ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Товарознавство » Товарна іноваційна політика

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ
У широкому розумінні функціонально-вартісний аналіз не є суто математичним методом оптимізації, але він сприяє набли-женню до оптимальних технічних та економічних рішень на ос-нові їх поетапної диференційованої оцінки. Це метод комплекс-ного техніко-економічного дослідження товару з метою розвитку його корисних функцій для досягнення оптимального співвідно-шення між значенням функції для споживача та витратами на її забезпечення. Мету ФВА в найзагальнішому вигляді можна запи-сати як математичну формулу:

де СК — споживча цінність об’єкта аналізу (сукупність спожив-чих властивостей виробу);
В — витрати для досягнення необхідних споживчих властивостей.
Головними завданнями ФВА треба вважати:
• пошук та реалізацію ефективних технічних рішень, підви-щення технічного рівня і якості виробів;
• зменшення матеріаломісткості продукції, поліпшення ваго-вих характеристик конструкцій, вибір раціональної технології;
• зменшення трудомісткості продукції, підвищення техноло-гічності та надійності конструкцій;
• створення нових організаційних форм колективної творчої праці, скорочення циклу «дослідження — виробництво».
Таким чином, головне завдання ФВА полягає в тім, щоб із вико-ристанням системно організованого апарату, спеціальних засобів, правил і процедур знайти резерви зниження витрат на виробництво та експлуатацію продукції через дослідження певних функцій як об’єкта аналізу в цілому, так і його окремих складових.
Принципами ФВА є: системність; функціональний підхід; від-повідність витрат для забезпечення значущості та корисності фу-нкцій; колективна творчість.
Процес ФВА здійснюється за такими послідовними етапами: підготовчий, інформаційний, аналітичний, творчий, дослідний, рекомендаційний, запроваджувальний.
На перших трьох етапах, які мають в цілому діагностичний характер, визначають функції виробу та його елементів, взаємозв’язки між ними, вартісні та якісні оцінки цих зв’язків. Cаме на цих етапах уточнюється об’єкт аналізу. Найчастіше за такий бе-руть вироби масового виробництва, що мають недостатню якість, або собівартість, вищу від аналогів. Це особливо важливо нині, коли саме через розумну цінову політику та рівень якості можна досягти суттєвих переваг у конкурентній боротьбі.
Найбільший ефект від ФВА досягається, коли продукція, що її аналізують, перебуває на стадії розроблення. У цьому разі є час для внесення змін у конструкцію виробу чи технологію виробни-цтва і можливість запобігти зайвим витратам на купівлю та вста-новлення необхідного обладнання, сировини, комплектувальних виробів та інструментів.
Об’єкт дослідження вибирається після обговорення запропо-нованих варіантів. Для цього створюється робоча група із спеціа-лістів, найкомпетентніших у проведенні ФВА щодо конкретного об’єкта. Фахівці з маркетингу також беруть участь у підготовчо-му етапі ФВА нового виробу, але їхня роль суттєво збільшується, коли така операція стосується продукції, яка вже випускається та реалізується. Про це свідчать дані табл. 1[1].
Таблиця 1
УЧАСТЬ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ
У ЗДІЙСНЕННІ КОРИГУВАЛЬНОЇ ФОРМИ ФВА

з/п Назва етапу Короткий зміст основних робіт Виконавці робіт
1 Підготовчий Вибір об’єкта аналізу; визначення мети, завдань і умов здійснення аналізу; формування програми реалізації і визначення виконавців робіт Керівництво фірми; працівники служби маркетингу
2 Інформаційний Нагромадження техніко-економічної та маркетингової інформації стосовно об’єкта і його функціо-нальних аналогів Власні чи залучені спеціалісти з мар-кетингу
3 Аналітичний Аналіз функціональної структури об’єкта; формулювання функцій об’єкта та його елементів, установлення причинно-наслідкових зв’язків між ними і побудова функціональної моделі об’єкта; оптимізація моделі для еліміну-вання непотрібних споживачеві функцій та доцільного суміщення функцій Власні чи залучені спеціалісти з мар-кетингу та ФВА
4 Творчий Формування принципових конс-труктивних варіантів реалізації потрібних функцій, що сприяють комплексному розв’язанню про-блеми об’єкта Розробники проек-ту, конструктори
5 Дослідний Вибір найпридатніших за резуль-татами аналізу рішень (за систе-мою техніко-економічних показ-ників, критеріїв обмежень) Спеціалісти з мар-кетингу, економісти
6 Рекоменда-
ційний Остаточна вартісна оцінка варіа-нтів виконання об’єкта і його елементів; прийняття остаточного рішення щодо конструкції об’єкта аналізу Те саме
7 Етап
запровадження Розроблення необхідної науково-технічної документації, підготов-ка і освоєння виробництва, тесту-вання продукції на ринку Розробники, технологи, виробнични-ки, фахівці з мар-кетингу
Зміст таблиці свідчить, що на четвертому (творчому) етапі ФВА виконує активну роль. За його допомогою здійснюється творчий пошук оригінальних рішень на основі логічного аналізу суті функцій та зв’язків між ними. На п’ятому (дослідному) етапі оцінюється вартість функцій, якість їх виконання, відповідність між можливостями та потребами їх реалізації з урахуванням гра-нично допустимих витрат на виконання кожної функції виробу. На сьомому (завершальному) етапі розробляються та реалізують-ся необхідні рекомендації. У процесі здійснення функціонально-го аналізу маркетологи та фахівці з ФВА взаємодіють практично на всіх етапах, але найтісніше — на третьому (аналітичному), ко-ли оцінюються функції об’єкта.
У методиці ФВА велика увага приділяється функціям виробу: їх опису, упорядкуванню та систематизації. Саме на основі фун-кцій здійснюється «розчленування» конструкцій машин та інших виробів, пошук нових технічних рішень і економічне порівню-вання варіантів.
Функції виробу (об’єкт ФВА) підрозділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішні складаються з головних та другорядних, а внутрішні — з основних та допоміжних. За можливостями вияв-лення функції класифікуються на дійсні та потенційні. За рівнем корисності — на корисні, некорисні та шкідливі. Останні збіль-шують вартість об’єкта. Детальніші класифікаційні ознаки функ-цій виробу наведено в табл. 2.
Розгляньмо докладніше зміст окремих етапів ФВА. Так, на попередньому (підготовчому) етапі вибирають (з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням) об’єкти аналізу, визнача-ють мету, завдання та умови його проведення, формують про-граму реалізації робіт.
На інформаційному етапі спеціалісти з маркетингу підприємс-тва (або фахівці, що залучаються ззовні) збирають необхідні дані про об’єкт та його функціональні аналоги, тобто інформацію що-до основного призначення виробу і сфери можливого застосу-вання, технічних можливостей продукції, визначальних показни-ків якості, собівартості аналогів. Принцип наступності в розвитку техніки сприяє тому, що для багатьох виробів існують аналоги, які мають тотожні конструктивні рішення і однакові або подібні цільові функції. Здійснюючи функціональний аналіз, проводять ретельне дослідження аналогів виробу з метою виявлення елеме-нтів, що повторюються, тобто типових складових процесу функ-ціонування, характерних для таких виробів. Для цього викорис-товуються технічні паспорти, інструкції, протоколи випробу-
Таблиця 2
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ФУНКЦІЙ
ВИРОБУ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ФВА
Ознаки
класифікації Вид
функції Особливості функції
Сфера
виявлення Зовнішня Загальна об’єктивна функція, що виконується об’єктом в цілому і відображає функціональні відношення між ним і оточенням
Внутрішня Внутрішня функція об’єкта, що визначається і реалізується його складовими елементами
Роль
у задоволенні
потреб Головна Зовнішня функція, що визначає призначення, сутність та сенс існування об’єкта в цілому
Другорядна Зовнішня функція, яка не впливає на працездат-ність об’єкта й відображає побічні цілі його ство-рення, забезпечує і збільшує попит на нього
Значення
в робочому
процесі
об’єкта Основна Внутрішня функція, яка забезпечує роботозда-тність об’єкта, створює необхідні умови для здійснення головної функції
Допоміжна Внутрішня функція, яка сприяє реалізації осно-вної функції
Можливість
виявлення Дійсна Зовнішня або внутрішня функція, яка реально властива об’єкту і здійснюється за норматив-них умов його функціонування
Потенційна Зовнішня або внутрішня функція, яка реально властива об’єкту, але не здійснюється до появи нових умов його функціонування
Рівень
корисності Корисна Зовнішня або внутрішня функція, яка свідчить про функціонально необхідні споживчі властиво-сті об’єкта для визначення його роботоздатності
Некорисна Зовнішня або внутрішня функція, яка є зайвою і збільшує вартість об’єкта, але є нейтральною стосовно інших функцій та споживчих власти-востей виробу
Шкідлива Зовнішня або внутрішня функція, яка непотрібна і збільшує вартість об’єкта, негативно впливає на інші функції та споживчі властивості
вань, технічні умови, результати аналізу патентної інформації. Усі дані фіксуються на спеціальних картках або в пам’яті ЕОМ. Додатково збирають інформацію відносно функцій окремих деталей виробу, матеріалів, що з них вони виготовлені, та собівартості складових. Велика увага приділяється оцінкам споживачами якості, надійності й відповідності продукції ви-могам моди, естетики та ергономіки. Усі служби та підрозділи підприємства беруть участь в інформаційному забезпеченні попереднього етапу ФВА.
Як уже зазначалось, на аналітичному етапі маркетологи та спеціалісти ФВА досліджують функціональну структуру об’єкта.
Потім здійснюється оптимізація отриманої моделі для елімі-нування непотрібних з погляду споживача функцій, а також мож-ливості та доцільності суміщення окремих функцій. Інакше ка-жучи, на цьому етапі вивчаються функції об’єкта та витрати для їх забезпечення. Відкидаючи зайві функції, одночасно зменшу-ють непотрібні витрати. Додатково розв’язуються питання про можливість заміни матеріалів, обладнання та технологічних операцій. Для визначення значущості функцій окремих складо-вих виробу можуть бути використані методи експертних оцінок. Творчий етап передбачає формування інженерно-технічними працівниками принципових конструктивних варіантів реалізації отриманих функцій, тобто формування комплексного розв’язання проблеми. Метою дослідного етапу є вибір найпридатніших за результатами аналізу рішень. Він здійснюється конструкто-рами, маркетологами та економістами з використанням системи техніко-економічних показників та встановлених обмежень, тобто передбачає оцінку ідей і варіантів, опрацьованих на попередніх етапах, з метою ліквідації диспропорцій між функціями та ви-тратами.
На рекомендаційному етапі виконується за участю економі-стів та маркетологів вартісне оцінювання варіантів загального виконання об’єкта та його елементів, ухвалюється остаточне рішення щодо конструкції товару — об’єкта аналізу. Етап за-провадження пов’язано із розробленням необхідної науково-технічної документації, підготовкою та освоєнням виробницт-ва, тестуванням продукції на ринку. Він характеризується ак-тивною взаємодією інженерно-технічних працівників та мар-кетологів. Роботи з ФВА вважаються виконаними, якщо буде знайдено варіант виробу або процесу з низькою собівартістю та високою якістю.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ» з дисципліни «Товарна іноваційна політика»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРОШЕЙ
Програмне забезпечення та основні стандарти АРІ для комп’ютерної ...
НЕОКЛАСИЧНИЙ ВАРІАНТ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
Розвиток телекомунікаційних мереж
ЛОГІЧНІ МЕТОДИ


Категорія: Товарна іноваційна політика | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 2848 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП