ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Культурологія, етика, естетика

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Культурологія, етика, естетика

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Список питань

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
1. Розкрити і охарактеризувати наступні поняття: культура, цивілізація, знак, .архетип, мова, етикет, традиція, традиціоналізм, традиційне суспільство, соціокультурний світ, синкретизм, загальнолюдські культурні цінності, міф, цінність, артефакт, знакова система, мова культури, генезис культури, традиція, звичай, ритуал, типологія культури, соціокультурна динаміка, масова культура, елітарна культура.
2. Основні теоретичні концепції культури.
3. Основні положення концепції культури О.Шпенглера.
4. Культура Стародавнього Єгипту.
5. Основні види знаків (за Ч.Пірсом).
6. Які архетипи української культури Ви можете назвати?
7. Роль християнства в становленні української культури.
8. "Український культурний Ренесанс" в українській культурі на почату XX ст.
9. "Український авангард". .
10. Культура індустріального суспільства та культура постіндустріального суспільства, їх відмінності.
11. Проаналізуйте наступні висловлювання: "Мова - дім буття" (М. Гайдеггер), "Моя Батьківщина - це французька мова" (А. Камю), "Мова - це вікно у акт" (О. Потебня).
12. Модернізм та постмодернізм в культурі.
13. Мова як один із головних чинників розвитку нації і культури.
14. Основні ідеї елітарної та масової культури.
15. Сучасна соціокультурна ситуація в Україні.
16. Глобалізація культури. Вплив процесу глобалізації на універсалізацію культур.
17. Явище європоцентризму в світовій культурі.
18. Національна культура і масова культура, їх співвідношення.
19. Сутність концепції циклічного розвитку культури.
20. Формаційний підхід соціокультурного світу, його основні етапи.
21. Основні види комунікації.
22. Трипільські проміста IV - III тис. до н.е..
23. Хто з культурологів класифікував культуру на три основні типи: чуттєвий, ідеаціональний та ідеалістичний?
24. Основні концепції міфу.
25. Античний тип культури як джерело європейської культури. Феномен "грецького дива".
26. Національна культура та загальнолюдські культурні цінності, їх взаємозв'язок.
27. Архаїчний тип культури. Магія, культ, ритуал, табу.
28. Римська культура. Причини занепаду греко-римської культури, переходу від язичницького до християнського світів.
29. Світоглядні засади мистецтва модернізму.
30. Розкрити і охарактеризувати наступні стилі у мистецтві: бароко, класицизм, готика, українське бароко.
31. Досягнення культури Київської Русі.
32. Основні стилі і напрямки в мистецтві.
33. Дохристиянська культура слов'ян.
34. Культурологія як наука, її специфіка, структура та завдання.
35. Основні методи, що використовуються в культурологічних дослідженнях. Особливості системного методу.
36. Охарактеризувати наступні концепції культурології: еволюціоністські, циклічні, соціологічні, теологічні. Поясніть їх специфічні риси.
37. Інформаційно-знакове тлумачення культури.
38. Семіотика як наукова дисципліна, її основні розділи.
39. Основні функції культури.
40. Знаки, які використовуються в культурі.
41. Основні властивості символів та їх співвідношення зі знаками.
42. Цінностно-нормативний вимір культури.
43. Історична типологія культури.
44. Сутність еволюціоністської концепції Г.Спенсора.
45. Концепція культурно-історичних типів М.Я.Данилевського.
46. Концепція соціокультурної динаміки П. Сорокіна.
47. Поняття „традиційна культура" та „інноваційна культура", їх співвідношення.
48. Концепція „локальних цивілізацій" А. Тойнбі.
49. Особистість як об'єкт і суб'єкт культурної діяльності.
50. Духовна культура, її структура та цінності.
51. Світ і людина в арабо-мусульманському типі культури.
52. Світ і людина в даосько-конфуціанському типі культури.
53. Світ і людина в японо-буддійському типі культури.
54. Світ і людина в сюрреалізмі.
55. Людина в античній культурі.
56. Людина в середньовічній культурі.
57. Людина в культурі Відродження.
58. Людина в українській і світовій культурах Новітнього часу.
59. Мистецтво як феномен культури.
60. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток культури сучасного світу.
61. Культурологічна концепція С. Хантінгтона.

ЕТИКА, ЕСТЕТИКА
62. Розкрити і охарактеризувати зміст таких категорій та понять етики, як щастя, добро, зло, моральний обов'язок, совість, сенс життя, свобода, відповідальність, любов, милосердя, справедливість, дружба, гідність.
63. Розкрити і охарактеризувати зміст таких категорій естетики як, прекрасне, піднесене,
потворне, трагічне, комічне, низьке.
б4. Свобода як етична проблема. Відповідальність - необхідний атрибут свободи.
65. Моральнісні смисли любові.
66. Розкрити і охарактеризувати зміст понять „любов" і „милосердя".
67. Розкрити і охарактеризувати зміст понять „честь і репутація".
68. Поняття „совість", „сором" та „провина", їх співвідношення.
69. Найважливіші чинники щастя.
70. Етос, мораль, етика.
71. Структура і функції етики.
72. Функції моралі.
73. Особливості етики як науки.
74. Дескриптивна та нормативна етики.
75. Естетика як наукова дисципліна, її структура та функції.
76. Історія формування та розвитку естетики.
77. Розкрити і охарактеризувати зміст поняття "катарсис", „мімесис", „калокагатія".
78. Моральні норми і цінності християнської етики.
79. Діалогічне спілкування. Його правила і принципи.
80. Категоричний імператив І.Канта. Розкрити і охарактеризувати зміст понять "імперативність", "категоричний імператив". Назвати три основні формули кантівського категоричного імперативу.
81. Норма як елемент моральної свідомості.
82. Стиль бароко.
83. Табу і сучасні моральні норми.
84. Культура ділового спілкування.
85. Як співвідносяться моральна та правова регуляція людської поведінки?
86. Прикладна етика та її основні різновиди.
87. Основні ідеї елітарної та масової культури.
88. "Золоте правило" моральності.
89. Етикет, його основні різновиди та загальні вимоги.
90. Моральна культура особистості, від чого вона залежить.
91. Етико-філософське вчення Григорія Сковороди.
92. Естетичні ідеали епохи Відродження.
93. Основні види морального зла.
94. Особливості моралі як способу опанування світу.
95. Філософський зміст поняття ідеал.
96. Моральні цінності людини.
97. Етичні вчення Стародавнього Сходу.
98. Українська мова як основа культури українського народу.
99. Мистецтво та його характерні риси.
100. Функції мистецтва.
101. Головні стилі мистецтва.
102. Мистецтво та його основні різновиди.
103. Історія розвитку мистецтва.
104. Роль мистецтва в естетичному вихованні особистості.
105. Синтетичні види мистецтва, їх особливості та характеристика.
106. Розкрити і охарактеризувати живопис як вид мистецтва.
107. Розкрити і охарактеризувати скульптуру як вид мистецтва.
108. Розкрити і охарактеризувати літературу як вид мистецтва.
109. Розкрити і охарактеризувати архітектуру як вид мистецтва.
110. Розкрити І охарактеризувати театр як вид мистецтва.
111. Розкрити і охарактеризувати музику як вид мистецтва.
112. Розкрити і охарактеризувати поняття „художня культура".
113. Розкрити і охарактеризувати поняття „художній образ".
114. Професійна етика та її особливості.
115. Основні принципи, особливості професійної етики економіста.
116. Етичний кодекс економіста.
117. Професійна мораль економіста.
118. Етичні аспекти екології.
119. Екологічна етика та її принципи.
120. Комічне та його форми.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП