ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит дотримання нормативних вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Аудит дотримання нормативних вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» здійснюється на основі вимог ННА № 3 «Мета і загальні принципи аудиту фінансової звітності».
Мета аудиту фінансової звітності — підготовка висновку про відповідність фінансової звітності чинному законодавству, що регламентує порядок підготовки та подання фінансових звітів.
При перевірці аудитор з’ясовує наявність наказу керівника підприємства про облікову політику та проводить аналіз дотри-мання бухгалтерською службою принципів підготовки фінансо-вої звітності.
Процедури завірення фінансової звітності означають підтвер-дження аудитором відповідності показників фінансової звітності даним Головної книги (оборотного балансу) і журналам-ордерам без здійснення процедур перевірки достовірності первинної бух-галтерської документації.
Джерела перевірки: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), Головна книга, Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери.
Методика перевірки відповідності поданої фінансової звітнос-ті нормативним вимогам передбачає такі етапи.
1. Встановлення звітного періоду. Звітним періодом для рі-чної звітності є календарний рік. Для новоствореного підприємс-тва звітний період може перевищувати календарний рік (але не більш як на півроку), а для ліквідованого підприємства він буде меншим за один рік (з 1 січня до дати ліквідації).
Аудитору потрібно встановити період перевірки на підставі поданих даних про звітний період підприємства.
2. Перевірка складу фінансової звітності. Аудитору слід проаналізувати повноту складу поданої звітності з урахуванням наявних філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.
3. Оцінка критеріїв статей фінансової звітності. Аудитор оцінює обґрунтованість рішень керівництва підприємства щодо відображення у фінансовій звітності відповідних статей.
Аудитор має встановити, що кожна стаття, наведена у фінан-совій звітності, відповідає таким критеріям:
• є вірогідність надходження або вибуття майбутніх економі-чних вигод, пов’язаних з цією статтею;
• оцінка статті може бути достовірно визначена.
Для цього аудитор має порівняти результат господарської опе-рації з визначенням активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат.
Оцінка вірогідності отримання або витрат майбутніх економі-чних вигод і можливості достовірності оцінки показує місце ві-дображення результатів господарської операції — у фінансових звітах або в примітках до них. Це стосується суттєвої інформації, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінан-сової звітності.
4. Оцінка якісних характеристик фінансової звітності. При оцінці якісних характеристик фінансової звітності аудитору потрібно врахувати вимоги П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінан-сової звітності». Для цього проводять аналіз дотримання вимог П(С)БО за напрямами:
• дохідності (дані фінансової звітності мають забезпечувати однозначні трактування користувачами. Це наявність необхідних реквізитів, чітко визначений звітний період, одиниця виміру);
• достовірності (передбачає необхідність виключення наявно-сті помилок і викривлень, які можуть вплинути на рішення кори-стувачів звітності. Аудитор має проаналізувати рішення керівни-цтва про оцінку та відображення статей у фінансових звітах);
• зіставності (забезпечення можливості користувачам порів-нювати фінансові звіти підприємства за різні періоди. Для цього аудитору слід проаналізувати розкриття інформації про облікову політику та її зміни у Примітках до фінансової звітності);
• доречності (наявність інформації впливає на прийняття рі-шень користувачами, дає змогу своєчасно оцінити минулі, тепе-рішні та майбутні дії. Аудитору необхідно проаналізувати прави-льність розкриття відповідних статей порівнянням даних Головної книги і даних статей Балансу).
5. Оцінка принципів підготовки звітності. Завдання аудито-ра є встановити дотримання при складанні фінансової звітності десяти принципів:
• автономності, при якому кожне підприємство розглядаєть-ся як юридична особа, відокремлена від власників. Тому власне майно і зобов’язання власників не відображуються у фінансовій звітності підприємства;
• безперервності діяльності, який полягає в тому, що оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється виходячи із припущення, що його діяльність триватиме:
• періодичності, що передбачає розподіл діяльності підпри-ємства на певні (визначені) періоди часу з метою складання фі-нансової звітності;
• історичної (фактичної) собівартості, що свідчить про пріоритет оцінки активів підприємства виходячи із витрат на їх виробництво й придбання;
• нарахування та відповідності доходів і витрат. Доходи і витрати відображуються в обліку й звітності в момент їх виник-нення, тобто незалежно від часу надходження та сплати грошей. Фінансовий результат підприємства за звітний період визнача-ється зіставленням доходів звітного періоду з витратами, які здій-снені для отримання цих доходів;
• повного висвітлення, який полягає в тому, що фінансова звітність має вміщувати всю інформацію про фактичні та потен-ційні результати операцій і подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі.
Аудитор має встановити дотримання загальних вимог до зміс-ту Приміток, де передбачено висвітлення:
— облікової політики підприємства;
— інформації, не наведеної безпосередньо у фінансових зві-тах, але яка є обов’язковою згідно з відповідними П(С)БО;
— інформації, яку вмістить додатковий аналіз статей звітності, необхідної для забезпечення її зрозумілості та доречності;
• послідовності, який передбачає постійне із року в рік застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політи-ки має бути обґрунтована й розкрита у фінансовій звітності. Аудитор повинен встановити дотримання вимог щодо змісту Приміток до фінансових звітів «Облікова політика». У цьому розділі має бути описання:
— принципів оцінки;
— методів обліку щодо окремих статей звітності.
У разі змін в обліковій політиці підприємства аудитор встано-влює розкриття в розділі Приміток до фінансової звітності «Об-лікова політика»:
— причини і сутність змін облікової політики;
— суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості його достовірного визначення;
— факт повторного надання порівняльної інформації у фінан-сових звітах або недоцільність її перерахунку.
У процесі перевірки аудитору слід керуватися П(С)БО щодо визначення змін в обліковій політиці, випадки, коли підприємст-во має право змінювати свою облікову політику, порядок їх відо-браження й розкриття у фінансовій звітності;
• обачності, який полягає в тому, що методи оцінки, що за-стосовуються, мають допомогти уникнути завищення активів і доходів та заниження зобов’язань і витрат. Цей принцип стосу-ється не тільки однієї статті фінансових звітів, а й усіх активів, зобов’язань, витрат і доходів. Зокрема, запаси у балансі мають відображуватися за найменшою із оцінок — первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, фінансові інвестиції — за ринко-вою вартістю тощо;
• превалювання сутності над формою. Операції мають облі-ковуватися відповідно до їх суті, а не тільки виходячи із юридич-ної форми. Цього принципу слід дотримуватися постійно — під час оцінки відповідності результатів господарських операцій ви-значенням активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат, розра-хунку складу собівартості, визначення пов’язаних сторін, наяв-ності суттєвого впливу. Як правило, під час складання фінансової звітності відбувається погодження всіх принципів її підготовки, однак принципу превалювання змісту над формою належить ви-няткова роль в цьому процесі;
• принцип єдиного грошового вимірника передбачає, що ви-мір і узагальнення всіх операцій підприємства в його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці.
На основі виконаних процедур аудитор робить висновок про відповідність фінансової звітності вимогам про надання користува-чам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит дотримання нормативних вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Склад і структура ресурсів комерційного банку
ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ
БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІЇ. ОСОБЛ...
Договір на проведення аудиторської перевірки


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2162 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП