ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7


Шпаргалка

1.Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.
Госп облік- це облік госп діяльності підп-ва, сусп-ва, що вкл. ВРОС мат благ, необх для задов потреб нас у продуктах харч, одязі, житлі; кількісне відображення і якісна хар-ка госп діяльності з метою управління нею. Отже, система БО – взаємоузгоджені між собою з метою створення ефективної системи управління підприємствами бухгалтерський облік (спосіб безперервного і повного відображення госп діяльності підп.-ва в єдиному грош вимірнику; процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, та передачі інф-ії про діяльність під-ва зовнішнім і вн користувачам для прийняття рішень), оперативний (спосіб спостереження, відображення і контролю окремих госп операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою надання необх інформації користувачам(відділ кадрів) , статистичний облік (спосіб спостереження, відображення і контролю масових та окремих типових господарських операцій та процесів(бухгалтер). Спільним для них є мета здійснення і надання необх точної інформації для користувачів системи БО: вн (прац,керів,профспіл) і зовн (податкова, міністерства, відомства, держкомстат, аудитори, постачальники, позабюдж фонди, покупці, конкурентні інвестори, кредитори).

2.Види господарського обліку.
Госп облік- це облік госп діяльності підп-ва, сусп-ва, що вкл. ВРОС мат благ, необх для задов потреб нас у продуктах харч, одязі, житлі; кількісне відображення і якісна характеристика госп діяльності з метою управління нею. Три види: 1. оперативний- спосіб спост, відобр і контролю окремих госп операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою надання необх інф-ї користувачам(відділ кадрів), 2.статист облік (спосіб спостереження, відображення і контролю масових та окремих типових господарських операцій та процесів(бухгалтер), 3.бух облік -спосіб безперервного і повного відображення госп діяльності підп.-ва в єдиному грош вимірнику; процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, та передачі інф-ії про діяльність під-ва зовн і вн користувачам для прийняття рішень. Також виділяють податковий облік – групування інф-ції на рахунках БО за об’єктами оподаткування: ПДВ, податок на прибуток, відрахування до позабюдж фондів, місцеві податки.

3. Вимірники, що застосовуються в обліку.
Натуральні (вимірники об’єму, площі, маси, довжини – м3, л, м2 ,кг, км) – використ для одержання даних за кількістю однорідних об’єктів обліку у відповідних од виміру для обліку кількості мат цінностей. Трудові (вимірники часу праці – дні, год, хв., людино-дні, люд-год) – використ з метою обліку кількості відпрацьованого часу та обліку праці, затраченої на виготовлення продукції у процесі нарах-ня зар плати, під час визначення середньооблікового складу працівників, рівня продуктивності праці тощо. Грошові (вартісні) (універсальні вимірники, що узагальнюють усі госп операції та явища, що раніше виражалися натур і трудвимірниках, грн.) – використ поряд з натур і трудовими для обліку зар плати, матеріалів, готов продукції, її реалізації, доходів, збитків, у розрахунково-кредитних операціях для узагальнення й визначення результатів виробничо-госп та фін діяльності підп.-ва за звітний період, під час складання поточних і річних фін звітів, планів.

4. Функції та завдання бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до обліку.
Функції БО: 1. Інформаційна - безперервне збирання, опрацювання, узагальнення, зберігання, передавання для потреб управління фактичних даних про основні показники діяльності підприємств 2. Аналітична полягає в оцінці досягнутих результатів діяльності, тобто в її аналізі, що проводиться спільно з іншими ек службами. 3. Контрольна полягає в перевірці законності та доцільності госп операцій, забезп збереження коштів, їх ефективного використання. Основні завдання БО: 1. дотримання положень ЗУ «Про БО і фін звітність в Україні» 2. облік, аналіз і контроль за заощадженнями і використанням коштів 3.контроль за зберіганням власності підп.-ва 4. облік і перевірка інф-ції про госп діяльність 5. контроль за виконанням завдань вир-ва щодо кількості, якості та асортименту продукції 6. виявлення невикористаних резервів 7. контроль за оплатою праці 8. контроль за рівнем рентабельності вир-ва продукції 9. виявлення резервів подальшого збільшення вир-ва 10.забезпечення наявності первинної документації 11. побудова обліку на під-ві. Вимоги: 1.точність 2. своєчасність 3. єдність показників 4. достовірність і дієвість 5. порівняння показників БО з показниками плану 6.об’єктивність 7.зрозумілість 8.простота і чіткість 9.повнота 10.зрозумілість.

5.Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти.
Предмет БО – рух капіталу підп-ва або його госп діяльність в цілому; процес розширеного сусп. відтворення ( ВРОС сусп продукту), а також використання госп засобів у цих процесах, які узагальнюються у грош вимірнику, для надання інф-ції, необх для управління і контролю. Предмет БО уточнюється в його об’єктах: 1. госп засоби (активи)- об’єкти, які відпов 3 ознакам: з’явились в рез мин подій, контрол підп-вом, використання об’кту в майб призведе до ↑ ек вигод. а) Необор активи ( осн засоби, немат активи, інші не обор мат активи) б) Обор активи – те, що переносить свою вар-сть на прод протягом 1 циклу ( гр кошти, запаси, дебіт заборг) в) Витрати майб періодів – витрати, які мали місце в пот періоді, але виникнуть у наст 2.Джерела формування ( фінансування) госп засобів ( пасиви) – вар-сть активів, які залиш і підп-ва після вирахування їх зобов’язань а)Власний капітал: статутний, додатковий ( емісійний дохід), пайовий, резервний, нерозп прибутки і непокриті збитки, інший додатковий капітал – дооцінка, безоплатна передача необ активів. Власний кап коригується на суму неоплач кап ( заборг засновників за внесками до стат кап) і вилученого кап. б) Позикові джерела 9 довгостр, поточні в) Доходи майб періодів – виникли в пот періоді, а отримають в майб. 3.Госп процеси і фін рез-ти діяльності- част кругообігу госп засобів: а) постачання – процес придбання госп зас, необх для здійсн госп діял-сті б) вир-во – виготовлення прод, надання послуг або виконання робіт в) реал-я – процес продажі гот прод або наданих послуг та одержання виручки від реал-ї та визначення фін результатів.

6.Господарські засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за функціональною роллю в процесі відтворення капіталу.
Активи- об’єкти,що відповідають 3 ознакам: 1) з'являються в результаті минулих подій, 2) контролюються під-вом, 3) використання цього об'єкту в майбутньому призведе до ек вигод. АКТИВИ: 1.необоротні активи- сук-сть майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі госп діяльності підп.-ва, тобто це всі ті активи, що не є оборотними [осн засоби(зем ділянки,будинки, обладнання, транспорт, інвентар); нематер активи(права на корист майном,прир рес, авторські права, комп програми, інф база); ін необорот матер активи(бібл фонди, довгостр інвест, купівля акцій]; 2. оборотні активи – те, що переносить свою вартість на продукцію протягом 1 циклу [грошові кошти(каса, рах в банках, поточ фін інвест); запаси(вир запаси, незаверш вир-во, МШП, товари, готов прод, напівфабр); деб заборгованість(з підзвіт осоьами, за претенз, за виданими авансами,за відшкод завд збитків, за позиками членів кред спілок)]; 3. витрати майбутніх періодів- витрати, які мали місце в поточному періоді, але виникнуть лише у наступних (витрати з освоєння вир-ва нових видів продукції.)

7.Джерела господарських засобів (капітал, зобов'язання) як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за призначенням.
Пасиви- вар-сть активів, які залиш і підп-ва після вирахування їх зобов’язань; вартісний вираз права власності юр чи фіз осіб на майно(активи) під-ва. ПАСИВИ: 1. власні – вартість активів, що залишається у підп.-ва після вирахування їх зобов’язань( статут кап, пайов кап, додат кап, резерв кап, нерозп прибуток, вилуч кап, неоплач кап); 2. позикові [довгострокові ( довгострок кредити банків, довгостр векселі видані, зобов'яз за облігаціями, зобовэяз з оренди, відстроч фін зобов'яз власні; поточні (короткострок кредити банків-короткостр позики,поточна заборг, векселі видані-з постач,підряд,фіз і юр особоми, розрах з кредиторами-з постач і підряд, за подат і платеж, за страхув, з оплати праці)]; 3. доходи майб періодів – джерело коштів, що виникли в поточному періоді або попередніх звітних періодах, а отримають в майбутньому (одерж в рахунок майб періодів орендна плата від орендарів); 4. забезп майб витрат і платежів (забезпечення: оплата відпусток, гарант зобовязань, додат пенс забезп)страхові резерви, цільові фонди; страхові резерви, цільове фін-ня, цільові надходження ???).

8.Метод бухгалтерського обліку і його складові частини.
Метод БО-сукупність методичних способів і прийомів, за допомогою яких госп діяльність підп-ва відображається в обліку 1)загальнонаукові (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація); 2)спеціальні: 1.первинні а)документація (спосіб первинного спостереження і відображення госп операцій у первинних бухгалт документах рахунках, накладних, чеках, ордерах),б)інвентаризація ( метод підтвердження достовірності даних БО, що проводиться шляхом опису, підрахунку, виміру, зважування ц оцінки всіх залишків засобів і коштів у натур виразі, виявлення фактичної наявності й стану залишків майна на певну дату і зіставлення їх з відповідними даними БО), в)оцінка (спосіб грош вимірювання об’єктів БО, за допомогою чого натут і трудові вимірники госп засобів перераховують у вартісні), г)калькуляція (метод обчислення собівартості виготовленої продукції або виконаних робіт, наданих послуг шляхом визначення і розподілу витрат, які належать до об’єкта калькулювання);2.вторинні: а)система рахунків ( спосіб поточного групування і обліку наявності та використання активів, зобов’язань і капіталу), б)подвійний запис (метод відображення госп операції на рахунках, що полягає у подвійному відображенні в БО кожної госп операції в одній і тій самій сумі);3.підсумкові -балансова звітність (метод підсумкового узагальнення й одержання підсумкових показників за звітний період).
9.Баланс як складова частина методу бухгалтерського обліку.
Баланс-1)ек визначення- методичний прийом БО, що полягає у групуванні та узагальненому відображенні госп. засобів за складом та джерелами фінансування в єдиному грошовому вимірнику на певну дату.(зазвичай складається на останню дату звітного періоду; річний: 1 січня-31 грудня); 2) Бухгалтерське- форма звітності про фін становище підп.-ва, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал, і регулюється П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фін звітності». Значення балансу: 1. це основа бух звітності про результати госп і фін діяльності підп-ва за певний період 2.оновне джерело інф-ції про майнове і фін становище суб’єктів госп-вання 3. інф-на база для податк органів, кред установ і органів держ управління майном 4. інф-не забезпечення для фін планування підп.-ва, контролю грош потоків відповідно до отриманого прибутку. Для схемат відобр-ня балансу викор двостороння табл:
Актив ∑ Пасив ∑
Баланс х Баланс х
Призначений для відобр госп засобі за складом Для від обр інф-ції про джерела госп засобів
Баланс скл за балансовим рівнянням: А=П; А = Власний капітал +Позиковий капітал Валюта балансу-сума підсумків за активом і пасивом. Баланс-звіт про фін стан підва, метою якого є надання користувачам повної неупередженої правдивої інформації про фін стан. Ф1(форма 1)- баланс. Структура та форма бух балансу регулюється П(С)БО 2 «Баланс». Баланс скл з:АКТИВИ скл з розділів: 1)необоротні активи; 2)оборотні активи, 3)витрати майб періодів; 4)необоротні активи та групи вибуття; ПАСИВИ: 1)власний капітал; 2)забезпечення наступних виплат і платежів(передб у майб); 3)довгострокові зобов'язання; 4)поточні зобов'язання; 5)доходи майб періодів. Баланс скл у ТИС.ГРН!!!Бух баланс побудований як нетто-баланс який складається зі статей, кожна з яких має свій номер (до валюти балансу 1.осн засоби вкл-ся за залишковою вартістю 2. Деб заборг-сть вкл.-ся за чистою реаліз вартістю 3.Власний капітал коригується на суму неоплаченого, вилученого капіталу і непокритих збитків, якщо вони є.
10.Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій.
Госп операція – діяльність, яка зумовлює зміни у фін становищі, активах і пасивах підп-ва. Кожен факт госп діяльності обов’язково впливає на баланс. Госп засоби та їхні джерела під впливом госп операцій збільшуються або зм-ся, що приводить до змін окремих статей балансу в активі і пасиві. 4 типи впливу госп операцій на баланс:
Тип впливу Актив Пасив Валюта балансу
І +Z -Z - -
ІІ - +Z -Z -
ІІІ +Z +Z ↑
ІV -Z -Z ↓
І Зміни відбуваються лишев активі балансу. Одна стаття ↑, інша ↓, Валюта балансу( ВБ) не змінюється. А+Z-Z=П, де Z- зміни. Пр: покупці сплатили за раніше отриману продукцію; оприбутковано готівку в касу з пот рахунка в банку ІІ Зміни відб лише в П, ↑одна стаття, ↓ інша, ВБ не змінюється. А=П+Z-Z. Пр: взяли кредит, щоб сплатити постачальнику.ІІІ Відбувається рівновелике збільшення в А і П балансу, ВБ=↑; А+Z=П+Z Пр: отриманий кредит банку зараховано на пот рахунок підп-ва. ІV Відбувається рівновелике зменшення в А і П, ВБ↓; А-Z=П-Z Пр: погашено короткостр кредит банку з пот рахукна в банку підп-ва.

11.Поняття про рахунки, їх будова та призначення.
Бух.рахунок – 1. це метод прийом БО сутність якого полягає у групування госп.опер-й за ек однорідними ознаками з метою систематичного контролю за наявністю і зміною засобів та їхніх джерел у процесі госп діяльності 2. Зміст, призначення та будова рахунків зумовлені об’єктами, що обліковується (рух кожного відбув внаслідок здійснення госп операцій, викликає його зб-ня або зм-ня, які відобр на рахунках окремо). Тому бух рахунки зображ схематично у вигляді двосторонньої таблиці. Отже, бух рах –також символічний запис, що викор для запису й узагальнення зб-ня або зм-ня певного виду доходів, витрат, активів, зобов’язань і власного капіталу підп-ва. На поч. кожного звітного періоду рахунки відкр. на основі балансу( на них записується вхідне сальдо-залишок).сальдо- це різниця між підсумками записів за Дт і Ктом рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець періоду. Оборот –це зміни на рахунках протягом звітного періоду ( дебетовий – підсумок за Дт, кредитовий – підсумок за Кт). Кожного звітного періоду рахунки закриваються, тобто визничається залишкове (вихідне) сальдо, на основі якого здійснюється запис в баланс на наступну дату. Бух рах призначені для відображення та пот контролю госп операцій, що охоплюють облік наявності й руху госп засобів, власного капіталу і зобов’язань, і госп процесів, пов’язаних з використанням труд ресурсів та фондів оплати праці, осн засобів, придбанням предметів праці та їх споживанням, обліком вир-ва і реал-ції. Активні рахунки – призначені для обліку активів. (Сальдо- дебітове. За Д –збіл-ня, за К-змен-ня).Пасивні рахунки – це рахунки для обліку джерел фін-ня. (Сальдо –кредитове. За Д-змен-ня, за К- збіл-ня).Активно-пасивні рахунки – відповідають ознакам як акт. так і пас.(44-нерозподілений прибуток; 641-ПДВ; 79-фін-ві результати)
Схема будови бух рахунка

12.Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо.
Відповідно до структури балансу рахунки, призначені для обліку активів, відкриваються за дебетом- активні рахунки – призначені для обліку активів. Відкр на основі статей активу балансу. Сальдо- дебетове. За Д –збіл-ня, за К-змен-ня. С-до кінц= С-до поч. за Дт+ Оборот за Дт – Оборот за Кт. Пасивні рахунки – це рахунки, призначені для обліку джерел фін-ня. Відер на основі статей пасиву балансу. (Сальдо –кредитове. За Д-змен-ня, за К- збіл-ня). С-до кінц= С-до поч. за Кт+ Оборот за Кт – Оборот за Дт. Активно-пасивні рахунки – відповідають ознакам як акт. так і пас.(44-нерозподілений прибуток; 641-ПДВ; 79-фін-ві результати). Для А-П рах сальдо визначається за оборотною відомістю за аналіт рахунками. С-до розгорнуте – за Дт і Ктом. Використання А-П рах є обмеженим.

13.Подвійний запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, його суть, обґрунтування та контрольне значення.
Кожна госп операція викликає зміни у складі А і П підп-ва. Подвійний запис – методичний прийом БО, що полягає в тому, що кожну госп операцію за однією і тією ж сумою визначають двічі: за Дт одного рахунка і Кт іншого. Контрольне значення: підсумок записів за Дт усіх рахунків має = підсумку за їхнім Кт. Ек значення: забезп контроль за збереженням майна госп-ва. Кожна госп операція внаслідок подв запису викликає взаємозв’язок між певними рахунками. Він наз кореспонденцією, а такі рахунки наз кореспондуючими. Оформлення кореспонденцій рахунків здійсн складанням бух проведень і запису їх у рах БО. Бух проведення ( проводка, запис) – запис рахунків, відображення госп операції та її суми на рахунках. Проводки: прості ( викор лише для 1 Дт і 1 Кт рахунку), складні ( викор 1 Дт та декілька Кт або декілька Дт та 1 Кт). Послідовність складання бух проводок: 1. Визн сутність госп опер (короткий запис) 2.визн хар-ку рахунків за структурою ( А, П, А-П) 3. Визн, відбулося зб-ня чи зм-ня на кореспондуючих рах 4 Запис за доп подв запису.

14.Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.
Групування активів, пасивів та госп процесів здійсн з різним ступенем деталізації. Синтет ( узагальнюючий) облік – 1. групування операцій в системі рахунків, 2.облік наявності та змін сукупностей ек-но однорідних госп засобів і джерел їхнього утворення в грош вимірнику 3.облік на синтет рахунках (рахунки, призначені для обліку ек-но однорідних груп об’єктів БО у грош виразі; балансові рахунки, що узагальнюють облік госп діяльності підп.-ва). Для ефективного керування підп-вом необх уточнююча інф-ція, яка знаходиться на аналіт рах (призначені для докладної хар-ки та обліку конкретних об’єктів БО, в яких крім грош вимірника викор натур і труд вимірники. Облік на аналіт рах- аналіт облік – облік наявності та змін окремих видів і об’єктів госп засобів і джерел їхнього утворення з використанням різних вимірників. Між синтез і аналіт рах існує взаємозв’язок: сума сальдо аналіт рах=сальдо синтет рах. Дані на субрахунках ( синтет рах 2-го порядку) одержують групуванням аналіт рах під час складання оборотних відомостей.

15.Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
Документація – 1. це метод. прийом БО, що полягає у суцільному, безупинному відображенні об’єктів БО за допомогою документації 2. спосіб оформлення госп операцій відповідними документами, призначений для первинного спостереження за госп операціями як неодмінна умова відображення їх в обліку. Роль бух документації: 1. дає уявлення про факт стан госп засобів та їхні зміни 2. забезп прогнозованість у роботі підп-ва, контроль за наявністю та рухом госп засобів 3. є правовим свідченням госп операцій, що здійснюються 4. викор також для ревізії, контролю, аналізу госп діяльності, аудиту, розроблення проектів управлінських рішень. Бух.документ - це письмове свідотство, що: підтверджує факт здійснення госп.операції; надають право на здійснення; встановлюють матер відп-сть: первинні( скл під час виконання госп операції чи одразу після її завершення), зведені (скл на підставі кілької первинних док для отримання узагальнених даних). Записи в Бо здій на основі бух док при наявності реквізитів – показники, які містяться в док-нті і хар-ть госп.операцію: обов’язкові (назва під-ва, назва док-нта, номер док-нта, код форми, дата, зміст госп.опер-ії, вимірники, підпис посадових осіб), необов’язкові. Вимоги до оформ-ня докум-в: 1.чіткі записи; 2.виправлення здійсненні бух.методами, проте в грош ( банківських) документах виправлення не допуск; 3.виправлення засвідчуються підписами посадових осіб які склали док-нт; 4. своєчасність складання; 5.достовірність показників; 6.правильність офор-ня; 7.заповнення всіх реквізитів. Уніфікація бух док – розроблення єдиних форм документів для оформлення однотипних госп операцій. Стандартизація – установлення бланків однотипних документів однокового найраціон розміру та форми з певним розміщенням відповідних реквізитів.

1 2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП