ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

Ліквідність балансу позичальника. Показники, що характеризують фінансовий стан позичальника
Ліквідність балансу можна визначити як засіб покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення в гро-ші яких відповідає строку погашення зобов’язань.
Аналіз ліквідності балансу клієнта дає можливість оцінити здатність і вірогідність повернення взятих у борг коштів відповідно до умов кредитного договору.
Аналіз полягає у зіставленні коштів, за активом згрупованих за ступенем їх ліквідності і розміщених у порядку убування лік-відності, із зобов’язаннями за пасивом, згрупованими за строка-ми їх погашення і розташованих у порядку збільшення строків.
Активи підприємства залежно від ступеня ліквідності поділя-ються на чотири групи.
1. Найбільш ліквідні активи — всі статті грошових коштів клі-єнта і короткострокові фінансові вкладення. Сюди відносяться: каса, поточний рахунок, валютний рахунок, інші грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення.
2. Активи, що реалізуються швидко — дебіторська заборгова-ність та інші активи. Сюди відносяться: розрахунки з дебіторами за товари, роботи і послуги, строк оплати яких не настав; розра-хунки з дебіторами за векселями отриманими; розрахунки з бю-джетом; розрахунки з персоналом за іншими операціями; розра-хунки з дебіторами за авансами виданими; розрахунки з дочірніми підприємствами; розрахунки з іншими дебіторами; інші оборотні активи.
3. Активи, що реалізуються повільно — вкладання у виробни-чі запаси і витрати.
Величина цієї групи активів визначається як підсумок усіх за-пасів та витрат і довгострокових фінансових вкладень; розрахун-ків з учасниками за мінусом витрат майбутніх періодів.
4. Активи, що реалізуються важко — вкладання в основні засоби.
Для розрахунку величини таких активів необхідно від основ-них засобів та інших позаоборотних активів відняти довгостро-кові фінансові вкладення; розрахунки з учасниками та прибавити внески в статутний фонд інших підприємств.
Пасиви підприємства залежно від ступеня терміну їх оплати поділяються також на чотири групи.
1. Невідкладені зобов’язання — кредиторська заборгованість та позички (довгострокові та короткострокові), не погашені в строк.
2. Короткострокові пасиви — короткострокові кредити і запо-зичені кошти.
3. Довгострокові пасиви — довгострокові кредити і запозичені кошти, а також розрахунки за майно.
4. Стійкі пасиви — це джерела власних коштів, за винятком розрахунків за майно.
Величина цієї групи пасивів визначається як різниця джерел власних та прирівнених до них коштів і розрахунків з персоналом за іншими операціями і витрат майбутніх періодів.
Баланс вважається абсолютно ліквідним:
— якщо найбільш ліквідні активи більше або рівні невідклад-ним зобов’язанням (група 1 активу ≥ групи 1 пасиву);
— активи, що реалізуються швидко, більше або рівні коротко-строковим пасивам (група 2 активу ≥ групи 2 пасиву);
— активи, що реалізуються повільно, більше або рівні довго-строковим пасивам (група 3 активу ≥ групи 3 пасиву);
— активи, що реалізуються важко, більше або рівні стійким пасивам (група 4 активу ≥ групи 4 пасиву).
Баланс ліквідний, якщо:
— найбільш ліквідні активи більше або рівні невідкладним зобов’язанням (група 1 активу ≥ групи 1 пасиву);
— активи, що реалізуються швидко, більше або рівні коротко-строковим пасивам (група 2 активу ≥ групи 2 пасиву);
— активи, що реалізуються повільно, більше або рівні довго-строковим пасивам (група 3 активу ≥ групи 3 пасиву);
— активи, що реалізуються важко, менше стійких пасивів (група 4 активу < групи 4 пасиву).
Баланс вважається достатньо ліквідним, якщо:
— найбільш ліквідні активи більше або рівні невідкладним зобов’язанням (група 1 активу ≥ групи 1 пасиву);
— активи, що реалізуються швидко, більше або рівні коротко-строковим пасивам (група 2 активу ≥ групи 2 пасиву);
— активи, що реалізуються повільно, менше довгострокових пасивів (група 3 активу < групи 3 пасиву);
— активи, що реалізуються важко, менше стійких пасивів (група 4 активу < групи 4 пасиву).
Баланс неліквідний, якщо:
— найбільш ліквідні активи більше або рівні невідкладних
зобов’язань (група 1 активу ≥ групи 1 пасиву);
— активи, що реалізуються швидко, менше короткострокових пасивів (група 2 активу < групи 2 пасиву);
— активи, що реалізуються повільно, менше довгострокових пасивів (група 3 активу < групи 3 пасиву);
— активи, що реалізуються важко, менше стійких пасивів (група 4 активу < групи 4 пасиву).
Баланс абсолютно неліквідний, якщо:
— найбільш ліквідні активи менше невідкладних зобов’язань (група 1 активу < групи 1 пасиву);
— активи, що реалізуються швидко, менше короткострокових пасивів (група 2 активу < групи 2 пасиву);
— активи, що реалізуються повільно, менше довгострокових пасивів (група 3 активу < групи 3 пасиву);
— активи, що реалізуються важко, менше стійких пасивів (група 4 активу < групи 4 пасиву).
При аналізі ліквідності балансу клієнта найбільшу цікавість для банку, з погляду повернення виданого кредиту, мають перші дві гру-пи активів — найбільш ліквідні та активи, що реалізуються швидко.
У банківській практиці використовують ряд показників, що ха-рактеризують фінансовий стан позичальника. Критерії оцінки фі-нансового стану позичальника встановлюється кожним банком са-мостійно його внутрішніми положеннями щодо проведення активних (кредитних) операцій та методикою проведення оцінки фінансового стану позичальника з урахуванням вимог Положення НБУ.
Банки самостійно встановлюють нормативні значення та від-повідні бали для кожного показника залежно від його вагомості серед інших показників.
Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника — юридичної особи банк повинен враховувати такі основні еконо-мічні показники його діяльності як:
— платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточної та за-гальної ліквідності);
— фінансова стійкість (коефіцієнти маневреності власних ко-штів, співвідношення залучених і власних коштів);
— обсяг реалізації;
— обороти за рахунками (співвідношення надходжень на ра-хунки позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках; наявність картотеки неплатежів — у динаміці);
— склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованос-ті (за останній звітний та поточний роки);
— собівартість продукції (у динаміці);
— прибутки та збитки (у динаміці);
— рентабельність (у динаміці);
— кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в минулому, наявність діючих кредитів).
Платоспроможність позичальника визначається за такими по-казниками:
— коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує як швид-ко короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високо-ліквідними активами:

де Ав — високоліквідні активи, до яких належать грошові ко-шти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції;
Зn — поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.
Оптимальне теоретичне значення показника КЛ1 — не менше ніж 0,2;
— коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2), що характеризує можливість погашення короткострокових зобов’язань в обумов-лені строки:

де Ал — ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних;
Зn — поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.
Оптимальне теоретичне значення показника КЛ2 — не менше ніж 0,5;
— коефіцієнт загальної ліквідності (КП), що характеризує те, наскільки обсяг короткострокових зобов’язань і розрахунків мо-жна погасити за рахунок усіх ліквідних активів:
,
де Ао — оборотні активи;
Зn — поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.
Оптимальне теоретичне значення показника КП — не менше ніж 2,0.
Фінансова стійкість позичальника визначається за такими по-казниками:
— коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ), що характеризує ступінь мобільності використання власних коштів:
,
де Вк — власний капітал підприємства;
Ан — необоротні активи.
Оптимальне теоретичне значення показника КМ — не менше ніж 0,5;
— коефіцієнт незалежності (КН), що характеризує ступінь фі-нансового ризику:
,
де Зк — залучені кошти (довгострокові та поточні зобов’язання);
Вк — власний капітал.
Оптимальне теоретичне значення показника КН — не більше ніж 1,0.

Аналіз грошових коштів позичальника

Вирішуючи питання про надання кредиту, рекомендується розглянути питання про наявність та якість складання клієнтом бюджету надходження та витрат грошових коштів (надалі — бю-джету грошових коштів), який є документом про надходження та витрату грошових коштів у певний період часу.
Аналіз бюджету грошових коштів дає можливість оцінити якість фінансового планування, скласти загальне уявлення про майбутнє фінансове положення клієнта, а також виявити можли-вості отримання ним коштів, достатніх для погашення позики. Такий документ як правило сприймається як нереальний прогноз. У більшості випадків клієнт надає банку або бізнес-план, або фі-нансовий план (розділ бізнес-плану). Однак слід враховувати, що клієнт може отримати прибуток, але не мати коштів на рахунку і, як наслідок, — можливості погасити кредит.
У зв’язку з постійними змінами економічних умов слід прово-дити аналіз змінюючого (неперервного) скоригованого бюджету грошових коштів. Перевага змінюючого бюджету полягає в без-перервному послідовному фінансовому плануванні: складається бюджет на січень—грудень, у січні — на лютий—січень і т. д. При цьому клієнт щомісячно вносить корективи в наявний бю-джет, враховуючи звітні дані за минулий період. Аналіз скориго-ваного бюджету фірми дасть можливість банкіру оцінити потен-ціальні можливості клієнта щодо погашення позики.
Бюджет грошових коштів має віддзеркалювати реальну ситу-ацію та викликати почуття довіри. Кожен банк може запропону-вати свою форму бюджету грошових коштів, обов’язкову для за-повнення всіма клієнтами.
Як правило, аналіз грошового потоку передбачає зіставлення притоку та відтоку коштів протягом періоду кредитування, що дає змогу оцінити здатність позичальника повернути позику. Пе-ревищення суми притоку коштів над їх відтоком означає пога-шення боргових зобов’язань у процесі кругообігу фондів.
Елементами притоку коштів за період є:
— прибуток, отриманий у даному періоді;
— амортизація, нарахована за період;
— вивільнення коштів із запасів, дебіторської заборгованості, основних фондів, інших активів;
— збільшення кредиторської заборгованості;
— зростання інших запасів;
— збільшення акціонерного капіталу;
— залучення нових позик.
Елементами відтоку коштів за період є:
— сплата податків, процентів, дивідендів, штрафів і пені;
— додаткові вкладення коштів у запаси, дебіторську заборго-ваність, інші активи, основні фонди;
— скорочення кредиторської заборгованості;
— зменшення інших пасивів;
— відтік акціонерного капіталу;
— погашення позик.
Різниця між притоком і відтоком коштів визначає величину загального грошового потоку. Якщо позичальник має стійке пе-ревищення притоку над відтоком коштів, то це свідчить про його стабільне фінансове становище і платоспроможність.
Коливання величини загального грошового потоку вказує на низьку платоспроможність клієнта. Систематичне ж перевищен-ня відтоку над притоком коштів швидше за все свідчить про не-платоспроможність потенційного позичальника щодо повернення позичених коштів.
Середня додатна величина загального грошового потоку (пе-ревищення притоку над відтоком коштів) показує, в якому розмі-рі позичальник може погашати боргові зобов’язання. На основі співвідношення величини загального грошового потоку і розміру боргових зобов’язань клієнта визначається клас платоспромож-ності позичальника:
.
Нормативні рівні цього співвідношення: 0,75;
2 клас — 0,50;
3 клас — 0,30;
4 клас — 0,25;
5 клас — 0,20.
Аналіз грошових потоків позичальника має здійснюватися з урахуванням такого показника:
— співвідношення чистих надходжень на всі рахунки пози-чальника (в тому числі відкриті в інших банках) до суми осно-вного боргу за кредитною операцією та відсотків за нею з ура-хуванням строку дії кредитної угоди (для короткострокових кредитів):
,
де Нсм — середньомісячні надходження на рахунки позичальника впродовж 3-х останніх місяців (за винятком кредитних коштів);
Ск — сума кредиту та відсотки за ним;
n — кількість місяців дії кредитної угоди;
Зм — щомісячні умовно-постійні зобов’язання позичальника (адміністративно-господарські витрати тощо);
Зі — податкові платежі та сума інших зобов’язань перед кре-диторами, що мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім сум зобов’язань, строк погашення яких перевищує строк дії кре-дитної угоди (за даними останнього балансу).
Для підприємств із сезонним характером виробництва, серед-ньомісячна сума надходжень визначається за 12 місяців.
Оптимальне теоретичне значення показника К не менше ніж 1,5.
При аналізі показників оцінки фінансового стану позичальни-ка, яка здійснюється на підставі даних офіційної форми звітності позичальника (бухгалтерський баланс підприємства, звіт про фі-нансові результати діяльності та інформації з пакета документів, що надає позичальник при отриманні кредиту) використовується також аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості. При цьому визначається склад, структура та оборотність цієї заборгованості.
Оборотність дебіторської заборгованості (Одз) розраховується за даними звіту позичальника:
.
Середня дебіторська заборгованість визначається як середнє арифметичне суми цієї заборгованості на початок і на кінець звітного періоду.
Показник Одз оцінюється шляхом порівняння його значення з попереднім періодом.
Оборотність кредиторської заборгованості (Окз) розраховуєть-ся й оцінюється аналогічно Одз:

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Ліквідність балансу позичальника. Показники, що характеризують фінансовий стан позичальника» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Чиста теперішня вартість
ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ
Путешествие на деревянном коне
Аудит визнання, збереження і технічного стану необоротних активів


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (22.02.2011)
Переглядів: 3770 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП