ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Товарознавство » Товарна іноваційна політика

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ
Основним завданням етапу генерування ідей є створення су-часних конкурентоспроможних товарів, які за своїми техніко-економічними показниками та технологічним виконанням відпо-відають вищим науково-технічним досягненням, задовольняють потреби споживачів. Розробляючи ідеї нового продукту необхід-но керуватися вимогами найбільшої безпеки, економічної доці-льності та повної відповідності функцій виробу навколишнім умовам. Це правило поширюється на всі вироби незалежно від того, чи вони є складовою частиною товару, чи готовим товаром.
Вимоги найбільшої безпеки пов’язані з обов’язковою умовою того, що будь-якому виробу — об’єкту виробництва та експлуа-тації (використання) — мають бути надані такі властивості, які цілком виключають шкідливий вплив на людину та довкілля або максимально запобігають такому впливу. Беручи до уваги значне зростання вимог споживачів до безпеки споживання товарів, найліпше керуватися вимогами абсолютної безпеки.
Вимоги економічної доцільності передбачають, що основні параметри і конструкція виробу мають забезпечувати високий рі-вень його ефективності як об’єкта виробництва та експлуатації (використання). Корисного ефекту від використання виробу за призначенням згідно з установленими режимами експлуатації треба домогтися тільки з мінімально необхідними витратами трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів.
Не менше значення на сучасному етапі науково-технічного розвитку світового промислового виробництва має додержання вимог повної відповідності функцій, що виконуються виробом, умовам довкілля, тобто функціональні властивості виробу пови-нні обов’язково відповідати рівню параметрів навколишнього се-редовища та діапазону їхніх змін. Необхідне також повне узго-дження цих властивостей з параметрами середовища, якщо останнє має високу динамічність та стохастичність. Зрозуміло, що виконання всіх цих передумов неможливе без напруженої творчої діяльності всіх працівників фірми.
Беручи загалом, процес творчої діяльності потребує органіч-ного поєднання таких його стадій: підготовка, задум, пошук, реа-лізація. Усі стадії творчого процесу базуються на інформаційно-му, методичному та технічному забезпеченні. Інформаційне забезпечення включає базу знань, банк прогнозних даних, патентів, стандартів, довідок. Із методичним забезпеченням ототожнюють і сукупність методів виконання винахідницьких, стандартизацій-них та оптимізаційних завдань. До технічного забезпечення від-носять засоби обчислювальної техніки, системи автоматизовано-го проектування, програмно-технічні комплекси.
У процесі творчої діяльності стадія підготовки до науково-
го пошуку передбачає: нагромадження необхідних вихідних знань; попередню систематизацію фактів у тій галузі розвитку науки і техніки, що вивчається; інтелектуально-творчу підго-товку особистості до пошуку ідей. Зі стадією задуму пов’язують вивчення нерозв’язаної проблемної ситуації та визна-чення проблеми для наступного її вирішення. З цією метою вивчають наявну науково-технічну інформацію та формулю-ють головне завдання пошуку; з’ясовують центральне питання (фокальна точка завдання), що потребує розв’язання; установ-люють необхідні вимоги і суттєві обмеження; розробляють план пошуку розв’язку. Особливу увагу приділяють вивченню умов виникнення та досвіду розв’язування аналогічних задач на різних етапах розвитку науки і техніки.
Центральною в процесі творчої діяльності є стадія пошуку. Саме на цій стадії реалізується первинний задум. Найхарактернішими етапами цієї стадії вважаються: генерування ідей; ви-значення принципів розв’язування задачі; виявлення позитив-них та негативних ефектів, що можуть супроводжувати використання різних принципів розв’язування задачі; аналіз різних варіантів такого розв’язування і вибір найоптимальні-ших із них.
Завершує творчий процес стадія реалізації, на якій здійсню-ється: технічне оформлення розв’язку творчої задачі; дослідна перевірка і випробування технічного рішення з дальшим внесен-ням до нього необхідних поправок та доповнень; реалізація рі-шення та його наступний розвиток. Таким чином, центральним елементом творчого пошуку є генерування нових ідей

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ» з дисципліни «Товарна іноваційна політика»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ
Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту
Аудит вилученого капіталу
Інвестиційний клімат держави
Особливості надання та погашення окремих видів кредиту


Категорія: Товарна іноваційна політика | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 1836 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП