ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит звітності з податку на прибуток
Мета аудиту — перевірити достовірність даних, відо-бражених у декларації про прибуток, та дотримання чинного за-конодавства щодо її складання.
Завдання аудиту — встановити:
• дотримання чинного законодавства щодо віднесення під-приємств до виробників сільськогосподарської продукції, що є підставою для пільгового оподаткування їх прибутку;
• дотримання порядку формування скоригованого валового доходу, загальної суми валових витрат за відповідними схемами їх визначення;
• правильність проведення щомісячного формування та індек-сації валових доходів і витрат за додатками А—Л до декларації про прибуток підприємств — виробників сільськогосподарської продукції;
• відповідність даних рядків Декларації додаткам до неї, де вони розраховані;
• дотримання встановленого порядку щодо заповнення за зві-тний рік додатками М—С до декларації;
• зменшення відповідно до чинного законодавства нарахова-ного податку на прибуток на суму податку на землю, яка викори-стовується у сільськогосподарському обороті;
• правильність відображення у декларації про прибуток під-приємств покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектую-чих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному ви-робництві та залишках готової продукції, оскільки такі підприємства не ведуть облік приросту (убутку їх балансової вартості);
• правильність збільшення валових доходів кредитора в пода-тковому періоді за різних умов.
Право на оподаткування на пільгових умовах мають підприємст-ва, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, валовий дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) період перевищує 50% від загальної суми валового доходу.
Пунктом 16.4 Закону України «Про податок на прибуток під-приємств» передбачено, що якщо за звітний (податковий) період валовий дохід підприємств від продажу сільськогосподарської продукції не перевищує 50 % загальної суми валового доходу, прибуток таких підприємств від продажу продукції (робіт, по-слуг), які не належать до сільськогосподарської продукції, опода-тковується податком у загальному порядку.
При перевірці величини цієї частки в загальній сумі доходу аудитор має врахувати складові валового доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва. До нього відносять вартість:
• реалізованої продукції рослинництва і тваринництва власно-го виробництва;
• реалізованої сільськогосподарської продукції, виготовленої із сільськогосподарської сировини власного виробництва на вла-сних переробних підприємствах;
• реалізованої продукції, виготовленої із власної сировини на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщен-ня переробного підприємства;
• наданих послуг (послуги машинно-тракторного парку, буді-вельних, ремонтних робіт, інші послуги), пов’язаних із сільсько-господарським виробництвом.
Достовірність складеної декларації про прибуток підприємст-ва, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподар-ської продукції, аудитор перевіряє за всіма її складовими.
За першою частиною декларації аудитор перевіряє повноту відображення загальної суми доходів, скоригованого валового доходу та правильність індексації валових доходів, отриманих від виробництва власної сільськогосподарської продукції, що ві-дображуються в декларації за окремим рядком 12.
За другою частиною декларації аудитор перевіряє правиль-ність наведеної загальної суми валових витрат виробництва та обігу, які включають будь-які витрати у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартос-ті тих товарів (робіт, послуг), що придбаються (виготовляються) платником податку для подальшого їх використання у власній господарській діяльності.
Аудитор має приділити увагу правильності визначення суми витрат, понесених платником податку у зв’язку з придбанням то-варів (робіт, послуг) у пов’язаної особи. Ці витрати мають бути відображені виходячи із договірних цін, але не більше від зви-чайних цін, що діяли на дату придбання.
Аудитору також потрібно перевірити правильність відобра-ження витрат, які за своїм змістом з метою оподаткування ви-ключаються із загальної суми валових витрат.
Особливу увагу аудитор має приділити перевірці правильності проведення індексації валових витрат, пов’язаних з виробницт-вом власної сільськогосподарської продукції, що наведені в ряд-ку 32 декларації.
Аудитор повинен установити дотримання порядку індексації валових доходів і витрат підприємств — виробників сільськогос-подарської продукції, затвердженого наказом Міністерства сіль-ського господарства і продукції від 15 липня 1997 р. № 212 (дод. 14), згідно з яким валові доходи та витрати підприємств-виробників сільськогосподарської продукції, отримані (понесені) протягом звітного податкового року, підлягають індексації вихо-дячи із офіційного індексу інфляції за період від місяця, що на-стає за місяцем понесення таких витрат (отримання доходів), до кінця звітного року.
Правильність щомісячного формування валових доходів і ви-трат та їх індексації аудитор перевіряє на основі даних додатків А—Л до декларації про прибуток підприємств, основною діяль-ністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції. В цих додатках відображуються такі доходи і витрати:
— додаток А «Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)»;
— додаток Б «Доходи від операцій з цінними паперами і бор-говими зобов’язаннями»;
— додаток В «Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами і капітальний дохід»;
— додаток Г «Доходи у формі безповоротної фінансової до-помоги і безоплатно наданих товарів»;
— додаток Д «Доходи від урегулювання сумнівної, безнадій-ної заборгованості»;
— додаток Е «Інші види доходів, які входять до складу об’єкта оподаткування»;
— додаток Є «Доходи, які за своїм змістом підлягають вклю-ченню до складу валових доходів з метою оподаткування»;
— додаток Ж «Витрати, пов’язані з підготовкою, організаці-єю, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг);
— додаток З «Витрати за операціями з борговими зобов’язаннями і валютними цінностями»;
— додаток І «Витрати за операціями з основними фондами і нематеріальними активами»;
— додаток К «Витрати за іншими операціями»;
— додаток Л «Витрати, які за своїм змістом підлягають включенню до складу валових витрат з метою оподаткування».
Аудитор з’ясовує правильність застосованого індексу інфляції для щомісячної індексації валових доходів і валових витрат, що відображується в рядку 1.26 дод. А до декларації. Цей показник вказується тільки у дод. А, але застосовується у всіх додатках, в яких є рядки для індексації валових доходів і валових витрат.
Правильність визначеної суми проіндексованого валового до-ходу перевіряють за рядком 1.27 додатку А до декларації, що ви-значається як добуток даних рядка 1.25 додатку А до декларації на індекс інфляції (рядок 1.26). За рядком 1.28 перевіряють суму проіндексованих валових доходів, отриманих від продажу влас-ної сільськогосподарської продукції.
Правильність річної суми проіндексованого валового доходу, яка визначається як результат від складання щомісячних даних у рядку 1.27 додатка А до декларації, перевіряють за рядком 1.29. Дотримання цієї методики при індексації валових доходів і ви-трат перевіряють також і в інших додатках.
Перевірку правильності проіндексованих валових доходів, що вказані в рядку 11 декларації, аудитор здійснює на основі суми даних додатків А (рядок 1.29), Б (рядок 3.10), В (рядок 4.7), Г (рядок 5.8), Д (рядок 6.17) за виключенням суми, наведеної в рядку 9.6 дод. Е.
У рядку 10 декларації відображується сукупний валовий до-хід, визначений як різниця між даними рядків 8 і 9.
При перевірці особливу увагу аудитору слід приділити даним рядка 12 декларації, де відображуються проіндексовані валові доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції. (Ця величина має відповідати сумі рядків 1.28 дод. А та 6.16 дод. Д).
З метою встановлення достовірності визначення загальної су-ми валового доходу, з якого нараховують податок, аудитор пере-віряє суму виявлених валових доходів минулих податкових пері-одів, відповідно проіндексовані платником податку, суми нарахованих за актами документальних перевірок податковими органами валових доходів, суми капітального доходу по перера-хунках амортизаційних відрахувань у порядку, встановленому підпунктом 8.3.3 п. 8.3 ст. 8 Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”», а також суми донарахованого валового доходу за перерахунками, здійсненими як виконання довгострокових договорів.
Послідовна перевірка аудитором правильності визначення ва-лового доходу та його індексації за кожним видом дає змогу встановити достовірність відображеної у рядку 14 декларації за-гальної суми валового доходу, з якого нараховується податок.
Аналогічно за рядком 32 декларації перевіряють правильність проіндексованих валових витрат, пов’язаних з виробництвом і продажем власної сільськогосподарської продукції (визначається як сума рядків 15.28 дод. Ж та 28.7 дод. К).
За рядком 33 декларації перевіряють достовірність наведених витрат, на які зменшуються проіндексовані витрати (перерахунки за довгостроковими договорами (контрактами) на рік, проіндек-совані суми витрат, не включених до складу валових витрат ми-нулих звітних податкових періодів у зв’язку з втратою), знижен-ням або пошкодженням документів і підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.
У процесі перевірки величини валових витрат сільськогосподар-ських виробників з’ясовують проведення їх коригування на податок на землю. Це стосується до особливості складання декларації сіль-ськогосподарськими виробниками, що передбачено Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Відповідно до п. 14.1 ст. 14 цього Закону сума нарахованого податку зменшується на су-му податку на землю, яка використовується в сільськогосподарсь-кому обороті. Аналогічно перевіряють дотримання п. 14.1 Закону щодо зменшення нарахованого податку (на величину плати за па-тент, дивіденди тощо) для підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції. Ця сума відображу-
ється в рядку 43.8 дод. П до декларації і в рядку 46 декларації.
Для платників податку, основною діяльністю яких є виробни-цтво сільськогосподарської продукції, до складу валових витрат включається плата за землю, яка не використовується в сільсько-господарському обороті. Сума плати за землю, яка не використо-вується в сільськогосподарському виробничому обороті, відо-бражується в рядку 5.13 дод. Ж до декларації.
Наступним етапом аудиторської перевірки є встановлення до-тримання особливостей щодо ведення обліку покупних товарів, що впливає на зміст складеної декларації про прибуток підпри-ємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогоспо-дарської продукції. Такі підприємства не ведуть облік приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, які підлягають амортизації, цінних паперів і деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, оскільки на них не поширюється дія п. 5.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
Перевірці аудитора підлягає правильність збільшення валових доходів кредитора у разі продажу товарів, безпосередньо пов’язаних з технологічними процесами виробництва сільськогосподар-ської продукції на умовах товарного кредиту. Аудитор має з’ясувати дотримання чинного законодавства за різних умов. Валові доходи кредитора збільшуються в податковому періоді, на який відповідно до з умов такого кредитного договору припадає строк здійснення розрахунків з позичальником.
У випадку, коли об’єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які включаються до складу валових витрат, датою збі-льшення валових витрат є дата здійснення розрахунків по пога-шенню заборгованості за таким товарним кредитом.
Якщо об’єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які згідно ст. 8 цього Закону підлягає амортизації, датою збіль-шення балансової вартості відповідної групи основних засобів є дата здійснення позичальником розрахунків з погашення забор-гованості за таким товарним кредитом.
Відповідно до підпункту 1.11.2 п. 1.11 ст. 1 Закону «Про опо-даткування прибутку підприємств» товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) в момент підписання договору або в мо-мент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покуп-цем (замовником) незалежно від часу погашення заборгованості.
Отже, підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, вартість товарів безпосередньо пов’язаних з технологічними процесами виробництва сільського-сподарської продукції, отриманих на умовах товарного кредиту, включають до складу валових витрат за «касовим методом», тоб-то на дату здійснення розрахунків по погашенню заборгованості за товарним кредитом. У декларації про прибуток вартість таких товарів відображується в рядку 15.
За даними третьої частини декларації (рядки з 34 по 36) пере-віряють правильність визначення:
• загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань по основних фондах і нематеріальних активах;
• амортизаційні відрахування, які за своїм змістом з метою оподаткування підлягають виключенню із загальної суми амор-тизаційних відрахувань;
• амортизаційні відрахування, пов’язані з виробництвом влас-ної сільськогосподарської продукції, що наводяться в рядку 35 декларації.
За даними четвертої частини декларації (рядки 37—42) переві-ряють правильність визначення суми прибутку, що підлягає опода-ткуванню за загальною ставкою, а також суми прибутку, яка обкла-дається податком за іншими ставками. З цією метою особливу увагу приділяють правильності наведених даних у рядку 38 декларації, що має відповідати фактичній сумі прибутку, отриманого від ви-робництва власної сільськогосподарської продукції.
Правильність визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, аудитор перевіряє зіставленням даних відповідних рядків деклара-ції з розрахунками, що подані в додатках до декларації, які запов-нюються за звітний рік в цілому. До них належать такі додатки:
— додаток М «Амортизаційні відрахування»;
— додаток Н «Амортизаційні відрахування, які за своїм зміс-том підлягають зменшенню з метою оподаткування»;
— додаток О «Прибуток, який оподатковується за різними ставками або не підлягає оподаткуванню».
У п’ятій частині декларації (рядки 43—49) перевіряють пра-вильність визначення податкового зобов’язання платника подат-ку та зменшення цього зобов’язання в податковому періоді, а та-кож податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету або зарахуванню в рахунок наступних платежів чи поверненню плат-нику податку.
Дані за вказаними рядками декларації зіставляють з розрахун-ками таких додатків:
— додаток П «Податкове зобов’язання платника податку у місцевий бюджет»;
— додаток П—1 «Податкове зобов’язання платника податку у Державний бюджет України»;
— додаток Р «Зобов’язання платника відносно утримання і перерахування у бюджет податку з доходів, що стягуються у джерела їх сплати за рахунок таких виплат»;
— додаток С «Розрахунок фінансових результатів товарооб-мінних операцій».
Відповідність даних декларації розрахунка, здійсненим у до-датках до неї, свідчить про дотримання чинного законодавства.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит звітності з податку на прибуток» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: СВІТОВА ТА МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРОШЕЙ
Ложный путь изобретательства
Заходи щодо запобігання ризикам або їх зменшення
Наголос


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2082 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП