ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Баланс
Баланс, на відміну від Звіту про прибутки та збитки, відобра-жає фінансовий стан підприємства не за визначений період часу (місяць, квартал, рік), а на певний момент, наприклад 31 грудня 1999 р. Баланс показує, наскільки стійким є фінансове становище (платоспроможність і ліквідність) підприємства, що реалізує проект у конкретний момент.
Баланс складається з двох частин: актив (ліворуч) та пасив (праворуч), сумарні значення яких завжди повинні бути рівні між собою.

АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.
Грошові кошти 200 000 Кредиторська заборгованість (боргові зобов’язання підприємства перед постачальниками матеріалів, комплектуючих) 38 000
Дебіторська заборгованість (боргові зобов’язання клієнтів) 100 000 Заборгованість по виплатах: податки, заробітна плата і т. ін. 102 000
Запаси 60 000 Короткострокова позичка (до 12 місяців) 250 000
Сума поточних активів (обі-гові кошти) 360 000 Сума поточних пасивів (ко-роткострокові зобов’язання) 390 000
Основні фонди: Довгострокові позички (по-над одного року) 300 000
земля 100 000
будівлі та споруди 250 000
(мінус амортизація) – 30 000
обладнання 500 000
(мінус амортизація) – 200 000
Загальна вартість основних фондів 620 000 Власний капітал (акціонер-ний капітал) 250 000
Інші активи (нематеріальні) 30 000 Приріст власного капіталу (чистий прибуток або збитки) 70 000
Сумарний власний капітал 320 000
СУМА АКТИВІВ 1 010 000 СУМА ПАСИВІВ 1 010 000
Актив являє собою перелік того, що має підприємство у влас-ності. Пасив показує, кому і скільки підприємство винне. Інакше кажучи, ця рівність означає, що те, чим володіє підприємство, воно винне або кредиторам, або його володарям. Формування балансу також здійснюється згідно з правилами GAAP.
Розглянемо розвиток балансу на простому прикладі.

Приватний підприємець створює підприємство по виробниц-тву виробів з пластмас зі статутним фондом 200 тис. грн., купує обладнання та матеріали, виробляє та реалізує продукцію на рин-ку. На прикладі можна спостерігати зміни, які відбуваються у структурі його балансу відповідно до наявних подій.

1 квітня 1999 року.
Реєстрація підприємства та внесок у статутний фонд.
АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.
Грошові кошти 200 000 Акціонерний капітал 200 000
СУМА АКТИВІВ 200 000 СУМА ПАСИВІВ 200 000

3 квітня 1999 року.
Підприємство отримує банківську позичку 100 000 грн.
АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.
Грошові кошти 300 000 Банківська позичка 100 000
Акціонерний капітал 200 000
СУМА АКТИВІВ 300 000 СУМА ПАСИВІВ 300 000

10 квітня 1999 року.
Придбання технологічного обладнання вартістю 150 000 грн. та сировини для забезпечення виробничого процесу на суму 100 000 грн.
АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.
Грошові кошти 50 000 Банківська позичка 100 000
Матеріальні запаси 100 000
Акціонерний капітал 200 000
Обладнання 150 000
СУМА АКТИВІВ 300 000 СУМА ПАСИВІВ 300 000
30 квітня 1999 року.
Підприємство виробило та реалізувало продукцію на суму 150 000 грн. При цьому було витрачено частину заготовленої сировини на 50 тис. грн. та оплаче-ні загальні (постійні) витрати у сумі 30 000 грн. У результаті прибуток підпри-ємства становив 70 000 грн., з яких 28 000 грн. підприємство повинно виплати-ти до держбюджету у вигляді податку на прибуток (40 %). Чистий прибуток після сплати податку дорівнюватиме 42 000 грн.
АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.
Грошові кошти 170 000 Заборгованість по виплатах 28 000
Матеріальні запаси 50 000 Банківська позичка 100 000
Обладнання 150 000 Акціонерний капітал 200 000
Прибуток 42 000
СУМА АКТИВІВ 370 000 СУМА ПАСИВІВ 370 000

Нижче наведені спрощені баланси трьох підприємств, аналі-зуючи які, можна за допомогою найпростіших прийомів скласти попередні висновки про фінансовий стан останніх.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА «А»
АКТИВИ тис. грн. ПАСИВИ тис. грн.
Обігові кошти (поточні ак-тиви) 500 Короткострокові зобов’язання (позичка) 200
Основні засоби (фіксовані активи) 600 Довгострокові зобов’язання (позичка) 500
Інші (нематеріальні) активи 100 Власний капітал (акціо-нерний капітал) 500
Сума активів 1200 Сума пасивів 1200

Повна вартість майна компанії «А» становить 1200 тис. грн. Якщо з цієї суми вирахувати суму короткострокових і довгостро-кових зобов’язань (700 тис. грн.), то залишиться 500 тис. грн. — власний капітал підприємства. В цілому це означає, що підпри-ємство чогось варте, оскільки власний капітал являє собою суму інвестованого акціонерного капіталу (капіталу, який використано на придбання активів підприємства) і отриманого від його діяль-ності прибутку. На жаль, це не завжди відповідає дійсності — у цьому можна переконатися на таких прикладах.
Для того, щоб оцінити реальну ліквідність підприємства, не-обхідно знати структуру його активів, їх реальну ринкову вар-тість і те, як швидко ці активи можуть бути переведені у гроші, ліквідність яких вважається стовідсотковою. Як правило, до ак-тивів, що мають низьку ліквідність, належать нематеріальні ак-тиви. Загалом фінансовий стан підприємства «А» можна назвати непоганим. На користь цього в першу чергу свідчить досить ве-лика сума грошей на рахунку (обігових коштів), достатня, щоб оплатити короткострокову позичку, термін погашення якої може наступити у будь-який момент.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА «Б»
АКТИВИ тис. грн. ПАСИВИ тис. грн.
Обігові кошти (поточні ак-тиви) 50 Короткострокові зобов’язання (позичка) 150
Основні засоби (фіксовані активи) 250 Довгострокові зобов’язання (позичка) 150
Інші (нематеріальні) активи 400 Власний капітал (акціонерний капітал) 400
СУМА АКТИВІВ 700 СУМА ПАСИВІВ 700

Підприємство «Б» має ряд слабких місць. По-перше, оборот-ний капітал підприємства не в змозі покрити короткострокову заборгованість, яка, в свою чергу, дуже велика. Але ще гірше те, що у структурі активів підприємства 57 % (400 тис. грн.) станов-лять нематеріальні активи. Фактично ця компанія повинна бути оголошена банкрутом, бо вона неспроможна сплачувати свої рахун-ки. Можливо, це тільки тимчасова ситуація, і найближчим часом бу-де вжито заходів, які дозволять виправити ситуацію. Проте у даний момент часу фінансовий стан підприємства «Б» являє собою при-клад ситуації, якої необхідно уникати, вживаючи заходів, що підви-щують ефективність діяльності підприємства на більш ранніх стадіях.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА «В»
АКТИВИ тис. грн. ПАСИВИ тис. грн.
Обігові кошти (поточні ак-тиви) 1000 Короткострокові зобов’язання (позичка) 400
Основні засоби (фіксовані активи) 2000 Довгострокові зобов’язання (позичка) 1000
Інші (нематеріальні) активи 500 Власний капітал (акціоне-рний капітал) 2100
СУМА АКТИВІВ 3500 СУМА ПАСИВІВ 3500
Підприємство «В» перебуває у відмінній формі. Його обігові кошти дозволяють легко виплатити короткострокову позичку, якщо така вимога буде висунута. Загальна сума балансу (3500 тис. грн.) вільно покриває суму короткострокових і довгострокових заборгованостей (1400 тис. грн.), причому сума власного капіталу компанії становить 2100 тис. грн. На відміну від підприємства «Б», де короткострокова позичка дорівнює по сумі довгостроко-вій, у підприємства «В» сума довгострокових зобов’язань більше ніж вдвічі перевищує суму короткострокових зобов’язань.
Ці три приклади є дуже спрощеними, і в реальній ситуації по-трібен серйозніший і детальніший аналіз. Використовуючи тіль-ки два фінансових документи — Звіт про прибутки та збитки та Баланс — можливо розрахувати показники ефективності діяль-ності підприємства, що найбільш часто використовуються на практиці: прибутковість, платоспроможність і ліквідність.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Баланс» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Українські слова та слова запозичені з інших мов
ДИЗАЙН, ЙОГО ОБ’ЄКТИ ТА ПРОГРАМИ
Затвердження
Стандартизація в галузі безпеки телекомунікаційних систем
Інноваційна форма інвестицій


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1671 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП