ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Функціональні учасники інвестиційного процесу
Розвиток можливих організаційних форм взаємодії партнерів по інвестиційному процесу сприяє залученню до спільної інвес-тиційної діяльності різних фірм, функціями яких є надання спеці-альних послуг та виконання різного роду робіт. З окремими з та-ких фірм інвестор може укладати угоди консорціуму, залучати їх як акціонерів у підприємстві, що створюється.
Функціональними учасниками інвестиційного процесу мо-жуть виступати:
Фірма-девелопер — юридична особа, яка бере на себе функції з повної реалізації капіталу, що інвестується. Така фірма зазвичай самостійно здійснює пошук найвигіднішого місця вкладення ко-штів інвестора, розробку проекту, його фінансування, реалізацію та введення в експлуатацію. Як правило, за свої послуги девело-пер отримує від 5 до 10 % загальної суми інвестицій. В угоді з девелопером передбачаються умови, згідно з якими інвестор мо-же відмовитися від проекту, а фірма-девелопер стає його власни-ком та відшкодовує інвестору збитки і втрачені прибутки.
Окремі функції з реалізації проекту в цілому чи його окремого етапу може брати на себе прожект-менеджер (керівник проекту). У ряді випадків для інвестора економічно та доцільно відмовити-ся від будівельно-монтажних робіт та придбати готові будівлі, споруди чи незавершений об’єкт. Ці послуги для інвестора вико-нує фірма-ріелтер.
Фірма-ріелтер — це фірма-посередник з торгівлі нерухоміс-тю. Ріелтери працюють за угодами з продавцями нерухомості. Звичайно плата за послуги фірми коливається від 3 до 10 % суми угоди залежно від складності об’єкта та кон’юнктури ринку не-рухомості. Законодавством багатьох країн не передбачається об-меження розміру комісійних, тому максимальний процент у ряді випадків може бути значно вищим. Як правило, у договорах з власниками нерухомості передбачаються строки реалізації об’єкта. Ріелтери намагаються укласти з клієнтами ексклюзивні угоди на продаж нерухомості, оскільки у противному разі вся їх робота на ринку нерухомості може бути виконана даремно, а комісійні отримає конкуруюча фірма. Для посиленої роботи на ринку інве-стиційних товарів ріелтеру необхідно мати якомога ширше коло стабільних клієнтів (продавців і покупців). За успішну операцію ріелтер отримує комісійні від тих та інших.
В Україні створено Асоціацію ріелтерів, функції якої поки що зводяться до методичної організації сертифікаційних курсів для своїх членів. У майбутньому розвиток цього важливого елемента інфраструктури ринку інвестиційних товарів потребує створення комп’ютеризованої інформаційної мережі, участі ріелтерів у про-цесі приватизації, реалізації не тільки житла, але й промислових, культурно-громадських і комунальних об’єктів.
Широкий спектр послуг інвестору надають інжиніринго-консалтингові фірми.
Інжиніринго-консалтингова фірма — це фірма, яка займаєть-ся розробкою на договірних засадах різного роду документації — інформаційної, науково-технічної, проектно-кошторисної та ін-шої. Такі фірми накопичують банки даних про умови розміщення тих чи інших об’єктів, галузеві, територіальні і міжрегіональні рівні конкуренції, нормативи, технічні умови виробництва бу-дівельно-монтажних робіт, про регіональні рівні цін на інвес-тиційні товари. Згодом вони публікують цю інформацію у спе-ціалізованих періодичних довідниках. Такі фірми залежно від своєї спеціалізації можуть мати у своєму розпорядженні широ-кий портфель типових проектів, які відповідають рівням світо-вих стандартів.
Інжинірингова фірма за замовленням окремого інвестора ви-конує техніко-економічне обґрунтування проекту, розробляє біз-нес-план, може здійснювати моніторинг проекту, авторський і технічний нагляд при його виконанні, організовувати та прово-дити тендерні торги.
Виробництво будівельно-монтажних робіт ведуть широкоспе-ціалізовані будівельні фірми.
Будівельна фірма виконує весь комплекс робіт за інвестицій-ним проектом (проектно-дослідницькі, будівельні, монтажні, пу-ско-налагоджувальні) та здає інвестору готовий об’єкт «під ключ». На ринку пропонують свої послуги також порівняно невеликі фі-рми, які спеціалізуються на окремих видах ремонтно-будівельних та монтажних робіт.
Перш ніж вести переговори щодо укладання договірних від-носин з будь-яким учасником інвестиційного проекту, інвестор зобов’язаний скористатися послугами аудиторської фірми. Ауди-торські фірми виконують в інвестиційному процесі функції пе-ревірки фінансово-господарської діяльності як самого інвестора, так і інших його партнерів. Аудитори дають оцінку активів і па-сивів балансів фірми, розраховують показники ліквідності балан-су, здійснюють оцінку інвестиційних якостей цінних паперів, оцінку капіталу самого інвестора та його акціонерів.
Аудитори мають ліцензії на право здійснення перевірок фі-нансово-господарської діяльності (аудита) та займаються виклю-чно аудиторським обслуговуванням на території тієї держави, яка сертифікувала дану юридичну або фізичну особу. В Україні створено Асоціацію аудиторів, діяльність якої, як і функціонування самих аудиторів, регулюється Законом України «Про аудиторсь-ку діяльність». Однак аудиторських фірм та аудиторів сертифіко-вано ще недостатньо. У процесі розвитку ринкових відносин і підвищення інвестиційної активності зростатиме і ринок ауди-торських послуг.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Функціональні учасники інвестиційного процесу» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит запасів. мета і завдання аудиту
Аудит визнання, збереження і технічного стану необоротних активів
Аудит резервного капіталу
Формування звітних фінансових документів
Фонетика, звуки і мовні органи


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2454 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП