ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит податкової звітності з податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників
Мета аудиту — перевірити дотримання чинного зако-нодавства щодо складання декларацій по ПДВ.
Завдання аудиту — встановити:
• правильність оформлення податкових декларацій по податку на додану вартість № 1 і № 2, за якими не здійснюються розраху-нки з бюджетом;
• правильність складання декларацій по податку на додану вартість № 3, за якою здійснюють розрахунки з бюджетом;
• дотримання переробними підприємствами встановленого порядку розрахунків з сільськогосподарськими товаровиробни-ками за дотаціями, що їм належать;
• повноту перерахованих дотацій сільськогосподарським то-варовиробникам та цільове їх використання.
Перевірка правильності складання декларації № 1 (спеціальної або окремої декларації з ПДВ) стосується податкової декларації з податку на додану вартість за результатами операцій з реалізації молока, худоби (в тому числі м’яса у живій масі та молока, реалі-зованих переробним підприємствам), птиці, вовни. Оскільки роз-рахунки з бюджетом за цією декларацією не здійснюються, пози-тивна різниця між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом звітного місяця перераховується сільськогосподарсь-ким товаровиробникам на окремий рахунок 1 в банку, а негатив-не її значення має бути погашено за рахунок податкових зо-бов’язань наступних податкових періодів. Кошти на рахунку по ПДВ залишаються в розпорядженні підприємства. Завдання аудитора — перевірити своєчасність розрахунків відповідно до даних за декларацією.
Наступним етапом аудиту є перевірка складання декларації № 2 (спеціальної або окремої декларації з ПДВ). Це податкова декларація з податку на додану вартість за результатами операцій з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробниц-тва, крім молока, тварин (у тому числі м’яса у живій масі та мо-лока, реалізованих переробним підприємствам), птиці, вовни і, крім того, операцій з реалізації підакцизних товарів.
Особливість заповнення декларації № 2 полягає в тому, що розрахунки з бюджетом за нею не здійснюються, позитивна різ-ниця між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітного місяця перераховується сільськогосподарським товаро-виробником на окремий рахунок, який відкривається для кожно-го такого платника установою банку. Кошти по окремому рахун-ку підлягають перевірці щодо їх цільового використання. У разі негативного значення цієї різниці остання погашається за раху-нок податкових зобов’язань наступних податкових періодів. Ау-дитор має зафіксувати правильність визначення різниці між по-датковими зобов’язаннями та податковим кредитом та складеної декларації за скороченою формою. За скороченою формою скла-дається як декларація № 1, так і № 2 сільськогосподарськими то-варовиробниками і подається до державної податкової інспекції. Між виробником і переробним підприємством складається роз-рахунок за формами № 1 та № 3.
Аудитор має встановити, чи спрямовані ці кошти на виробни-чі потреби сільськогосподарського товаровиробника. В против-ному разі ці кошти мають бути внесені в державний бюджет.
Податкова декларація № 3 по податку на додану вартість складається за результатами операцій з реалізованої продукції невласного виробництва, покупних товарно-матеріальних цінно-стей і операцій з реалізації підакцизних товарів. Ця податкова де-кларація складається за повною формою.
За цією декларацією здійснюються розрахунки з бюджетом, сплата податку до бюджету і відшкодування з бюджету в поряд-ку, встановленому чинним законодавством.
Суми ПДВ, які відповідно до результатів одноразового пере-рахунку податкових зобов’язань і податкового кредиту за станом на 1 жовтня 1998 р. згідно з п. 5 Порядку проведення одноразово-го перерахунку сум податкових зобов’язань і податкового креди-ту по податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 8 жовтня 1998 р. № 468, відображуються в податковій звітності кожного звітного періоду до 1 липня 1999 р. та включаються в рядок 8 декларації № 3 (за-гальної податкової декларації по ПДВ).
Перевірку правильності нарахування й виплати дотацій сільсь-когосподарським товаровиробникам за здані ними на переробку м’ясо у живій масі та молоко аудитор здійснює тільки щодо тих переробних підприємств, які мають власні переробні потужності.
Оскільки основою правильно складених декларацій є достові-рний податковий і бухгалтерський облік переробних підпри-ємств, то аудитор перевіряє його (і відповідно складені дві окремі податкові декларації) за операціями з продажу молока, молочної продукції, м’яса і м’ясопродуктів, вироблених із проданих сіль-ськогосподарськими товаровиробниками м’яса у живій масі та молока незалежно від напряму реалізації такої продукції — на митній території України або на експорт, — і окремий облік ін-шої продукції.
Аудитору слід врахувати, що звітний (податковий) період для переробних підприємств (на відміну від сільськогосподарських товаровиробників) не встановлений, а тому періодичність надан-ня звітності (щомісяця або щоквартальну) визначається відповід-но до наказу ДПА України від 30 травня 1997 р. № 166 (з ураху-ванням змін і доповнень, внесених наказами ДПА України від 10 квітня 1998 р. № 179 і від 23 жовтня 1999 р. № 499). З метою встановлення періодичності надання звітності визначається в ці-лому за всіма категоріями операцій (що включаються до окремої податкової декларації і до податкової декларації, за якою здійс-нюються розрахунки з бюджетом).
Передбачено, що переробним підприємствам залишаються відкриті раніше для них окремі рахунки для зарахування сум ПДВ для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам.
Завданням аудитора є встановлення дотримання порядку щодо перерахування на окремий рахунок позитивної різниці між пода-тковими зобов’язаннями і податковим кредитом, визначеної за операціями з продажу молока, молочної продукції, м’яса і м’ясопродуктів, вироблених із проданої сільськогосподарськими това-ровиробниками на переробку м’яса у живій масі та молока, тобто за операціями, які мають відображуватись у окремій декларації по ПДВ.
Якщо за результатами звітного періоду в окремій декларації визначена негативна різниця між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, то така різниця перераховується перероб-ним підприємством із окремого рахунку на його поточний раху-нок, але тільки за умови надання органам державної податкової служби відповідного висновку про порядок і в строки, передба-чені для бюджетного відшкодування чинним податковим законо-давством.
Крім того, аудитор має з’ясувати обґрунтованість виплати сільськогосподарським товаровиробникам дотацій замість гро-шових коштів матеріальними ресурсами. Аудитору треба враху-вати, що питання виплати дотацій таким шляхом вирішується за участю фінансових органів, управлінь агропромислового ком-плексу в разі згоди сільськогосподарських товаровиробників, а у випадку отримання сільськогосподарськими товаровиробниками за продані на переробку м’ясо у живій вазі та молоко якої-небудь іншої компенсації, ніж грошова, сільськогосподарські товарови-робники втрачають право на застосування нульової ставки ПДВ. Дотації у негрошовій формі сільськогосподарським товаровироб-ником переробними підприємствами широко застосовувались до 2002 р. Будь-яка бартерна операція позбавляє сільськогосподар-ського товаровиробника цієї пільги.
Повноту перерахування коштів на окремий рахунок відповід-но до результатів діяльності, відображених у окремій податковій декларації (окрема декларація переробного підприємства або дві окремі (спеціальні) декларації сільськогосподарських товарови-робників), у всіх випадках аудитор має встановити наявність від-повідних підтверджувальних документів. До них належить нада-ний органом податкової служби разом з кожною окремою податковою декларацією перелік платіжних доручень на фактич-но зараховані на кожний окремий рахунок грошових коштів і
виписки банку із кожного окремого рахунку.
Аудитор повинен пам’ятати, що для всіх категорій суб’єктів підприємницької діяльності, які мають право на використання в своїй діяльності норм Указу Президента України «Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників» від 2 грудня 1998 р. № 1328/98 і Закону України «Про внесення змін у статтю 11
Закону України “Про податок на додану вартість” від 18 лютого 1999 р. № 442-XIV, дата виникнення податкових зобов’язань і дата виникнення права на податковий кредит визначається відпо-відно до норм ст. 7 (п. 7.3 і п. 7.5) Закону України «Про податок на додану вартість» по операції, що відбулася першою — надхо-дження коштів на рахунок чи відвантаження продукції.
При перевірці бартерних операцій бартер вважається «закри-тим» після повного врегулювання сум, на які проводиться бартер, тобто суми, зазначені в кредиті рахунків ПДВ, мають дорівнюва-ти дебету рахунків ПДВ.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит податкової звітності з податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит виходу продукції рослинництва
ФОРМИ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ
Поняття та види цінних паперів
Аудит установчих документів
Лізинг


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2671 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП