ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
Однією з ключових категорій фінансів підприємств є капітал. Саме з його формуванням і використанням безпосередньо пов’язана фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Тому роз-
гляд основ фінансової діяльності підприємств слід розпочати з дослідження економічної сутності цієї категорії.
Поняття «капітал» є однією з найскладніших категорій фінан-сової науки. У вітчизняній та зарубіжній науково-практичній лі-тературі можна зустріти багато (досить часто взаємопротилеж-них) підходів до визначення сутності капіталу. Серед численних дефініцій капіталу можна виокремити:
• макроекономічний підхід (з народногосподарського погляду);
• мікроекономічний підхід (з погляду суб’єктів господарювання).
З народногосподарського погляду під капіталом розуміють один із трьох факторів виробництва разом із землею та працею: з капіталом ідентифікуються виробничі засоби, що можуть бути використані для здійснення господарської діяльності (виробниц-тва товарів, робіт, послуг) . У фінансовій науці досить часто за-стосовується також монетарний підхід, згідно з яким капітал прирівнюється до грошових ресурсів, що спрямовуються на фінан-сування інвестицій, тобто під капіталом розуміють грошові кош-ти . Проте капіталом вважаються лише ті грошові кошти, які вико-ристовуються для забезпечення зростання наявної вартості. Гроші стають капіталом переважно за умови їх нагромадження, зберігання та продажу на грошовому ринку, оскільки це дає їх вла-снику додатковий дохід у вигляді процента . Згідно із марксистсь-кою теорією капіталу єдиним товаром, здатним приносити додат-кову вартість, може бути лише робоча сила. Отже, перетворення грошей на капітал і саме його виникнення нерозривно пов’язане з перетворенням робочої сили на товар, предмет купівлі-продажу .
За трактування капіталу як категорії фінансів підприємств у науково-практичній літературі, як правило, розрізняють дві йо-го форми:
• конкретний капітал;
• абстрактний капітал.
Конкретний капітал. Для здійснення господарської діяльно-сті підприємству необхідні засоби праці (устаткування, будівлі, споруди тощо); предмети праці (сировина, матеріали) та праця. Окрім матеріальних, воно може мати у своєму розпорядженні нематеріальні ресурси (патенти, права, ноу-хау). Вартість май-нових об’єктів, які відображені в активі балансу підприємст-ва, називають конкретним капіталом. В активах заморожу-ються грошові кошти, інвестовані в підприємство. Ці кошти можуть бути вкладені в:
а) необоротні активи (основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість тощо);
б) оборотні активи (запаси, поточна дебіторська заборгова-ність, поточні фінансові інвестиції тощо).
Абстрактний капітал. Заслуговує уваги концепція капіталу, обґрунтована патріархом німецької економічної науки, засновни-ком Кельнської школи економіки підприємства проф. Е. Шмале-нбахом. За цією версією, під капіталом слід розуміти абстрактну вартість, яка відображається в балансі підприємства . При цьому під абстрактним капіталом розуміють сукупність усіх пози-цій пасиву балансу.
Серед вітчизняних економістів найвдаліше, на нашу думку, обґрунтування сутності капіталу підприємства дано проф. В. В. Сопком. Він вважає, що капітал — це власність відповідної фізичної або юридичної особи на активи: майно і об’єкти (ресурси), які є на підприємстві . Пасивна сторона балансу містить інформацію про те, яку частину капіталу надано в розпорядження підприємс-тва його власниками (власний капітал) і яку — кредиторами (по-зичковий капітал).
Позичковий капітал характеризує частину активів підпри-ємства, що профінансована його кредиторами всіх видів. У ба-лансі позичковий капітал відображається за такими розділами пасиву:
«ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів.
ІІІ. Довгострокові зобов’язання.
ІV. Поточні зобов’язання.
V. Доходи майбутніх періодів».
Власний капітал — це сальдо між загальною сумою активів та позичковим капіталом. Він характеризує частину майна, яка профінансована власниками корпоративних прав підприємства (завдяки безпосереднім внескам грошових коштів (майнових об’єктів) чи в результаті реінвестування прибутку). Власний ка-пітал відображається в першому розділі пасиву.
У практичній діяльності суб’єктів господарювання (в контекс-ті фінансового та управлінського обліку) під капіталом підпри-ємства розуміють його пасиви, тобто капітал трактується саме як абстрактна вартість. Отже, капітал підприємства — це засвід-чені в пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображе-но в активах; він показує джерела фінансування придбання ак-тивів підприємства. Саме цим визначенням капіталу ми оперуватимемо, досліджуючи фінансову діяльність суб’єктів господарювання в наступних розділах посібника.
Можна повністю погодитися з висновками проф. Сопка про те, що вживання терміна «капітал» щодо «активів» неправильне, бо якщо термін «капітал» означає право власності, то цей самий термін не може означати речовий елемент, наприклад «оборот-ний капітал» чи «основний капітал».
Величина активів підприємства та його капітал є двома показ-никами, які характеризують один і той же об’єкт: сукупність усіх вартостей, що використовуються у виробничому процесі для до-сягнення поставлених перед підприємством цілей. Майно під-приємства (активи) є дзеркальним відображенням капіталу, який у нього інвестований. Активи показують напрямки конкретного використання залучених фінансових ресурсів, а капітал (паси-ви) — зобов’язання підприємства перед кредиторами та власни-ками. Саме тому загальна величина активів повинна дорівнювати сумі пасивів підприємства. Зіставлення активів та пасивів здійс-нюється в процесі складання балансу (звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи та ка-пітал). Безпосередній зв’язок між окремими позиціями капіталу та активів у балансі не відображається. Напрямки використання фінансових ресурсів доцільно узгоджувати із джерелами їх залу-чення на стадії довгострокового фінансового планування та бюджетування.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Затвердження
Типи проектного фінансування
РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ
Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному...
Мета аудиту — перевірити правильність визначення податку з реклам...


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 2570 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП