ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Комерційні банки — кредитні установи, що здійс-нюють універсальні банківські операції для підпри-ємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і депо-зитів. Комерційні банки здійснюють на договірних умовах кредитне, розрахунково-касове та інше банківське обслуговування юридичних і фізичних осіб. Прийма-ють і розміщують грошові вклади своїх клієнтів, ве-дуть рахунки банків-кореспондентів, а також можуть виконувати всі або деякі з таких операцій:
 фінансування капітальних вкладень за доручен-ням власників або розпорядників капіталів, що інвес-туються;
 випуск платіжних документів та інших цінних паперів (чеків, акредитивів, векселів, акцій, сертифіка-тів, облігацій тощо);
 купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також цінних паперів інших емітентів;
 видача доручень, гарантій та інших зобов’язань за третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
 касове виконання державного бюджету;
 придбання права вимоги з постачання товарів і надання по-слуг, прийняття ризиків виконання таких вимог та їх інкасування (факторинг);
 купівля у підприємств і громадян та продаж їм іноземної валюти;
 купівля і продаж у держави і за кордоном дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів, а також виробів з них;
 довірчі операції (залучення і розміщення коштів; управлін-ня цінними паперами тощо) за дорученням клієнтів;
 надання консультативних та інших послуг, пов’язаних із банківською та іншою комерційною і господарською діяльністю.
Комерційним банкам в Україні забороняється вести діяльність у сфері матеріального виробництва і торгівлі матеріальними цін-ностями, а також діяльністю з усіх видів страхування. Їм заборо-няється використовувати свої союзи та інші об’єднання для дося-гнення згоди, спрямованої на монополізацію ринку банківських послуг, установлення монопольних ставок і комісійних винаго-род, обмеження конкуренції у банківській справі.
Комерційні банки класифікуються за різними критеріями: фо-рмою власності, організаційною формою, розміром капіталу; фі-лійною мережею; діапазоном операцій, що ними виконуються, та сектором ринку, де вони функціонують.
За формою власності комерційні банки поділяються на дер-жавні, кооперативні і колективні.
В Україні функціонують два банки з державною формою вла-сності: Ощадбанк і Ексімбанк. Статутні фонди цих банків ство-рені за рахунок бюджетних коштів і коштів бюджетних установ. Інші вітчизняні комерційні банки — це банки з колективною фо-рмою власності.
Залежно від організаційної форми комерційні банки з колектив-ною формою власності представлені на банківському ринку акціо-нерними товариствами відкритого і закритого типу (акціонерні бан-ки) та товариствами з обмеженою відповідальністю (пайові банки).
Акціонерні банки відкритого і закритого типу (вони станов-лять 84% загальної кількості банків України) формують свій ка-пітал за рахунок об’єднання індивідуальних капіталів засновни-ків і учасників за допомогою випуску і розміщення акцій банку. Власником капіталу виступає само акціонерне товариство, тобто банк. Акціонери, як правило, не мають права вимагати від банку повернення своїх внесків. Тому акціонерні банки вважаються більш стійкими і надійними. В Україні більшість комерційних банків — це акціонерні товариства відкритого типу (59%). Най-більшим акціонерним товариством закритого типу (їх частка ста-новить 25% загальної кількості) є Промінвестбанк.
Пайові банки формують свій капітал за рахунок внесків грошових коштів (паїв) у статутний фонд. За кожним з учасників зберігається право власності на його частку капіталу, тобто банк не є власником капіталу. Пайові комерційні банки організовуються на принципах то-вариств з обмеженою відповідальністю. Тут відповідальність кожно-го учасника обмежена розміром його внеску у капітал банку. Комер-ційні банки у формі товариств з обмеженою відповідальністю в Україні становлять близько 16% від загальної їх кількості.
Залежно від розміру активів комерційні банки поділяються на малі, середні та найбільші. На банківському ринку України біль-шість банків — середні (активи понад 10 млн грн). У сімку найбі-льших банків (активи понад 1 млрд грн) входять: Промінвестбанк, Укрсоцбанк, Приватбанк, банк «Аваль», Ощадбанк. На ці банки припадає майже половина активів банківської системи України, що свідчить про високу концентрацію банківського капіталу.
Залежно від наявності філій комерційні банки можна кваліфі-кувати на багатофілійні, малофілійні, безфілійні. Більш широку мережу філій нараховує Ощадбанк (близько 15 000 одиниць), який має відділення у всіх адміністративних районах країни. До багатофілійних банків відносять Промінвестбанк (понад 500 оди-ниць), «Аваль» (понад 200 одиниць), Укрсоцбанк (понад 100 одиниць). Більшість вітчизняних банків є мало- і безфілійними.
За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестицій-ними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими). Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо понад 50% його ак-тивів є активами одного типу.
Універсальні банки виконують широкий спектр операцій та надають різноманітні послуги своїм клієнтам. В Україні біль-шість комерційних банків можна вважати універсальними, бо майже всі вони мають потенційні юридичні можливості для впровадження всіх банківських продуктів і залучення до обслу-говування різних типів клієнтів.
Кооперативні банки створюються за принципом територіаль-ності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки. Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області) коо-перативного банку має бути не менше 50 осіб. Учасниками цент-рального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки.
У країнах з розвинутою ринковою економікою дуже помітна деталізація і диференціація банків залежно від спеціалізації з об-слуговування конкретного типу клієнтури. Зокрема, функціону-ють біржові банки, які обслуговують операції біржових структур; страхові — страхових інституцій; кооперативні — кооперативів тощо. На вітчизняному банківському ринку помітними представ-никами банків з клієнтською спеціалізацією (малий і середній бі-знес) є Правексбанк, Олбанк, банк «Альянс» та ін. Можна вважа-ти, що подальша клієнтська спеціалізація є невикористаним резервом розвитку системи комерційних банків України.
Банки із галузевою спеціалізацією обслуговують переважно юридичних та фізичних осіб у межах певної галузі господарства. Ступінь спеціалізації галузевих банків значною мірою залежить від сфери їх діяльності, а також особливостей господарської дія-льності галузевої клієнтури, що можуть бути пов’язані із сезон-ними чи іншими процесами. Характерними представниками бан-ків з галузевою спеціалізацією є Промінвестбанк, Укрсоцбанк, Легбанк, Енергобанк, банк «Надра», Автозазбанк, Укрнафтогаз-банк та деякі інші.
Функціональна спеціалізація полягає в тому, що комерційні банки виконують переважно вузьке коло спеціалізованих опера-цій. Це, наприклад, інвестиційні, інноваційні, ощадні, іпотечні та інші банки. Функціональна спеціалізація принципово впливає на характер діяльності банку, визначає особливості формування ак-тивів і пасивів, а також специфіку роботи з клієнтурою. В Україні функціональна спеціалізація комерційних банків розвинута ще недостатньо. Тому поки що функціонує єдиний банк з інвести-ційною спеціалізацією. Це Укрінбанк, який є первістком україн-ських банків нового типу. Дуже актуальною є проблема створен-ня інвестиційних, інноваційних, іпотечних банків.
Відомими представниками банків з функціональною спеціаліза-цією є Ощадбанк, Ексімбанк. У пасиві Ощадбанку близько 90% — це кошти фізичних осіб, а активні операції в основному спрямо-вані на споживче кредитування. Ексімбанк обслуговує переважно зовнішньоекономічну діяльність клієнтів. Функціональна спеціа-лізація названих банків не заважає їм виконувати інші операції, притаманні універсальним банкам.
У системі комерційних банків відбувається процес залучення іноземного капіталу. Кількість банків, створених з участю інозе-много капіталу на початок 2000 р., досягла 18% від загальної кі-лькості діючих банків, з них майже третину становлять банки зі 100-процентним іноземним капіталом.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Інвестиційний ринок та його інфраструктура
Джерела формування власного капіталу
Аудит податків. Мета і завдання аудиту
Стандарти пейджингового зв’язку
Аудит інвестицій. Мета, завдання та джерела перевірки


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1991 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП