ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) є регіо-нальним міжнародним банком, що розпочав свою діяльність у 1991 р. Банк було створено зі спеціальною конкретною метою — сприяти структурним перетворенням щодо створення ринкової економіки у країнах Центральної і Східної Європи та країнах—колишніх республіках СРСР. Відповідно до Угоди про створення ЄБРР він діє тільки в тих країнах, які дотримуються принципів багатопартійної демократії, плюралізму і ринкової економіки і запроваджують їх у життя. Дотримання цих принципів ретельно контролюється Банком.
Банк розташований у Лондоні, має статус міжнародної фі-нансової установи, до складу якої входить 61 член: 59 держав, включаючи всі європейські країни, країни інших регіонів світу (США, Мексика, Австралія, Єгипет, Японія та ін.), Європейсь-кий союз (ЄС) і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Стату-тний капітал банку становить 20 млрд євро. Кожна країна-член представлена у Раді керуючих та Раді директорів Банку. В Укра-їні ЄБРР має дипломатичний статус і статус привілейованого кредитора .
Головною особливістю ЄБРР, що відрізняє його від інших банків розвитку, є підтримка ним саме приватної підприємниць-кої ініціативи. У цьому положенні виявляється сутність діяль-ності ЄБРР, яка проголошує, що не менше 60% загального обся-гу фінансування Банку повинно спрямовуватися до приватного сектору.
Банк діє у країнах-операціях , число яких становить 27. З метою координації діяльності на місцях ЄБРР відкрив 28 пред-ставництв у всіх своїх країнах-операціях, за винятком однієї (Вірменія). Ці представництва беруть участь у процесі розроб-лення нових проектів і виконанні затверджених, тісно співпра-цюючи з місцевими організаціями. У сучасних умовах штат-ний персонал ЄБРР переведено у представництва у країнах, що виявляється в посиленні діяльності на місцях. Така децентралі-зація, на думку керівництва Банку, дасть змогу ефективніше реагувати на зміни ринкової кон’юнктури й удосконалювати критерії прийняття рішень. Представництва поєднуються у те-риторіальні групи. Україна, разом із Румунією, Боснією і Гер-цоговиною та Хорватією входить до складу групи Південної і Східної Європи (BGCEE). Діяльністю територіальних груп ке-рує Банківський департамент.
Банківський департамент поділено на шість бізнес-груп: три галузеві групи (фінансові установи, промисловість та торгівля, інфраструктура) та три територіальні групи (Центральна Євро-па, Росія та Центральна Азія, Південна та Східна Європа та Кавказ).
Усі повноваження щодо управління ЄБРР покладені на Раду керуючих на чолі з Головою і двома заступниками. Вона склада-ється з міністрів фінансів або керуючих центральними банками країн-учасниць і представників від ЄС і ЄІБ. Рада керуючих де-легує ряд своїх повноважень Раді директорів, яка відповідає за поточну діяльність Банку.
До Ради директорів входять Президент, три віце-президенти і 23 директори. Кожен віце-президент координує діяльність тієї чи іншої територіальної групи.
Збори акціонерів проводяться щорічно у квітні-травні почер-гово у Лондоні (у непарні роки) та в одній із країн — членів банку (у парні роки). Сьомі щорічні збори (1998 р.) відбулися у Києві.
Свою діяльність Банк будує за стратегією керованого зрос-тання, на основі жорсткого дотримання здорових банківських принципів.
Завданнями ЄБРР, що визначають пріоритети його діяльності, є:
 зміцнення фінансового сектору;
 сприяння виникненню та розвитку дрібних та середніх під-приємств;
 допомога у галузі інфраструктури;
 підтримка структурної перебудови великих підприємств;
 створення сприятливого інвестиційного клімату;
 залучення прямих іноземних інвестицій та заохочення спі-льного фінансування проектів.
Фінансування ЄБРР залежить від конкретності проектів і на-дається як на зміцнення фінансових інституцій або структурну реорганізацію великих компаній, так і у вигляді дрібних кредитів компаніям, що мають навіть кілька працівників.
Залучаючи ресурси на міжнародних ринках, поряд із власними ресурсами, ЄБРР надає свої послуги за комерційними цінами, дуже часто разом із партнерами (співфінансування). ЄБРР спів-
працює з багатьма міжнародними інституціями, і насамперед із групою Світового банку (СБ).
ЄБРР здійснює як пряме, так і опосередковане фінансування.
Пряме — це фінансування безпосередньо Банком, фінансу-ються великі за обсягом інвестиції або інфраструктурні проекти як приватні, так і за участі місцевої або центральної влади. Опо-середковане фінансування відбувається через фінансових посере-дників (місцеві банки або інвестиційні фонди).
Залежно від порядку фінансування ЄБРР використовує різно-манітні фінансові інструменти.
До інструментів прямого фінансування ЄБРР належать:
1. Кредити. Надаються на конкретні потреби з урахуванням кредито- і платоспроможності позичальника. Кредитний ризик або повністю бере на себе Банк, або частково синдиціюється. Кредит може бути забезпечений активами позичальника або пов’язаний з акціонерним капіталом. У разі кредитування комерційних підприємств Банк не потребує державних гарантій. Підставою надання кредиту є рух грошових потоків та передбачена можли-вість погасити кредит протягом обумовленого терміну.
2. Пайова участь в акціонерному капіталі. Набуває різно-манітних форм. Може бути підписка на звичайні чи привілейова-ні акції, субординований борг у вигляді кредитів, боргових зо-бов’язань чи векселів. ЄБРР також гарантує розміщення випуску акцій державного чи приватного підприємства.
3. Гарантії ЄБРР допомагають позичальникам в отриманні доступу до фінансування і розподілу ризиків відповідно до поба-жань ЄБРР і його партнерів з фінансування. Гарантії можуть бути будь-якого типу — як загальні, так і часткові. Єдина вимога — можливість виміру ризику. Гарантій на експортні кредити і роз-дрібні банківські послуги ЄБРР не надає.
Мінімальна сума прямих кредитів, що надаються ЄБРР, ста-новить 5 млн євро, хоча за певних умов сума може бути скориго-вана — зменшена або збільшена. Середня сума таких кредитів дорівнює близько 22 млн євро, строк кредитів — у середньому 5—10 років, у виняткових випадках — 15 років. Процент за кре-дитами може бути фіксований або плаваючий, установлюється він з маржою до ставки LIBOR.
При підписанні кредитної угоди Банк знімає разовий збір на покриття адміністративних витрат. Також позичальник щорічно сплачує комісію за невикористаним коштом. ЄБРР не вимагає права регресу на партнерів, хоча може запросити гарантію вико-нання проекту. Крім того, ЄБРР вимагає відповідного страхового покриття ризиків (за винятком політичного). Банк не прагне до придбання контрольного пакета акцій або взяття на себе прямої відповідальності за управління підприємством.
Опосередковане фінансування застосовується для надання не-значних за обсягом кредитів. Інструментами його є:
1. Кредитні лінії ЄБРР середньо- і довгострокового характеру фінансовим посередникам, якими є місцеві банки, для задоволен-ня внутрішнього попиту на кредити на умовах ЄБРР.
2. Інвестиції в приватні акціонерні капітали здійснюються банком шляхом підписки на звичайні і привілейовані акції або в інших формах. Об’єктом вкладень є, як правило, капітали інвес-тиційних фондів, які надалі самі вкладають ці кошти у приватні середні компанії, або в капітали банків з метою підтримки і роз-витку фінансового сектору.
3. Програми розвитку банків. ЄБРР намагається допомогти місцевим банкам набути надійної репутації, яка б допомогла їм працювати на міжнародних фінансових ринках, мати доступ до інвестиційних ресурсів. ЄБРР може виступати у ролі гаранта. Здійснює програму різноманітної технічної допомоги банкам.
4. Співфінансування здійснюється ЄБРР разом з місцеви-ми та іноземними партнерами.Частка інвестицій ЄБРР у проек-тах приватного сектору, як правило, обмежується 35% від вар-тості проекту. Саме тому Банк виступає у ролі каталізатора залучення інших інвесторів. Основними партнерами ЄБРР у співфінансуванні є:
• комерційні банки — шляхом участі у кредитах ЄБРР, перевідступлення прав, боргових зобов’язань, паралельних кредитів і кредитних ліній;
• офіційні партнерські установи — державні організації і фінансові установи, спеціально створювані на основі міжурядових угод;
• експортно-кредитні агенції — на основі прямого фінансу-вання експортно-кредитних та інвестиційно-страхових гарантій;
• міжнародні фінансові установи — кредитування економіч-ної і соціальної інфраструктур у приватному секторі й кредити під державну гарантію на здійснення великих проектів.
Співфінансування ЄБРР здійснюється в таких формах:
— сумісне фінансування — кредити учасників використову-ються у певних узгоджених частинах для фінансування однієї операції (товару чи послуг);
— паралельне фінансування — коли кредити ЄБРР та інших кредиторів використовуються для кредитування окремих опера-цій (товарів чи послуг);
— синдиковане кредитування — ЄБРР сам залучає партнерів, які погоджуються надати кошти на умовах, наближених до вимог банку;
— синдикована участь — ЄБРР погоджується профінансува-ти сам весь проект. Але під час або після оформлення кредиту може продати участь у проекті іншим учасникам.
У 1997 р. партнерами ЄБРР із співфінансування були 115 ко-мерційних банків, частка яких у загальній сумі наданих кредитів становила 48%. Офіційні установи брали участь у 30 проектах (23% від загального обсягу кредитування). Співфінансування зі спеціальними кредитними агенціями становило 13% від загальної суми наданих кредитів. Вісім операцій, частка яких 16%, здійс-нювалися з міжнародними фінансовими установами.
Україна вступила до ЄБРР 13 серпня 1992 р. Мале та серед-нє підприємництво в нашій країні поки що розвинуте недоста-тньо, і міжнародне співробітництво з Банком максимально спрямоване на сприяння розвитку цього перспективного сек-тору економіки. Після вступу України до ЄБРР їй було відкри-то кредитну лінію ЄС на суму 130 млн екю, яку практично від-разу було використано.
Пріоритетами діяльності ЄБРР в Україні є такі:
 підтримка розвитку приватного сектору;
 підтримка приватизації;
 підтримка зміцнення фінансового сектору, насамперед че-рез фінансування мікро-, малих та середніх підприємств;
 сприяння приватним інвестиціям у харчову промисловість та розвиток сільського господарства;
 раціоналізація енергетичної галузі;
 розвиток малих та середніх підприємств (МСП);
 модернізація і реформа основних галузей інфраструктури.
У 2000 р. в Україні ЄБРР різко збільшив обсяги власного портфеля як у державному, так і в приватному секторі. Банк ви-знав за необхідне реформувати енергетику та комунальне госпо-дарство як умову надання великих інфраструктурних кредитів. Крім того, ЄБРР збільшив кількість українських банків-посередників у роботі з кредитними лініями. Загальний обсяг асигнувань Банку в Україні у 2000 р. становив 293 млн євро. За станом на 31 грудня 2001 р. Європейським банком реконструкції та розвитку підписано в Україні 57 проектів (не включаючи заве-ршені та реструктуровані) на загальну суму близько 1,4 млрд єв-ро, з них 46 передбачено для реалізації у приватному секторі. Усього за станом на 31 грудня 2001 р. вкладення у приватний сек-тор становили 62,7% від загального обсягу фінансування ЄБРР. Решта 37,3% — надано до державного сектору.
Згідно з першою кредитною угодою між ЄБРР та НБУ від
16 грудня 1994 р. Україні було відкрито кредитну лінію малим та середнім підприємствам (МСП-І) із загальним обсягом 120,2 млн дол. США. Українські підприємці мали можливість отримати кре-дит розміром від 50 тис. до 2,5 млн дол. під 14% річних на строк не більше як п’ять років із двома пільговими роками1. Фінансування було надано НБУ чотирма траншами для пода-льшого кредитування українським компаніям через уповнова-жені банки-учасники.
За цією програмою укладено 145 проектів на суму 133,9 млн дол. США. Найбільше коштів спрямовано у харчову промисловість (30%), на транспортні послуги (8,59%), у легку (8,22%) та де-ревообробну (7,88%) промисловість, сільське господарство (переробні галузі) (7,48%), хімічну промисловість (7,16%). В обслуговуванні кредитної лінії брали участь комерційні банки «Аваль», «Ажіо», «Вабанк», «Надра», Приватбанк, Українсь-кий кредитний банк, «Україна», Західноукраїнський комерцій-ний банк.
Оскільки проект розвивався успішно, ЄБРР та НБУ розпо-чали в 1998 р. програму мікрокредитування із залишку коштів першої кредитної лінії (6 млн дол. США). Програма реалізу-ється разом із Німецько-Українським Фондом. За два роки дії програми було видано понад 1000 кредитів загальним обсягом понад 20 млн дол. США.
З огляду на успішну реалізацію першої кредитної лінії 8 трав-ня 1998 р. було підписано угоду між НБУ та ЄБРР про впрова-дження другої кредитної лінії (МСП-2). У серпні 2000 р. було відкрито кредитну лінію МСП-2 на суму 88 млн дол. США для фінансування мікро-, малих та середніх підприємств. У рамках програми передбачено надання макро-, міні- та мікрокредитів, які різняться умовами кредитування та напрямком використання (табл. 13.1). Кредити надаються через українські банки-посередники, обрані ЄБРР для участі у проекті. Це банки — «Ажіо», «Аваль», «Форум», «Надра», ВаБанк, Приватбанк, Укргазпром-банк (програма макрокредитування) та Київ-Приватбанк (про-грама міні- та мікрокредитування), а також Група управління проектом НБУ.

1 Кредити надаються під додаткове забезпечення та інші гарантії, які пови-нні покрити щонайменше 120% позички.

Таблиця 13.1
ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ У РАМКАХ МСП-2
Компонент
МСД-2 Сума,
дол. США Строк
надання Забезпечення Кількість
працівників Напрямки
використання
Макрокредити
від 125 000
до 2 500 000 до п’яти років (пільговий
період два роки) 120% суми
позички
та обов’язкове страхування 500 осіб • довгострокове фінансу-вання засобів виробництва та оборотного капіталу;
• короткострокове фінансу-вання витрат на імпортова-ну сировину і запасні час-тини;
• лізинг;
• експортні контракти
Міні-кредити не більше 75 000 (іноді 125 000) від одного
до 36-ти місяців 100% основної суми і відсотків 100 осіб • капітальні інвестиції;
• поповнення обігових ко-штів;
• закупівля машин;
• придбання нерухомості для використання у вироб-ництві, для надання послуг або торговельної діяльності
Мікрокредити не більше 20 000 (іноді 30 000) до 10 000 готівкою від одного
до 36-ти місяців 100% основної суми і відсотків 20 осіб для фінансування торгівлі, виробництва або надання послуг


Ще одним напрямом роботи ЄБРР з Україною є фінансування через венчурні фонди. У межах цієї програми у 1992 р. було під-писано угоду з Фондом «Україна», за якою було профінансовано понад 30 компаній на суму більше як 10,7 млн дол. Фонд інвестує в акціонерний капітал українських малих та середніх підпри-ємств, включаючи приватизовані, за умов належної кваліфікації їх керівництва та прибуткових перспектив.
Важливим етапом у діяльності ЄБРР в Україні стало створен-ня Українського Мікрофінансового банку (УМБ) з обсягом капі-талу 10 млн євро. Участь ЄБРР у цьому проекті полягає в інвес-тиції в акціонерний капітал на суму 2,0 млн євро і кредитні лінії на суму 4,7 млн євро. Загальна вартість проекту становить 32 млн євро. Іншими акціонерами є Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Фонд підтримки підприємств у нових незалежних держа-вах (ІМІ), Німецько-український фонд (Трансформ), Голландсь-кий фонд Doen та Американський державний фонд WNIS. Банк призначений для забезпечення доступу до фінансових послуг для мікро- та малих підприємств України, надаючи тим самим безпо-середню підтримку розвитку приватного сектору.
Подальший розвиток економіки країни стимулює пошук різ-номанітних форм регіональних валютно-фінансових відносин. У цьому напрямі Україна співпрацює не тільки з ЄБРР, а й з іншими установами, зокрема з Німецькою кредитною установою для від-будови (KFW), яка також діє у сфері мікрокредитування. Після офіційного візиту Федерального Канцлера Німеччини Гельмута Коля в Україну у вересні 1996 р. було прийнято рішення про ство-рення кредитного Німецько-Українського Фонду (НУФ), метою якого є поліпшення доступу до кредитів малих і середніх підпри-ємств в Україні для фінансування інвестицій та оборотних коштів. Цей фонд є доповненням до вже існуючих проектів у межах про-грами Уряду Німеччини «Трансформ». Він створений у вигляді поновленого револьверного фонду із початковим капіталом тран-шу Уряду Німеччини Україні розміром 10 млн німецьких марок.
Через 1,5 року після надання першого кредиту по лінії НУФ цим фондом було видано близько 600 кредитів на суму, що перевищує 21 млн німецьких марок. Відповідальними за виконання проекту є KFW і НБУ. В українських банках, які обслуговують цю кредитну лінію, було створено відділи мікрокредитування, де працюють кре-дитні експерти, що пройшли теоретичну підготовку у межах про-грами Трансформ.
У програмі беруть участь п’ять банків: АППБ «Аваль», АБ «Ажіо», ВАТ «ВаБанк», КБ «Приватбанк» та АКБ «Київ-Приват». За станом на 1 липня 1999 р. банки — учасники обслуго-вування кредитної лінії НУФ видали 874 кредити на суму 28 342 411,20 німецьких марок. 80% (700) від загальної кількості кредитів було надано малим підприємствам, 17,8% — мікропід-
приємствам і 18 кредитів — спільним українсько-німецьким під-приємствам. За сферою використання кредити в основному надава-лись підприємствам сфери послуг — 54,3%, у виробничу сферу — 33,1% та підприємствам торгівлі — 12,6%.
Отже, в Україні створюються сприятливі умови для розвитку партнерства зі світовою спільнотою у сфері малого та середнього бізнесу. Приватний бізнес — фундамент ринкової економіки, опора відкритого демократичного суспільства, запорука подаль-шого ефективного розвитку економіки.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Дохідність залученого капіталу
СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ
ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ГРОШОВОГО РИНКУ
Характеристика цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку ...
Створення і перегляд Web-сторінок, броузери


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3159 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП