ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7

44.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.
Підзвітні особи – це працівники під-ва, які одержали грошовий аванс для оплати витрат, доручених під-вом. Розрахунки з підзвітними особами виникають при оплаті дрібних витрат, що не можуть бути оплачені через банк і витрат на відрядження. Підзвітні особи повинні подати звіти про використання коштів, наданих на відрядження або звіт разом з документами, що підтверджують витрачання коштів до бухгалтерії (чеків, квитанцій, накладних). Звіт після перевірки передається на затвердження директору, після чого в авансовому звіті записуються відповідні проведення, підсумки яких відображаються в бух.реєстрах.Для узагальнення інформації про розрахунки з підзвітними особами передбачено субрахунок 372. За Дебетом – сума готівки, отриманої під звіт, за Кредитом – списання заб-ті підзвітних осіб у результаті надання авансових звітів, повернення готівки в касу або утримання неповернутих підзвітних сум із заробітної плати боржників. Сальдо може бути дебетовим – у складі оборотних активів; кредитове – у складі зобов'язань балансу під-ва.

45.Облік резерву сумнівних боргів.
На рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборг-тю, щодо якої є ризик неповернення. Величина резерву визначається як сума добутків поточної дебіторської заб-сті та коефіцієнта сумнівності, що встановлюється підприємством для кожної групи, виходячи з фактичної безнадійної дебіторської заб-сті за попередні звітні періоди. За Кредитом 38 – створення резерву у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за Дебетом – списання сумнівної забор-ті в кореспонденції з рахунками обліку д.з. або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів. Розрахована сума резерву сумнівних боргів записується на відповідну статтю балансу і одночасно на статтю «Інші операційні витрати» звіту про фінансові результати. Резерв с.б. створюється на під-ві наприкінці звітного періоду. Аналітичний облік ведеться у розрізі боржників або за строками непогашення д.з.

46.Фінансові інвестиції, критерії їх визначення, види та оцінка.
Фінансові інвестиції – це активи, що утр-ся під-вом з метою збільшення прибутку у вигляді відсотків або дивідендів або зростання вартості капіталу та інших вигод. Визначаються як активи, що утримуються з метою: одержання доходів у вигляді дивідендів, відсотків; набуття вигідних відносин з іншими під-вами; отримання майбутніх вигід від зростання вартості здійснених інвестицій. Класифікація: Залежно від строків: 1.поточні – які легко реалізуються та призначені для утримання протягом не більше 12 міс; 2. довгострокові – які не можуть бути визначені поточними. Залежно від видів придбаних цінних паперів: 1.пайові – надають право власності; 2.боргові – не надають права власності. За формою власності: приватні, іноземні, спільні. За територією вкладення: внутрішні та зовнішні. Залежно від способу придбання: пряма та портфельна. За метою обліку: 1.придбанні для перепродажу; 2.для утримання до їх погашення; 3.спільні, асоційовані, дочірні під-ва для набуття суттєвого впливу. Оцінка: 1.на час надходження (за первісною вартістю= іст.факт.СВ придбання або справедливою вартості придбання); 2.на дату балансу (для перепродажу – справедлива вартість; для до погашення – амортизація СВ; до СК інших під-в – методом участі в капіталі); 3.при вибутті (методи: ідентифікації СВ, метод ФІФО та середньозваженої СВ).

47.Облік фінансових інвестицій.
Фінансові інвестиції – це активи, що утр-ся під-вом з метою збільшення прибутку у вигляді відсотків або дивідендів або зростання вартості капіталу та інших вигод. За метою обліку фінансові інвестиції поділяються: 1.придбанні для перепродажу; 2.для утримання до їх погашення; 3.спільні, асоційовані, дочірні під-ва для набуття суттєвого впливу. Облік ФІ придбаних для перепродажу. Призначений рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції». За Дебетом – сума придбання та сума дооцінки, за Кредитом – реалізація та уцінка. Аналітичний облік ведеться за видами ФІ із забезпеченням можливості отримання інф-ї про І як на території країни, так і за межами. Операції з реалізації належать до іншої звичайної діяльності. Тобто сума дооцінки відобр. у складі доходів рах.74; сума уцінки рах.97; сума нарахованих відсотків відноситься до фін.доходів рах.73. Облік ФІ придбаних для утримання до погашення. Призначений рахунок 14. За Дебетом – сума придбаних, сума нарахованої амортизації дисконту. За Кредитом – сума реалізації, сума нарахованої амортизації премії. Всі операції належать до фінансової діяльності. Дооцінка(дисконт) – рах73(добре для під-ва), уцінка(премія) – рах95(погано для під-ва).Облік ФІ спільні, дочірні, асоційовані під-ва. Призначений рахунок 14. Всі операції – інвестиційна діяльність.Сума нарахованих доходів у частці прибутка – рах72, сума втрат від інвестицій – рах96.

48.Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.
Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкту інвестування. Згідно з П(С)БО 12 «ФІ» за методом участі в капіталі оцінюються такі ФІ: в асоційовані під-ва; у дочірні під-ва; у спільні під-ва зі створенням юридичної особи. Для обліку використовуються такі рахунки: рах 141 (для узагальнення інф-ї про наявність та рух довгострокових інвестицій у цінні папери або СК під-в.; рах 42 «ДК» (інф-я про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок збільшення інвестованим під-м свого ДК); рах 72 «Дохід від участі в капіталі» (інф-я про доходи); рах 96 «Втрати від участі в капіталі» (облік втрат)

49.Поняття й призначення статутного капіталу.
Статутний капітал – це зареєстрована вартість акцій або розмір статутного капіталу зафіксованого в документах. За П(С)БО 2 «Баланс» - СК – це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підп-ва. Умови та мінімальний розмір СК визначаються згідно із ЗУ «Про господарські товариства». СК є основним елементом власного капіталу, який значною мірою характеризує розміри та фінансовий стан підп-ва. Для обліку СК призначений пасивний основний рахунок 40. За Кредитом відображається збільшення СК, за Дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо повинно відповідати розмірам СК, який зафіксовано в установчих документах. Синтетичний облік СК ведуть за такими формами власності: державна, кооперативна, акціонерна, приватна тощо. Аналітичний облік СК ведеться стосовно кожного засновника (учасника): акціонера, пайовика під-ва.

50.Облік формування статутного капіталу при створенні підприємства. Умови змін статутного капіталу та порядок їх відображення в обліку. Аналітичний облік статутного капіталу.
СК – це зареєстрована вартість акцій або розмір СК зафіксованого в документах. Для обліку СК призначений пасивний основний рахунок 40. За Кредитом відображається збільшення СК, за Дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо повинно відповідати розмірам СК, який зафіксовано в установчих документах. Записи по рахунку 40 виконуються тільки у разі збільшення або зменшення СК, які здійснюються в установленому порядку, та після внесення відповідних змін в установчі документи під-ва. При відображенні операцій з формування та змін у складі СК в БО одночасно з використанням рахунку 40 застосовуються такі активні, регулюючі контрарні рахунки: 45»Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал», які коригують показники СК. Зміни СК можуть здійснюватися в установленому порядку та після внесення відповідних змін в установчі документи під-ва з обов’язковою перереєстрацією в Державному реєстрі господарських одиниць. Аналітичний облік СК ведеться стосовно кожного засновника (учасника): акціонера, пайовика під-ва.

51.Облік неоплаченого капіталу.
Неоплачений капітал – це заборгованість засновників за внесками до СК. Для узагальнення інформації про зміни у складі НК під-ва використовується активний контр пасивний рахунок 46. За Дебетом відображається заборгованість учасників за внесками до СК, а також номінальна вартість розміщених неоплачених акцій. За Кредитом – погашення заборгованості за внесками до СК і номінальна вартість сплачених акцій. Сальдо рахунку відображає заборгованість учасників за внесками до СК, а також номінальну вартість розміщених неоплачених акцій на кінець звітного періоду. Після здійснення усіх внесків сальдо не залишається і рахунок закривається. Аналітичний облік НК ведеться за видами розміщених неоплачених акцій і кожним засновником (учасником) під-ва.

52.Облік вилученого капіталу.
Вилучений капітал – це С/В викуплених акцій та часток під-ва. Для обліку використовується активний контр пасивний рахунок 45. На цьому рахунку ведеться облік ВК, у разі викупу власних акцій у акціонерів з метою перепродажу, анулювання(зменшення СК) тощо. За Дебетом – фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за Кредитом – вартість анульованих або перепроданих акцій (часток). Аналітичний облік ВК ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

53.Особливості обліку додаткового капіталу.
Додатковий капітал складається з емісійного доходу (дохід отриманий від розміщення акцій) та додаткового капіталу (1.інші внески засновників крім акціонерів, що збільшують СК у разі якщо рішення про збільшення СК не приймаються; 2.дооцінка активів; 3.безоплатно отримані активи; 4.інший додатковий капітал). Для обліку ДК призначений пасивний основний рахунок 42. За Кредитом – збільшення ДК, за Дебетом – його зменшення. Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми до оцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих під-вом від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

54.Облік резервного капіталу.
Резервний капітал – це сума резервів створених підприємством відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. РК створюється з метою усунення в майбутньому можливих тимчасових фінансових труднощів та забезпечення товариства нормальними умовами для господарювання.Розмір РК встановлюється засновницькими документами, але не менше 25% від Статутного капіталу. Для обліку РК використовується пасивний основний рахунок 43. За Кредитом відображається створення резервів, за дебетом – їх використання. Сальдо рахунку кредитове і відображає залишок резервів на кінець звітного періоду. РК можна використовувати з метою покриття можливих в майбутньому непередбачених збитків: для покриття балансового збитку, для нарахування дивідендів за привілейованими акціями, на інші цілі (для збільшення СК).

55.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих) збитків.
Фінансовими результатами діяльності є нерозподілений прибуток чи непокриті збитки. Облік НПНЗ поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку ведеться на активно-пасивному рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)». За Кредитом – збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за Дебетом – збитки та використання прибутку. Субрахунки: 441 – НП(призначений для обліку наявності та руху НП на якому наростаючим підсумком протягом року накопичується інф-я про прибуток; пасивний); 442 –ПЗ(їх списання здійснюють за рахунок НП, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо; активний); 443 – Прибуток використаний у звітному періоді (відображається розподіл прибутку між власниками, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку; активний)

56. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.
Зобов’язання – це заборгованість, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення екон.вигод. Критерії визнання: в майбутньому очікується зменшення екон.вигод; можливість достовірної оцінки. Класифікація: 1.довгострокові – які не підлягають погашенню протягом операційного циклу або протягом 12 міс з дати балансу (довг. кредити банку, довг. векселя видані, довг. облігації емітовані тощо); 2.поточні – очікується протягом 12 міс (коротк.пункт1; розрахунки з бюджетом за податками, розрахунки за страхування та соц.фонди, розр. з оплати праці, розр. з учасниками, інші); 3.забезпечення - зобов’язання з невизначеним строком або сумою погашення (заб.відпусток, на гарантійний ремонт, на реструктуризацію, на додаткове пенсійне забезп.)
Оцінка: довгострокові – за теперішньою вартістю; поточні – за сумою погашення; забезпечення є витратами.

57.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Облік ведеться на рахунку 63 за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги. За Кредитом відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників тов-мат цінності, прийняті роботи, послуги, за Дебетом – її погашення, списання тощо. Рахунок 63 має 3 субрахунки: 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», 633 «Розрахунки з учасниками ПФГ». Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

58.Облік довгострокових зобов’язань.
Зобов’язання – це заборгованість, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення екон.вигод. Довгострокові заб-я – які не підлягають погашенню протягом операційного циклу або протягом 12 міс з дати балансу (довг. кредити банку, довг. векселя видані, довг. облігації емітовані тощо).Облік довг.кредитів банку. Банківський кредит – це надання банком грошових коштів у позику в тимчасове користування на визначених умовах. Об’єктами довг. БК можуть бути капітальні витрати під-ва на: реконструкцію, модернізацію основних фондів; нове будівництво; купівлю техніки, транспору; створення під-ва. Облік розрахунків за довг. позиками банків та іншими залученими позиковими коштами ведеться на рахунку 50 «Довгострокові позики». За Кредитом – суми одержаних довг.позик, за Дебетом – погашення заб-ті за ними та переведення до поточної заб-ті за довг.позиками. Аналітичний облік ведеться за позикодавцями в розрізі кожного кредиту окремо та строками погашення. Облік забов. за довг.векселями виданими. Під-во може поставляти продукцію, виконувати роботи та надавати послуги в кредит зі сплатою покупцями відсотків за користування цим кредитом. Для оформлення таких угод під-во застосовує векселі. Для обліку призначений рахунок 51 «Довг.векселі видані». За Кредитом – видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, роботи, за Дебетом – погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем. Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем. Облік зобов. за довг.облігаціями. Облігація – це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка. Облік ведеться на рахунку 52 «Довг.забов за облігаціями». Аналітичний облік ведеться за видами і термінами погашення. Облік інших довг.забов. Призначені рахунок 53 «Довг.забов. з оренди». За Кредитом – нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об’єкти оренди, за Дебетом – її погашення, переведення до корот.забов., списання тощо. Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об’єктом орендованих необоротних активів. Рахунок 55 «Інші довг.зобов.». За Кредитом – збільшення довг.забов., за Дебетом – їх погашення, переведення до коротк., списання тощо.

1 2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП