ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7

16.Класифікація документів.
Бух.документ - це письм свідоцтво, що: підтверджує факт здійснення госп.операції; надають право на здійснення; встан матер відп-сть Класифікація док-тів: 1. за ступенем узаг-ня госп.операцій: а) первинні (вперше виконують реєстрацію госп операції в момент її здійснення або одразу після здійснення: акти прийняття і вибуття осн засобів, накладні, квитанції) б)зведені (скл на підставі певинних: звіти, розрахунково- платіжні відомості); 2. за способом використання: а) разові (викор лише для одноразового оформлення і від обр-ня операції: прибуткові й видаткові касові ордери, вимоги на одержання мат цінностей зі складу) б) нагромаджувальні (викор для багато раз оформлення і реєстрації операцій за певний час: лімітно-забірні картки на відпуск матеріалів на вир-ро); 3. за місцем складання: а)вн (скл на даному підп-ві для вн корист-ня) б) зовн (скл на інших підп-в:виписки банку, рахунки постач); 4. за призначенням6 а) розпорядчі (містять розпор-ня щодо здійсн госп операції: накази, розпор-ня, доручення) б) виконавчі або підтверджувальні (підтвер факти виконання операцій: прибуткові й видаткові ордери, рахунки- фактури, акти про виконані роботи) в)бух-го оформ-ня (охоплюють розпорядчі та групувальні відомості, довідки, розрахунки) г)комбіновані ( поєднують функ-ї попередніх) ; 5.за хар-ром операцій: а) грош (ними оформлюються опреції з грош коштами: платіжні доручення, касові ордери, банківські чеки) б)матер (оформл рух мат цінностей:прибуткові ордери, лімітні картки) в) розрахункові ( оформл розрах операції між підп-вами фіз. ос: рахунки-фактури, платіжні вимоги); 6.за кіл-стю відображених об’єктів: а) однопозиційні ( відобр 1 об’єкт обліку) б) багатопоз ( кілька) 7. за технікою складання та опрацювання а) заповнювані вручну б) вигот за доп обчисл техніки..

17.Способи виявлення і виправлення помилок у бухгалтерському обліку.
Для забезп достовірності бух док та записи перевіряються: виявл та усув помилки. Способи виявлення: 1. Пунктирування ( перевірка записів шляхом порівняння даних у первинних документах із записами в БО і проставлення біля перевірених записів позначок •,√ 2. повторний підрахунок підсумків 3. Повторне таксування (переведення натур і труд вимірників у грошові: ціна × кількість). Способи виправлення помилок (залежно від часу виявлення помилки): а) до виведення підсумків та складання проводок - 1. коректурний (коли помилка виникла в одному первинному док та її виправлення не впливає на бух записи; неправ текст або цифри закресл і надписуються правильні); б) після виведення підсумків та складання проводок: викор два методи: 2.Сторнування, «Червоне сторно», спосіб від’ємних чисел (викор, якщо проводка була невірно складена або сума ща рахунками була більша, ніж вона мала місце в дійсності; сума або проводка ліквідується шляхом її запису або червоним сторно, або з «-», або рамочкою) 3.додаткових записів ( проводок) (якщо помилка була виявлена на суму, меншу, ніж мала сума в дійсності; викор додаткове проведення на вірну суму, або на суму різниці).

18.Інвентаризація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
Інвентаризація – це метод. прийом БО сутність якого полягає у виявленні та відображенні в обліку госп. засобів та джерел форм-ня, які не знайшли відображення в БО.Мета:забезп достовірність даних БО; Об’єкт:майно, фін.зобов'язання; Дата:на 1 жовтня перед скла-ням річної звітності; Результати:відсутність розбіжностей; надлишки;нестача. Проводиться за місцем знаходження об’єктів або нотаріально відповідальної особи, за наказом керівника постійно діючою комісією, що скл з голови і членів( фахівців), за присутності мат відповідальної особи, яка на бланку інвен-го опису засвідчує, що всі цінності оприбутковані. Обов’язкові випадки проведенні інвентаризації: 1.перед скла-ням річної звітності; 2.при зміні матер.відп.особи; 3.при зміні керівника; 4.при встановлені фактів крадіжок,зловживань,форс-мажорні обставини; 5.при ліквідації; 6.за розпорядженням органів; 7.при передачі в оренду; 8.при приват-ї. Етапи інвентаризації: 1.фор-ня комісії; 2.вст-ня факт. залишків майна та зобов'язань; 3.звірка наявних цінностей за даними БО; 4.відобр. розбіжностей в інвент. описі; 5.передача опису для прийняття рішень керівнику за результатами інв.-ції: відсутність, надлишки, нестача. Завдання інв-ції: 1. виявлення факт наявності осн засобів, мат цінностей, бланків сув звітності, гр. коштів 2. виявлення мат цінностей, що не викор-ся 3. визн дотримання умов зберігання мат цінностей і гр. коштів, правил утримання та експл-ї мат цінностей 4. перевірка реальної вартості мат цінностей, що є в обліку на балансі, сум деб і кред заб. Види:1. за повнотою охоплення: повна, часткова 2.за характером: планова, позапланова.

19.Основи організації бухгалтерського обліку.
Орг-я БО –сук засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування системи. Основні складові орг-ї БО: 1. орг-я технології облікового процесу 2. Орг-я роботи працівників- обліковців 3. Орг-я забезпечення БО 4. Орг-я розвитку БО. Основні напрямки орг-ї: 1.орг-ія облікових номенклатур;2.орг-ія вибору носіїв інф-ї; 3.орг-я фіксування інформації на відповідних носіях; 4.орг-я руху носіїв облікової інф-ї; 5.орг-я роботи апарату бухгалтерії; 6.орг-я забезпечення облікового процесу; 7.орг-я розвитку БО. Предмет орг-ії БО є бух облік, що розглядається як обліковий процес (первинний, поточний, підсумковий) та як вид відповідної людської дія-сті, праця виконавців облікових функцій (колект, індив).Об’єкти орг-ї БО а) за етапами облікового процесу і його напрямами: 1.облікові номенклатури; 2.носії облікової інф-ї; 3.рух носіїв облікової інф-ї; 4.інформ забезп облікового процесу; 5. технічне забезп облікового процесу. б)як виду діяльності в колект та інд планах: 1.структура апарату бух служби; 2.кількість працівників облікового підрозділу орг.-ї; 3.система зв’язків між відділами бухг служби, працівниками; 4.функціональні обов’язки працівників бухслужби на чолі з її керівником; 5.нормативи часу на виконання окремих облік. операцій; 6.ергономічне забезп праці обліковців; 7.соц забезп; 8.мотиваційне забезп дія-ті обліковців; 9.організаційно-правове забезп обліку. Принципи орг.-ї: основні (безперервності, пропорційності, прямо точності, ритмічності) та інші (цілісності, всебічності, субординації, динамічності, випереджувального відображення, системотвірних відносин, адаптивності, паралелізму, паралельності, спеціалізації та кооперування. Методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, проектний, графічний.

20.Поняття про форми бухгалтерського обліку.
Форма БО – це сук облікових регістрів, які викор-ся в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку із застосуванням принципу подвійного запису. Основні форми: 1.Меморіально-ордерна форма – передбачає скл-ня проведень на кожний первинний документ окремою довідкою в меморіальних ордерах.2.Журнал- головна – спрощений варіант мем-орд., ща застос на невеликих за обсягом діяльності підп-вах, орг.-ях, план рах яких передбачає незначну кількість рахунків синтет обліку. 3.Журнальна форма – передбачає вик-ня журналів, тобто регістрів системат запису, призначених для відобр кредитових оборотів.4.Проста форма – заст.-ся малими під-ми, які здійснюють протягом місяця не більше 100 операцій, не мають вир-ва продукції пов’язаних з великими мат витратами. 5.Комп’ютерна форма – інтеграція всіх видів обліку на основі застосування єдиних машинних носіїв для фіксації здійснення операції. Форму ведення БО визначають: поєднання хроном і системат обліку, форми зв’язку між обліковими регістрами, спосіб і техніка облікових записів.

21.Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.
Облікова реєстрація – це стадія документообігу, яка полягає в постійному, безупинному реєструванні госп. операцій за даними первинного обліку в облікових реєстрах. Обліковий реєстр – 1. це носії обл.-ї інф-ї у вигляді таблиць, призначена для від обр документально оформлених госп операцій у системі рахунків, нагромадження та зберігання облікової інф-ції. 2. носії спеціального формату у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів, машинограм для нагромадження, групування, узагальнення інф-ції з первинних документів, що прийняті до обліку. Класифікація: 1. за зовн виглядом (книги, картки, окремі аркуші) 2. За характером записів ( хронол обліку, систем обліку, комбіновані) 3. За ступенем узагальнення (синтет обліку, аналіт обліку, комбіновані) 4. За будовою ( двосторонні, односторонні, багатогранні, шахові). Етапи обл.-ї реєс-ї: 1.прийняття бух.док-тів від осіб які їх склали; 2.групування бух.док-в; 3.таксування – розцінка або визначення вартості; 4.контирування – скла-ня бух.проводок; 5.узагальнення для складання оборотних балансів та звіт-ей; 6.передача до тимчасового архіву. Особливе значення регістрів полягає в їх оперативній та контрольній функціях , характеристиці руху об'єктів обліку.

22.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація та оцінка.
Основні засоби – мат активи, які утримуються підп.-вом для викор у вир-ві, надання послуг, постачання товарів, здання в оренду, для здійснення адм. та соц.-культ функцій, очік строк корисн викор-ня яких > 1 року або опер цикл, якщо він >за рік. П(С)БО 7 «Основні засоби». Критерії визнання: 1. Отрим в май бек вигд від викор активу 2. Достовірне визнач вартості об’єкта. Класифікація 1: 1. Основні засоби ( інцест нерухомість, рахунки 10 субрах) 2. Інші не обор мат активи ( субрах 11 рах) 3. Незакінчені капіт інвестиції ( 15). Клас-я 2: 1. За хар-м участі у процесі вир-ва ( виробничі – поділ на активні та пасивні за функціями; невир) 2. За галузевою належ-стю ( промислові, с/г, трансп, інші) 3.За викор ( працюючі, на реконструкції, у запасі, на консервації) 4. За належністю ( власні, орендовані) 5. За видами ( зем ділянки; капіт витрати на поліпш земель; будинки, споруди, передавальні пристрої; машини та облад; інструменти, прилади, інвентар; багаторічні насадження; робоча і продуктивна худоба; інші осн засоби). П(С)БО 31. Способи оцінки ОЗ: 1. Первісна вартість ( визнач на час надходження ОЗ; ПВ= іст факт С/В виготовлення, придбання= справедлива вартість). ОЗ визнаються кваліфікаційними, якщо виготовл більше з міс. Тоді витрати на їз ств ↑ на суму %, нарах за кредитом. 2.Переоцінена ( вартість ОЗ після їх переоцінки) 3. Справедлива ( ринкова вартість ОЗ, що визнач спеціалізм підп.-ми) 4. Вартість, що амортизується =первісна – ліквідаційна. 5. Ліквідаційна ( сума коштів або вартість інших активів, яку підп.-во очікує отримати від їх реал-ї або лікв-ї після закінчення строку їх корисного викор-ня за вирах витрат, пов’язаних з їх ліквід-єю да реал-єю; визнач при надходженні). 6.Залишкова= Первісна – Накопичена амортизація.

23.Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.
Для синтетичний облік ОЗ призначені рахунки 10, 11 (Дт: надходження; витрати на поліпшення об’єкта, що приводять до ↑ ек вигод від його викор-ня; сіма дооцінки вартості об’єкта Кт: вибуття внаслідок продажу, безоплат. Передавання, невідповідності критеріям визнання активом; вибуття внаслідок часткової ліквідації об’єтка; сума уцінки). 10 призначений для обліку й узагальнення інф-ї про наявність і рух як власних ОЗ, так і одержаних за умов фін лізингу, а також орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу ОЗ. Рах 10 ведеться за субрахунками… 11 призначений для обліку інших необор мат активів, які не входять до складу об'єктів, які відображаються на рахунку 10. Облік здійсн за Перв вар, що може бути ↑ у разі амортизації, добудови, переоцінки, у рахі яких очік ↑ ек вигод від викор об’єкта. 15 (Дт: витрати на придбання або вигот-ня ОЗ Кт: оприбуткування на баланс придбаних або виготовлених об’єктів). П, контракт 13 призначений для узагальнення інф-ї про нараховану ам-ю та індексацію зносу не обор мат активів і немат активів, що підлягають амор-ї. Дт сума списаної ам-ї Кт сума нарах ам-ї та дооцінки Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо. «Акт приймання – передачі (вн переміщення) ОЗ» - первинний док для зарахування до складу ОЗ окремих об’єктів та облік введення їх в експл-ю; вн переміщення об’єктів; вилучення зі складу ОЗ у разі передавання іншому підп-ву. Цей док потім передається бухгалтерії, на основі якого скл «Інвентарна картка обліку ОЗ», на якій відобр інф-ція про рух ОЗ і записуються основні якісні та кількісні хар-ки ОЗ (назву підпр-ва, місце знаходження, рах, субрах, код аналіт обліку, перв вартість, норму аморт відрахувань, рік випуску, суму зносу, дату введення в експлуатацію, номер техпаспорту тощо). «Опис інвентарних карток обліку ОЗ» признач для реєстрації та контролю збереження інвент карток обліку ОЗ. Нарис что в тетради.

24.Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.
Напрямки надходження: 1. Капітальні інвестиції ( придбання за плату, виготовлення власними силами, будівництво) а) підрядний спосіб ( роботи викон спец організ-ми на договірній основі; облік витрат по виготовленню здійсн підп- підрядник; підп.- замовник здійснює лише розрахунки за виконані роботи) б) господарський спосіб ( роботи викон власними силами підр-ва; облік витрат на ств ОЗ здійсн підп.-во) 2. Внески засновників до стат капіталу ( Перв вартість=справедлива вар) 3. Безоплатне надходження ( справедлива вар-сть). Приймання об’єкта на підп-ві здійсн постійно діючою інвентар комісією, що на основі «Акту приймання – передачі (вн переміщення) ОЗ» - первинний док для зарахування до складу ОЗ окремих об’єктів та облік введення їх в експл-ю; вн переміщення об’єктів; вилучення зі складу ОЗ у разі передавання іншому підп-ву. Цей док потім передається бухгалтерії, на основі якого скл «Інвентарна картка обліку ОЗ», на якій відобр інф-ція про рух ОЗ. «Опис інвентарних карток обліку ОЗ» признач для реєстрації та контролю збереження інвент карток обліку ОЗ. Розрахунки для обліку ОЗ: 10, 11 (Дт: надходження; витрати на поліпшення об’єкта, що приводять до ↑ ек вигод від його викор-ня; сіма дооцінки вартості об’єкта Кт: вибуття внаслідок продажу, безоплат. Передавання, невідповідності критеріям визнання активом; вибуття внаслідок часткової ліквідації об’єтка; сума уцінки). Облік здійсн за Перв вар, що може бути ↑ у разі амортизації, добудови, переоцінки, у разі яких очік ↑ ек вигод від викор об’єкта. 15 (Дт: витрати на придбання або вигот-ня ОЗ Кт: оприбуткування на баланс придбаних або виготовлених об’єктів). Нарис что в тетради.

25.Документальне оформлення та облік переміщення та вибуття основних засобів.
Переміщення ОЗ усередині підприємства (організації): з цеху в цех, із відділу в цех і навпаки – здійсн за доп «Акт приймання – передачі (вн переміщення) ОЗ» - первинний док для зарахування до складу ОЗ окремих об’єктів та облік введення їх в експл-ю; вн переміщення об’єктів. Цей док потім передається бухгалтерії, на основі якого скл «Інвентарна картка обліку ОЗ», на якій відобр інф-ція про рух ОЗ і записуються основні якісні та кількісні хар-ки ОЗ. «Опис інвентарних карток обліку ОЗ» признач для реєстрації та контролю збереження інвент карток обліку ОЗ. [У разі вн переміщення частини ОЗ, що обліковуються на одній інвентарній картці, бух-я підпр-ва здійснює про це відповідну відмітку в екземплярі картки, а також в описі інвентарних карток і одночасно виписує на передані об’єкти додаткові екземпляри інвентарних карток, які розміщуються в картотеці за новим місцезнаходженням переданих ОЗ. Відповідні записи здійснюються в інвентарних картках об’єктів за місцем їх знаходження]. Напрямки вибуття: 1. Реалізація – якщо підп-во планує реаліз об’єкт протягом року, то воно переводить ОЗ до складу товару ( в балансі відобр в 4 розділі активів), операції з реаліз відносяться до іншої опер діяльності, 71 – для обліку доходів, 94 – витрат. Акт приймання – передачі ф ОЗ-1- у разі передавання іншому підп-ву. 2. Списання ( ліквідація) – здій ліквідаційна комісія ( голова – гол інженер або заст. керівника; члени –начальники підрозділів, бух гал; матер відповід особа), яка скл Акт ліквідацій ( списання) ОЗ. Лікв-я- інша звич діял-ть. 74 –для обліку доходів, 97 – для обліку витрат. 3. Безаплатна передача – об’єкт передано безоплатно, інша звич д-сть, 746- доходи, 976 –витрати. Підп-во при передачі нарах ПДВ. 4. Внесок до стат кап іншого підп-ва – фін дія-сть. 746 – доходи 5. Здавання в оренду Відображ оренд операцій залежить від суб’єктів: 1) Операційна оренда: орендар –приймає в оренду об’єкт ОЗ; орендодавець дає в оренду об’єкт Оз і нарах оренду. – синт рах 10, але інвентарна картка лише переміщує в картотеці «передані в оренду об’єкти». Інша опер дія-сть. 2) Фін оренда – аморт нарах орендар.

26.Облік амортизації (зносу) основних засобів.
Ам-я –1. сума накоп зносу (для часткового списання) 2. систематичний розподіл вартості об’єкта ОЗ, яка підлягає амор-ї, протягом строку його корис експл-ї. Нарахування: здійс щомісяця, починається з 1 числа наст місяця після находження об’єкту, призупиняється на час консервації, реконструкції, модернізації, закінчується з 1 числа наст місяця після вибуття об’єкту. Методи: 1. прямолінійний – пряма сума ам-ї= вартість, яка ам-ся/ очікуваний період часу використання об’єкта ОЗ , 2. виробничий ( від ефективного викор-ня) –місячна сума ам-ї = факт місячний обсяг продукції×виробнича ставка ам-ї, 3. змен залиш вар-сті – річна сума ам-ї = залишкова вар-сть на поч. зв року або первинна вар на поч. нарахування ам-ї×річна норма ам-ї 4. приск змен залиш вартості – подвоєна сума попереднього. 5. кумулятивний – річна сума ам-ї = вар, що ам-ся × куумул коеф, 6. податковий. Нарах ам-я є ВИТРАТАМИ тих дільниць, де об’єкт працює (91-94,99). Для нарах призн П, контракт 13: Дт сума списаної ам-ї Кт сума нарах ам-ї та дооцінки.

27.Документальне оформлення і облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів.
Після надходження ОЗ на під-во здійсн витрати, пов’язані з утриманням ОЗ в належному стані, що спрямовані на:1. ↑ ек вигод від викор об’єкта – капітальні витрати (капіталізуються – зб-ть перв вар-ть активу): модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція облік таких витрат здійсн як операції з надходження ОЗ за рах кап інвестицій [а) підрядний спосіб ( роботи викон спец організ-ми на договірній основі; облік витрат по вигот здійсн підп- підрядник; підп.- замовник здійсн лише розрахунки за виконані роботи) б) господарський ( роботи викон власними силами підр-ва; облік витрат на ств ОЗ здійсн підп.-во)] 15 (Дт: витрати на придбання або вигот-ня ОЗ Кт: оприбуткування на баланс придбаних або виготовлених об’єктів), 63 (Дт: погашення Кт заборгованість). 2. витрати з відновлення і підтримання об’єкта в належному стані – поточні витрати: поточний ремонт, обслуговування. Вони не ↑ ек вигод від викор. Витрати списуються на витрати тих дільниць, де об’єкт викор. Рахунки витрат спис на фін результати. Прийняття завершених робіт: представник підрозділу, що приймає об’єкт і цеху ,що проводить рекостр, складає «Акт приймання – передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів»→ бухгал-я→ Інвентарна картказ обліку ОЗ. «Опис інвентарних карток обліку ОЗ» признач для реєстрації та контролю збереження інвент карток обліку ОЗ.

28.Облік інших необоротних активів.
Інші необ активи: бібліотечні фонди; малоцінні необор мат активи; тимчасові ( нетитульні) споруди; прир ресурси; інвентарна тара; предмети прокату; інші необ мат активи. Реглам П(С)БО 7 «Осн засоби». Для обліку признач А, балансовий, 11: Дт надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих не обор мат активів, сума витрат з реконструкції, модернізації, що приводить до ↑ майб ек вигод, сума дооцінки вартості об’єкта Кт: вибуття необор мат активів, сума їх уцінки. Аморт-я нарах за прямолінійним або виробничим методом. Ам-я малоцінних не обор мат активів у 1 міс у розмірі 50% вартості, що ам-ся, а 50% - у місяці їх списання або 100% у 1 міс використання об’єкта. Для від обр ам-ї 132 Дт сума списаної ам-ї Кт сума нараз ам-ї та дооцінки. Проводки ідентичні як при придбанні, ств-ні, лікв, переоцінці, нарахуванні зносу ОЗ.

1 2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП