ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Міжнародне право

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Міжнародне право

1 2 3 4 5 6 7 8

судовому розслідуванні. Правосуб’єктність між-х міжурядових орг-цій носить, на відміну від держав, функціональний х-р, оскільки вона обмежена цілями і завданнями, які визначені установчим документом.

34. Нації і народи, що борються за незалежність, як суб’єкти МП. Статус націй і народів як суб’єктів МП випливає з прин-пу права народів на самовизначення. Нації і народи, що борються за незалежність мають загальну правосуб’єктність. Основні риси: представник-нац.-визвольний рух; правосуб’єктність-перехідна до державної правосуб’єктності; на націю розпов-ся всі права учасника збройного конфлікту(повинен дотримуватись нори гум-го права); можуть бути учасниками тих відносин, які випливають з прин-ну самовизначення. Пр-п рівноправ’я не повинен використ-ся проти тер-ної цілісності і політичної єдності держав. Народи, спираючись на пр-п самовизначення мають право претендувати на визнання їх суб’єктами МП лише на певних умовах і достатньо просунутому етапі практичної реалізації права на самовизначення. До таких умов належать порушення конституційних прав окремого народу, наявність у нього орган-х владних структур і централізованого політ-го керівництва, яке здатне виступати в міжнар-х відносинах від імені свого народу, обмінюватися представниками з різних держав і між-ми орг-ми, брати участь у підписанні між-х угод, тобто виконувати функції, які можна співставити з публічно-правовими функціями урядів. Якщо в такій якості вистуступає командування збройного руху, то воно повинно одночасно володіти визнаними політичними повноваженнями.

35.Особливі види суб’єктів МП. Самоврядувальні політико-територіалбні утворення володіють внутрішнім самоврядуванням і в різних об’ємах правосуб’єктністю. Частіше такі утворення носять тимчасовий х-р і виникають внаслідок неврегульованості тер-х претензій різних країн(Вільне місто Краків). Як правило створюються на основі між-х угод (мирних договорів), які пердбачають певну між-ну правосуб’єктність, незалежний конституційний устрій, систему органів упр-ня, право видавати норм. акти, мати обмежені збройні сили. Як правило, це демілітаризовані та нейтралізовані утворення. Гарантом дотримання їх між. режиму ставали між. орг-ії(ООН, Ліга Націй) та окремі зацікавлені країни. Особливими видами суб’єктів МП є Ватікан і Мальтійський орден. Сьогодні Ватікан-загальновизнаний суб’єкт МП. Це незалежний керівний центр католічної церкви, що орг-ний у світовому маштабі і активно бере участь у світовій політиці. З Ватіканом підтримують дипломатичні і офіційні відносини 165 країн світу. В. бере участь у багатьох двухстор-х і багатостор-х між=х відносинах. Має статус офіц-го наглядача в ООН, ЮНЕСКО, є членом НБСЄ. Укладає особливі між. договори-конкордати, які регул-ть відносини катол-кої церкви з державними владами. Має послів нуціїв. Мальтійський орден після втрати тер-го сувер-ту і держ-ті на острові Мальта у 1789р. реорганізувався і зараз перебуває в Італії, де були підтверджені його права суверенного утворення і між. правосуб’єктність. Зараз орден підтримує офіц-ні і дипл-ні відносини з 81 країною. Має представників в ЮНЄСКО, Між. комітеті Червоного Хреста, Раді Європи, представлен наглядачем в Європі. Штаб-квартира-в Римі, корист-ся недоторканістю, а голова ордена-Великий Магістр, володіє імунітетом і превілегіями. Відіграє велику роль у справі між. благодійності.

36.Міжнародна првосуб’єктність ФО. Більшість міждерж-х договорів присвячені врегулюванню правовідносин між урядами держав та їх фіз-ми особами і юрид-ми особами, в тому числі, у галузі забезпечення прав і основних свобод людини. Це об’єктивно наділяє індивіда деякими правами на основі МП. Алє у всіх цих випадках ці права мають виключно вторинний х-р, оскільки вони є наслідком угоди учасників відповідних міждерж-х договорів. Індивід сам по собі не має правової можливості брати участь в між-х відносинах, а також у створенні норм МП. Відповідно до цього, необхідно вважати, що ФО і ЮО суб’єктами МП не є. ФО знаходяться під виключною юрисдикцією держави, внутр-м законодавством. Згідно Європ. Конвенції з прав людини 1950р. б.-я. особа може подати скаргу у Європейський суд з прав людини, якщо він вичерпав всі можливості захисту своїх прав в своїй країні-учасниці Конвенції 1950р. Правосуб’єктність визнана Заг. Декл-єю прав людини 1948р., в Міжнарому пакті про громадянські та політичні права.

37 . Институт признания в м.п.
Международное признание
Признание - односторонний добровольный акт государства, в котором прямо или косвенно оно заявляет либо о том, что рассматривает другое государство как субъект международного права и намерено поддерживать с ним официальные отношения, либо о том, что считает власть, утвердившуюся неконституционным путем в государстве или на части его территории достаточно эффективной, чтобы выступать в межгосударственных отношениях как представитель этого государства либо население соот­ветствующей территории.
Признание может быть не явно выраженным. Его можно усмотреть в определенных действиях государства (предложении установить дипломатические отношения и т. п.)
Формы признания. Существуют две формы официального признания: де-факто (de facto) и де-юре (de jure). Но выделяют и еще одну – ad-hoc. Они используются при признании государств и правительств. Различие между ними заключается в объеме правовых последствий, которые они за собой влекут для признающего и признаваемого в их взаимных отношениях: при признании де-факто объем на уже.
Признание де-факто - выражение неуверенности в том, что данное государство или правительство достаточно долговечны или жизнеспособны. Признание де-факто может повлечь за собой установление консульских отношений, но не обязательно. Признание де-юре - полное, окончательное. Оно, как правило, влечет за собой установление дипломатических отношений. В любом случае считается. что установление дипломатических отношений означает признание де-юре.
Признание ad-hoc это признание «для данного случая», единичное признание. Такое признание не тянет никаких обязательств.

38. Коститутивное признание
Согласно первой признание конституирует, порождает международную правосубъектность государства, превращает фактическое состояние в юридическое,

39.Декларативное признание
Декларативная теория исходит из того, что государство обретает правосубъектность в силу самого факта своего образования, независимо от признания, Эта теория находит достаточное основание в современном международном праве,

40Зміст та визначення правонаступництва держав
Правопреемство государств, Общие положения
В ходе истории бывают случаи, когда одно государство делится на два или более новых, когда два или более государств объединяются в одно новое, когда на части территории государства создается новое государство, когда одно государство входит в состав другого, когда часть территории одного государства переходит к другому. Во всех этих случаях возникает вопрос о влиянии изменений на международные обязательства, о судьбе собственности, или, иначе говоря, о правопреемстве.(Правопреемство - эта переход прав и обязанностей в результате смены одного государства другим в несении ответственности за международные отношения какой-либо территории.Уже отмечалось, что в международном праве государство понимается как единство трех элементов: население, территория, власть. Но правопреемство связано с изменениями территории, Изменения численности населения или организации власти таких последствий не порождают.Рассматривая многочисленные случаи правопреемства, нельзя не обнаружить, что государства не придерживались единых правил, все решалось с учетом конкретных условий. Иногда государства расходятся по коренным аспектам правопреемства.
Так, после Второй мировой войны власти ФРГ исходили из того, что «германский рейх как субъект права и историко-политическая реальность никогда не переставал существовать». ФРГ рассматривалась как воплощение этого факта.В отличие от этого, другие правительства, в том числе и советское, придерживались того мнения, что в результате войны германский рейх прекратил существование, а ФРГ является лишь одной из правопреемниц прежней Германии.
Думается, что отсутствие достаточно единообразной практики и нежелание многих государств связывать себя четкими правилами по вопросам правопреемства объясняют тот факт, что принятые под эгидой ООН две Конвенции о правопреемстве ратифицированы небольшим числом государств. Тем не менее эти Конвенции являются наиболее авторитетными актами в рассматриваемой области и содержат общие ориентиры для решения вопросов правопреемства.
Имеются в виду принятые дипломатическими конференциями Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.Обе Конвенции весьма осторожно подходят к установлению жестких рамок. Они основаны на принципах «свободного согласия, добросовестности и расta sunt servanda». На первое место поставлено «свободное согласие», подчиненное не конкретным правилам , а общему принципу добросовестности,Вместе с тем должны уважаться международные обязательства.Конвенции касаются только случаев правомерного правопреемства, осуществляемого в соответствии с международным правом.

43.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ — обязанность субъекта международного права ликвиди-ровать вред, причиненный им др. субъекту международного права в результате нарушения международно-правового обязательства, или обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в результате действий, не нарушающих нормы международного права, если такое возмещение предус-матривается специальным международным договором (абсолютная ответственность). 0. м.-п. - старейший институт международного прав., Его нор-мы и принципы носят в основном характер международно-правово-го обычая , хотя некоторые из них подтверждены в договорных нормах.
В настоящее время Комиссия международного права проводит работу по кодификации принципов и норм 0. м.-п. государства. Согласно принятым Комиссией в 1984 г. в предварительном порядке статьям, всякое противоправное международное деяние государства влечет за собой 0. м.-п. этого государства. Деяние государства может быть квалифицировано как международно-противоправное лишь на основании международного права. Нарушение государством международного обязательства налицо в том случае, когда поведение или деяние этого государства не соответствуют тому, что требует от него указанное обязательство, вне зависимости от того, носит ли оно обычный или договорный ха-рактер. Ко второй половине XX столетия доктрина начинает подразделять международно-противоправные деяния государств на преступления и пра-вонарушения. К международным преступлениям относят (в частности, по проекту Комиссии международного права) такие международно-противоправные деяния, которые нарушают международные обязательства, являющиеся основополагающими для обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества, и рассматриваются как преступления международным сообществом в целом, напр., агрессия, рабство и др. Намеча-ется тенденция к признанию в качестве международного преступления применение государством первым ядерного оружия. Все прочие противоправ-ные деяния предлагается считать правонарушениями международными. Комиссия международного права высказала предварительное мнение о по-следствиях указанного деления международно-противоправных деяний: в случае преступлений субъектом предъявления претензии к правонарушителю может выступать любое государство или группа государств, а в случае пра-вонарушения - только непосредственно пострадавшее государство.
Претензия может быть предъявлена государству в виде вменения вины (согласно терминологии Комиссии международного права — в виде присвоения государству поведения, представляющего собой нарушение международного обязательства), когда налицо: факт нарушения нормы права, наличие вреда и наличие непосредственной причинной связи между противо-правным деянием и вредом. Видами О.м.-п. являются ответственность политическая и материальная. В соответствующих случаях потерпевшая сторона имеет право не только на удовлет-ворение своих нарушенных интересов за счет причинителя вреда, но и на применение санкций в отношении правонарушителя (см. Ответственность материальная, Ответственность политическая}. Реализация от-ветственности основывается на нормах обычного и договорного права. Известное значение для ее наступления имеют международные прецеденты. В повестку дня Комиссии между-народного права включен также во-прос об О. м-п. за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом, т. е. не представляющих собой международно-противо-правного деяния. В этом случае возникает лишь материальная ответственность и исключается политическая. Ответственность за последствия таких действий должна основываться на спе-циальных договорах, предусматривающих степень и порядок возмещения
материального ущерба, причиненного в процессе правомерной деятельности, т е. без наличия вины. Примером такого договора является Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г. (Россия — ее участник).

44. Види і форми міжнародно-правової відповідальності
Видами О.м.-п. являются ответственность политическая и материальная. В соответствующих случаях потерпевшая сторона имеет право не только на удовлет-ворение своих нарушенных интересов за счет причинителя вреда, но и на применение санкций в отношении правонарушителя . Реализация ответственности основывается на нормах обычного и договорного права. Известное значение для ее наступления имеют международные прецеден-ты. В повестку дня Комиссии международного права включен также вопрос об О. м-п. за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом, т. е. не представляющих собой международно-противо-правного деяния. В этом случае возникает лишь материальная ответственность и исключается политическая. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — один из видов ответственности международно-правовой. Выража-ется в форме сатисфакций: заверение пострадавшей стороны в недопущении повторения правонарушения, принеО.п., как ответные насильственные действия, осуществляемые пострадавшим субъектом, которые именуются репрессалиями (напр., задержание рыболовного судна за незаконный лов рыбы, наложение ареста на имущество или его конфискация и т. п.). Репрессалии должны быть соразмерными тем действиям, которыми они вызваны. От репрессалий следует отличать реторсии - ответные акции в связи с недружественными действиями, не составляющими правонарушения(напр., отзыв посла в ответ на недружественное заявление). От индивидуальных репрессалий следует также от-личать коллективные санкции, которые, согласно Уставу ООН, могут предприниматься только на основании решений Совета Безопасности ООЯв отношении государств, действия которых представляют собой угрозу миру или нарушение мира. Такие санкции могут выражаться в полном или частичном приостановлении экономических отношений, функционирования коммуникаций - транспорта и связи, в разрыве дипломатических отношений (ст. 41 Устава ООН), а также в применении вооруженной силы (ст. 42 Устава) — действиях воздушных, морских и сухопутных сил, необходимых для поддержания или восстановления международного мира и безо-пасности (демонстрации, блокады и др. операции вооруженных сил членов ООН). Известны резолюции Совета Безопасности о применении санкций по ст. 41 (в отношении ЮАР, проводившей политику апартеида). ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ— один из видов ответственности международно-правовой. Выражается в обязанности возместить материальный ущерб, что может реализовываться в форме реституции (восстновления материального положения существовавшего до правонарушенй или репарации (денежной или иной компенсации убытков потерпевшему В период, когда война считалась законным средством разрешения споров, была известна такая форма ответственности, как контрибуции — взимание победителем с побежденного своих военных издержек Возмещению подлежит действительный материальный ущерб (прямот и косвенный). Упущенная выгодеобычно не возмещается. Исключительно на основании договоров

45. Основні ознаки міжнародно-правової відповідальності.
То или иное деяние органов государства и его должностных лиц может считаться основанием для международно-правовой ответственности только в том случае, если налицо будет сово-купность следующих признаков, образующих состав междуна-родного правонарушения: 1) противоправный характер поведения государства, выразившийся в действии или бездействии его органов и должностных лиц; 2) наличие вреда как результата противоправного поведения государства; 3) причинно-следственная связь между поведением государства и наступившим вредным результатом.
Вредный результат или ущерб, причиненный противоправным поведением государства, может быть двоякого рода: материальным (ущерб, причиненный жизни и здоровью людей, имуществу, финансам государства) и нематериальным (например, нарушение государственного суверенитета, покушение на честь и достоинство государства и т.п.). Иногда противоправным по-ведением государства причиняется одновременно как материальный, так и нематериальный ущерб.В отношении вины как основания международно-правовой ответственности государства единого мнения в науке между-народного права нет. В международной практике и доктрине считается, что любое международно-противоправное поведение государства виновно. Вместе с тем при совершении международных деликтов (простых правонарушений) государство-нарушитель имеет право доказывать свою невиновность, например при нарушении режима территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа, пограничных инцидентах и т.д., и ссылаться при этом на форс-ма-жорные обстоятельства, непредвиденный случай или бедствие (ст. 31 проекта статей). Совершение же международных преступлений в силу специфики этих противоправных деяний мо-жет быть только виновным.

46 Обставини, що звільняють від міжнародної відповідальності.
Обстоятельства, исключающие ответств-ть
К обстоятельствам, исключающим ответственность, относятся следующие обстоятельства.
1. Согласие государства на совершение другим государством деяния, нарушающего обязательства второго в отношении первого. Например, одно государство соглашается на невыполнение другим определенного положения существующего между ними договора.
2. Контрмеры — невыполнение обязательства одного государства в отношении другого является правомерной мерой в отношении последнего, вызванной нарушением им своего обязательства. Например, государство приостанавливает выполнение договора в качестве контрмеры на его нарушение другой стороной. Дополни-тельный свет на эти положения проливает ст. 60 Венской конвен-ции о праве договоров 1969 г. «Прекращение договора или приостановление его действия вследствие его нарушения».
3. Самооборона является особым случаем контрмер. Ответ-ственность исключается, если не соответствующее обязательству деяние является законной мерой самообороны в соответствии с Уставом ООН.
4. Непреодолимая сила (форс-мажор). Невыполнение обяза-тельства вызвано непреодолимой силой или не поддающимся кон-тролю государства непредвиденным внешним событием, если они делают для государства физически невозможным следовать этому обязательству. Исключение составляет случай, когда не выполнившее обязательство государство само содействовало возникновению ситуации физической невозможности.
5. Бедствие. Ответственность исключается, если деяние было совершено органом или агентом государства в ситуации крайнего бедствия и не было возможности спасти собственную жизнь или жизнь вверенных им лиц.
6. Состояние необходимости в качестве общего правила не может служить основанием для исключения ответственности. Исключение составляют случаи, удовлетворяющие двум требованиям: а) деяние является единственным средством защиты существенного интереса государства от тяжкой и неминуемой опасности;
6) деяние не наносит серьезного ущерба существенному интересу государства. в отношении которого действует нарушаемое обязательство

47. Відповідальність за міжнародні злочини
Всякое деяние государства, нарушающее обязательство по международному праву, является международным правонарушением, деликтом. Из числа последних выделилась категория особо тяжких правонарушений, которые именуют международными преступлениями.Комиссия международного права определила международное преступление как «международно-противоправное деяние;возникающее в результате нарушения государством международного обязательства, столь основополагающего для обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается как преступление международным сообществом в целом».Наиболее широко признанными международными преступлениями являются агрессия и геноцид. Еще в Декларации 1927 г. Ассамблея Лиги Наций признала агрессию «международным преступлением». В принятом Генеральной Ассамблеей ООН

1 2 3 4 5 6 7 8


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП