ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

ВАЛЮТНИЙ КУРС
Сутність валютного курсу. Зовнішньоекономічні операції у більшості випадків пов’язані з обміном однієї національної валю-ти на іншу. У цьому зв’язку виникає необхідність у встановленні співвідношення обміну між валютами — валютного курсу.
Валютний курс — це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або «ціна» грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни.
Установлення курсу називається котируванням валюти.
Валютний курс відбиває взаємодію сфер національної та сві-тової економік. Якщо основні характеристики кожної валюти фо-рмуються у межах національних господарств, то їх кількісне по-рівняння відбувається у зовнішньоекономічних операціях. Валютний курс порівнює національні вартості не прямо, а опосе-редковано — через їх відносну купівельну спроможність. Це за-безпечує наявність вартісних критеріїв при проведенні міжнародних розрахунків, дає змогу вимірювати ефективність зовнішньо-економічних операцій.
Валютний курс необхідний для:
 обміну валютами під час торгівлі товарами, послугами, у процесі руху капіталів та кредитів;
 порівняння цін світових та національних ринків, а також вартісних показників різних країн, виражених у національних або іноземних валютах;
 періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм та банків.
Валютний курс учасники обміну розглядають як коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, який визначається співвідно-шенням попиту та пропозиції на валютному ринку. Однак вартіс-ною основою валютного курсу є паритет купівельних спроможно-стей валют, який виражає співвідношення середніх рівнів національних цін на товари, послуги, інвестиції. Ця економічна (вартісна) категорія є атрибутом товарного виробництва і відобра-жає виробничі відносини між товаровиробниками та світовим ри-нком. Під час продажу товарів на світовому ринку продукт націо-нальної праці дістає суспільне визнання на основі інтернаціональної міри вартості. Отже, валютний курс опосеред-ковує абсолютну обмінюваність товарів у межах світового госпо-дарства. Вартісна основа валютного курсу обумовлена тим, що в кінцевому підсумку інтернаціональна ціна виробництва як база світових цін будується на національних цінах виробництва в краї-нах, що є головними постачальниками товарів на світовий ринок.
Фактори, які впливають на валютний курс. Як будь-яка ціна, валютний курс відхиляється від вартісної основи — парите-ту купівельної спроможності валют — під впливом попиту та пропозиції валюти. Співвідношення такого попиту та пропозиції залежить від багатьох чинників, які відображають зв’язок валют-ного курсу з іншими економічними категоріями — вартістю, ці-ною, грошима, процентом, платіжним балансом та ін.
Розрізняють кон’юнктурні та структурні (довгострокові) чин-ники, які впливають на валютний курс.
Кон’юнктурні чинники пов’язані з коливаннями ділової ак-тивності, політичної та військово-політичної обстановки, з чут-ками (іноді ажіотажними), здогадками та прогнозами.
Поряд з кон’юнктурними чинниками, вплив яких важко передбачити, на попит та пропозицію валюти, тобто на динаміку її ку-рсу, впливають і відносно довгострокові тенденції, які визна-чають стан тієї чи іншої національної грошової одиниці у валют-ній ієрархії. Серед цих чинників можна назвати такі:
1. Зростання національного доходу. Цей чинник зумовлює підвищений попит на іноземні товари, водночас товарний імпорт може збільшувати відплив іноземної валюти.
2. Темпи інфляції. Співвідношення валют за їх купівельною спроможністю (паритет купівельної спроможності) є своєрідною віссю валютного курсу, тому на валютний курс впливають темпи інфляції. Чим вищі темпи інфляції в країні, тим нижчий курс її валюти, якщо не протидіють інші фактори. Таку тенденцію зви-чайно можна простежити в середньо- та довгостроковому плані. Вирівнювання валютного курсу, приведення його у відповідність з паритетом купівельної спроможності відбуваються в середньо-му протягом двох років.
3. Стан платіжного балансу. Активний платіжний баланс сприяє підвищенню курсу національної валюти, бо при цьому збільшується попит на неї з боку зовнішніх боржників. Пасивний платіжний баланс породжує тенденцію до зниження курсу націо-нальної валюти, тому що боржники продають її на іноземну ва-люту для погашення своїх зовнішніх зобов’язань. У сучасних умовах зріс вплив міжнародного руху капіталів на платіжний ба-ланс і відповідно на валютний курс, оскільки конкурентом валю-тного ринку є ринок цінних паперів — акцій, облігацій, векселів, короткострокових депозитів.
У країнах, що розвиваються, ринок цінних паперів може галь-мувати зростання курсу іноземної валюти, відволікаючи вільну грошову готівку від обміну на ВКВ.
4. Різниця процентних ставок у різних країнах. Вплив цього фактора на валютний курс зумовлюється двома основними об-ставинами. По-перше, зміна процентних ставок у країні впливає за інших рівних умов на міжнародний рух капіталів, насамперед короткострокових. Підвищення процентної ставки стимулює приплив іноземних капіталів, а її зниження заохочує відплив капіта-лів, у тому числі і національних, за кордон. По-друге, процентні ставки впливають на операції валютних ринків та ринків позич-кових капіталів.
5. Діяльність валютних ринків та спекулятивні валютні операції. Якщо курс якої-небудь валюти має тенденцію до зниження, то фірми та банки завчасно продають її за більш стійкі валюти, що погіршує позиції ослабленої валюти. Валют-ні ринки швидко реагують на зміни в економіці та політиці, на коливання курсових співвідношень. Тим самим вони розши-рюють можливості валютної спекуляції та стихійного руху «гарячих» грошей.
6. Ступінь використання певної валюти на євроринку і в міжнародних розрахунках. Наприклад, той факт, що 60—70% операцій євробанків виконується в доларах, визначає масштаби попиту на цю валюту та її пропозицію. На курс валюти впливає і ступінь її використання в міжнародних розрахунках.
7. Ступінь довіри до валюти на національному та світово-му ринках. Вона визначається станом економіки та політичною обстановкою в країні, а також розглянутими вище чинниками, які впливають на валютний курс, причому дилери враховують не лише темпи економічного зростання, інфляції, рівень купівельної спроможності валюти, співвідношення попиту та пропозиції ва-люти, а й перспективи їх динаміки.
8. Валютна політика. Співвідношення ринкового та державно-го регулювання валютного курсу впливає на його динаміку. Форму-вання валютного курсу на валютних ринках через механізм попиту та пропозиції валюти, як правило, супроводжується різкими коли-ваннями курсових співвідношень. На ринку складається реальний валютний курс — показник стану економіки, грошового обігу, фі-нансів, кредиту та ступеня довіри до певної валюти. Державне регу-лювання валютного курсу спрямоване на його підвищення або зни-ження виходячи з завдань валютно-економічної політики.
9. Ступінь розвитку фондового ринку, який є конкурентом валютному ринку. Фондовий ринок може залучати іноземну ва-люту безпосередньо, а також «відтягувати» кошти в національній валюті, які могли б бути використані на валютному ринку для купівлі іноземної валюти.
Вплив валютного курсу на міжнародні економічні відноси-ни. Коливання валютного курсу впливають на співвідношення експортних та імпортних цін, конкурентоспроможність фірм, при-буток підприємств. Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність міжнародних економічних, зокрема валютно-кредитних та фінансових, відносин, викликають негативні соціально-економічні наслідки, втрати одних та виграші інших країн.
При зниженні курсу національної валюти, якщо не протидіють інші чинники, експортери або отримують експортну премію при обміні вирученої іноземної валюти, яка подорожчала, на націона-льну валюту, яка подешевшала, або мають можливість продавати товари за цінами, нижчими від середньосвітових. Але одночасно зниження курсу національної валюти впливає на подорожчання імпорту, що стимулює зростання цін у країні, скорочення ввезен-ня товарів та споживання або розвиток національного виробниц-тва товарів замість імпортних. Зниження валютного курсу скоро-чує реальну заборгованість у національній валюті та збільшує тя-гар зовнішніх боргів, виражених в іноземній валюті. Невигідним стає вивезення прибутків, процентів, дивідендів, які одержують іноземні інвестори у валюті країн перебування. Ці прибутки реін-вестуються або використовуються для закупівлі товарів за внут-рішніми цінами і наступного їх експорту.
У разі підвищення курсу національної валюти внутрішні ціни стають менш конкурентоспроможними, ефективність експорту знижується, що може призвести до стагнації експортних галузей національного виробництва. Імпорт, навпаки, розширюється. Стимулюється приплив у країну іноземних та національних капіта-лів, збільшується вивезення прибутків на іноземні капіталовкла-дення. Зменшується реальна сума зовнішнього боргу, вираженого в обезціненій іноземній валюті.
Розходження динаміки курсу та купівельної спроможності валю-ти впливає на розвиток міжнародних економічних відносин. Якщо внутрішнє інфляційне знецінення грошей випереджає зниження ку-рсу валюти, то за інших рівних умов заохочується імпорт товарів з метою їх продажу на національному ринку за високими цінами. Якщо зовнішнє знецінення валюти випереджає внутрішнє, яке ви-кликається інфляцією, то виникають умови для валютного демпін-гу — масового експорту товарів за цінами, нижчими від середньо-світових з метою витіснення конкурентів на зовнішніх ринках.
Таким чином, зміни курсу валют впливають на перерозподіл між країнами частини сукупного суспільного продукту, яка реа-лізується на зовнішніх ринках. За підрахунками, зниження на 20% курсу валюти країни, що має експортну квоту 25%, викликає підвищення цін товарів, які експортуються, на 16% і внаслідок цього зростання загального рівня цін у країні на 4—6%.
В умовах плаваючих валютних курсів посилився вплив їх змін на рух капіталів, особливо короткострокових, що позначається на валютно-економічному стані окремих держав. У результаті при-плив спекулятивних іноземних капіталів у країну, курс валюти якої підвищується, може тимчасово підвищити обсяг позичкових капіталів та капіталовкладень, що використовується для розвитку економіки та покриття дефіциту державного бюджету. Відплив капіталів з країни призводить до їх нестачі, зменшення інвести-цій, зростання безробіття.
Наслідки коливань валютного курсу залежать від валютно-економічного потенціалу країни, її експортної квоти, позиції в міжнародних економічних відносинах. Валютний курс є об’єктом боротьби між країнами, національними експортерами та імпорте-рами, джерелом міждержавних незгод.
Економічні основи валютних курсів. За золотого стандарту в основі валютного курсу лежав золотий паритет — відношен-ня вагової кількості чистого золота, що містилося в двох грошо-вих одиницях, які обмінювалися одна на одну. Валютний курс, як правило, не збігався з валютним паритетом, бо він залежить від попиту та пропозиції інвалюти, які визначаються станом платіж-ного балансу країни. Якщо платіжний баланс пасивний, попит на інвалюту більший, ніж її пропозиція, курс національної валюти буде нижчим за паритет. Протилежне явище виникне у випадку, коли країна має активний платіжний баланс.
В умовах золотого стандарту відхилення валютного курсу від валютного паритету не могло бути значним. Воно обмежу-валося витратами, пов’язаними із транспортуванням золота за кордон з метою обміну його на необхідну валюту або здійс-нення прямих платежів. Це відхилення фактично не перевищу-вало 1% від паритету у кожний бік. Межі такого відхилення називаються золотими точками.
Нижча межа відхилення валютного курсу від валютного пари-тету дорівнювала валютному паритету мінус витрати на переве-зення золота. Вона відповідала мінімальному курсу валюти і на-зивалася нижньою золотою точкою.
При зниженні курсу валюти даної країни до її нижчої точки починався вивіз (експорт) золота. Це пояснюється тим, що по-пит на інвалюту перевищував пропозицію, і він не міг бути по-вністю задоволеним навіть за мінімального курсу. Частина пла-тежів, яка відповідала незадоволеному при такому курсі попиту на інвалюту, могла бути здійснена золотом. Платникам за кор-доном ставало вигіднішим купити у своїй країні золото за ціною паритету, вивезти його для платежів за зобов’язаннями, ніж пе-реплачувати на купівлі інвалюти. Нижня золота точка називала-ся ще експортною.
Верхня межа відхилення валютного курсу від валютного па-ритету дорівнювала валютному паритету плюс витрати на пере-везення золота. Вона відповідала максимальному курсу валюти і називалася верхньою золотою точкою.
При підвищенні курсу валюти до верхньої золотої точки по-чинався ввіз (імпорт) золота до країни. У зв’язку з цим верхня зо-лота точка називалася ще імпортною. За цих умов валютний курс характеризувався відносною сталістю, яка гарантувалася вільним обміном банкнот на золото та можливістю вільного вивозу золота з однієї країни до іншої.
Базою валютного курсу до середини 70-х років був офіцій-ний золотий паритет валют. Унаслідок Ямайської валютної ре-форми 1976—1978 рр. юридично була оформлена відмова країн від золотих паритетів як основи валютних курсів. З 1975 р. Міжнародний валютний фонд не публікує даних про золотий вміст валют. Це пов’язано з тим, що офіційний золотий паритет утратив реальне економічне значення. Нині основою визначення валютних курсів є паритет (співвідношення) купівельних спроможностей національних валют.
Купівельна спроможність валюти — це сума товарів та послуг за їх цінами, які можна придбати за національну грошову одиницю. Співвідношення купівельної сили валют визначається стосовно певної групи товарів та послуг у двох країнах. Зміна валютного курсу відповідає динаміці рівнів цін у різних країнах. При зрос-танні курсу національної валюти товари, які експортовані з цієї країни, стають дорожчими за кордоном, а імпортовані товари — дешевшими. І навпаки.
Режими валютних курсів. Сучасні типи режимів валютних курсів у світовій валютній системі включають фіксований та пла-ваючий режими. В умовах фіксованого режиму (fixed rate) валю-тний курс фіксується до однієї валюти або «кошика» валют. Пла-ваючі курси (floating rate) змінюються залежно від попиту та пропозиції на валютному ринку.
Після Другої світової війни відповідно до Бреттон-Вудської угоди було введено режим фіксованих золотих паритетів та курсів. Центральні банки були зобов’язані підтримувати курс національ-ної валюти до долара в межах 1% від паритету за допомогою ва-лютної інтервенції та дисконтної політики. Якщо при цьому бра-кувало золотовалютних резервів, проводилася девальвація валюти.
Унаслідок краху Бреттон-Вудської валютної системи золоті паритети та фіксовані на них валютні курси були скасовані та встановлено режим гнучких курсів валют.
У сучасних умовах за фіксованого курсу центральний банк підтримує валютний курс у визначених межах до однієї валюти або до «кошика» валют. Зміни співвідношення попиту та пропо-зиції іноземної валюти впливають на обсяг золотовалютних резе-рвів країни, та відповідно й на грошову базу (корекція платіжно-го балансу здійснюється шляхом змін у рівні золотовалютних резервів). Режим вільного плавання передбачає встановлення ва-лютних курсів тільки на підставі співвідношення попиту та про-позиції на іноземну валюту. У міру зміни цього співвідношення змінюється валютний курс, що сприяє автоматичному вирівню-ванню платіжного балансу, і немає потреби витрачати золото-валютні резерви.
Плаваючий курс дає змогу нівелювати (певний час) зовнішній вплив та оперативно досягти рівноваги платіжного балансу, за-безпечити автономність монетарної політики, але не обмежує ін-фляцію. Режим «плавання» знімає з уряду відповідальність за ре-гулювання валютного курсу, але водночас не залишає можливості підтримання окремих галузей національної економіки.
Між указаними режимами валютних курсів є й інші відмінно-сті. Зокрема, дестабілізуюча спекуляція валютою ймовірніша у випадку плаваючих, а не фіксованих валютних курсів. Плаваючі валютні курси послабляють «дисципліну» цін і посилюють ін-фляцію, а фіксований курс позбавлений цих вад. Водночас при дефіциті платіжного балансу найбільша свобода маневру зберіга-ється за плаваючого курсу.
Симптоматичною є помічена останнім часом тенденція до відмови від застосування фіксованих режимів валютних курсів і переходу до більш гнучких її варіантів. Передусім це стосується країн із перехідною економікою, зокрема держав, які сподівають-ся у майбутньому приєднатися до Європейського економічного і валютного союзу (Чехія, Польща, Угорщина). Плаваючі обмінні курси дають змогу долати наслідки кризи, пов’язаної із зовніш-ньою заборгованістю, та протидіяти зовнішнім «шокам».
Статутом МВФ передбачено, що в сучасних умовах «валют-ний режим може включати підтримку державою-членом вартості своєї валюти у СДР або, за вибором держави-члена, в іншому еталоні вартості, крім золота; або спільні заходи регулювання ва-ртості своїх валют відносно вартості однієї валюти або валют ін-ших держав-членів; або інші валютні режими за вибором держа-ви-члена» (Стаття IV, розділ 2 (в)).
За станом на кінець вересня 1998 р. 47 держав мали валютний курс «фіксований» відносно однієї валюти, 4 — відносно СПЗ,
13 — відносно інших «кошиків валют». Решта країн користуєть-ся гнучкими валютними курсами. У 56 країн — керовані плаваю-чі курси, у 45 — незалежно (вільно) плаваючі курси.
Україна, як і більшість держав СНД, входить до групи країн із керованими плаваючими курсами. Режим керованого плаван-ня означає, що уряд виходить на ринки іноземної валюти, щоб вплинути на валютний курс, але не зобов’язується підтримувати його на стабільному (незмінному) рівні. Прикладом може бути так званий «валютний коридор», запроваджений в Україні з 1 вересня 1997 р. «Валютний коридор» — це такий режим курсу національної валюти, коли на певний термін установлюються мінімальна та максимальна межі офіційного курсу валюти, а центральний банк бере на себе зобов’язання підтримувати курс у встановлених межах.
Регулювання валютних курсів. Стирання об’єктивних меж коливань валютних курсів не означає, що відпала потреба утри-мувати їх на певному рівні. З крахом золотого стандарту була лі-квідована основа, на якій ґрунтувалася свобода валютного обмі-ну, сталість валютних курсів. Різкі коливання валютних курсів у нових умовах роблять більш ризикованими зовнішньоекономічні та кредитні операції.
Негативний вплив коливання валютних курсів на розвиток зо-внішньоекономічних зв’язків викликає необхідність втручання державних органів у сферу міжнародних валютних відносин з метою обмежити ці коливання через операції центральних банків.
Головними методами регулювання валютного курсу є валютна інтервенція та дисконтна політика.
Валютна інтервенція — це пряме втручання центрального банку або казначейства у валютний ринок. Вона зводиться до ку-півлі та продажу центральним банком або казначейством інвалю-ти. Центральний банк купує інвалюту, коли її пропозиція надмір-на та курс низький, і продає, коли курс інвалюти високий. Таким способом обмежуються коливання курсу національної валюти.
Здійснення валютної інтервенції можливе за умови, що неврі-вноваженість платіжного балансу є незначною та характеризу-ється поступовою зміною пасивного сальдо на активне, і навпаки. Адже резерви інвалюти для інтервенції обмежені, і продаж пови-нен поєднуватися з купівлею.
Часто валютна інтервенція використовується для підтримання ку-рсу національної валюти на зниженому рівні для здійснення валют-ного демпінгу — знецінювання національної валюти з метою наро-щування експорту товарів за цінами, нижчими за світові. Валютний демпінг слугує засобом боротьби за ринки збуту. Головною умовою тут є зниження курсу національної валюти у більших розмірах, ніж падіння її купівельної спроможності на внутрішньому ринку.
Для валютного демпінгу характерне:
1) експортер, купуючи товари на внутрішньому ринку за наці-ональну валюту, куплену за поточним курсом, продає їх на зов-нішньому ринку за іноземну валюту за цінами, нижчими за середньосвітові;
2) джерелом зниження експортних цін є курсова різниця, яка виникає при обміні вирученої іноземної валюти на національну за курсом, який за цей час зросте;
3) вивіз товарів у масовому масштабі забезпечує надприбутки експортерів. Демпінгова ціна може бути навіть нижчою за ціну виробництва або собівартості. Однак експортерам не вигідна дуже зани-
жена ціна, оскільки може виникнути конкуренція з національними товарами в результаті їх реекспорту іноземними контрагентами.
Суть дисконтної політики зводиться до підвищення або зни-ження дисконтної ставки центрального емісійного банку з метою вплинути на рух зарубіжних короткострокових капіталів. Підви-щуючи дисконтну ставку у періоди погіршення стану платіжного балансу, центральний банк стимулює приплив капіталів з країн, де дисконтна ставка нижча, тобто сприяє поліпшенню стану платіж-ного балансу. Наприклад, у першій половині 80-х років адмініст-рація США проводила політику високих процентних ставок та ку-рсу долара, що сприяло припливу у країну з 1980 до 1984 р. 417 млрд дол. США. Це викликало ланцюгову реакцію у вигляді підвищення процентних ставок у Західній Європі, тому що в цих країнах зменшилися капіталовкладення та зросло безробіття. Але цей спосіб може бути ефективним лише тоді, коли рух капіталів між країнами зумовлений пошуками більш прибуткового їх роз-міщення, а не невпевненістю у збереженні капіталів у країні. Тому підвищення дисконтної ставки не завжди є ефективним методом. До того ж це веде до подорожчання кредиту всередині країни.
Методами валютного регулювання, що використовуються традиційно, є девальвація та ревальвація — зниження та підви-щення валютного курсу. Причинами їх є інфляція та неврівнова-женість платіжного балансу, розрив між купівельною спроможні-стю грошових одиниць.
Мета девальвації — зниження офіційного курсу для стимулю-вання експорту та стримування імпорту. Наприклад, девальвації 30-х років були спрямовані не на стабілізацію валют, а на їх зне-цінювання з метою створення умов для валютного демпінгу. Піс-ля Другої світової війни протягом 1946—1973 рр. було проведено понад 500 девальвацій і тільки 10 ревальвацій. Практикуються також масові девальвації валют, що були, наприклад, у 1949 р., наприкінці 60-х — початку 70-х років.
До скасування фіксованого вмісту золота у валютах девальва-ція супроводжувалася зниженням металічного вмісту валюти, а ревальвація — підвищенням. За умов «плаваючих» валютних ку-рсів девальвація та ревальвація відбуваються стихійно на валют-ному ринку. Тому термін «девальвація» у сучасному розумінні означає також відносно тривале зниження ринкового курсу валю-ти. У межах ЄВС з початку 80-х років 11 разів офіційно проводи-лися девальвації (французького франка, італійської ліри) і рева-львації (марки ФРН, голландського гульдена та ін.).
У сучасних умовах девальвація та ревальвація не є засобами стабілізації валютного курсу. Вони являють собою лише метод приведення офіційного курсу у тимчасову відповідність з дійс-ним, що склався на ринку.
Режим валютного курсу в Україні. Курсова політика є не-від’ємною складовою урядової програми економічного розвитку держави і має враховувати весь комплекс інструментів та реальні можливості щодо її реалізації. Згідно з Декретом Кабінету Мініс-трів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 17 лютого 1993 р. установлення валютного курсу національної валюти належить до спільної компетенції НБУ та Кабміну.
Питання про визначення режиму валютного курсу є складни-ми та дискусійними, бо валютному курсу належить основне міс-це в усьому комплексі інтернаціоналізації економічних зв’язків.
З його допомогою рівні національних товарних цін, оплати праці, а також багато інших вартісних показників зіставляються з ана-логічними показниками зарубіжних країн. На цій основі визна-чаються ефективність експортно-імпортних операцій, доцільність виробництва тих чи інших товарів та ін.
Україна використовувала кілька режимів валютного курсу — від плаваючого до фіксованого з подальшим переходом до керо-ваного плаваючого курсу.
Згідно з Декретом, прийнятим Кабінетом Міністрів у грудні 1992 р., було визначено ринковий (плаваючий) режим валютного курсу українського карбованця. На практиці така система озна-чала фактичне введення режиму конвертованості валюти без по-переднього забезпечення відповідних економічних умов: конку-рентоспроможної структури економіки, гнучкої системи цін, розвинутої банківської інфраструктури та ін. Результатом такого підходу стала хронічна нерівновага на валютному ринку (дефіцит пропозиції), доларизація внутрішнього обороту та бартеризація зовнішньоторговельного обороту.
У 1993 р. уряд наполіг на прийнятті НБУ адміністративно фік-сованого курсу карбованця, який призвів до зниження ефектив-ності експорту, збільшення частки бартерних операцій, зменшен-ня надходжень іноземної валюти на внутрішній ринок, зростання зовнішнього боргу, «втечі» капіталів за кордон.
З часом все більше уваги стали приділяти ринковим методам ста-білізації валютного курсу, і фіксований валютний курс було заміне-но на так званий регульований (плаваючий ). З 1994 р. було запрова-джено ринковий механізм визначення курсу на основі попиту і пропозиції. У наступні роки динаміка курсу гривні визначалася ко-ливанням попиту і пропозиції на валютному ринку, що зумовлювало поступове падіння курсу гривні. Протягом 1996-го та першої поло-вини 1997 р. НБУ підтримував плаваючий (ринковий) курс на відно-сно стабільному рівні в межах установленого валютного коридору.
Наприкінці 1997 р. змінилася міжнародна кон’юнктура, почав-ся відплив короткострокових капіталів із нових ринків, до яких належить і Україна. Нерезиденти України стали активно продава-ти ОВДП. Це значно зменшило пропозицію і водночас збільшило попит на валюту. Так, якщо протягом 1997 р. приплив портфельних інвестицій (в ОВДП, облігації місцевих позик та деякі ін.) становив понад 30% від загальної пропозиції іноземної валюти на внутрішньому ринку України, то починаючи з кінця 1997 р. та впродовж 1998 р. на цей обсяг — еквівалентний припливу коштів у попередні роки плюс нараховані проценти — зріс сукупний по-пит. Крім того, у 1998 р. від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі това-рами та послугами становило 1207 млн дол., на 25% зросло фінан-сування зовнішнього державного боргу, а сукупна пропозиція зменшилась приблизно на 40%. Ситуацію дещо виправили креди-ти МВФ, Світового банку та ряд міждержавних позик уряду. Для утримання стабільності курсу гривні НБУ був змушений викорис-тати власні резерви, накопичені раніше, неодноразово перегляда-лися межі валютного коридору з 1,7—1,9 грн / дол. до кінця 1997 р. до 3,3—3,6 грн / дол. протягом 1999 р. З листопада 1999 р. НБУ відмовився від валютного коридору та проголосив про пере-хід до гнучкого валютного курсу при збереженні деяких адмініст-ративних обмежень ринку, що визначалося умовами, які склалися на ринку після фінансової кризи 1998 р.
З огляду на них з 19 березня 1999 р. в Україні було здійснено лібералізацію валютного ринку, а саме: відновлено операції на міжбанківському ринку, скасовано обмеження на граничні відхи-лення від офіційного курсу, введено нові правила встановлення офіційного валютного курсу та ін.
НБУ установлює офіційний валютний курс за двома групами ва-лют: перша група — це переважно вільно конвертовані валюти. Ці валюти застосовуються у міжнародних розрахунках, котируються на міжнародних ринках або щоденно використовуються у розраху-нках між центральними банками країн СНД. За цими валютами курс установлюється щоденно. Друга група — це валюти, за якими торговельні операції та неторговельні розрахунки відбуваються рі-дше. За цими валютами курс установлюється раз на місяць.
Офіційний валютний курс гривні до іноземних валют викорис-товується у розрахункових операціях; для аналізу зовнішньоекономічної діяльності; бухгалтерського обліку операцій. З 1994 р. в Україні офіційний валютний курс до долара США встановлюва-вся за результатами торгів на Українській міжбанківській валют-ній біржі. З 19 березня 1999 р. НБУ встановлює офіційний обмін-ний курс гривні відносно долара США як середньозважений між курсами за операціями уповноважених комерційних банків на міжбанківському валютному ринку. У межах своєї загальної від-повідальності за забезпечення стабільності національної валюти НБУ впливає на формування офіційного обмінного курсу шляхом купівлі-продажу іноземної валюти на валютному ринку.
Установлюючи офіційний курс інших світових вільно конвер-тованих валют до гривні, НБУ використовує котирування Фран-кфуртської біржі — однієї з найпотужніших у Європі — за кур-сами цих валют до німецької марки. При встановленні офіційного курсу валют країн СНД та Балтії до гривні НБУ використовує інформацію, яку він отримує від центральних бан-ків країн СНД (курс їхніх національних валют до долара). При встановленні офіційного курсу валют другої групи НБУ викорис-товує котирування, що публікує газета «Financial Times».
Лібералізація валютного ринку призвела до того, що гривня втра-тила 21% своєї вартості. Однак девальвація офіційного курсу й була, власне, визнанням фактичного рівня вартості гривні. Офіційно встано-влений валютний курс повинен кореспондувати з його реальним зна-ченням. Невідповідність може призвеcти до подальшого накопичення диспропорцій в економіці та позбавить монетарну політику адекватно-го показника стану грошово-кредитної сфери. У цьому зв’язку курсо-вий режим як такий не є визначальним чинником динаміки курсу. Ним є ефективність та адекватність економічної і валютної політики.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ВАЛЮТНИЙ КУРС» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ГОЛОВНІ РИНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Створення і перегляд Web-сторінок, броузери
БАНКИ ЯК ПРОВІДНІ СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА. ФУНКЦІЇ БАН...
Здравый смысл и механика
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2751 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП