ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит фінансових інвестицій
Правильність аудиторського висновку щодо фінансових інвестицій сільськогосподарського підприємства значною мірою визна-чається врахуванням тих змін, що відбулися в розумінні їх сутності, первісної оцінки та оцінки на дату балансу, бухгалтерському обліку.
Фінансові інвестиції підприємства регулюються П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Крім того, окремі визначення щодо при-значення фінансових інвестицій та інвестиційної діяльності під-приємства наведено в П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». Згідно з П(С)БО 2 фінансові інвестиції здійснюються підприємством з метою отримання прибутку (про-центів, дивідендів), зростання капіталу або інших вигод інвесто-ра. За П(С)БО 4 інвестиційна діяльність — це придбання і реаліза-ція тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Фінансові інвестиції поділяють на:
• довгострокові фінансові інвестиції;
• поточні фінансові інвестиції.
Основним критерієм поділу фінансових інвестицій на довго-строкові й поточні є мета здійснення (придбання) інвестицій.
Відповідно до П(С)БО 2 (п. 17) до довгострокових фінансо-вих інвестицій належать інвестиції на період більше одного ро-ку, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.
За П(С)БО 2 (п. 33) поточні інвестиції відображують фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бу-ти вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
Еквіваленти грошових коштів — короткострокові високолі-квідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні су-ми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком змі-ни вартості.
Довгострокові фінансові інвестиції можна поділити на дві групи: 1) боргові; 2) пайові.
Для довгострокових боргових фінансових інвестицій характе-рним є те, що вони:
• не дають права участі в капіталі об’єкта інвестування;
• приносять дохід у вигляді процента;
• як правило, мають визначений строк обігу;
• утримуються інвестором до строку погашення;
• за відмінної вартості придбання фінансової інвестиції від номінальної різниця може бути амортизована до моменту по-гашення.
Довгострокові пайові фінансові інвестиції характеризуються тим, що:
• засвідчують право інвестора на частку в капіталі об’єкта ін-вестування;
• приносять дохід у вигляді дивідендів;
• не мають встановленого строку обігу;
• різниця між вартістю придбання та номінальною вартістю не амортизується.
Поточні фінансові інвестиції поділяють на:
1) інші поточні фінансові інвестиції;
2) еквіваленти грошових коштів.
Інші поточні фінансові інвестиції характеризуються:
• обігом на активному ринку;
• можуть бути вільно реалізовані з незначною втратою вартості;
• мають строк обігу в межах року або придбаваються з метою перепродажу незалежно від виду інвестиції;
• приносять дохід у вигляді процентів або дивідендів або за рахунок різниці купівельної та продажної ціни при перепродажу.
Еквіваленти грошових коштів характеризуються тим, що це:
• високоліквідні цінні папери з низькою дохідністю і високою надійністю;
• можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент з міні-мальною (або без неї) втратою вартості;
• мають практично постійну ринкову вартість;
• в основному придбаваються (зберігаються) як страховий ре-зерв готівки.
Довгострокові та поточні фінансові інвестиції обліковуються на різних рахунках. Записи в регістрах з обліку довгострокових і поточних фінансових інвестицій перевіряють за схемою, наведе-ною на рис. 12.1. Перевірка записів в Журналі-ордері № 3 с.-г. та відомості по рахунках 14 «Довгострокові фінансові інвести-ції» та 35 «Поточні фінансові інвестиції»
Довгострокові фінансові інвестиції відображуються в обліку на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», який при-значений для узагальнення інформації про наявність і рух довго-строкових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підпри-ємств, облігацій державних і місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни і за кордоном тощо.
Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має субраху-нки: 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку уча-сті в капіталі»; 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;
143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».
На дебеті рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» ві-дображується вартість довгострокових інвестицій, на кредиті — їх вибуття (списання) або зменшення вартості, а також отриман-ня дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ве-деться за методом участі в капіталі.
Аналітичний облік за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» ведеться за видами довгострокових фінансових вкла-день і об’єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку має забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на території кра-їни, так і за кордоном.
Поточні фінансові інвестиції обліковуються на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції», який має два субрахунки: 351 «Еквіва-ленти грошових коштів» та 352 «Інші поточні фінансові інвестиції».
Завданням аудиту фінансових інвестицій є перевірка пра-вильності:
• первісної оцінки фінансових інвестицій;
• оцінки фінансових інвестицій на дату балансу;
• організації бухгалтерського обліку фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства;
• організації бухгалтерського обліку фінансових інвестицій для ведення спільної діяльності.
За бажанням замовника аудит можна розпочати з інвентариза-ції фінансових інвестицій підприємства. Вона зводиться до пере-вірки фактичної наявності цінних паперів, які були передані на зберігання в банк, перевірки залишків сум за даними обліку з да-ними банку. При проведенні інвентаризації фінансових інвести-цій аудитор повинен встановити, чи не належать вони до інших придбаних підприємством цінних паперів, які не є фінансовими інвестиціями, а за результатами інвентаризації скласти порівняльну відомість, в якій зафіксувати їх нестачу або надлишок.
Перевірку правильності первісної оцінки фінансових інвестицій слід здійснювати залежно від методів придбання цих інвестицій:
• за грошові кошти;
• в обмін на цінні папери власної емісії;
• в обмін на інші активи.
При придбанні фінансових інвестицій за грошові кошти вони мають бути відображені в обліку за собівартістю, яка включає: ціну придбання, комісійну винагороду, мито, податки, збори, обов’язкові платежі, інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням фінансових інвестицій, за такою кореспонденцією рахунків:
Дебет Кредит
14 «Довгострокові фінансові інвес-тиції»
35 «Поточні фінансові інвестиції» 30 «Каса»
31 «Рахунки в банках»
68 «Розрахунки з іншими кредиторами»
Якщо придбані фінансові інвестиції отримано в обмін на цін-ні папери власної емісії, вони мають відображатись в обліку за справедливою вартістю переданих цінних паперів.
У разі придбання фінансових інвестицій в обмін на інші ак-тиви вони мають бути відображені в обліку за справедливою ва-ртістю переданих активів.
Перевірку правильності оцінки фінансових інвестицій на дату балансу слід здійснювати за видами інвестицій:
1) інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо;
2) інвестиції, які перебувають у підприємства до моменту їх погашення;
3) інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі.
Інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, мають обліковуватись за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Зміни вартості інвестицій на дату балансу слід відобразити в обліку так (табл. 12.1).
Таблиця 12.1
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ЗМІНИ ВАРТОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА ДАТУ БАЛАНСУ
Дебет Кредит Сума
975 «Уцінка необорот-них активів і фінансових інвестицій» 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»
143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» Втрати від зменшення корисності
Інвестиції, які перебувають у підприємства до моменту їх погашення, в обліку відображують за амортизованою собівартіс-тю кореспонденції рахунків (табл. 12.2).
Таблиця 12.2
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ЗМІНИ ВАРТОСТІ НА ДАТУ БАЛАНСУ
Дебет Кредит Сума
952 «Інші фінансові ви-трати»
96 «Втрати від участі в капіталі» 352 «Інші поточні фінан-сові інвестиції»
142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»
143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» На суму списання премії (одночасно з нарахуван-ням доходу від фінансо-вих інвестицій)
142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»
143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»
352 «Інші поточні фінан-сові інвестиції» 733 «Інші доходи від фі-нансових операцій» На суму амортизації дис-конту (одночасно з на-рахуванням доходу від фінансових інвестицій)
Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу мають представляти вартість, визначену з ураху-ванням усіх змін у власному капіталі об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвес-тування. За підсумками звітного року об’єкт інвестування може мати прибуток, збиток, можуть відбутися певні зміни у власному капіталі (табл. 12.3).
Під час аудиту обліку інвестицій в асоційовані та дочірні підпри-ємства перевіряють дотримання П(С)БО 12. Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства в бухгалтерському обліку мають відображуватися в порядку, наведеному в п. 8 і 9 П(С)БО 12, якщо:
а) фінансові інвестиції придбані й утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти місяців з дати придбання;
б) асоційовані або дочірні підприємства ведуть діяльність в умовах, які обмежують спроможність передавати кошти інвесто-ру протягом року, що перевищує дванадцять місяців.
Аудитор має впевнитись, що фінансові інвестиції облікову-ються за методом участі в капіталі на останній день місяця, в якому об’єкт інвестування відповідає визначенню асоційованого або дочірнього підприємства, а також у правильності призупи-нення ведення обліку з останнього дня місяця, в якому об’єкт ін-вестування не відповідав критеріям асоційованого або дочірнього підприємства.

Таблиця 12.3
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЗМІНИ
ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ НА ДАТУ БАЛАНСУ
Дебет Кредит Сума
Об’єкт інвестування за звітний період має прибуток
141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» 72 «Дохід від участі в капіталі» На суму частки інвестора в чис-тому прибутку об’єкта інвесту-вання за звітний рік
373 «Розрахунки за нарахованими до-ходами» 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі» На суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування
Об’єкт інвестування за звітний період має збиток

96 «Втрати від участі в капіталі» 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» На суму частки інвестора у збит-ку об’єкта інвестування
Зміни у власному капіталі об’єкта інвестування (крім змін за рахунок прибутку і збитку)
141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» 42 «Додатковий капітал» На суму збільшення власного ка-піталу об’єкта інвестування
42 «Додатковий капітал» 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» На суму зменшення власного ка-піталу об’єкта інвестування, яка не перевищує статті капіталу ін-вестора
44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» На суму збільшення власного капіталу об’єкта інвестування На суму, яка перевищує відповідну статтю капіталу інвестора


Аудит обліку фінансових інвестицій учасника для ведення ним спільної діяльності без створення юридичної особи поклика-ний встановити дотримання порядку, встановленого П(С)БО 12 щодо відображення в облікових регістрах (на окремих регістрах аналітичного обліку) і в фінансовій звітності:
а) активів, задіяних у спільній діяльності, які він (учасник) контролює, або свою частку в активах, що спільно контролюється;
б) зобов’язання, які він взяв для ведення цієї діяльності;
в) свою частку в будь-яких зобов’язаннях, взятих разом з ін-шими учасниками відносно цієї діяльності;
г) доходи або витрати, придбані в процесі спільної діяльності.
Фінансові інвестиції у спільну діяльність з утворенням юри-дичної особи його учасниками мають обліковуватись за методом участі в капіталі на останній день місяця, в якому вони стали ко-нтрольними, крім випадків, коли інвестиції у спільну діяльність здійснено із створенням юридичної особи контрольними учасни-ками. Для останніх фінансові інвестиції, крім інвестицій, які збе-рігаються (утримуються) підприємством до їх погашення або об-ліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображуються за справедливою вартістю.
Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансо-вих інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, які облікову-ються за методом участі в капіталі) відображується в складі ін-ших доходів або інших витрат.
Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображуються на дату балансу за їх со-бівартістю з урахуванням зменшення корисної інвестиції.
Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій по-казують у складі інших витрат з одночасним зменшенням балан-сової вартості фінансових інвестицій.
Такий порядок обліку спостерігається в тому разі, якщо:
а) фінансові інвестиції у спільну діяльність придбані і збері-гаються виключно з метою їх подальшого продажу протягом дванадцяти місяців;
б) спільне підприємство веде свою діяльність в умовах, які обмежують його спроможність передавати кошти учаснику спі-льного підприємства протягом періоду, що перевищує двана-
дцять місяців.
Аудитор має впевнитися в правильності призупинення обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі з останнього дня місяця, в якому він перестав здійснювати спільний контроль за спільним підприємством або суттєво впливати на його діяльність.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит фінансових інвестицій» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Сдвинуть земной шар
СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Підключення та основні сервіси Internet
Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3663 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП