ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

План грошових потоків
Кеш-фло перекладається дослівно як «потік готівки», або «грошовий потік». У процесі опису Плану грошових потоків і ме-тодів інвестиційного аналізу вираз «кеш-фло» може вживатися для визначення поточного залишку грошових коштів на розраху-нковому рахунку підприємства. Цей залишок формується за ра-хунок припливу грошових коштів (доходів від реалізації продук-ції і послуг, амортизаційних відрахувань, доходів від реалізації активів підприємства, внесків у статутний фонд та позичок) та відтоку грошових коштів (витрати на виробництво продукції та послуг, загальні витрати підприємства, витрати на інвестування, витрати на обслуговування та погашення позичок, виплати диві-дендів, податкові та інші виплати). Усі надходження та платежі відображаються у Плані грошових потоків у періоди, що відпові-дають фактичним датам здійснення цих платежів з урахуванням часу затримки платежів за поставки матеріалів і комплектуючих виробів, умов реалізації продукції (у кредит, авансовим плате-жем), а також умов формування виробничих запасів. Залишок грошових коштів на рахунку (баланс готівки) використовується підприємством для виплат, на забезпечення виробничої діяльнос-ті наступних періодів, інвестицій, погашення позичок, сплати по-датків та особисте споживання. Таким чином, Звіт про рух гро-шових коштів, що ґрунтується на методі кеш-фло, демонструє рух грошових коштів і відображає діяльність підприємства у ди-наміці від періоду до періоду.
Розглянемо приклад побудови Звіту про прибутки та збитки та Звіту про рух грошових коштів підприємства та порівняймо їх.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Назва статті 1998 р. 1999 р.
+ Обсяг продажу 100 000 120 000
– Змінні витрати 70 000 85 000
= Валовий прибуток 30 000 35 000
– Операційні (загальні) витрати 6400 20 000
– Відсотки по кредитах 10 000 10 000
– Амортизаційні відрахування 3600 3000
= Операційний прибуток 10 000 2000
– Податки (30 %) 3000 600
= Чистий прибуток 7000 1400

Діяльність підприємства бажано поділити на основні функці-ональні сфери:
• операційна або виробнича;
• інвестиційна;
• фінансова.
Звіт про прибутки та збитки відображає лише операційну дія-льність підприємства, демонструючи її ефективність з точки зору покриття виробничих витрат доходами від реалізації виробленої продукції або послуг. Інакше кажучи, зі Звіту про прибутки та збитки можна лише визначити, яким чином підприємство вико-нує свою основну функцію — виробництво та реалізація продук-ції або послуг та який обсяг прибутку може воно отримати у ре-зультаті цієї діяльності. На відміну від цього, Звіт про рух грошових коштів має два додаткових розділи — «Грошовий по-тік від інвестиційної діяльності» та «Грошовий потік від фінан-сової діяльності», з яких можна отримати інформацію стосовно обсягів і строків інвестицій, форм фінансування підприємства.
У наведеному вище прикладі у Звіті про прибутки та збитки спеціально виділена окремим рядком і стаття «Амортизаційні відрахування». Амортизаційні відрахування належать до розряду калькуляційних витрат, які розраховуються відповідно до вста-новлених норм амортизації і відносяться у процесі розрахунку прибутку до витрат. У дійсності нарахована сума амортизаційних відрахувань нікуди не виплачується і залишається на рахунку підприємства, поповнюючи залишок ліквідних коштів. Тому у роз-ділі «Операційна діяльність» Звіту про рух грошових коштів відсут-ня стаття «Амортизаційні відрахування». Таким чином, амортиза-ційні відрахування відіграють особливу і дуже важливу роль у системі обліку і планування діяльності підприємства, будучи внут-рішнім джерелом фінансування. Амортизаційні відрахування є та-кож фактором, що стимулює інвестиційну діяльність. Чим вище за-лишкова вартість активів підприємства і вище норми амортизації, тим менше прибуток, що підлягає оподаткуванню, та, відповідно, більше сума грошового потоку від виробничої діяльності.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Назва статті До початку
виробництва,
грн. 1998 р.,
грн. 1999 р.,
грн.
1. Обсяг продажу 100 000 120 000
2. Змінні витрати 70 000 85 000
3. Операційні (загальні) витрати 5000 6400 20 000
4. Відсотки по кредитах 10 000 10 000
5. Податки та інші виплати 300 600
6 = 1 – 2 –
– 3 – 4 – 5 Грошовий потік від виробни-чої діяльності – 5000 10 600 4400
7. Витрати на придбання активів 250 000
8. Надходження від реалізації активів 1000
9 = 8 – 7 Грошовий потік від інвестицій-ної діяльності – 250 000 0 1000
10. Акціонерний капітал 150 000
11. Позичковий капітал 180 000
12. Виплати на погашення позичок
13. Виплати дивідендів 1000 3000
14 = 10 +
+ 11 – 12 – 13 Грошовий потік від фінансової діяльності 330 000 – 1000 – 3000
15 = 16(t – 1) Баланс коштів на початок пе-ріоду 0 75 000 84 600
16 = 6 + 9 +
+ 14 + 15 Баланс коштів на кінець періоду 75 000 84 600 87 000
У розділі «Грошовий потік від виробничої діяльності» відо-бражаються платежі за придбані активи, а джерелом надходжень служать надходження від реалізації активів, які не використову-ються у виробництві. У цьому розділі повинні бути зазначені не тільки витрати на активи, що тільки зараз купуються, а також ба-лансова вартість активів, якими володіє підприємство на дату за-початкування проекту. Витрати на придбання активів у майбут-ніх періодах діяльності повинні зазначатися у гривнях з урахуванням інфляції основних фондів.
У розділі «Грошовий потік від фінансової діяльності» як над-ходження враховуються внески власників підприємства, акціоне-рний капітал, довгострокові і короткострокові позички, відсотки по вкладах; як виплати — погашення позичок, дивіденди.
Сума грошових потоків кожного з розділів Плану грошових потоків складатиме залишок ліквідних коштів на відповідну дату. При цьому готівковий баланс на кінець розрахункового періоду дорівнюватиме сумі готівкового балансу попереднього періоду із залишком ліквідних коштів поточного періоду.
Як відомо, підприємство не може працювати без капіталу. До-статньою можна вважати таку кількість власного та залученого (запозиченого) капіталу, за якої величина готівкового (кеш) ба-лансу за всі періоди діяльності підприємства буде позитивною. Наявність негативної величини у будь-який період часу означає, що певний період підприємство теоретично не в змозі відповісти по своїх зобов’язаннях. Інакше кажучи, метою фінансування є намагання забезпечити позитивний ліквідний залишок грошових коштів протягом усього періоду — від початку до кінця реаліза-ції проекту.
Основними факторами, що беруть участь в аналізі ефективно-сті інвестиційного проекту, є сумарна величина грошового пото-ку від виробничої діяльності та інших доходів (наприклад, реалі-зація активів, внески до статутних фондів інших підприємств), а також величина витрат на інвестиції.
Таким чином, Звіт про рух грошових коштів є основним доку-ментом, призначеним для визначення потреби у капіталі, розроб-ки стратегії фінансування підприємства, а також для оцінки ефе-ктивності його використання. Показники, які застосовуються для оцінки ефективності інвестицій, називаються дисконтованими критеріями грошових потоків.
Розглянемо процес формування таблиці «Звіт про рух грошо-вих коштів» поетапно.
Етап 1
Планується створити нове підприємство, яке придбаває обла-днання для організації виробництва на 1 000 000 грн., загальні витрати якого цього місяця становитимуть 10 000 грн.
Назва статті 1-й
місяць 2-й
місяць 3-й
місяць 4-й
місяць
Обсяг продажу 0
Змінні витрати
Операційні (загальні) витрати 10 000
Відсотки по кредитах
Податки та інші виплати
Грошовий потік від виробничої діяльності – 10 000
Витрати на придбання активів 1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від інвес-тиційної діяльності – 1 000 000
Акціонерний капітал
Позичковий капітал
Виплати на погашення по-зичок
Виплати дивідендів
Грошовий потік від фінан-сової діяльності 0
Баланс коштів на початок періоду 0
Баланс коштів на кінець періоду – 1 100 000
Етап 2
Підприємство планує залучити кошти інвестора на суму 800 000 грн. і за рахунок банківської позички ще 400 000 грн.
Назва статті 1-й
місяць 2-й
місяць 3-й
місяць 4-й
місяць
Обсяг продажу 0
Змінні витрати
Операційні (загальні) витрати 10 000
Відсотки по кредитах
Податки та інші виплати
Грошовий потік від вироб-ничої діяльності – 10 000
Витрати на придбання активів 1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від інвес-тиційної діяльності – 1 000 000
Акціонерний капітал 800 000
Позичковий капітал 400 000
Виплати на погашення по-зичок
Виплати дивідендів
Грошовий потік від фінан-сової діяльності 1 200 000
Баланс коштів на початок періоду 0
Баланс коштів на кінець періоду 100 000
Етап 3
Підприємство витратило на придбання сировини та матеріалів 290 000 грн., дефіцит обігових коштів може бути покритий бан-ківською позичкою у розмірі 350 000 грн.
Назва статті 1-й
місяць 2-й
місяць 3-й
місяць 4-й
місяць
Обсяг продажу 0 0
Змінні витрати 290 000
Операційні (загальні) витрати 10 000 100 000
Відсотки по кредитах 10 000
Податки та інші виплати
Грошовий потік від вироб-ничої діяльності – 10 000 – 400 000
Витрати на придбання активів 1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від інвес-тиційної діяльності – 1 000 000
Акціонерний капітал 800 000
Позичковий капітал 400 000 350 000
Виплати на погашення по-зичок
Виплати дивідендів
Грошовий потік від фінан-сової діяльності 1 200 000 350 000
Баланс коштів на початок періоду 0 100 000
Баланс коштів на кінець періоду 100 000 50 000
Етап 4
Підприємство реалізує продукцію на 610 000 грн., закуповує сировину та матеріали, а також сплачує відсотки за кредитом.
Назва статті 1-й
місяць 2-й
місяць 3-й
місяць 4-й
місяць
Обсяг продажу 0 0 610 000
Змінні витрати 290 000 290 000
Операційні (загальні)
витрати 10 000 100 000 100 000
Відсотки по кредитах 10 000 20 000
Податки та інші виплати
Грошовий потік від ви-робничої діяльності – 10 000 – 400 000 200 000
Витрати на придбання активів 1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від ін-вестиційної діяльності – 1 000 000
Акціонерний капітал 800 000
Позичковий капітал 400 000 350 000
Виплати на погашення позичок
Виплати дивідендів
Грошовий потік від фі-нансової діяльності 1 200 000 350 000
Баланс коштів на поча-ток періоду 0 100 000 50 000
Баланс коштів на кінець періоду 100 000 50 000
Етап 5
Підприємство реалізує продукцію на 820 000 грн., в результаті чого отримує можливість погасити кредит на суму 350 000 грн.
Назва статті 1-й
місяць 2-й
місяць 3-й
місяць 4-й
місяць
Обсяг продажу 0 0 610 000 820 000
Змінні витрати 290 000 290 000 290 000
Операційні (загальні)
витрати 100 000 100 000 100 000 100 000
Відсотки по кредитах 10 000 20 000 30 000
Податки та інші виплати
Грошовий потік від ви-робничої діяльності – 10000 – 400 000 200 000 400 000
Витрати на придбання ак-тивів 1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від інве-стиційної діяльності – 1 000 000
Акціонерний капітал 800 000
Позичковий капітал 400 000 350 000
Виплати на погашення по-зичок 350 000
Виплати дивідендів
Грошовий потік від фі-нансової діяльності 1 200 000 350 000 – 350 000
Баланс коштів на початок періоду 0 100 000 50 000 250 000
Баланс коштів на кінець періоду 100 000 50 000 300 000

Ви переглядаєте статтю (реферат): «План грошових потоків» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ЗМІСТ ТА МЕТА МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОДУКТОВОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІННОВАЦІ...
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Графіка
Теорія оптимізації портфеля інвестицій
Діалектна лексика


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1721 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП