ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудиторський висновок та його види
Аудиторський висновок за формою та змістом має відпо-відати вимогам, передбаченим Законом України «Про аудиторську діяльність». Відповідно до цього Закону аудиторський висновок ви-значено як офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), що містить в собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти й відповідності чинному законодав-ству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансо-во-господарської діяльності. Законом передбачено, що аудитор-
ський висновок, складений аудитором іноземної держави для офіційного подання, має бути підтверджений аудитором України (якщо інше не встановлено міжнародним законодавством).
Національним нормативом аудиту № 26 «Аудиторський ви-сновок» враховано міжнародний досвід формування аудиторсь-ких висновків, насамперед США та порівняно з попередніми ви-могами Аудиторської палати України внесено такі доповнення.
Аудиторський висновок складається у довільній формі, проте обов’язково має включати такі дані: заголовок, вступ, масштаб перевірки, висновок аудитора про фінансову звітність, дату ауди-торського висновку, адресу аудиторської фірми, підпис аудитор-ського висновку. За кожним елементом аудиторського висновку визначені такі вимоги.
У заголовку аудиторського висновку обов’язковим має бути запис про здійснення аудиту незалежними аудиторами (аудито-ром) та конкретизовано адресу аудиторського висновку (рада ди-ректорів, акціонери акціонерного товариства тощо).
У вступі потрібно навести інформацію про склад перевіреної фінансової звітності, дату її складання, розподіл відповідальності між керівництвом підприємства, яке перевірялось, за правиль-ність складання звітності та аудитором за обґрунтованість ауди-торського висновку.
У розділі «Масштаб перевірки» слід подати відомості про критерій якості аудиту (вимоги нормативів, що діють в Україні, та в загальноприйнятій практиці або міжнародних стандартах аудиту), зауваження щодо планування та перевірки з достатнім ступенем впевненості та щодо оцінки помилок у системах обліку, їх суттєвого впливу на фінансову звітність, методику досліджен-ня (тестування) бухгалтерських принципів оцінки статей звітнос-ті, методології обліку, яка використовується на підприємстві.
У розділі «Висновок аудитора про перевірену фінансову звіт-ність» аудитор оцінює перевірену фінансову звітність, відповідність її у всіх суттєвих аспектах інструктивним вимогам про порядок складання звітності та принципам обліку, що діють в Україні.
У розділі «Дата аудиторського висновку» уточнено, що тепер дата проставляється на день завершення аудиту, коли аудитор зобов’язаний доповісти керівництву підприємства про результати перевірки, а керівництво, в свою чергу, повинно підписати звіти, що додаються до аудиторського висновку.
Аудиторський висновок підписується директором аудитор-ської фірми або уповноваженою особою, яка має відповідну се-рію сертифіката аудитора України на вид проведеного аудиту.
У розділі «Адреса аудиторської фірми» зазначають адресу фірми, її місцезнаходження (юридичну адресу), а також номер та серію ліцензії АПУ.
У висновку аудитор повинен висловити свою думку щодо:
• вичерпності та достатності отримано інформації;
• узгодженості системи бухгалтерського обліку з чинними но-рмативами та законодавчими актами;
• відповідності фінансової звітності даним бухгалтерського обліку, чинним законодавчим та нормативним актам.
Залежно від стану обліку та звітності на підприємстві висно-вок аудитора може бути позитивним, умовно-позитивним, нега-тивним (або дається відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства).
Позитивний висновок подається клієнту у разі, коли, на думку аудитора, виконано такі умови:
• аудитор отримав всю інформацію і пояснення, необхідні для цілей аудиту;
• надана інформація достатня для відображення реального стану справ на підприємстві;
• є адекватні та достовірні дані з усіх суттєвих питань;
• фінансова документація підготовлена відповідно до прийня-тої на підприємстві системи бухгалтерського обліку, яка відпові-дає вимогам українського законодавства;
• фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і не містить суттєвих суперечностей;
• фінансова звітність складена належно за формою, затвер-дженою у встановленому порядку.
Позитивний висновок складається аудитором, коли він отри-мує позитивні відповіді на всі перелічені вище питання. Якщо при перевірці у аудитора виникли заперечення або сумніви щодо правильності тих чи інших використаних суб’єктом, що переві-ряється, рішень, однак йому (аудитору) було подано аргументо-ване й переконливе обґрунтування цих рішень, то в своєму звіті він не зобов’язаний згадувати ці рішення, і така ситуація не може впливати на безумовність позитивного висновку.
Вимоги до формулювання аудиторського висновку викладено у табл. 16.1 .
Таблиця 16.1
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
№ пор. Вид висновку Типові формулювання думки аудитора
1 Позитивний висновок (існує безумовна по-зитивна згода) Підтверджуємо, що надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта, що перевіряється. Система бухгалтерського обліку, що використовується на підприємстві, відповідає законодав-чим та нормативним вимогам. Фінансову звітність підго-товлено на основі реальних даних бухгалтерського облі-ку. Вона достовірно та повно подає фінансову інформа-цію про Підприємство станом на 01.01.200… р. згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні
2 Позитивний висновок (існує нефундамента-льна непев-ність) У зв’язку з неможливістю перевірки фактів _________ через __________ аудитор не може висловити думку з приводу цих моментів. Однак обмеження мають незнач-ний вплив на фінансову звітність та на стан справ у ціло-му. Підтверджуємо, що за винятком обмежень, які зазна-чені вище (або які викладені у додатку 1 до аудиторсько-го висновку), фінансова звітність у всіх суттєвих аспек-тах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Підприємство станом на 01.01.200… р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні
Закінчення табл. 16.1
№ пор. Вид висновку Типові формулювання думки аудитора
3 Умовно пози-тивний висно-вок (існує фун-даментальна незгода) Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що операції ____________ проведені з порушенням вста-новленого порядку ___________. Проте зазначені невід-повідності мають обмежений вплив на фінансову звіт-ність і не перекручують загальний фінансовий стан під-приємства.
Підтверджуємо, що за винятком невідповідностей, ви-кладених у додатку 1, фінансовий звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформа-цію про Підприємство станом на 01.01.200... р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерсь-кого обліку та звітності в Україні
4 Негативний аудиторський висновок У результаті проведення аудиту встановлено, що за звіт-ний період підприємством були допущені суттєві пору-шення і перекручення (дається їх перелік або наводяться у додатку до цього висновку). Допущені порушення сут-тєво впливають на фінансову звітність підприємства та перекручують реальний стан справ. Фінансова звітність має суттєві перекручення і недостовірно подає фінансову інформацію про Підприємство станом на 01.01.200… р., не виконані вимоги щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні (в стислій формі наводиться пере-лік питань, щодо яких не виконані вимоги з організації обліку або з питань, які наводяться в додатку 1). Отже, дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності не дають достовірного уявлення про дійсний стан справ на Підприємстві, що склався на 01.01.200... р.
5 Відмова від надання висновку аудитора У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосу-ються (вказати факти) з причини (вказати причини не-можливості), не можемо надати висновок.
Наведені вище моменти суттєво впливають на дійсний стан суб’єкта перевірки в цілому (основному).
У зв’язку з відсутністю достатніх аудиторських доказів не можемо видати об’єктивний аудиторський висновок по фінансовій звітності станом на 01.01.200… р.
Нормативом передбачено, що висновок може містити додат-кові пояснення, певні модифікації, які суттєво не впливають на його зміст.
Модифікація передбачає:
• проблеми невизначеності або невпевненості у безперервній діяльності підприємства;
• зміни облікових принципів протягом періоду перевірки;
• виправлення, які слід внести до обліку підприємства за ре-зультатами перевірки;
• викладення принципів обліку (у позитивному висновку), що відрізняються від тих, які діють в Україні;
• роз’яснення з приводу використання звітів інших аудиторів;
• пояснення попередніх аудиторських висновків.
З урахуванням цього аудиторський висновок вважатиметься модифікованим .
Відповідно до ННА 26 «Аудиторський висновок» позитивний аудиторський висновок також може бути розширеним за рахунок доповнень — коментарів до інформації, що не входить до складу основної звітності. Доповнення визначаються як:
• додатковий розділ, у якому звернено увагу на важливу інформацію;
• зауваження щодо відсутності поквартальних даних або ана-літичного обліку;
• вказівки на неузгодженість пояснювальної записки до балансу.
Пояснення мають бути викладені вкінці аудиторського висно-вку. Висновок, що включає пояснення, є позитивним.
Безумовно позитивний висновок не видається у разі невпевне-ності, яка може призвести до неможливості формулювання дум-ки, або непогодженості, коли думка аудитора суперечить даним перевіреної фінансової звітності. Такі умови виникають внаслі-док невпевненості — обмеження обсягу аудиту, ситуаційних об-ставин; непогодження — застосування неприйнятних систем або способів обліку, розбіжностей щодо відповідності фактів або сум у фінансовій звітності даним обліку, непогодження із ступенем та способом відображення фактів у обліку та звітності, невідповід-ності бухгалтерського проведення або формування господарсь-ких операцій чинному законодавству та іншим вимогам.
Аудитор повинен оцінити суттєвість впливу цих причин (не-впевненості або непогодження) на окремі показники та звітність в цілому. Вибір виду висновку (табл. 16.2) залежить від суттєвос-ті (фундаментальності) невпевненості та непогодження.
Невпевненість або непогодження вважаються суттєвими, як-що вплив чинників на фінансову звітність спричиняє перекру-чення дійсного стану справ у цілому. Наявність несуттєвих не-впевненостей та/або непогоджень дає аудитору підстави для фо-рмулювання умовно позитивного висновку (із застереженнями). Існування суттєвої невпевненості є підставою для відмови від видачі висновку, а суттєвого непогодження — для видачі негати-вного висновку.
Таблиця 16.2
ВИМОГИ ДО СТИЛЮ ФОРМУЛЮВАННЯ
АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
Вид висновку Типові формулювання
Позитивний висновок (існує безумовна позитивна згода) ...задовольняє вимогам, належно…, дає достовірне і дійсне уявлення..., достовірно відображує..., відповідає...
Позитивний висновок (існує нефундаментальна непевність) ...за винятком згаданих обмежень
Умовно позитивний (нефун-даментальна незгода) ...за винятком згаданих обмежень
Негативний висновок …не задовольняє вимогам..., перекручує дійсний стан справ..., не дає дійсного уяв-лення..., не відповідає..., суперечить
Відмова у висновку …неможливо на основі наведених аргумен-тів сформулювати думку про стан справ
Висновок, що відрізняється від безумовно позитивного, має містити опис усіх суттєвих причин невпевненості та непогоджен-ня у спеціальному параграфі. ННА 26 «Аудиторський висновок» визначає порядок пояснення цих моментів: аудитор має посила-тися на інші документи, що надаються клієнту, де більше докла-дно розкрито причини невпевненості та непогодження. В остан-ньому параграфі звіту формулюється кінцева думка аудитора.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудиторський висновок та його види» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Стандартизація в галузі телекомунікацій. Організації — розробники...
Графіка
Визначення грошових потоків на основі прогнозних фінансових звіті...
Визначення потреби в інвестиціях та вартості капіталу
Використання електронної пошти в бізнесі та її стандарти


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3686 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП