ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Регулювання економічних процесів на рівні підприємства за-безпечується шляхом розробки бізнес-планів його розвитку. Ос-новою для формування плану підприємства є, з одного боку, дані стосовно кон’юнктури ринку і попиту на його продукцію, реаль-них можливостей матеріально-технічного забезпечення виробницт-ва, з іншого — наміри уряду щодо обсягів державного контракту (обов’язкового як для державних, так і недержавних підприємств).
Бізнес-план — це документ, який містить усі основні аспекти комерційного підприємства, що створюється. У ньому мають бу-ти відображені питання ємності і перспективи майбутнього рин-ку збуту; оцінені всі витрати, які співвідносяться із доходами від запланованого продажу продукції з метою визначення потенцій-ної прибутковості справи, що започатковується. Розробляється бізнес-план на перспективу (3—5 років) з розподілом по роках, причому перший рік подрібнюється на квартали і місяці.
Узагальнення досвіду роботи іноземних і вітчизняних бізнес-менів дозволяє уявити методику формування бізнес-плану, його основні розділи і структуру. Найважливішою ланкою в інвести-ційному процесі є проектування, тобто створення комплексу тех-нічної документації, що містить техніко-економічне обґрунту-вання, схеми, технологічні, конструктивні розрахунки, які необхідні при створенні нового підприємства, реконструкції або технічному переозброєнні існуючого.
Бізнес-план інвестиційного проекту може мати такий вигляд. Перший розділ «Загальні цілі проекту» повинен містити інфор-мацію:
• найменування і суть проекту. У цьому пункті зазначається потужність з випуску нової продукції чи обсяги надання послуг, сервісного обслуговування, впровадження розробок;
• інвестиції, які потрібні для здійснення проекту. Слід зазна-чити поряд із вартістю всього проекту необхідні власні кошти і додаткові вкладення;
• прибуток, який очікується від реалізації проекту, і термін окупності вкладень у проект. Тут необхідно зазначити також термін життєвого циклу інвестицій, окупність кожного його періоду;
• організаційно-правова форма реалізації проекту. Треба ви-значити, чи це буде збільшення обсягів виробництва на діючому підприємстві, чи мається на увазі створення акціонерного това-риства, колективного підприємства, товариства з обмеженою від-повідальністю, консорціуму тощо;
• форма участі інвестора в проекті: з визначенням максималь-ної частки інвестора в акціонерному капіталі, надання кредиту, компенсаційна угода, створення спільного підприємства та ін.;
• фінансові гарантії проекту. У цьому пункті вказуються строк і графік погашення кредиту, а також гарантійні умови: за-става майна, державні гарантії, гарантії місцевих адміністрацій, банків тощо.
Другий розділ «Опис проекту» містить таку інформацію:
• коротка характеристика товару чи послуг, їх якісні характе-ристики та сфера використання. У цьому пункті зазначається, які потреби задовольняє продукт чи послуга, що пропонується, її го-ловні особливості, чому можна віддати перевагу перед продукцією конкурента. Треба охарактеризувати також дизайн, специфіку упаковки, організацію сервісу товару;
• зазначаються особливості проекту, які повинні забезпечити його комерційний успіх. Це можуть бути найновіші технічні рі-шення, відносно низькі витрати на виробництво продукції, наяв-ність дешевої робочої сили, високі екологічні оцінки, забезпе-чення експортного потенціалу, енергозбереження тощо;
• технічна характеристика проекту. Доцільно в таблиці зіста-вити основні параметри аналогічних зразків устаткування чи продукції, відомі світовому ринку, з посиланням на джерело ін-формації про них. Слід вказати переваги товару перед аналогами, а також порівняно з кращими вітчизняними та світовими зразка-ми. Необхідно також зазначити, якими патентами чи авторськими свідоцтвами захищені особливості даного проекту, які є «ноу-хау», ліцензії, публікації і т. п.
Третій розділ «Оцінка ринку збуту» містить:
• відомості про географію та ємність ринку. Потенційна єм-ність ринку — це загальна вартість товарів, які покупці, що зна-ходяться в певному регіоні, в змозі придбати за певний період часу (місяць чи рік). Вона залежить від багатьох факторів — со-ціальних, кліматичних, національних особливостей жителів регі-ону, а головне економічних, тобто рівня доходів потенційних по-купців, структури їх витрат, темпів інфляції тощо;
• оцінка конкурентів. У цьому пункті необхідно дати коротку характеристику конкуруючих товарів і фірм. Вона повинна мі-стити показники рівня якості, дизайну, думку покупців, рівень цін. Слід вказати проблеми в стратегії конкуруючих фірм чи в якісних характеристиках інших товарів для того, щоб визначи-ти, де відкривається реальний шанс досягти успіху. Треба на-вести об’єктивну оцінку не тільки вітчизняних конкурентів, а й іноземних;
• обсяг продаж, що планується. Необхідно визначити можли-вих конкурентів і зіставити переваги та уразливі місця свої і су-перників щодо таких запитів споживачів: якість продукту, низькі ціни, асортимент, винятковість товару, надійність, місцезнахо-дження, умови доставки, гарантії, консультування, доступність та ін. Якщо переваги проекту, що пропонується, порівняно з конку-рентами вищі всього на 30 %, то це достатньо низька конкурен-тоспроможність. При перевагах у 30—50 % — становище фірми стійке, при 70 % — можна повністю контролювати ринок. Необ-хідно мати на руках контракти чи хоча б протоколи про наміри на поставку продукції. Обсяг продажу продукції, що налічується, вказується для внутрішнього і зовнішнього ринку з розподілом по роках у натуральних показниках та в грошовому виразі у цінах на фіксовану дату;
• маркетингові заходи або стратегія маркетингу. До елементів плану маркетингу належать: схема розповсюдження товарів, ці-ноутворення, реклама, методи стимулювання продажу і т. д. Не-обхідно стисло викласти, як продаватиметься товар — через вла-сну торговельну мережу фірмових магазинів, інші торговельні точки, через оптову мережу торгівлі. Вказується бажаний рівень рентабельності вкладених коштів; кошти, що спрямовуються на рекламу продукції; шляхи зростання обсягу продажу. Якщо під-приємству надане право експорту своєї продукції, то в даній си-туації стратегія маркетингу полягає у визначенні ринкового по-тенціалу товару на зовнішньому ринку за цінами, що забезпечують необхідний рівень рентабельності, тощо.
Четвертий розділ «План проведення робіт за проектом й ви-пуску продукції» є найбільшим за обсягом і дуже важливим. Він містить такі питання:
• ступінь освоєння продукції, що пропонується до виробниц-тва, яка відображає науково-технічні розробки по даній продук-ції, наявність дослідних або лабораторних зразків, проектування, можливо, дрібносерійне виробництво;
• наявність документації за проектом і його правове забезпе-чення. Це може бути техніко-економічне обґрунтування вкладення коштів, проектно-конструкторська, проектно-кошторисна документація, різноманітні договори з організаціями, необхідні для нормального процесу інвестування, акти відводу земель, дозвіл на будівництво, договори на оренду та інші юридичні документи;
• обсяги коштів і роботи, які вже були виконані за даним про-ектом за рахунок власних джерел ще до складання бізнес-плану інвестиційного проекту, але які є його невід’ємною частиною;
• наявність виробничих площ, у тому числі розміри земельної ділянки, існуючі і ті, що проектуються, будівлі та цивільні спо-руди, допоміжні споруди і службові приміщення та ін.;
• необхідні закупівлі устаткування — технологічного, допо-міжного та іншого, можливі місця його придбання;
• забезпечення майбутнього виробництва сировиною, матері-алами, комплектуючими виробами і напівфабрикатами. При ви-борі постачальників необхідно насамперед виходити з надійності партнера, його престижності, досвіду роботи з ним, ділової репу-тації. Варто також прогнозувати економічну доцільність такого партнерства, враховуючи витрати на транспортні перевезення, потребу у транспортних засобах, заготівельно-складські витрати, які необхідно звести до мінімуму. Постачання напівфабрикатів і комплектуючих повинно бути узгоджено з урахуванням можли-вості їх виготовлення власними силами. В цьому пункті слід та-кож вказати, чи існують протоколи про наміри або договори з постачальниками, яка якість сировини й матеріалів, відносний рі-вень цін тощо;
• забезпеченість трудовими ресурсами. Тут треба вказати, які спеціалісти необхідні для виконання даного проекту, їх кваліфі-каційна характеристика (фах, освіта, досвід), яка оплата праці. Розглядається організаційна структура управління підприємст-вом, взаємодія між службами з питань виробничої і комерційної діяльності;
• виробнича схема реалізації проекту. В цьому пункті зазна-чаються всі координати організацій-співвиконавців даного прое-кту і порядок взаємодії і взаєморозрахунків з ними, інші зв’язки по кооперації для реалізації проекту. Розробляється календарний графік і найважливіші заходи з реалізації проекту.
П’ятий розділ «Фінансовий план» є узагальнюючим розділом бізнес-плану інвестиційного проекту. До структури цього розділу включені кілька документів:
• прогноз обсягів реалізації продукції, який складений з урахуванням географії та ємності ринку, оцінки конкурентів. Обсяги реалізації розробляються у гривнях або вільно конвер-тованій валюті терміном на три роки з розподілом першого ро-ку по місяцях;
• баланс грошових витрат і надходжень. У цьому документі відображається сума грошових коштів, які необхідно вкласти в проект протягом певного періоду часу за статтями витрат, у тому числі на устаткування і технології, сировину і матеріали, науко-во-дослідні і дослідницько-конструкторські роботи, підготовку кадрів, витрати на інвестиційний проект та інші витрати. Мета балансу полягає у перевірці синхронності надходження і ви-трачання грошових коштів у часі. Таблиця доходів і витрат по-кликана показати формування і динаміку прибутку по роках освоєння проекту. Вона містить доходи від реалізації продук-ції, собівартість виробництва товару з розподілом по статтях витрат, сумарний прибуток від реалізації, загальновиробничі витрати і чистий прибуток, податок на прибуток і прибуток пі-сля оподаткування;
• зведений баланс активів і пасивів, який складається на поча-ток і кінець першого року реалізації проекту. Графік прибутково-сті і розрахунки до нього наводяться з урахуванням цін, які вка-зані у плані маркетингу;
• оцінка ризику й страхування. В цьому документі необхідно передбачити всі типи ризиків, з якими може зустрітися підприєм-ство, що створюється, у своїй господарській діяльності. Ризики можуть бути різними — від форс-мажорних обставин до різно-манітних законодавчих та економічних змін. Необхідно розроби-ти заходи скорочення ризиків і мінімізації збитків, що спричине-ні ними. Це можуть бути альтернативні програми збуту продукції, матеріально-технічного забезпечення, а також страхування від ризиків у різноманітних комерційних страхових компаніях. Можна вказати, які типи страхових полісів й на які суми плану-ється придбати.
Таким чином, у цьому розділі розробляється стратегія фі-нансування, викладається план отримання коштів для створен-ня або розширення підприємства, визначаються кількість цих коштів, джерела й форма їх отримання; уточнюються терміни повного повернення вкладених коштів й отримання інвестора-ми доходу на них.
Якщо бізнес-план розробляється для діючого підприємства, необхідно навести в ньому характеристику цього підприємства та обґрунтувати доцільність його розвитку. Ці дані наводяться у шостому розділі бізнес-плану «Характеристика підприємства і доцільність його розвитку»:
• назва підприємства, його організаційно-правова форма, ста-тутний капітал;
• характеристика основних фондів, включаючи їх балансову й залишкову вартість, частку активної частини, імпортне устатку-вання, що є, вікову структуру фондів та ін.;
• виробничі потужності підприємства, його технічний рівень і характеристика основної продукції, що виробляє підприємство, із зазначенням частки, що відправляється на експорт;
• кількість працюючих на підприємстві, в тому числі управ-лінський персонал, основні і допоміжні працівники;
• місцезнаходження підприємства з урахуванням виробничої й соціальної інфраструктур;
• фінансовий стан підприємства за матеріалами аудиторських висновків, включаючи обіг за останні три роки, балансовий при-буток і той, що залишається у розпорядженні підприємства, за останні три роки (у тому числі звітний та очікуваний), коефіцієнт співвідношення позичкових і власних коштів;
• прізвища керівників, головного бухгалтера, адреса підпри-ємства і банківські реквізити;
• інформація, яка не знайшла відображення в розділах, а та-кож матеріали експертних висновків по даному проекту, які є в наявності.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
Аудит установчих документів
Ліквідність балансу позичальника. Показники, що характеризують фі...
СТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ
ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (22.02.2011)
Переглядів: 2393 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП