ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит витрат на оплату праці. Мета і завдання аудиту
Мета аудиту — встановити дотримання підприємст-вом чинного законодавства з оплати праці та правильність відо-браження господарських операцій в обліку.
Завдання аудиту — встановити:
• ефективність внутрішнього контролю витрат на оплату праці;
• обґрунтованість техніко-економічних показників сільського-сподарського підприємства;
• правильність розрахунків виробітку за виконані роботи та надані послуги та їх відображення в обліку;
• правильність визначення обсягу робіт (наявність фактів приписок робіт);
• обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими уго-дами та достовірність відображення в обліку;
• правильність укладання трудових угод;
• обґрунтованість розмірів додаткової оплати та премій;
• дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції;
• дотримання ставок, строків пільгового оподаткування сукупного доходу працівників аграрних підприємств;
• правильність визначення розміру сукупного доходу, що під-лягає оподаткуванню;
• повноту й правильність проведених по закінченні року пере-рахунків прибуткового податку, відповідних нарахувань чи утримань;
• своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум пода-тків та обов’язкових платежів;
• дотримання встановленого порядку депонування заробітної плати та своєчасності перерахування депонованих сум після за-кінчення строку позовної давності;
• резервування коштів для оплати відпусток;
• дотримання вказівок щодо організації бухгалтерського облі-ку в Україні.
Об’єкти аудиту затрат праці та її оплати:
• використання трудових ресурсів;
• дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дис-ципліни;
• дотримання трудового договору, а також положення про оплату праці на підприємстві;
• використання робочого часу;
• стан нормування праці;
• правильність використання норм виробітку й мінімальних доходів;
• показники продуктивності праці;
• обґрунтованість плану виконання робіт;
• облік відпрацьованого часу та нарахованої оплати праці;
• стан розрахунків з депонентами;
• правильність включення виплат до фонду основної заробіт-ної плати й заохочення;
• планування та використання фонду оплати праці;
• операції з нарахування заробітної плати, додаткової оплати, заохочень та натуральної оплати;
• законність і правильність встановлення окладів, надбавок та інших виплат;
• правильність застосування норм виробітку та розцінок;
• законність і правильність проведених утримань із заробітної плати працівників;
• правильність і повнота розрахунків за відрахуваннями до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.
Джерела інформації:
― законодавчі акти;
― нормативно-правові документи;
― договірна документація;
― виробничо-фінансові плани, бізнес-плани, госпрозрахунко-ві завдання;
― службово-розпорядчі документи;
― виконавчі листи та рішення судово-арбітражних організацій;
― первинні документи з обліку праці та її оплати (наряди на відрядну роботу, облікові листки тракториста-машиніста, розрахунок нарахування оплати праці працівниками тварин-ництва, дорожні листки автомобіля, табель обліку робочого часу тощо);
― накопичувальні відомості обліку використання машинно-тракторного парку, автотранспорту;
― журнали обліку робіт і витрат;
― розрахунково-платіжні відомості, зведені відомості нараху-вання оплати праці за складом і категоріями працівників, особові рахунки;
― первинні документи з обліку продукції (реєстри приймання зерна, щоденники надходження сільськогосподарської продукції, журнали обліку надою молока, акти на оприбуткування приплоду тварин та ін.);
― регістри синтетичного та аналітичного обліку;
― матеріали інвентаризації;
― статистична та фінансова звітність.
Ефективність і своєчасність аудиторської перевірки обумов-лює певну її послідовність, що включає такі етапи:
• виявлення наявності затверджених в установленому порядку документів для внутрішнього користування сільськогосподарсь-ким підприємством (правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про оплату праці, преміювання, норми й розцінки, тру-дові угоди, контракти, угоди про оренду та внутрішньогосподар-ський розрахунок);
• встановлення відповідності документів, розроблених сільсь-когосподарськими підприємствами, чинному законодавству з оплати праці;
• перевірка обґрунтованості виробничої програми, визначення фонду оплати праці на прогнозований обсяг робіт, тарифних ста-вок, розцінок посадових окладів та оплати за контрактом;
• перевірка правильності розрахунків з оплати праці у грошо-вій і натуральній формах, кінцевих розрахунків за продукцію у
кінці року;
• дотримання встановленого порядку оподаткування та своє-часності розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами;
• оцінка стану обліку, звітності з праці та її оплати, внутрі-шньо-господарського контролю використання робочого часу й фонду оплати праці.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит витрат на оплату праці. Мета і завдання аудиту» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: На полном ходу поезда
РОЗВИТОК ПРИНЦИПІВ СИСТЕМНОГО, КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Аудит Звіту про власний капітал
Критерії класифікації кредитних операцій
Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3763 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП