ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Види ризиків
Уся різноманітність ризиків взаємообумовлена. В ієрархічній структурній системі ризиків як початковий, визначальний можна визнати інвестиційний ризик, бо якщо немає вкладень, то немає ризику їх втрати.
Інвестиційний ризик має місце у підприємницькому середо-вищі, але може у ряді випадків виникати і в сфері споживання. Ризики інвестиційних проектів поділяються на три великі групи: фінансові, будівельні та експлуатаційні.
Інвестиційний споживчий ризик виникає у тому разі, коли вкладення, що здійснені у товари тривалого користування (коте-джі, авто, гаражі та ін.) з метою їх подальшого використання у підприємницькій діяльності (продаж, наймання, гарантія, вироб-ництво), не досягають своїх цілей через різні причини.
Підприємницький ризик зумовлюється ймовірним характе-ром практично всіх виробничих процесів і реалізації, конкуренцією, інфляційними впливами, наявністю фізичних ризиків (втрати майна внаслідок стихійного лиха), а також невизначеністю, що спричинена неповною або неточною інформацією, яка міститься в ін-вестиційній програмі. Це насамперед пов’язано з можливою змі-ною законодавства (посилення екологічних вимог, зміна умов оподаткування, реінвестування доходів, рівня відсоткових ста-вок, введення обмежень і ліцензій). Крім того, за сучасних умов на ступінь підприємницького ризику великий вплив має: політична не-стабільність; страйки; масове невиконання договірних зобов’язань; неплатежі; застаріла структура виробництва; інфляційні процеси тощо. До того ж у кожній галузі є свої специфічні умови, що найбі-льше впливають на ступінь ризику (наприклад, у сільському госпо-дарстві — це погодні умови, торгівлі — оцінка кон’юнктури ринку, в атомній енергетиці — складність і характер виробничого процесу).
Фінансові ризики — це велика сукупність взаємопов’язаних ризиків невиконання фінансових зобов’язань протилежною сто-роною та ризиків зміни кон’юнктури фінансових ринків.
Фінансові ризики, що беруть на себе банки та їх клієнти, тісно пов’язані між собою. Під ці ризики підпадають як інвестори, так і кредитори й дебітори.
Кредитні ризики посідають одне з головних місць у групі фі-нансових ризиків. Він так само, як ризик неповернення боргу, виникає в результаті:
• неможливості позичальника створити у майбутньому адек-ватний грошовий потік;
• невпевненості у реалізації в майбутньому за необхідною ці-ною застави під кредит;
• погіршення іміджу (репутації) позичальника через непередбачені несприятливі зміни у діловому світі. Банки повинні ретель-ніше оцінювати кредитні ризики, ніж інші кредитори, оскільки вони надають у користування не власні гроші, а гроші своїх вкладників.
До групи кредитних ризиків можна віднести відсотковий ри-зик, ризик ліквідності та у вузькому розумінні фінансовий і проектний ризики.
Відсотковий ризик зумовлений невизначеністю у майбутньо-му щодо напряму руху та рівня відсоткових ставок. Подібний ри-зик для банку — це ризик перевищення середньої відсоткової ставки по залучених коштах (депозитах) середньої відсоткової ставки за виданими кредитами.
Ризик ліквідності спричинений невпевненістю у майбутній швидкій реалізації того чи іншого активу за передбачену ціну.
Фінансовий ризик у вузькому розумінні — це ризик фінансо-вого лівериджу (див. розд. 4.1). Тобто чим вищий фінансовий лі-веридж компанії, тим більша невпевненість у забезпеченні пози-чкових коштів власним капіталом.
Проектний ризик у вузькому смислі виникає при оцінці кре-дитної пропозиції клієнту з метою фінансування певного інвес-тиційного проекту. Цей ризик містить три складові:
• ризик, пов’язаний з самим проектом, незалежно від позичальника;
• корпоративний ризик, пов’язаний з усією діяльністю пози-чальника та впливом даного проекту на загальний рівень ризику;
• ринковий ризик, пов’язаний з відповідністю проекту банків-ському кредитному портфелю, тобто з визначенням, чи підвищує, чи знижує він ризик кредитного портфеля банку.
Валютний ризик виникає через невизначеність майбутнього руху ресурсів національної валюти щодо іновалют. Під вплив ва-лютного ризику підпадають усі суб’єкти інвестиційної діяльнос-ті, які здійснюють фінансові операції у валюті, відмінній від їх національної валюти. Валютний ризик містить такі складові:
• курсовий ризик зміни вартості активів та пасивів банку (компанії);
• ризик переказу, пов’язаний з відмінностями в обліку активів та пасивів в іноземній валюті;
• ризик угоди, зумовлений невизначеністю у майбутньому ва-ртості угоди у національній валюті, що деномінована в іноземній валюті.
Ризик країни з’являється внаслідок невизначеності у майбут-ньому змін політичних та економічних умов, які можуть вплину-ти на спроможність країни, корпорації, підприємства та інших позичальників відповідати за зобов’язаннями зовнішнього боргу. Складовими ризику країни виступають:
• політичний ризик, який представлений невизначеністю у майбутньому інвестиційного клімату держави — імпортера кре-дитів та інвестицій;
• економічний ризик — ризик, пов’язаний з невизначеністю у майбутньому платоспроможності країни, корпорації, фірми;
• експортний ризик — пов’язаний з можливістю зупинки об-слуговування боргу через низьку ліквідність товарів зовнішньої торгівлі та іноземних інвестицій.
Портфельний ризик — ризик невідповідності у майбутньому інвестиційного проекту кредитному портфелю, портфелю цінних паперів чи портфелю реальних проектів. Портфельний ризик ви-никає внаслідок можливості суттєвого погіршення сукупних по-казників того чи іншого портфеля: прибутковості, зростання ка-піталу, ступеня впливу ризику ліквідності.
Будівельні ризики — це ризики, що виникають у процесі проекту. Залежно від типу фінансування проекту ці ризики роз-поділяються між учасниками здійснення проекту чи приймають-ся на себе тією чи іншою стороною.
Ризик перевищення кошторису означає, що проектно-кошторисна вартість може бути перевищена через провину багатьох учасників.
Ризик несвоєчасного завершення термінів засвоєння інве-стицій виникає внаслідок змін у складі проектів, зривів поста-чання матеріально-технічних ресурсів.
Ризик порушення умов договору спричинений змінами умов функціонування інвестора та підрядної організації (фінансова не-спроможність інвестора, зміни ставок оподаткування доходу, умов отримання банківських кредитів і погашення раніше отри-маних позичок, амортизаційної політики, невиконання угод суб-підрядними організаціями, проектантами та іншими учасниками інвестиційного процесу).
Ризик падіння попиту виникає у разі зміни потреб у продук-ції будівельної галузі у зв’язку із загальним спадом виробництва, кризою фінансів, бюджетним дефіцитом.
Експлуатаційні ризики з’являються після введення об’єкта у дію та виходу на проектну потужність (що за наших умов спри-чиняє певні ризики).
Ризик реалізації продукції, робіт, послуг, спричинений мо-жливістю звуження ринку збуту у процесі експлуатації та втрати частини споживачів через зростаючу конкуренцію та появу на ринку товарів вищої якості.
Ризик зниження прибутковості тісно пов’язаний з ризиком реалізації продукції і тягне за собою скорочення грошових пото-ків та неможливість розрахунків з кредиторами.
Ризик невиконання поставок матеріально-технічних ресур-сів для виробництва зумовлює у майбутньому можливу ненадій-ність постачальників.
Ризик менеджменту виникає через можливу необхідність у майбутньому зміни керівництва підприємства.
Форс-мажорний ризик існує як на стадії будівельного виробництва, так і в період експлуатації підприємства. Він пов’язаний з виникненням подій об’єктивного характеру, які можуть призве-сти до часткової чи повної втрати майна.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Види ризиків» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Загальне визначення лексики
СУТЬ ТА ПРЕДМЕТ АУДИТУ, ЙОГО СФЕРА ДІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Оцінювання ефективності інвестицій
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Внутрішня норма дохідності


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2263 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП