ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит Звіту про рух грошових коштів
Мета аудиту — перевірити достовірність складеного Звіту про рух грошових коштів підприємства, відповідність його Балансу та Звіту про фінансові результати.
Завдання аудиту — встановити:
• дотримання методичних підходів при складанні Звіту про рух грошових коштів прямим і непрямим методом у результаті операційної діяльності;
• правильність відображеного у Звіті про рух грошових кош-тів за видами діяльності (операційної, інвестиційної і фінансової);
• оцінити зміни в чистих активах, фінансовій структурі, впли-ву на суми й час потоків грошових коштів з метою коригування відповідно до умов та можливостей, що змінились;
• розробка пропозицій аудитором щодо врахування змін у грошових та їх еквівалентах, які відбулися за звітний період та вплив фінансової діяльності на грошові потоки підприємства.
Визначення змісту, форми цього звіту та загальні вимоги до розкриття його статей передбачено П(С)БО 4 «Звіт по рух гро-шових коштів» (надалі — П(С)БО 4).
Норми П(С)БО 4 стосуються Звітів про рух грошових коштів підприємств і організацій усіх форм власності, крім банків і бю-джетних установ.
Звіт про рух грошових коштів може складатися прямим і не-прямим методами.
Джерела інформації для перевірки: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати (форма № 2), Звіт про власний ка-пітал (форма № 3), дані Головної книги, синтетичного та аналі-тичного бухгалтерського обліку.
Аудитор на початку перевірки повинен з’ясувати, який метод вико-ристано підприємством при складанні Звіту про рух грошових коштів.
При використанні прямого методу аудитор має пам’ятати, що у Звіті наводять усі класи надходжень та видатків, різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів.
Суть непрямого методу полягає у відображенні в Звіті суми чис-того прибутку (збитку), який коригується до величини чистої зміни грошових коштів, за виключенням впливу негрошових операцій і операцій, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.
Різниця у використанні прямого й непрямого методів стосу-ється тільки розділу операційної діяльності. В Україні згідно П(С)БО використовують непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів.
Форми Звіту про рух грошових коштів передбачає розділи: I — «Рух коштів у результаті операційної діяльності»; II — «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності», III — «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» та узагальнюючий розділ «Зміна величини грошових коштів за звітний період».
Дані про рух грошових коштів у ф. № 3 передбачено відобра-жати «За звітний період» та «За попередній період» у розрізі «Надходження» (графа 3) і «Видаток» (графа 4).
Правильність складання Звіту (табл. 2.6) непрямим методом аудитор перевіряю у розрізі передбачених розділів за окремими видами діяльності: операційної, інвестиційної і фінансової.
Аудит руху коштів у результаті операційної діяльності здійснюють за такими статтями: прибуток (збиток) від звичай-ної діяльності до оподаткування; коригування на амортизацію необоротних активів; коригування на збільшення (зменшення) забезпечень; коригування на збиток (прибуток) від нереалізова-них курсових різниць; коригування на збиток (прибуток) від не-операційної діяльності; витрат на сплату відсотків; прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах; зменшення (збільшення) оборотних активів; зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів; збільшення (зменшення) поточних зобов’язань; збільшення (зменшення) доходів майбут-ніх періодів; грошових коштів від операційної діяльності; спла-чених відсотків; сплаченого податку на прибуток; чистого руху коштів до надзвичайних подій; руху коштів від надзвичайних по-дій; чистого руху коштів від операційної діяльності.
При перевірці статті «Прибуток (збиток) від звичайної дія-льності до оподаткування» аудитор повинен встановити прави-льність перенесення до цієї статі з форми 2 «Звіт про фінансові результати» даних статті фінансові результати від звичайної дія-льності до оподаткування.
За статтею «Коригування на амортизацію необоротних ак-тивів» аудитор перевіряє правильність визначення впливу на прибуток амортизації необоротних активів, нарахованої протягом звітного періоду. Правильність розрахунку нарахованої суми амортизації необоротних активів визначають як алгебраїчну суму кредитового обороту за субрахунками 131 «Знос основних засо-бів», 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів», 133 «Знос нематеріальних активів», відображених у Головній книзі. Загальна сума амортизації за звітний період приводить до збіль-шення негрошових витрат, залишається на підприємстві і тому відображується в графі 3 «Надходження» форми № 3.
За статтею «Коригування на збільшення (зменшення) забез-печень» аудитор з’ясовує правильність відображення збільшення (зменшення) забезпечень наступних витрат і платежів, не пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю. Аудитор з’ясовує, що до забезпечень наступних витрат і платежів (підсумок розділу ІІ пасиву Балансу) віднесено забезпечення виплат персо-налу (субрахунки 471 «Забезпечення виплат відпусток» та 472 «Додаткове пенсійне забезпечення»), інші забезпечення (субрахунки 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» та 474 «Забезпечен-ня інших витрат і платежів»), цільове фінансування (рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»). Правильність розрахунку аудитор перевіряє різницю залишків наступних ви-трат і платежів на кінець та початок звітного періоду, що має бу-ти відображено таким чином: збільшення у графі 3 «Надходжен-ня», а зменшення — відповідно у графі 4 «Видаток» форми № 3.
За статтею «Коригування на збиток (прибуток) від нереалі-зованих курсових різниць» завданням аудитора полягає у визна-ченні правильності результату розрахунку від нереалізованих ку-рсових різниць внаслідок перерахунку статті балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті».
Збитки від нереалізованих курсових різниць необхідно відо-бражувати у графі 3 «Надходження», а прибуток — відповідно у графі 4 «Видаток» форми № 3.
За статтею «Коригування на збиток (прибуток) від неопера-ційної діяльності» аудитор з’ясовує правильність відображення збитку (прибутку) від неопераційної діяльності: у графі 3 «Над-ходження» форми № 3 збиток, у графі 4 «Видаток» — прибуток. Цей прибуток формується від володіння (дивіденди, відсотки) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи та фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки й збитки від інвестиційної та фінансової діяльності. Аудитор має підтвердити правильність його формування та відображення.
Аудитор встановлює відповідність підрахунків збитку або прибутку від неопераційної діяльності даним форми № 2 «Звіт про фінансові результати», таких статей, як «Дохід від участі в капіталі», «Iнші фінансові доходи», «Iнші доходи», «Втрати від участі в капіталі», «Iнші витрати».
За статтею «Витрати на сплату відсотків» аудитор має встановити правильність відображення витрат на сплату нарахо-ваних відсотків за користування кредитами й позиками. Витрати на сплату відсотків зменшують операційний прибуток і тому до-даються до нього.
За статтею «Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах» перевіряють правиль-ність розрахунку різниці між сумами грошових надходжень і су-мами грошових видатків (наприклад, графа 3 «Надходження» розраховується як алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030, 040, 050, 060 цієї графи за мінусом відповідно рядків 010, 030, 040, 050 графи 4 «Видаток»).
За статтею «Зменшення (збільшення) оборотних активів» аудитор повинен встановити правильність їх відображення.
У графі 3 «Надходження» форми № 3 має бути відображено зменшення, а в графі 4 «Видаток» — збільшення оборотних активів.
Правильність збільшення або зменшення оборотних активів аудитор визначає на основі аналізу форми 1 у частині змін складу запасів і дебіторської заборгованості.
На основі аналізу цієї статті відображають такі статті, як «Грошові кошти та їх еквіваленти» у національній та іноземній валютах (ф. № 1), «Поточні фінансові інвестиції» (ф. № 1) та інші статті неопераційних оборотних активів, враховані протягом зві-тного періоду. Також не враховуються зміни у складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов’язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу тощо) або, виправлення помилок минулих років.
Виключається з статті дебіторська заборгованість, заборгова-ність з податку на прибуток, перед бюджетом, якщо в ній вона облікована.
В процесі перевірки аудитор повинен встановити, що такі статті ф. № 1, як «Векселі держані», «Дебіторська заборгованість за розрахунками з виданих авансів», «Iнша поточна дебіторська заборгованість», «Iнші оборотні активи», «Витрати майбутніх періодів», пов’язані з операційною діяльністю.
Якщо на підприємстві зросла дебіторська заборгованість на кі-нець звітного періоду у порівнянні з початком звітного періоду
(ф. № 1) це означає, що частина доходу від реалізації у вигляді гро-шових коштів не надійшла на підприємство. I на цю суму необхідно зменшити прибуток від операційної діяльності, зменшення дебітор-ської заборгованості свідчить про те, що сума надходження коштів від покупців більша за виручку від реалізації продукції. Тому цю суму необхідно додати до суми прибутку від операційної діяльності.
Якщо у звітному періоді відбувалося збільшення запасів (вва-жається, що вони придбані за грошові кошти і не пов’язані з ре-зультатами дооцінки), то суму збільшення необхідно вирахувати із суми операційного прибутку. Відповідно зменшення запасів не пов’язане з видатком грошових коштів. Тому цю суму потрібно додати до суми операційного прибутку. На суму збільшення за-пасів у результаті їх дооцінки зменшується сума коригування операційного прибутку.
За статтею «Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів» аудитор має встановити правильність відображення зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (форми № 1) у передбачених графах форми № 3 «Надходження» — зменшен-ня, а у графі 4 «Видаток» — збільшення витрат майбутніх періодів.
За статтею «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань» аудитор підтверджує їх відображення (розділ IV пасиву Балансу) у формі № 3. У графі 3 «Надходження» — зменшення аудитор має підтвердити їх, а в графі «Видаток» — збільшення. Аудитор має пам’ятати, які при цьому статті не враховують: «Коротко-строкові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостро-ковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками», сум зобов’язань за відсотками та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю. Не враховуються зміни у складі поточних зобов’язань, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (по-гашення поточного зобов’язання через передачу необоротних ак-тивів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років.
За статтею «Збільшення (зменшення) доходів майбутніх пері-одів» аудитор має встановити правильність їх відображення (розділ V пасиву Балансу) у збільшення доходів майбутніх періодів, у графі «Видаток» — зменшення у складі доходів майбутніх періодів.
За статтею «Грошові кошти від операційної діяльності» ау-дитор повинен підтвердити достовірність їх відображення. З цією метою слід перевірити правильність розрахунку грошових коштів від операційної діяльності, що дорівнює різниці між сумами над-ходжень та видатків. Так, графа 3 «Надходження» розраховується як алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах, зменшення оборотних активів і ви-трат майбутніх періодів, збільшення поточних зобов’язань і до-ходів майбутніх періодів графи 3 «Надходження» за мінусом від-повідно збільшення оборотних активів і витрат майбутніх періодів, зменшення поточних зобов’язань і доходів майбутніх періодів графи 4 «Видаток» (коди рядків 080, 090, 100, 110).
За даними статті «Сплачені відсотки» аудитор з’ясовує пра-вильність відображення сплачених відсотків за користування кредитами, позиками та іншими фінансовими зобов’язаннями (випущеними облігаціями, фінансовими й орендними угодами тощо).
За статтею «Сплачені податки на прибуток» аудитор пере-віряє правильність відображення сплачених податків на прибуток за результатами від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Сума сплачених податків на прибуток за звіт-ний період має бути відображена в графі 4 «Видаток» форми № 3.
Перевірка статті «Чистий рух коштів до надзвичайних по-дій» передбачає визначення правильності її розрахунку, що пред-ставляє собою різницю між грошовими коштами від операційної діяльності та сумою сплачених відсотків і податків на прибуток (так, графа 3 «Надходження» розраховується: код рядка 120 гра-фи 3 — коди рядків 130 і 140 графи 4).
За статтею «Рух коштів від надзвичайних подій» аудитор з’ясовує правильність відображення цього руху, що відбувся в процесі операційної діяльності. При цьому встановлюють прави-льність відображення руху коштів від надзвичайних подій у фор-ми 3 за окремими статтями в складі операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.
Отримані підприємством кошти від надзвичайних подій пови-нні бути відображені у графі 3 «Надходження», а використан-ня — у графі 4 «Видаток» форми № 3.
За статтею «Чистий рух коштів від операційної діяльності» аудитор з’ясовує правильність його відображення, а також розра-хунку, що представляє собою різницю між чистим рухом коштів до надзвичайних подій та рухом коштів від надзвичайних подій (так, графа 3 «Надходження» визначається як різниця між рядка-ми 150 і 160 графи 3).
Перевірку руху коштів у результаті інвестиційної діяльно-сті здійснюють за такими статтями: реалізації фінансових інве-стицій, реалізації необоротних активів, реалізації майнових ком-плексів, отриманих відсотків, отриманих дивідендів, інших надходжень, придбання фінансових інвестицій, придбання необоротних активів, придбання майнових комплексів, інших платежів, чистого руху коштів до надзвичайних подій, руху коштів від над-звичайних подій, чистого руху коштів від інвестиційної діяльності.
Для визначення руху коштів у результаті інвестиційної діяль-ності необхідно провести аналіз змін за статтями розділу I активу Балансу «Необоротні активи», розділу II Балансу за статтею «По-точні фінансові інвестиції» (код рядка 220) та розділу I «Звіту про фінансові результати» за статтями «Дохід від участі у капіта-лі», «Iнші фінансові доходи», «Iнші доходи», «Втрати від участі в капіталі», «Iнші витрати» (код рядків 110, 120, 130, 150 і 160).
За статтею «Реалізація фінансових інвестицій» встановлю-ють правильність відображення цих коштів у графі 3 «Надхо-дження» форми № 3. Аудитор має встановити достовірність суми реалізації від фінансових інвестицій. За своїм складом цей показ-ник включає суму грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капі-талі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими ін-струментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних ці-лей).
За статтею «Реалізація необоротних активів» перевіряють правильність її відображення у графі 3» Надходження» форми 3. Аудитор має встановити достовірність визначення цього показ-ника. До реалізації необоротних активів відносять надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).
За статтею «Реалізація майнових комплексів» перевіряють правильність відображення цього показника. У графі 3 «Надхо-дження» форми № 3 має бути відображено надходження грошо-вих коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господар-ських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які було реалізовано у складі майнового комплексу), у графі 4 «Вида-ток» — використання грошових коштів на купівлю дочірніх під-приємств та інших господарських одиниць.
За статтею «Отримані відсотки» перевіряють правильність їх відображення. У графі 3 «Надходження» форми № 3 мають бу-ти показані надходження грошових кошів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси й позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями у боргові цінні папери, за використан-ня переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо.
Стаття «Отримані дивіденди» полягає у перевірці відобра-ження отриманих дивідендів. У графі 3 «Надходження» ауди-тор має встановити достовірність показаних сум грошових надходжень у вигляді дивідендів на придбані акції або частки у капіталі інших підприємств (за винятком виплат за такими інструментами, які визначаються як еквіваленти грошових ко-штів, або за такими, що утримуються для дилерських або тор-говельних цілей).
За статтею «Iнші надходження» перевіряють правильність відображення інших надходжень. У графі 3 «Надходження» аудитор має встановити достовірність відображення надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторо-нам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової устано-ви), надходження грошових коштів від ф’ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли над-ходження класифікуються як фінансова діяльність) та інші над-ходження, не передбачені зазначеними вище статтями.
За статтею «Придбання фінансових інвестицій» перевіряють правильність їх відображення у формі № 3. аудитор має з’ясувати повноту та достовірність відображених сум. У графі 4 «Видаток» має бути відображено використання грошових коштів для при-дбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а та-кож часток участі у спільних підприємствах (інших, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошо-вих коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).
За статтею «Придбання необоротних активів» перевіряють правильність їх відображення у формі 3. У графі 4 Видаток» слід показувати виплату грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).
За статтею «Придбання майнових комплексів» перевіряють правильність відображення використаних грошових коштів на такі цілі. Аудитор має встановити, що у графі 4 «Видаток» відо-бражено використання грошових коштів за придбані дочірні, підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).
За статтею «Iнші платежі» перевіряють правильність їх ві-дображення у формі № 3. Аудитор повинен з’ясувати їх повноту та достовірність. У графі 4 «Видаток» необхідно відображати аванси (крім пов’язаних з операційною діяльністю) і позики гро-шовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ), виплати грошових коштів за ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної дія-льності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність).
При перевірці статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» слід пам’ятати, що цей показник визначається як різниця міжнадходженням і видатком грошових коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності (на-приклад, графа 3 «Надходження» розраховується як алгебраїчна сума рядків 180, 190, 200, 210, 220, 230 графи за мінусом рядків 240, 250, 260, 270 графи 4).
За статтею «Рух коштів від надзвичайних подій» перевіря-ють правильність їх відображення, що відбулися в процесі інвес-тиційної діяльності.
Отримання коштів від надзвичайних подій слід відображати в графі 3 «Надходження», а використання — відповідно в графі 4 «Видаток».
За статтею «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» аудитор з’ясовує правильність його визначення та відображення. Аудитор повинен впевнитись, що цей показник визначено як різни-цю між чистим рухом коштів до надзвичайних подій та рухом кош-тів від надзвичайних подій (наприклад, графа 3 «Надходження» ви-значається як різниця між рядами 280 графи 3 і 290 графи 3).
Перевірку розділу III «Звіт руху коштів у результаті фінан-сової діяльності» здійснюють за такими статтями:
• надходження власного капіталу;
• отриманих позик;
• інших надходжень;
• погашення позик;
• інших надходжень;
• погашення позик;
• сплачених позик;
• сплачених дивідендів;
• інших платежів;
• чистого руху коштів до надзвичайних подій;
• руху коштів від надзвичайних подій;
• чистого руху коштів від фінансової діяльності;
• чистого руху коштів за звітний період.
Для визначення руху коштів у результаті фінансової діяльнос-ті необхідно провести аналіз змін за статтями розділу I Балансу «Власний капітал».
За статтею «Надходження власного капіталу» перевіряють правильність їх відображення у графі 3 «Надходження» (форми № 3). Аудитор повинен з’ясувати відповідність складу надхо-джень, що відносяться до власного капіталу. Надходження влас-ного капіталу у формі отримання грошових коштів від розміщен-ня акцій та інших операцій, що спричинюють збільшення власного капіталу.
За статтею «Отримані позики» перевіряють правильність їх відображення у графі 3 «Надходження» ф. № 3. Отримання пози-ки відбувається в результаті надходження грошових коштів через утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а та-кож інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю).
За статтею «Iнші надходження» перевіряють правильність їх віднесення до категорії інших надходжень і відображення їх у гра-фі 3 «Надходження» ф. № 3. Аудитор має встановити, що за цією статтею відображено інші надходження грошових коштів, не відо-бражені в попередніх статтях і пов’язані з фінансовою діяльністю.
Стаття «Погашення позик» передбачає перевірку правильно-сті їх відображення у графі 4 «Видаток» (форма № 3). Аудитор має з’ясувати відповідність цих сум.
За статтею «Сплачені дивіденди» слід перевірити правиль-ність їх відображення у графі 4 «Видаток» (форма № 3).
За статтею «Iнші платежі» перевіряють правильність їх відо-браження у графі 4 «Видаток» (форма № 3). Аудитор має з’ясувати відповідність їх складу чинному законодавству. До інших платежів віднесено використання грошових коштів для викупу раніше випу-щених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та іншими платежами, пов’язаними з фінансовою діяльністю.
За статтею «Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій» перевіряють правильність визначення цього показника як різниці між надходженням власного капіталу, отриманням пози-ки, іншими надходженнями та погашенням позик, виплаченими дивідендами, іншими надходженнями (наприклад, графа 3 «Над-ходження» розраховується як алгебраїчна сума рядків 310, 320, 330 графи 3 за мінусом рядків 340, 350, 360 графи 4).
За статтею «Рух грошових коштів від надзвичайних подій» перевіряють правильність відображення, що відбулися в процесі фінансової діяльності.
Отримання коштів від надзвичайних подій слід відображати в графі 3 «Надходження», а використання — відповідно в графі 4 «Видаток».
За статтею «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» перевіряють правильність його відображення та визначення. Ця стаття має визначатися як різниця між чистим рухом коштів до надзвичайних подій та рухом коштів від надзвичайних подій (на-приклад, графа 3 «Надходження» обчислюється як різниця між рядками 370 графи 3 і 380 графи 3).
Зміна величини грошових коштів за звітний період.
У процесі перевірки статті «Чистий рух коштів за звітний період» аудитору потрібно звернути увагу на правильність ви-значення та відображення. Цей показник розраховують як алгеб-раїчну суму чистого руху коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (наприклад, графа 3 «Надходження» об-числюється як алгебраїчна сума рядків 170, 300, 370).
За статтею «Залишок коштів на початок року» перевіряють правильність відображення. Цей показник має відповідати зали-шку грошових коштів та їх еквівалентам на початок звітного пе-ріоду в національній та іноземних валютах (коди рядків 230 та 240 Балансу), а також алгебраїчній сумі залишків дебетового са-льдо за рахунками 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Iнші кошти» та субрахунком 351 «Еквіваленти грошових коштів», ві-дображених у Головній книзі.
За статтею «Вплив зміни валютних курсів на залишок кош-тів» аудитор з’ясовує правильність їх відображення. Вплив змі-ни валютних курсів на залишок коштів у графі 3 «Надходження» відображається як збільшення, у графі 4 «Видаток» — відповідно зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслі-док коливань валютного курсу протягом звітного періоду. Так, різниця між доходом і втратами від курсових різниць внаслідок перерахунку залишку коштів на валютному рахунку покаже вплив зміни валютних курсів на залишок коштів. Прибуток від курсових різниць має бути відображено в графі 3 «Надходжен-ня», збиток — відповідно в графі 4 «Видаток» ф. № 3.
За статтею «Залишок коштів на кінець року» перевіряють правильність. Аудитор повинен встановити дотримання встанов-леного порядку розрахунку цього показника. Залишок коштів на кінець року має бути розрахований як різниця між сумою грошо-вих надходжень та видатків, відображених у статтях «Залишок коштів на початок року», «Чистий рух коштів за звітний період» та «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» (рядок 400 гр. 3 – рядок 400 гр. 4 + рядок 410 гр. 3 + рядок 420 гр. 3 – рядок 420 гр. 4). Розрахований залишок коштів на кінець року має відпові-дати залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звіт-ного періоду в національній та іноземній валютах (рядки 230 та 240 Балансу), а також алгебраїчній сумі залишків дебетового са-льдо за рахунками 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Iнші кошти» та субрахунком 351 «Еквіваленти грошових коштів», ві-дображеними в Головній книзі.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит Звіту про рух грошових коштів» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Заходи щодо запобігання ризикам або їх зменшення
. ВИМОГИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДО ОКРЕМИХ ЕТАПІВ І ПРОЦЕСІВ СТВО...
Реки, текущие в гору
ЛОГІЧНІ МЕТОДИ
Странный карандаш


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3906 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП