини.
9.Баланс як складова частина методу бухгалтерського обліку.
10.Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій.
11.Поняття про рахунки, їх будова та призначення.
12.Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо.
13.Подвійний запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, його суть, обґрунтування та контрольне значення.
14.Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.
15.Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
16.Класифікація документів.
17.Способи виявлення і виправлення помилок у бухгалтерському обліку.
18.Інвентаризація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
19.Основи організації бухгалтерського обліку.
20.Поняття про форми бухгалтерського обліку.
21.Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.
22.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація та оцінка.
23.Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.
24.Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.
25.Документальне оформлення та облік переміщення та вибуття основних засобів.
26.Облік амортизації (зносу) основних засобів.
27.Документальне оформлення і облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів.
28.Облік інших необоротних активів.
29.Облік нематеріальних активів.
30.Інвентаризація основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.
31.Визнання запасів, завдання обліку запасів.
32.Первинна оцінка виробничих запасів у бухгалтерському обліку.
33.Організація складського господарства і складського обліку.
34.Методи обліку запасів та їх застосування в сучасних умовах.
35.Документальне оформлення та облік надходження, переміщення та вибуття запасів.
36.Документальне оформлення переміщення та вибуття (використання) готової продукції.
37.Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.
38.Інвентаризація запасів та відображення в обліку її результатів.
39.Облік наявності і руху грошових коштів у касі та контроль за дотриманням касової дисципліни.
40.Рахунки в банку, порядок їх відкриття. Особливості обліку наявності й руху коштів на поточних та інших рахунках в банку.
41.Дебіторська заборгованість, критерії визнання та класифікація.
42.Облік розрахунків з покупцями і замовниками.
43.Облік розрахунків з іншими дебіторами.
44.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.
45.Облік резерву сумнівних боргів.
46.Фінансові інвестиції, критерії їх визначення, види та оцінка.
47.Облік фінансових інвестицій.
48.Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.
49.Поняття й призначення статутного капіталу.
50.Облік формування статутного капіталу при створенні підприємства. Умови змін статутного капіталу та порядок їх відображення в обліку. Аналітичний облік статутного капіталу.
51.Облік неоплаченого капіталу.
52.Облік вилученого капіталу.
53.Особливості обліку додаткового капіталу.
54.Облік резервного капіталу.
55.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих) збитків.
56. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.
57.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
58.Облік довгострокових зобов’язань.
59. Облік поточних зобов’язань.
60.Облік кредитів банку.
61.Облік доходів майбутніх періодів.
62.Економічний зміст заробітної плати. Завдання обліку праці та розрахунків по її оплаті.
63.Класифікація та облік персоналу підприємства.
64.Види, форми і системи оплати праці. Фонд оплати праці, його структура.
65.Документальне оформлення та облік використання робочого часу.
66.Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства.
67.Види утримань із заробітної плати та їх облік.
68. Порядок складання розрахунково-платіжної відомості.
69.Облік створення та використання забезпечення виплат відпусток працівникам.
70.Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням (із Пенсійним фондом України).
71.Облік відрахувань за соціальним страхуванням.
72.Витрати діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація..
73.Класифікація операційних витрат.
74.Склад загальновиробничих витрат, їх облік і розподіл.
75.Склад адміністративних витрат та їх облік.
76.Облік витрат на збут.
77. Облік інших витрат діяльності.
78.Економічний зміст реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг). 79.Документальне оформлення та облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
81.Доходи діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація..
82.Облік доходів від основної діяльності.
83.Облік доходів від інвестиційної діяльності та фінансових операцій.
84.Облік фінансових результатів.
85.Звітність, її суть та значення.
86.Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.
87.Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.

1 2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП