ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

2 3 4 5 6 7

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

1.Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.
2.Види господарського обліку.
3.Вимірники, що застосовуються в обліку.
4. Функції та завдання бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до
обліку.
5.Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти.
6.Господарські засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за функціональною роллю в процесі відтворення капіталу.
7.Джерела господарських засобів (капітал, зобов'язання) як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за призначенням.
8.Метод бухгалтерського обліку і його складові частини.
9.Баланс як складова частина методу бухгалтерського обліку.
10.Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій.
11.Поняття про рахунки, їх будова та призначення.
12.Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо.
13.Подвійний запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, його суть, обґрунтування та контрольне значення.
14.Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.
15.Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
16.Класифікація документів.
17.Способи виявлення і виправлення помилок у бухгалтерському обліку.
18.Інвентаризація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
19.Основи організації бухгалтерського обліку.
20.Поняття про форми бухгалтерського обліку.
21.Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.
22.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація та оцінка.
23.Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.
24.Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.
25.Документальне оформлення та облік переміщення та вибуття основних засобів.
26.Облік амортизації (зносу) основних засобів.
27.Документальне оформлення і облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів.
28.Облік інших необоротних активів.
29.Облік нематеріальних активів.
30.Інвентаризація основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.
31.Визнання запасів, завдання обліку запасів.
32.Первинна оцінка виробничих запасів у бухгалтерському обліку.
33.Організація складського господарства і складського обліку.
34.Методи обліку запасів та їх застосування в сучасних умовах.
35.Документальне оформлення та облік надходження, переміщення та вибуття запасів.
36.Документальне оформлення переміщення та вибуття (використання) готової продукції.
37.Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.
38.Інвентаризація запасів та відображення в обліку її результатів.
39.Облік наявності і руху грошових коштів у касі та контроль за дотриманням касової дисципліни.
40.Рахунки в банку, порядок їх відкриття. Особливості обліку наявності й руху коштів на поточних та інших рахунках в банку.
41.Дебіторська заборгованість, критерії визнання та класифікація.
42.Облік розрахунків з покупцями і замовниками.
43.Облік розрахунків з іншими дебіторами.
44.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.
45.Облік резерву сумнівних боргів.
46.Фінансові інвестиції, критерії їх визначення, види та оцінка.
47.Облік фінансових інвестицій.
48.Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.
49.Поняття й призначення статутного капіталу.
50.Облік формування статутного капіталу при створенні підприємства. Умови змін статутного капіталу та порядок їх відображення в обліку. Аналітичний облік статутного капіталу.
51.Облік неоплаченого капіталу.
52.Облік вилученого капіталу.
53.Особливості обліку додаткового капіталу.
54.Облік резервного капіталу.
55.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих) збитків.
56. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.
57.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
58.Облік довгострокових зобов’язань.
59. Облік поточних зобов’язань.
60.Облік кредитів банку.
61.Облік доходів майбутніх періодів.
62.Економічний зміст заробітної плати. Завдання обліку праці та розрахунків по її оплаті.
63.Класифікація та облік персоналу підприємства.
64.Види, форми і системи оплати праці. Фонд оплати праці, його структура.
65.Документальне оформлення та облік використання робочого часу.
66.Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства.
67.Види утримань із заробітної плати та їх облік.
68. Порядок складання розрахунково-платіжної відомості.
69.Облік створення та використання забезпечення виплат відпусток працівникам.
70.Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням (із Пенсійним фондом України).
71.Облік відрахувань за соціальним страхуванням.
72.Витрати діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація..
73.Класифікація операційних витрат.
74.Склад загальновиробничих витрат, їх облік і розподіл.
75.Склад адміністративних витрат та їх облік.
76.Облік витрат на збут.
77. Облік інших витрат діяльності.
78.Економічний зміст реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг). 79.Документальне оформлення та облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
81.Доходи діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація..
82.Облік доходів від основної діяльності.
83.Облік доходів від інвестиційної діяльності та фінансових операцій.
84.Облік фінансових результатів.
85.Звітність, її суть та значення.
86.Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.
87.Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.

2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП